Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

14.6 Podání PVPOJ

Tato agenda slouží ke zpracování Přehledu o výši pojistného (PVPOJ), budete tak mít přehled o vytvořených podáních a zároveň i možnost opětovného podání tohoto tiskopisu.

Podání PVPOJ

Agenda archivuje jednotlivá podání, která odtud můžete odeslat do datové schránky příslušné správy sociálního zabezpečení, případně na portál Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP) České správy sociálního zabezpečení.

Záznam do této agendy vytvoříte pomocí povelu Záznam/Podání PVPOJ, který najdete v agendách mezd jednotlivých měsíců. Po zvolení povelu se otevře agenda Podání PVPOJ s nově vytvořeným záznamem o řádném podání. Toto podání uložte a následně s ním můžete pracovat. V případě, že již v agendě existuje řádné podání pro daný měsíc, vytvoří se nové podání jako opravné. Pokud tedy potřebuje vytvořit opravné podání, je nutné, aby v agendě Podání PVPOJ existovalo podání řádné. Pomocí povelu Storno z nabídky Záznam je možné provést storno podání PVPOJ.

Pomocí povelu Odeslání PVPOJ z nabídky Záznam provedete odeslání do datové schránky, resp. na portál VREP. Po jeho zvolení se spustí průvodce pro Podání přehledu o výši pojistného.

Pokud je PVPOJ odesláno na VREP, vyplní se automaticky pole Číslo podání. Toto číslo se v případě podání přehledu s typem Opravný nebo Storno převezme do XML souboru. Jestliže byl přehled odeslán prostřednictvím datové schránky, je nutné pole Číslo vyplnit ručně. Číslo podání zjistíte z Protokolu o zpracování e-Podání, který byl zaslán do vaší datové schránky jako potvrzení provedeného podání PVPOJ.

Odesláním se záznam označí příznakem El. odesláno. V případě, že tento příznak budete potřebovat zrušit, použijte povel Záznam/Elektronicky odesláno. Po zrušení příznaku je možné přehled smazat a vytvořit jej znovu.

Pro přehled o výši pojistného s typem Opravný nebo Storno je nutné vyplnit pole Důvod podání.

Přehled o výši pojistného (PVPOJ) můžete také vytisknout a pomocí povelu Odevzdání PVPOJ písemně z nabídky Záznam označit jako odevzdaný písemně.