Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Leden 2018

Update PAMICA, rel. 11809

K dispozici od: 21. 08. 2018

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu PAMICA Leden 2018, rel. 11800, (resp. 11801, resp. 11802, resp. 11803, resp. 11804, resp. 11805, resp. 11806, resp. 11807, resp. 11808).

Popis updatu:

Pracovní pozice

 • Při převodu databáze se již správně převedou zavedené trvalé složky mezd v agendě Pracovní pozice.

Mzdy

 • V agendě Všechny mzdy se již správně zobrazí tisková sestava Výplatní pásky i po výběru určitého měsíce zpracovaných mezd.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2018, rel. 11808 ze dne 23. 7. 2018:

Personalistika

 • Byl opraven výpočet odpracované doby pro plnění povinného podílu, a to u zaměstnanců s měsíční mzdou. Do odpracované doby se již nezapočítává doba svátků, které jsou neodpracované a za které se měsíční mzda nekrátí.

Pracovní poměry

 • V XML souboru pro statistické zjišťování ISPV bylo opraveno vstupování neodpracovaných hodin za svátky u měsíční mzdy do položek ABSCELK, ABSPLAC, ABSCELKQ a ABSPLACQ. Za 2. čtvrtletí je tedy nutné znovu odeslat XML soubor, aby celkové součty neodpracovaných hodin souhlasily za 1. pololetí. Složky mzdy osobního ohodnocení (M06, M08, M10, M12, M13, M14, M15, M16, C05, C06, C07, U03, U04) nově vstupují do položky POPRAV. Složky příplatku za pohotovost (P06, P15) vstupují pouze do položky POHOTOV.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2018, rel. 11807 ze dne 13. 6. 2018:

Personalistika

 • Změna zdravotní pojišťovny správně vstoupí na tiskovou sestavu Mzdový list pouze ve vybraném roce, kterého se týká. Tato změna se promítne při hromadném hlášení změn na zdravotní pojišťovnu.

Pracovní poměry

 • Na tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání pro druhy pracovního poměru DPČ a ZMR správně vstoupí datum skutečného nástupu do zaměstnání.

ISPV

 • Hodiny za odpracovaný svátek u měsíční mzdy již nevstupují do položek ABSCELK a ABSPLAC. Tyto hodiny jsou součástí položky ODPRACD.
 • Složky naturální mzdy T03 Auto k soukromému použití, T04 Benzín k soukromému použití a složka nepřítomnosti H09 Náhrada za ztrátu na výdělku nevstupují do položek HRMZDYQ a MZDA.
 • Složka nepřítomnosti H16 Dlouhodobé ošetřovné vstupuje do počtu hodin celkové neodpracované doby do položek ABSCELKQ a ABSCELK.

Mzdy

 • U složky srážky S01a Zákonná srážka celkovou částkou – exekuce byl opraven výpočet zbývající částky ke sražení v aktuálních mzdách, pokud nebyl zaúčtován předchozí kalendářní měsíc mezd.
 • Složka nepřítomnosti H15 Otcovská je považována pro účely dovolené jako odpracovaná doba, tzn. již se nezahrnuje do výpočtu 100 zameškaných dní pro krácení dovolené.
 • Ve vystavené mzdě s druhem mzdy „Bez úvazku“ jsou již správně vykazovány odpracované hodiny, i v případě kombinace složek mezd C01 Časová mzda a U01 Úkolová mzda.
 • Při souběhu pracovních poměrů (PP a DPP) vstupuje na tiskovou sestavu Přehled mezd do tabulky rekapitulace do řádku Základ (srážková daň) DPP pouze základ z DPP.
 • Na tiskovou sestavu Výplatní páska, resp. Výplatní pásky správně vstupuje počet dní čerpaného placeného volna i v případě souběhu pracovních poměrů.
 • U zaměstnanců „nerezidentů“ s druhem pracovního poměru O, P, Q, R, S správně vstoupí hodnota ze složky mzdy Z19 Fiktivní povinné pojistné na tiskové sestavy Výplatní páska, Výplatní pásky, Rekapitulace mezd, Přehled mezd, Soupis o dani z příjmů a Mzdový list.

