Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2010

Update PAMICA, rel. 9409

K dispozici od: 22. 7. 2010

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu PAMICA Leden 2010, rel. 9400 (resp. 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9407, 9408).

Popis updatu:

Personalistika a mzdy

 • Pokud byl zaměstnanec uznán invalidní v průběhu nemoci, stanoví se pro tuto nemoc správné rozhodné období.
 • Byl opraven výpočet odpracované doby v případě, že měl zaměstnanec ukončen pracovní poměr.

Ostatní

 • Pro Revírní bratrskou pokladnu byly aktualizovány tiskopisy Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele.
 • Bylo opraveno rozúčtování zdravotního pojištění, pokud firma zaměstnává osoby se zdravotním postižením a má v sekci Nastavení v agendě Globální nastavení zatrženou volbu "Nad 50% invalidních zaměstnanců".
 • Při vystavování mezd přes dialogové okno "Vložení nové mzdy" lze použít možnost výběru zaměstnance přes počáteční písmeno z jeho příjmení.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA Leden 2010, rel. 9408 ze dne 1. 7. 2010:

Personalistika a pracovní poměry

 • V agendách mezd, personalistiky a pracovních poměrů byl upraven export tabulky a její otevření v Excelu.
 • Na tiskové sestavě "Mzdový list" v sekci "Časové údaje" v řádku "Neodpracovaná doba" se již správně kumulují všechny nepřítomnosti.
 • Do agendy Pracovní poměry bylo na záložku Doplňkové údaje přidáno pole "Důchod přiznán od". Je přístupné pouze pro druh důchodu 2 (invalidní 3. stupně) a 8 (invalidní 1. a 2. stupně). Údaj se použije na tiskopis Příloha k žádosti o nemocenské dávky jako začátek rozhodného období, neboť u zaměstnance, který byl uznán invalidní, se za vznik pojištění, od kterého se stanoví rozhodné období, považuje den, v němž byla uznána jeho invalidita.
 • Na tiskovou sestavu "Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti" se správně zobrazuje doba trvání zaměstnání, pokud je datum začátku pracovního poměru jiné než datum vstupu do zaměstnání.
 • Na sestavách Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti a Potvrzení zaměstnavatele o průměrném/pravděpodobném měsíčním výdělku a způsobu ukončení pracovního poměru se správně vypočítá průměrný čistý výdělek. Pokud je poslední měsíc ve mzdách zaměstnání malého rozsahu, neodečítá se již sociální pojištění.
 • Pokud je v agendě Pracovní poměry nastaven typ ELDP 01, tak po vyplnění pole Datum odchodu program nabídne změnu tohoto typu na 02. Pokud se datum odchodu smaže, nastaví se typ ELDP automaticky na 01. - Na tiskovou sestavu Mzdový list byly do oddílu Časové údaje přidány nové řádky Peněžitá pomoc v mateřství a Mateřská dovolená – RP.
 • Na tiskové sestavě Zbývající dovolená je správně odečten počet dní dovolené ze sloupce Čerpáno.
 • Tiskové sestavy Seznam životních pojišťoven, Seznam penzijních fondů a Soupiska srážek pro penzijní fondy, resp. Soupiska srážek pro životní pojištění byly rozšířeny o variabilní a specifický symbol.
 • Na záložce Daně a pojistné lze zadat typ Sleva - vlastní invalidita ZTP/P v kombinaci s typy Sleva - invalidita 1. nebo 2. stupně, resp. Sleva - invalidita 3. stupně.
 • Byl aktualizován tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor č. 18), platný pro rok 2010.
 • Na tiskové sestavě Mzdový list se již správně zobrazují složky mezd a složky nepřítomností.

