Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

2.7 Zálohování dat

Zálohování dat
Povely pro zálohování naleznete v nabídce Soubor/Zálohování.

Uvědomte si nezbytnost pravidelného zálohování. Je jedním z nejdůležitějších a nejspolehlivějších způsobů ochrany dat před jejich ztrátou nebo poškozením. PAMICA nabízí zálohování dat při každém ukončení práce s programem. Zálohy se mohou provádět na jakékoli médium, ať už na záložní pevný disk, výměnný disk, DVD nosiče, flash disky apod. Záleží na vás, jakou frekvenci záloh si zvolíte – denní, měsíční, před ukončením roku atd. Média se zálohovanými daty ukládejte na bezpečné místo. Při poškození či ztrátě dat vám jedině záloha může zachránit vaše data.

Název záložního souboru, který PAMICA vytvoří, obsahuje datum pořízení zálohy a název původního souboru, standardně IČ jednotky. Například pro databázi Novák.mdb se vytvoří záložní soubor Záloha 220301 - 12345678.zip. Zálohovaná data jsou zkomprimována do formátu ZIP.

Najděte si každý den pár minut a vytvořte si zálohu dat. Pomocí funkce Zálohovat pouze změněné soubory můžete zálohovat data pouze těch firem, se kterými jste dnes pracovali.

Obnovení dat ze zálohy

Obnovení dat ze zálohy

Zálohovaná data můžete samozřejmě znovu zavést do aktuální databáze ze zálohy. Než tak učiníte, ujistěte se, že účetní jednotku (databázi), kterou chcete ze zálohy obnovit, máte právě otevřenou. Pokud ano, zvolte povel Načíst zálohu z nabídky Soubor/Zálohování. Buď můžete použít naposledy provedenou zálohu, nebo přímo určit plnou cestu k záložnímu souboru.

Před uzavřením roku povelem z nabídky Mzdy/Uzavřít rok proveďte mimořádnou zálohu.

Mít otevřenou správnou účetní jednotku (databázi) a vybrat odpovídající zálohy je důležité proto, že stávající (aktuálně otevřená) data budou přepsána záložní kopií.

Obnovení dat ze zálohy

Připomínáme, že můžete načíst pouze data, která byla dříve zálohována. Až data obnovíte, bude vaše účetní jednotka (databáze) ve stejném stavu, jako byla v okamžiku vytvoření záložní kopie.

Obnovit můžete i jinou účetní jednotku než tu, kterou máte zavedenou, případně máte možnost také obnovit již zavedenou účetní jednotku do zcela nové firmy.

Obnovení dat ze zálohy

Jak na to? Otevřete agendu Účetní jednotky, stiskněte klávesu INSERT a zvolte Převod jedné databáze. Na další straně průvodce vyberte příslušnou záložní kopii, ze které program vytvoří novou účetní jednotku (databázi). Při uvedeném postupu nedochází k přepisu žádných již zavedených jednotek (databází).

Zálohování systémové a globální databáze

Funkce Soubor/Zálohování/Zálohovat… zkomprimuje automaticky i systémovou a globální databázi a uloží ji do složky Data/Zálohy, resp. ZálohySYS v datové složce programu PAMICA.

Pokud chcete zálohovat do jiné složky nebo na jiný disk, volbou Včetně systémové databáze rozhodnete o zálohování databáze do jiné složky. Systémová databáze uchovává informace o účetních jednotkách, přístupových právech, o upomínkách evidovaných v programu PAMICA, atd.

Poškozenou systémovou databázi obnovíte přes nabídku Soubor/Zálohování/ Načíst systémovou zálohu… Můžete použít buď naposledy provedenou zálohu, anebo přímo určit plnou cestu k záložnímu souboru.

Pomocí dialogového okna Nastavení mazání záloh systémové databáze si můžete vybrat, zda chcete mazat staré zálohy systémové databáze, popř. si nastavit počet ponechaných zálohovaných databází. Dialogové okno zobrazíte prostřednictvím povelu Soubor/Zálohování/Systémová databáze… Tento povel naleznete pouze v základní řadě programu PAMICA.

Tipy a doporučení pro bezpečné zálohování

  • Zálohy provádějte pravidelně (denně, měsíčně, před uzavřením roku…). Při výpadku elektřiny nebo poruše počítače vám jedině záloha může zachránit vaše data.
  • Používejte bezpečná média – záložní pevný disk, výměnný disk, CD a DVD nosiče, flash disky apod.
  • Pokud máte síťovou verzi PAMICA NET, můžete zálohu provést jedině v případě, že jiný uživatel síťové verze nepracuje s touto databází. Navíc doporučujeme provádět automatickou údržbu databáze.
  • Občas vyzkoušejte poslední zálohu dat. Vyloučíte tak bezcenné zálohování v případě poruchy média. Načtení zálohy na CD prověřte také na jiném počítači. Zjistíte tak případnou poruchu jednotky.
  • Chraňte svá data. Uložte důležité zálohy na bezpečné místo. Bezpečnost dat zvýšíte i vytvářením několika kopií důležitých záloh, které budou fyzicky uloženy na více místech pro případ poškození, krádeže či živelné pohromy. PAMICA umožňuje vytvářet a používat zálohy, ale zajištění zabezpečení dat je plně na uživateli.

Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu vašich dat.