Podání NEMPRI

 • Bylo opraveno posuzování rozhodného období (RO) v případě, kdy zaměstnanec nemá v RO vyměřovací základ nebo není-li v RO alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Pak je RO první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2018, rel. 11806 ze dne 31. 5. 2018:

V pracovněprávních vztazích je účelem zpracování osobních údajů ze strany zaměstnavatele zpravidla nezbytnost plnit uzavřenou pracovní smlouvu (čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR) a související právní povinnosti (vést účetní a mzdovou agendu).

Do agend Personalistika a Mzdy jsme pro vás připravili novinky vztahující se k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Především se jedná o rozšíření zaheslování mzdových sestav jednoho zaměstnance, možnost určení, zda uvádět osobní údaje zaměstnance do dokladů vzniklých zaúčtováním mezd, nastavení přístupových práv k historickým záznamům a v řadě MDB větší zabezpečení databází. Bližší popis novinek jsme pro vás sepsali níže.

Personalistika

 • Rozšířili jsme okruh tiskových sestav, které je možné nově zabezpečit heslem. Jedná se o mzdové sestavy pro jednoho zaměstnance exportované do formátu PDF, například Mzdový list včetně všech příloh, Výpočet daně a daňového zvýhodnění, Prohlášení poplatníka k dani z příjmů atd.
 • V agendě Personalistika se již správně zaznamenává historie změn, oprav, resp. smazání položek, které již jsou barevně označeny.
 • V případě, že potřebujete vytisknout rodné číslo zaměstnance i na tiskové sestavy, které nejsou formuláři státní správy a pojišťoven, je nutné aktivovat volbu Uvádět RČ v agendě Personalistika na záložce Zaměstnanec. Tato volba by měla být nastavena pouze v případě, že byl od zaměstnance poskytnut souhlas s uváděním RČ.
 • V agendě Personalistika jsme rozšířili seznam rodinných stavů o stav Nezjištěn.

Uchazeči

 • V agendě Uchazeči je nově umožněno smazat záznam, který je použit v agendě Výběrová řízení, a to v případě pokud uplyne doba, po kterou bylo možné uchazeče evidovat, resp. zpracovávat jeho osobní údaje.

Mzdy

 • Od 1. 6. 2018 se rozšiřuje okruh nemocenských dávek o dlouhodobé ošetřovné. Podpůrčí doba je nejdéle 90 kalendářních dnů s možností přerušení. Dlouhodobé ošetřovné je považováno za vyloučenou dobu pro ELDP a NEMPRI. Nárok na dávku nevzniká ze zaměstnání malého rozsahu ani dohody o provedení práce. Do agendy Definice složek nepřítomností jsme pro tento účel přidali novou složku nepřítomnosti H16 Dlouhodobé ošetřovné. Žádost o dlouhodobé ošetřovné budou zaměstnanci podávat na předepsaném tiskopisu prostřednictvím zaměstnavatele, stejně jako u ostatních dávek nemocenského pojištění. K žádosti bude nutné připojit tiskopis, který vydá ošetřující lékař lůžkového zařízení o potřebě poskytování dlouhodobé péče, a dále písemný souhlas ošetřované osoby, aby o ni pečovala osoba žádající o dlouhodobé ošetřovné.
 • Aktualizovali jsme tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění o novou dávku dlouhodobé ošetřovné a zároveň jsme zapracovali novou datovou větu NEMPRI18.
 • Od 1. 6. 2018 se pro účely dovolené posuzuje doba ošetřování člena rodiny (složky nepřítomnosti H05 a H06) a dlouhodobé ošetřovné (složka nepřítomnosti H16) jako výkon práce, tzn. nebude se doba ošetřování, resp. dl. ošetřovného započítávat do neodpracované doby pro krácení dovolené.
 • Na tiskových sestavách Výplatní list, Výplatní páska a Výplatní pásky se nově tiskne pouze osobní číslo zaměstnance.

