Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

14.4 Podání NEMPRI

Tato agenda je určena ke zpracování podkladů pro uplatnění nároku na výplatu dávek nemocenského pojištění prostřednictvím tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.

Praxe je taková, že zaměstnanec předá zaměstnavateli žádost o dávku a ten ji neprodleně zašle na OSSZ spolu s přiloženým tiskopisem Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. OSSZ dávku vyplatí nejpozději do jednoho měsíce po dni, ve kterém jí byly všechny potřebné podklady pro stanovení výše nároku na dávku doručeny.

Podání NEMPRI

Podání NEMPRI v programu PAMICA:

Podání NEMPRI vytvoříte stejnojmenným povelem z nabídky Záznam v agendě konkrétní měsíční mzdy. Před jeho použitím provedete výběr zaměstnanců s nepřítomností, za kterou náleží dávky nemocenského pojištění. Vytvořené podklady pro přílohu se zobrazí na záložce Položky. V případě souběhu dvou nepřítomností v jednom měsíci u jednoho zaměstnance (například nemoc + ošetřovné) se vytvoří pro každou nepřítomnost jedna položka. Každý záznam má 5 řádků. Názvy jednotlivých sloupců odpovídají polím na tiskopisu, takže můžete v této agendě všechny záznamy zkontrolovat a podle potřeby upravit.

Až vyplníte a zkontrolujete všechna pole, můžete tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění podat. Na výběr máte písemné a elektronické podání.

V nabídce Záznam zvolte povel Odevzdání NEMPRI písemně, kterým vyvoláte Průvodce pro písemné podání NEMPRI. V průvodci vyplňte datum a čas odevzdání tiskopisu a klikněte na tlačítko Dokončit. Položky záznamů pro jednotlivé zaměstnance zašednou, upravit bude možné pouze pole Stav podání, ve kterém bude automaticky nastaven typ Odevzdáno písemně. Pokud nebudou některé přílohy od OSSZ akceptovány, změňte u těchto zaměstnanců stav podání na Nepřijato. Jakmile je u některé položky nastaven stav Nepřijato, je možné pro tohoto zaměstnance vygenerovat nový záznam. Pro znovuvytvoření podkladů pro přílohu použijte klávesovou zkratku CTRL+K.

Pokud chcete přílohu odeslat elektronicky přes portál Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP), zvolte v nabídce Záznam povel Odeslání NEMPRI, kterým vyvoláte Průvodce pro elektronické podání NEMPRI. Kliknutím na tlačítko Další se provede kontrola vstupních údajů, zda odpovídají zásadám pro vyplňování Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Pokud najde chyby, opravte je, jinak nebude podání NEMPRI úspěšné. Stiskem tlačítka Další si na další straně průvodce můžete upravit složku a název pro uložení XML a zároveň provést automatické odeslání na portál Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP), příp. odeslání do datové schránky příslušné správy sociálního zabezpečení.

Pro úspěšné elektronické odeslání na VREP je nezbytné opatřit data elektronickým podpisem, pomocí výběrového tlačítka se třemi tečkami zvolte požadovaný certifikát.

Je potřeba zadat desetimístný variabilní symbol, který má zaměstnavatel přidělený od ČSSZ, a e-mail, na který bude zaslán výsledek podání. Pro elektronické podání přílohy je zapotřebí zatrhnout volbu Odeslat NEMPRI na VREP, případně zatrhnout volbu Odeslat do Datové schránky úřadu. Přílohy, které podáváte tímto způsobem, si samozřejmě můžete uložit do počítače, a to volbou Uložit XML do souboru pro ruční podání přes portál VREP. Stiskem tlačítka Další dojde k elektronickému podání Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění na VREP.