Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Novinky ve verzi Leden 2011

Novinky ve verzi Leden 2011

CD

Popisovaná verze: PAMICA Leden 2011, release 9700
Vztaženo k verzi: PAMICA Září 2010, release 9600
K dispozici od: 5. 1. 2011

Aktualizace k verzi

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah: 
MzdyRoční zúčtování
PersonalistikaOstatní

Mzdy

1. 1. 2011 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která mění redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2011 stanoveny takto:

  • první redukční hranice náhrady mzdy – 144,38 Kč
  • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 216,48 Kč
  • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 432,95 Kč

Od 1. 1. 2011 se snižuje sleva na poplatníka na částku 23 640 Kč ročně, to je 1 970 Kč měsíčně.

Maximální vyměřovací základ pro pojistné se pro rok 2011 zvyšuje na 1 781 280 Kč.

Doba vyplácení náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény se prodlužuje na 21 dnů.

Počínaje 1. 1. 2011 je zaměstnavatel nově povinen poskytovat náhradu mzdy zaměstnanci po dobu prvních 21 dnů trvání pracovní neschopnosti. Doposud činila tato doba maximálně 14 dnů.

Za nemoc, která začala v roce 2010, bude vyplácena náhrada podle dosavadní legislativní úpravy, tedy po dobu maximálně 14 kalendářních dnů.

Zaměstnavatelé s průměrným počtem zaměstnanců nižším než 26 si mohou od roku 2011 nově volit mezi dvěma sazbami sociálního pojistného - základní sazbou ve výši 25 % a zvýšeným pojistným ve výši 26 %.

Od pojistného odváděného ve vyšší sazbě si budete moci odečítat polovinu náhrady mzdy, kterou jste zúčtovali a vyplatili zaměstnancům za prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény, tak jak jste byli zvyklí v roce 2010.

Pro tento zvláštní režim placení pojistného se mohou rozhodnout pouze zaměstnavatelé s průměrným počtem zaměstnanců nižším než 26. Průměrný počet zaměstnanců se pro tyto účely počítá jako průměr počtu zaměstnanců účastných nemocenského pojištění k 1. 10., k 1. 11. a k 1. 12. 2010.

Nejprve vystavte mzdy za měsíc leden s dosavadní sazbou 25 %. Pokud jste se rozhodli pro zvláštní režim placení pojistného na sociální zabezpečení, použijete volbu Vyšší sociální pojistné, kterou naleznete v agendě Globální nastavení/Nastavení. Tuto volbu zatrhněte a mzdy za měsíc leden vystavte znovu.

Nařízením vlády č. 414/2010 Sb. byla změněna výše normativních nákladů na bydlení.

V agendě Nastavení/Legislativa naleznete v typu Srážky ze mzdy v poli Normativní nákl. na bydlení jednotlivce novou hodnotu 4 863 Kč. Tato nová hodnota se samozřejmě automaticky promítne ve výpočtu srážek.

V programu PAMICA byly aktualizovány formuláře podle aktuálních vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí.

Mezi aktualizované nebo nově zařazené tiskopisy či přílohy patří:

Výpočet daně a daňového zvýhodněnívzor č. 15
Potvrzení o zdanitelných příjmechvzor č. 18
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnostivzor č. 16
Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákonavzor č. 7
říloha č. 3 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodněnívzor č. 11
Příloha č. 4 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodněnívzor č. 6
Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2010vzor č. 10
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daněvzor č. 13
Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daněvzor č. 9
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusechvzor č. 5

Nabídku tiskových sestav rozšířila mimo jiné příloha číslo 2 k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, která uvádí souhrnné údaje zaznamenané na mzdových listech zaměstnanců – nerezidentů. PAMICA tak tuto přílohu vyplní za vás.

Pokud patříte mezi zaměstnavatele, kteří přikládají k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti povinně také přílohu číslo 2, zatrhněte u každého zaměstnance, který má být na této příloze uveden, v agendě Personalistika na záložce Zaměstnanec pole Nerezident. Na záložce Cizinec můžete do nově přidaných polí uvést DIČ tohoto zaměstnance, pokud mu bylo domovským státem přiděleno, a jím zaplacené zahraniční pojistné. Ostatní údaje budou do přílohy č. 2 automaticky přeneseny z vyplacených mezd.

 

V programu PAMICA jsou zařazeny aktuální tiskopisy zveřejněné Českým statistickým úřadem.