Nastavení

 • Do agendy Globální nastavení sekce Nastavení jsme doplnili novou volbu Uvádět jméno a adresu zaměstnance, která je implicitně přednastavena, tzn. osobní údaje zaměstnanců jsou uvedeny na dokladech vzniklých zaúčtováním záloh a mezd. V případě, že požadujete, aby se na závazcích a výdajových pokladních dokladech neuváděly adresní údaje o zaměstnancích, a to konkrétně v polích Jméno, Ulice, Obec a PSČ, zrušte nastavení této volby. V poli firma bude uvedeno osobní číslo zaměstnance.
 • Do agendy Přístupová práva jsme přidali do větve Soubor nové právo Práce s historickými záznamy, které umožní pracovat se záznamy staršími, než jsou záznamy aktuálního, resp. předchozího kalendářního roku. Právo je implicitně nastaveno, tzn. je povolena práce s historickými záznamy. Právo na práci s historickými záznamy se vztahuje na agendy Personalistika, Pracovní poměry, Historické mzdy, Všechny mzdy, Složky mezd, Složky nepřítomností, Složky srážek, Podání ELDP, Podání NEMPRI, Podání ONZ a Podání PVPOJ.

Ostatní

 • Do programu PAMICA řady mdb jsme zapracovali do agendy Účetní jednotky/Databáze/Zabezpečení databází možnost volby úrovně zabezpečení, a to částečné zabezpečení nebo úplné zabezpečení. Doporučujeme využít úplného zabezpečení, kdy databáze budou zabezpečeny interním heslem programu a svázány se systémovou databází. Heslo si zvolíte sami při zabezpečení databáze, je tak zajištěna ochrana proti neoprávněnému převodu databáze do jiné instalace programu PAMICA.
 • Při importu docházky se do složek mezd, resp. složek nepřítomností již správně přenese interní poznámka i poznámka pro tisk.
 • Do programu PAMICA byl zapracován nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2019 pro ČSSZ.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2018, rel. 11805 ze dne 03. 04. 2018:

Pracovní poměry

 • Podle metodického pokynu k ISPV se doba čerpání otcovské dovolené nebude zahrnovat do počtu evidenčních dnů (položka EVIDDNY), ani do fondů pracovní doby (položky FONDSTA a FONDSJE) a do žádné další položky datové věty o pracovních poměrech. Zároveň se nebude zahrnovat do neodpracované doby ve čtvrtletních souhrnech.
 • Výpočet nároku na dovolenou pro turnusové rozvržení pracovní doby je nyní v pořádku i v případě, kdy byl ukončen pracovní poměr a není odpracováno 21 dní.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2018, rel. 11804 ze dne 20. 3. 2018:

Personalistika

 • Na Potvrzení o zdanitelných příjmech při nepodepsaném prohlášení správně vstoupí příslušný rok do řádku zdaňovací období, do ř. 3 již nevstupuje měsíc výplaty přeplatku z ročního zúčtování v případě, že zaměstnanec měl ukončen pracovní poměr.
 • Při zpracování ročního zúčtování záloh DzP zaměstnanců se již správně zobrazuje kontrolní hláška týkající se maximální hodnoty daru.

Pracovní poměry

 • V případě, že vyplněna pošta na záložce Doplňkové údaje v agendě Pracovní poměry, správně vstupuje do pole Pošta na tiskovou sestavu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání).

