Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

5.5 Popis souboru StwRp.ini

Upozornění! Tato podkapitola je určena pouze odborníkům, protože nesprávným zásahem do konfiguračního souboru StwRp.ini můžete způsobit, že tiskové sestavy nebudou vytištěny správně.

Soubor StwRp.ini slouží především pro konfiguraci tiskového subsystému ekonomického systému POHODA.

Sekce [Fonts] umožňuje změnu výchozího nastavení písma tiskových sestav.

Nejprve u klíčového slova FaceName doplňte za znaménko rovná se nový font písma, popřípadě zde ponechejte již připravený font Times New Roman, a poté nové nastavení aktivujte odstraněním středníku.

Upozorňujeme, že při tisku libovolné dokladové sestavy budou všechny objekty typu textové pole, datové pole, součtové pole a graf vytištěny fontem uvedeným v souboru StwRp.ini, a to bez ohledu na to, jaký font je uveden v návrhu tiskové sestavy.

[Fonts]
; Změna písma tiskových sestav.
; Pokud není uvedena, použijí se písma tiskové sestavy.
FaceName=Times New Roman

Sekce [StwRp] umožňuje změnit princip vytváření databázových dotazů (query) pro datové zdroje tiskové sestavy. Klíčové slovo DbQuery může nabývat hodnot 0 nebo 1. V případě 0 bude databázový dotaz vytvářen do Registrů systému Windows. V případě volby hodnoty 1 bude dotaz vytvořen přímo v souboru databáze účetnictví ekonomického systému POHODA.

[SwtRp]
; Změna vytváření dotazů pro tiskové sestavy
; 0 – v Registrech systému Windows. Výchozí volba
; 1 – v databázi účetnictví jako Dotaz.
DbQuery = 0