Mezi formuláře upravené podle aktuálních vzorů tiskopisů ČSÚ patří:

Měsíční dotazníkyPrům 1-12, Stav 1-12
Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úrazNem Úr 1-02
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětvíP 3-04 (b)

V nabídce tiskových sestav v jednotlivých agendách najdete také další aktualizované tiskopisy: Přehled o platbě zdravotního pojištění zaměstnavatele (v agendě Mzdy), Hromadné oznámení zaměstnavatele pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (v agendě Personalistika) a Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti (v agendě Pracovní poměry).

nahoru

Personalistika

Agenda Pracovní místa byla rozšířena a nově také spolupracuje s agendami Personalistika a Pracovní poměry.

V agendě Pracovní místa přibyly nové záložky Pracovní poměr a Dovolená, s jejichž pomocí můžete vytvářet šablony pracovních míst. V agendě Pracovní poměry pak přiřadíte konkrétnímu zaměstnanci odpovídající místo pomocí pole Funkce, které je propojeno s agendou Pracovní místa. Přiřazením místa se do pracovního poměru přenesou údaje vyplněné v šabloně pracovního místa.

V agendě Pracovní místa na záložce Požadovaná kvalifikace můžete nově uvést kvalifikaci, potřebnou pro konkrétní pracovní místo. Skutečnou kvalifikaci zaměstnance uveďte na záložce Kvalifikace v agendě Personalistika. Díky vzájemnému propojení obou agend pak v grafickém vyjádření ihned uvidíte, jestli zaměstnanec splňuje předpoklady pro dané pracovní místo. Zelené řádky označují splněné předpoklady, červené řádky předpoklady nesplněné.

nahoru

Roční zúčtování

Při zaúčtování mezd, ve kterých bylo provedeno roční zúčtování záloh na daň, si můžete nově zvolit, zda závazek vůči finančnímu úřadu bude ponížen o částku z tohoto ročního zúčtování.

V agendě Globální nastavení najdete v sekci Zaúčt. – ostat. závazky zatržené pole Ponižovat zálohy na daň o přeplatky z RZ. Pokud zatržení v tomto poli zrušíte, dojde při zaúčtování mezd k vystavení závazků v celé výši měsíčních záloh na daň a na provedené roční zúčtování bude vystavena pohledávka.

V programu PAMICA jsou k dispozici nové složky mezd určené pro ruční zadání ročního zúčtování.

Tuto novinku ocení ti z vás, kdo jste na program PAMICA přešli z jiného programu v průběhu roku 2010, nebo pokud s programem PAMICA začínáte právě teď. Pokud jste v programu PAMICA zadávali mzdy celý předchozí rok, nebudete nové složky potřebovat.

Pro ruční zadání částek ročního zúčtování, vypočtených v jiném programu nebo ručně, využijete nové mzdové složky. Složka Z13 je určena pro částku, která představuje přeplatek na dani, složka Z14 pro částku, která je doplatkem daňového bonusu. Nově jsou v programu PAMICA k dispozici také složky pro případnou opravu ručně zadaného ročního zúčtování, a to jak přeplatku daně, tak doplatku na daňovém bonusu.

nahoru

Ostatní

Pro usnadnění kontroly obsahuje PAMICA dvě nové tiskové sestavy – jednu pro přepočet odpracované doby v souvislosti s plněním povinného podílu osob se zdravotním postižením, druhou pro kontrolu dohod o provedení práce.

Pokud zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců, vyplývá vám zákonná povinnost odevzdat příslušnému úřadu práce Oznámení za rok – plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. Toto oznámení se podává vždy začátkem nového roku.

Kontrolní Sestava v agendě Personalistika s názvem Kontrolní sestava pro Oznámení za rok vám usnadní přepočty odpracované doby a pomůže vám i jako podklad při kontrole ze strany úřadu práce.

Zaměstnanci vykonávající práci na základě dohody o provedení práce mají omezený počet hodin, které mohou v průběhu kalendářního roku odpracovat. S kontrolou rozsahu prací konaných podle těchto dohod vám pomůže nová tisková sestava.

Přehled odpracovaných hodin za všechny dohody o provedení práce najdete v agendě Personalistika v tiskové sestavě Odpracované hodiny – DPP.

PAMICA automaticky zkontroluje platnost zadávaných rodných čísel.

Nový kontrolní mechanismus vás automaticky upozorní na neplatný formát rodného čísla, pokud při zadávání nechtěně uděláte překlep apod.

Hromadné vkládání mzdových složek do vystavené mzdy bylo rozšířeno o některé složky ze skupin J – jednorázové náhrady a dávky a T – naturální mzda.

nahoru