Mzdy

 • Do agendy Definice upomínek byla přidána nová upomínka s názvem Zadání otcovské, která upozorní na vytvoření NEMPRI. Upomínka se vygeneruje po zadání složky nepřítomnosti H15 Otcovská v agendě Mzdy na záložku Složky nepřítomnosti.
 • Uživatelské definice složky nepřítomnosti V03 Placené volno na kratší dobu než je jeden den, se již správně vykazují v části dne.
 • U navazující nepřítomnosti (nemoc, karanténa) se již vypočítá náhrada mzdy a je možné vygenerovat NEMPRI, a to zaměstnanců s DPP nebo ZMR, kdy je splněna podmínka účasti na nem. pojištění v předchozích 3 kalendářních měsících, resp. v měsíci kdy vznikla nepřítomnost.
 • Nepřítomnost H15 Otcovská vstupuje na tiskové sestavy Mzdový list, Výplatní list, Výplatní páska, Výplatní pásky, Diskrétní výplatní páska a Rekapitulace mezd. Dále byla tato složka nepřítomnosti zahrnuta do seznamu složek nepřítomností povolených v importu docházky. Složka H15 Otcovská také vstupuje do položek ISPV.
 • Nemoc navazující na mzdy importované z programu POHODA má již správně nastaven datum začátku nepřítomnosti.
 • V agendě Historické mzdy se již nezobrazuje chybové hlášení.
 • Zobrazení tiskové sestavy Diskrétní výplatní páska je již v pořádku i při výběru zaměstnanců.
 • V agendě Všechny mzdy byly na dialog Tisk doplněny volby pro výběr měsíce, a to Od měsíce a Do měsíce, pro tiskové sestavy Rozúčtování hrubé mzdy, Rozúčtování hrubé mzdy po střediscích, Rozúčtování hrubé mzdy po činnostech a Rozúčtování hrubé mzdy po zakázkách.
 • V agendě Všechny mzdy je možné v dialogovém okně Tisk správně nastavit pro tiskové sestavy Soupis zdravotního pojištění a Soupis sociálního pojištění období Od měsíce, resp. Do měsíce s volbami Zaměstnání malého rozsahu a Bez odvodu ZP, resp. SP.

PAMICA SQL

 • Tisková sestava Výplatní páska se zobrazí v pořádku, i při zadání složky srážky S01a Zákonná srážka celkovou částkou – exekuce s celkovou částkou vyšší jak 1 000 000 Kč.
 • Při zadání nového zaměstnance ve vybraném roce 2017, s nástupem v roce 2018, mohlo dojit k duplicitnímu zadání slevy na poplatníka. Bylo opraveno, aby k takovému duplicitnímu zadání nedocházelo a při vystavení mezd byla doplněna kontrola pro uplatnění slevy na poplatníka.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2018, rel. 11803 ze dne 31. 1. 2018:

Mzdy

 • Do agendy Definice složek nepřítomností jsme přidali novou složku nepřítomnosti H15 Otcovská s možností zavedení od 1. 2. 2018. Podpůrčí doba otcovské je 7 kalendářních dní. Nástup na otcovskou si určí sám zaměstnanec, a to v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí. O tuto dávku si požádá sám zaměstnanec prostřednictvím Žádosti o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou). Po skončení otcovské odešle zaměstnavatel na správu sociálního zabezpečení spolu s vyplněným tiskopisem Příloha k žádosti o nemocenské dávky (NEMPRI) i Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou), předloženou zaměstnancem.
 • V souvislosti se zavedením nového druhu dávky otcovská poporodní péče (OPP) jsme aktualizovali formulář Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění, a to včetně datové věty (NEMPRI17).
 • Od 1. 2. 2018 dochází ke změně potřebného počtu dní pro stanovení rozhodného období a to na 30 dnů. Nebude-li v uvedeném rozhodném období aspoň 30 započitatelných kalendářních dnů, bube za denní vyměřovací základ považován pravděpodobný příjem.
 • Od 1. 2. 2018 dochází ke změně výplaty nároku nemocenské, resp. náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost nebo peněžité pomoci v mateřství ze zaměstnání malého rozsahu a ze zaměstnání na dohodu o provedení práce. A to v případě, že v období vzniku události nevznikla účast na nemocenském pojištění, ale účast na nemocenském pojištění v těchto zaměstnání trvala alespoň ve 3 kalendářních měsících bezprostředně předcházejících měsíci vzniku události.
 • Export výplatních pásek do PDF již proběhne v pořádku i s nastavenými volbami Zabezpečit PDF heslem a zároveň Elektronický podpis. Při otevření PDF souboru je vyžadováno heslo a soubor je podepsán.

Personalistika

 • Na tiskopis Ohlášení plnění povinného podílu do oddílu F vstupuje správný počet zaměstnanců do bodu 1 a 2. V oddíle D již není prováděno zaokrouhlení vypočteného přepočteného počtu zaměstnanců. Stejná úprava výpočtu přepočteného počtu zaměstnanců na řádku D byla provedena i na tiskové sestavě Kontrolní sestava pro Ohlášení plnění povinného podílu. Na této tiskové sestavě byl dále upraven počet hodin nemoci, do kterého byly zahrnuty hodiny nemoci ve svátek.
 • Na tiskovou sestavu Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vstupuje správně období do záhlaví sestavy i na ř. 3, a to v případě ukončeného pracovního poměru a následujícího poměru zdaněného zvláštní sazbou daně z příjmů.
 • Byl opraven export Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a to Přílohy č. 2. Do věty H v XML souboru se negenerují řádky navíc.