Mzdy

 • Pokud nemoc začala v den, ve kterém zaměstnanec již odpracoval celou směnu, dojde k posunu období výplaty náhrady mzdy o jeden den, a to i v případě, že nepřítomnost přesahuje do dalšího měsíce.
 • Pokud nemoc nebo PPM začala v ochranné lhůtě, stanoví se nyní správně rozhodné období. Sociální událost (nemoc nebo PPM) se v tomto případě posuzuje tak, jako by vznikla v den, který bezprostředně následuje po dni, ve kterém skončilo pojištění.
 • Na výplatní pásce se již správně zobrazuje počet hodin a kalendářních dnů u nepřítomností, které pokračovaly do dalšího měsíce.
 • Na tiskopisy "Přehled o výši pojistného" a "Přehled o platbě zdrav. pojištění zaměstnavatele" do pole "Počet zaměstnanců" již nevstupují zaměstnanci, kterým byl po ukončení pracovního poměru zúčtován nějaký příjem.
 • Ve mzdových agendách již lze nastavit sloupce v tabulce.
 • Na výplatní pásce se správně zobrazuje počet odpracovaných dnů v případě, že období dovolené bylo zadáno přes svátek, ve kterém zaměstnanec dovolenou ve skutečnosti nečerpá.
 • Pro rok 2010 byla v agendě Globální nastavení zrušena sekce „Velké mzdy do r. 2008“. V souvislosti s tím byla odstraněna pole týkající se nemocenských dávek vyplácených nejpozději do roku 2009. - Při automatickém generování složky V02 při vystavení mzdy se přenáší nastavení střediska, činnosti, zakázky a předkontace z její definice v agendě Definice složek nepřítomnosti.
 • Pokud zaměstnanci s turnusovým rozvrhem pracovní doby začala doba pracovní neschopnosti v den, kdy nemá směnu, nedochází již k posunu začátku doby pracovní neschopnosti na další den.
 • Do ročního zúčtování daně z příjmů vstoupí mzdy zdaněné zvláštní sazbou daně pouze v případě, že zaměstnanec dodatečně podepíše Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. V ostatních případech mzdy zdaněné zvláštní sazbou daně do ročního zúčtování nevstoupí.
 • Oprava daňového bonusu prostřednictvím složky Z11 se již nyní projeví na tiskové sestavě Soupis o dani z příjmů.
 • Bylo opraveno zaúčtování mezd, pro kažkou zdravotní pojišťovnu se správně vytvoří jeden doklad obsahující položky pro zaměstnance a společníky.
 • V případě, že zaměstnanec první den nepřítomnosti odracuje celou směnu, pro začátek 14 kalendářních dnů vyplácení náhrady mzdy se použije den následující po zadaném dni začátku nepřítomnosti.
 • Od roku 2010 dochází ke zvýšení základní nezabavitelné částky na 5148,66 Kč a ke zvýšení částky na každou osobu, které je povinen zaměstnanec poskytovat výživné, na 1 287,16 Kč. - Byl aktualizován tiskopis Přehled o výši pojistného pro rok 2010 a zároveň upraveno elektronické podání tohoto přehledu pro rok 2010.
 • Byl aktualizován tiskopis Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění.

Ostatní

 • Do řádku 03 na statistickém výkazu SP 1-12 vstupují jen pracovní poměry s kódem 1 - 6, L, M, N, O a dále poměry s kódy P, R, S, pokud nemají zatrženou volbu "Jen důchodové".
 • Byly aktualizovány číselníky OSSZ a Ekonomické činnosti (CZ-NACE).
 • Byla přidána podpora pro nový šifrovací certifikát ČSSZ pro elektronická podání přes Portál veřejné správy.
 • Pro Oborovou zdravotní pojišťovnu byly aktualizovány tiskopisy "Hromadné oznámení zaměstnavatele" a "Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele".
 • Aktualizace tiskopisu ELDP na vzor I/2010.
 • Homebanking - zapracován nový formát Multicash 3.2.
 • Do agendy Doklady byla přidána možnost výběru záznamů podle filtru Všechny, Vybraný rok nebo Aktuální měsíc.
 • Tisková sestava Mzdové údaje v agendě Personalistika již respektuje řazení záznamů v tabulce.
 • Při převodu databáze na novou verzi dojde k nastavení práv pro agendu Obce (ZÚJ).
 • Na 1. straně průvodce exportem tabulky lze nyní uložit pole pro export a při dalším spuštění průvodce je opakovaně použít.