Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktualizace k verzi Leden 2018

Update PAMICA, rel. 11803

K dispozici od: 31. 01. 2018

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu PAMICA Leden 2018, rel. 11800, (resp. 11801, resp. 11802).

Popis updatu:

Mzdy

 • Do agendy Definice složek nepřítomností jsme přidali novou složku nepřítomnosti H15 Otcovská s možností zavedení od 1. 2. 2018. Podpůrčí doba otcovské je 7 kalendářních dní. Nástup na otcovskou si určí sám zaměstnanec, a to v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí. O tuto dávku si požádá sám zaměstnanec prostřednictvím Žádosti o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou). Po skončení otcovské odešle zaměstnavatel na správu sociálního zabezpečení spolu s vyplněným tiskopisem Příloha k žádosti o nemocenské dávky (NEMPRI) i Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou), předloženou zaměstnancem.
 • V souvislosti se zavedením nového druhu dávky otcovská poporodní péče (OPP) jsme aktualizovali formulář Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění, a to včetně datové věty (NEMPRI17).
 • Od 1. 2. 2018 dochází ke změně potřebného počtu dní pro stanovení rozhodného období a to na 30 dnů. Nebude-li v uvedeném rozhodném období aspoň 30 započitatelných kalendářních dnů, bube za denní vyměřovací základ považován pravděpodobný příjem.
 • Od 1. 2. 2018 dochází ke změně výplaty nároku nemocenské, resp. náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost nebo peněžité pomoci v mateřství ze zaměstnání malého rozsahu a ze zaměstnání na dohodu o provedení práce. A to v případě, že v období vzniku události nevznikla účast na nemocenském pojištění, ale účast na nemocenském pojištění v těchto zaměstnání trvala alespoň ve 3 kalendářních měsících bezprostředně předcházejících měsíci vzniku události.
 • Export výplatních pásek do PDF již proběhne v pořádku i s nastavenými volbami Zabezpečit PDF heslem a zároveň Elektronický podpis. Při otevření PDF souboru je vyžadováno heslo a soubor je podepsán.

Personalistika

 • Na tiskopis Ohlášení plnění povinného podílu do oddílu F vstupuje správný počet zaměstnanců do bodu 1 a 2. V oddíle D již není prováděno zaokrouhlení vypočteného přepočteného počtu zaměstnanců. Stejná úprava výpočtu přepočteného počtu zaměstnanců na řádku D byla provedena i na tiskové sestavě Kontrolní sestava pro Ohlášení plnění povinného podílu. Na této tiskové sestavě byl dále upraven počet hodin nemoci, do kterého byly zahrnuty hodiny nemoci ve svátek.
 • Na tiskovou sestavu Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vstupuje správně období do záhlaví sestavy i na ř. 3, a to v případě ukončeného pracovního poměru a následujícího poměru zdaněného zvláštní sazbou daně z příjmů.
 • Byl opraven export Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a to Přílohy č. 2. Do věty H v XML souboru se negenerují řádky navíc.

Pracovní poměry

 • Při přenosu změny pracovní pozice se nyní zobrazuje hláška, kde si můžete zvolit, zda si přejete přenos údajů ze záložek Pracovní poměr, Dovolená, příp. ISPV z agendy Pracovní pozice. Pokud zvolíte povel Ne, změní se pouze druh pracovní pozice a nedojde k přenosu údajů.
 • Hláška týkající se výše zaručené mzdy již obsahuje správnou hodnotu i pro rozvrhy se zkráceným úvazkem.
 • V agendě Pracovní poměry je možné hromadně vložit složku mzdy J09 Náhrada nezdaněná zadaná jednicově se zápornou hodnotou, a to prostřednictvím povelu Záznam/Vložit trvalé složky.
 • V případě změny adresy trvalého pobytu zaměstnance, jsme přidali na průvodce pro vytvoření oznámení pole Změna adresy trvalého pobytu a zároveň do agendy Podání ONZ na záložku Položky jsme doplnili volbu Změna adresy, toto nastavení využijete pro typ akce 3 – Změna. Zároveň pro tento typ akce již nevstupuje datum odchodu do XML věty.
 • V agendě Pracovní poměry jsme aktualizovali dokumenty odt., a to Informace o nástupu zaměstnání, vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy a Informace o ukončení zaměstnání, o ukončení vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2018, rel. 11802 ze dne 8. 1. 2018:

Personalistika

 • Do tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) správně vstupuje vypočtená srážková daň.

Pracovní poměry

 • Zapracovali jsme nejnižší úrovně zaručené mzdy. Do agendy Pracovní poměry jsme přidali na záložku Pracovní poměr pole Zaručená mzda s výklopným seznamem, kde můžete vybrat příslušnou skupinu prací. Po převodu databáze všem zaměstnancům přednastavíme skupinu 1., tzn. základní výši minimální mzdy 73,20 Kč/hod a 12 200 Kč/měsíc, tuto skupinu si podle potřeby změňte. Nově vám PAMICA pomůže hlídat doplatek do výše minimální mzdy pro příslušnou skupinu prací a to prostřednictvím složky mzdy P12 doplatek do výše minimální mzdy.
 • Po změně pracovní pozice v agendě Pracovní poměry se již nezobrazuje hlášení o změně pracovní pozice při výběru nových hodnot na záložce ISPV.
 • Vyloučené doby z historických mezd se správně zahrnou do vytvářeného ELDP.
 • Byl opraven tisk tabulky v agendě Pracovní poměry.

Mzdy

 • V agendě Všechny mzdy byl opraven export do MS Excel, odchozím zaměstnancům se již správně vyplní jejich jméno a příjmení.
 • Při zaúčtování mezd za leden 2018 se do ostatního závazku na FÚ správně zahrne vypočtená zvláštní sazba daně z příjmů do 2 500 Kč.

Aktualizace formulářů

 • Tiskovou sestavu Oznámení za rok jsme přejmenovali na Ohlášení plnění povinného podílu a zároveň i aktualizovali pro rok 2017. V této tiskové sestavě jsme změnili původní částku 2,5 násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 na částku 71 902,50 Kč.
 • Aktualizovali jsme tiskopis Příloha č. 2 Přehled souhrnných údajů k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti platný pro rok 2017, vzor č. 14.

Ostatní

 • Byl aktualizován číselník Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO od 1. 1. 2018.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2018, rel. 11801 ze dne 20. 12. 2017:

Personalistika

 • Při převodu databáze bude provedena kontrola správnosti rozepsání daňového zvýhodnění na první dítě pro rok 2018.

Pracovní poměry

 • Pracovní pozici je možné zaměstnanci měnit opakovaně.