Pracovní poměry

 • Při přenosu změny pracovní pozice se nyní zobrazuje hláška, kde si můžete zvolit, zda si přejete přenos údajů ze záložek Pracovní poměr, Dovolená, příp. ISPV z agendy Pracovní pozice. Pokud zvolíte povel Ne, změní se pouze druh pracovní pozice a nedojde k přenosu údajů.
 • Hláška týkající se výše zaručené mzdy již obsahuje správnou hodnotu i pro rozvrhy se zkráceným úvazkem.
 • V agendě Pracovní poměry je možné hromadně vložit složku mzdy J09 Náhrada nezdaněná zadaná jednicově se zápornou hodnotou, a to prostřednictvím povelu Záznam/Vložit trvalé složky.
 • V případě změny adresy trvalého pobytu zaměstnance, jsme přidali na průvodce pro vytvoření oznámení pole Změna adresy trvalého pobytu a zároveň do agendy Podání ONZ na záložku Položky jsme doplnili volbu Změna adresy, toto nastavení využijete pro typ akce 3 – Změna. Zároveň pro tento typ akce již nevstupuje datum odchodu do XML věty.
 • V agendě Pracovní poměry jsme aktualizovali dokumenty odt., a to Informace o nástupu zaměstnání, vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy a Informace o ukončení zaměstnání, o ukončení vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2018, rel. 11802 ze dne 8. 1. 2018:

Personalistika

 • Do tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) správně vstupuje vypočtená srážková daň.

Pracovní poměry

 • Zapracovali jsme nejnižší úrovně zaručené mzdy. Do agendy Pracovní poměry jsme přidali na záložku Pracovní poměr pole Zaručená mzda s výklopným seznamem, kde můžete vybrat příslušnou skupinu prací. Po převodu databáze všem zaměstnancům přednastavíme skupinu 1., tzn. základní výši minimální mzdy 73,20 Kč/hod a 12 200 Kč/měsíc, tuto skupinu si podle potřeby změňte. Nově vám PAMICA pomůže hlídat doplatek do výše minimální mzdy pro příslušnou skupinu prací a to prostřednictvím složky mzdy P12 doplatek do výše minimální mzdy.
 • Po změně pracovní pozice v agendě Pracovní poměry se již nezobrazuje hlášení o změně pracovní pozice při výběru nových hodnot na záložce ISPV.
 • Vyloučené doby z historických mezd se správně zahrnou do vytvářeného ELDP.
 • Byl opraven tisk tabulky v agendě Pracovní poměry.

Mzdy

 • V agendě Všechny mzdy byl opraven export do MS Excel, odchozím zaměstnancům se již správně vyplní jejich jméno a příjmení.
 • Při zaúčtování mezd za leden 2018 se do ostatního závazku na FÚ správně zahrne vypočtená zvláštní sazba daně z příjmů do 2 500 Kč.

Aktualizace formulářů

 • Tiskovou sestavu Oznámení za rok jsme přejmenovali na Ohlášení plnění povinného podílu a zároveň i aktualizovali pro rok 2017. V této tiskové sestavě jsme změnili původní částku 2,5 násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 na částku 71 902,50 Kč.
 • Aktualizovali jsme tiskopis Příloha č. 2 Přehled souhrnných údajů k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti platný pro rok 2017, vzor č. 14.

Ostatní

 • Byl aktualizován číselník Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO od 1. 1. 2018.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2018, rel. 11801 ze dne 20. 12. 2017:

Personalistika

 • Při převodu databáze bude provedena kontrola správnosti rozepsání daňového zvýhodnění na první dítě pro rok 2018.

Pracovní poměry

 • Pracovní pozici je možné zaměstnanci měnit opakovaně.