Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktualizace k verzi Leden 2018

Update PAMICA, rel. 11807

K dispozici od: 13. 06. 2018

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu PAMICA Leden 2018, rel. 11800, (resp. 11801, resp. 11802, resp. 11803, resp. 11804, resp. 11805, resp. 11806).

Popis updatu:

Personalistika

 • Změna zdravotní pojišťovny správně vstoupí na tiskovou sestavu Mzdový list pouze ve vybraném roce, kterého se týká. Tato změna se promítne při hromadném hlášení změn na zdravotní pojišťovnu.

Pracovní poměry

 • Na tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání pro druhy pracovního poměru DPČ a ZMR správně vstoupí datum skutečného nástupu do zaměstnání.

ISPV

 • Hodiny za odpracovaný svátek u měsíční mzdy již nevstupují do položek ABSCELK a ABSPLAC. Tyto hodiny jsou součástí položky ODPRACD.
 • Složky naturální mzdy T03 Auto k soukromému použití, T04 Benzín k soukromému použití a složka nepřítomnosti H09 Náhrada za ztrátu na výdělku nevstupují do položek HRMZDYQ a MZDA.
 • Složka nepřítomnosti H16 Dlouhodobé ošetřovné vstupuje do počtu hodin celkové neodpracované doby do položek ABSCELKQ a ABSCELK.

Mzdy

 • U složky srážky S01a Zákonná srážka celkovou částkou – exekuce byl opraven výpočet zbývající částky ke sražení v aktuálních mzdách, pokud nebyl zaúčtován předchozí kalendářní měsíc mezd.
 • Složka nepřítomnosti H15 Otcovská je považována pro účely dovolené jako odpracovaná doba, tzn. již se nezahrnuje do výpočtu 100 zameškaných dní pro krácení dovolené.
 • Ve vystavené mzdě s druhem mzdy „Bez úvazku“ jsou již správně vykazovány odpracované hodiny, i v případě kombinace složek mezd C01 Časová mzda a U01 Úkolová mzda.
 • Při souběhu pracovních poměrů (PP a DPP) vstupuje na tiskovou sestavu Přehled mezd do tabulky rekapitulace do řádku Základ (srážková daň) DPP pouze základ z DPP.
 • Na tiskovou sestavu Výplatní páska, resp. Výplatní pásky správně vstupuje počet dní čerpaného placeného volna i v případě souběhu pracovních poměrů.
 • U zaměstnanců „nerezidentů“ s druhem pracovního poměru O, P, Q, R, S správně vstoupí hodnota ze složky mzdy Z19 Fiktivní povinné pojistné na tiskové sestavy Výplatní páska, Výplatní pásky, Rekapitulace mezd, Přehled mezd, Soupis o dani z příjmů a Mzdový list.

Podání NEMPRI

 • Bylo opraveno posuzování rozhodného období (RO) v případě, kdy zaměstnanec nemá v RO vyměřovací základ nebo není-li v RO alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Pak je RO první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2018, rel. 11806 ze dne 31. 5. 2018:

V pracovněprávních vztazích je účelem zpracování osobních údajů ze strany zaměstnavatele zpravidla nezbytnost plnit uzavřenou pracovní smlouvu (čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR) a související právní povinnosti (vést účetní a mzdovou agendu).

Do agend Personalistika a Mzdy jsme pro vás připravili novinky vztahující se k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Především se jedná o rozšíření zaheslování mzdových sestav jednoho zaměstnance, možnost určení, zda uvádět osobní údaje zaměstnance do dokladů vzniklých zaúčtováním mezd, nastavení přístupových práv k historickým záznamům a v řadě MDB větší zabezpečení databází. Bližší popis novinek jsme pro vás sepsali níže.

Personalistika

 • Rozšířili jsme okruh tiskových sestav, které je možné nově zabezpečit heslem. Jedná se o mzdové sestavy pro jednoho zaměstnance exportované do formátu PDF, například Mzdový list včetně všech příloh, Výpočet daně a daňového zvýhodnění, Prohlášení poplatníka k dani z příjmů atd.
 • V agendě Personalistika se již správně zaznamenává historie změn, oprav, resp. smazání položek, které již jsou barevně označeny.
 • V případě, že potřebujete vytisknout rodné číslo zaměstnance i na tiskové sestavy, které nejsou formuláři státní správy a pojišťoven, je nutné aktivovat volbu Uvádět RČ v agendě Personalistika na záložce Zaměstnanec. Tato volba by měla být nastavena pouze v případě, že byl od zaměstnance poskytnut souhlas s uváděním RČ.
 • V agendě Personalistika jsme rozšířili seznam rodinných stavů o stav Nezjištěn.

Uchazeči

 • V agendě Uchazeči je nově umožněno smazat záznam, který je použit v agendě Výběrová řízení, a to v případě pokud uplyne doba, po kterou bylo možné uchazeče evidovat, resp. zpracovávat jeho osobní údaje.

Mzdy

 • Od 1. 6. 2018 se rozšiřuje okruh nemocenských dávek o dlouhodobé ošetřovné. Podpůrčí doba je nejdéle 90 kalendářních dnů s možností přerušení. Dlouhodobé ošetřovné je považováno za vyloučenou dobu pro ELDP a NEMPRI. Nárok na dávku nevzniká ze zaměstnání malého rozsahu ani dohody o provedení práce. Do agendy Definice složek nepřítomností jsme pro tento účel přidali novou složku nepřítomnosti H16 Dlouhodobé ošetřovné. Žádost o dlouhodobé ošetřovné budou zaměstnanci podávat na předepsaném tiskopisu prostřednictvím zaměstnavatele, stejně jako u ostatních dávek nemocenského pojištění. K žádosti bude nutné připojit tiskopis, který vydá ošetřující lékař lůžkového zařízení o potřebě poskytování dlouhodobé péče, a dále písemný souhlas ošetřované osoby, aby o ni pečovala osoba žádající o dlouhodobé ošetřovné.
 • Aktualizovali jsme tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění o novou dávku dlouhodobé ošetřovné a zároveň jsme zapracovali novou datovou větu NEMPRI18.
 • Od 1. 6. 2018 se pro účely dovolené posuzuje doba ošetřování člena rodiny (složky nepřítomnosti H05 a H06) a dlouhodobé ošetřovné (složka nepřítomnosti H16) jako výkon práce, tzn. nebude se doba ošetřování, resp. dl. ošetřovného započítávat do neodpracované doby pro krácení dovolené.
 • Na tiskových sestavách Výplatní list, Výplatní páska a Výplatní pásky se nově tiskne pouze osobní číslo zaměstnance.

Nastavení

 • Do agendy Globální nastavení sekce Nastavení jsme doplnili novou volbu Uvádět jméno a adresu zaměstnance, která je implicitně přednastavena, tzn. osobní údaje zaměstnanců jsou uvedeny na dokladech vzniklých zaúčtováním záloh a mezd. V případě, že požadujete, aby se na závazcích a výdajových pokladních dokladech neuváděly adresní údaje o zaměstnancích, a to konkrétně v polích Jméno, Ulice, Obec a PSČ, zrušte nastavení této volby. V poli firma bude uvedeno osobní číslo zaměstnance.
 • Do agendy Přístupová práva jsme přidali do větve Soubor nové právo Práce s historickými záznamy, které umožní pracovat se záznamy staršími, než jsou záznamy aktuálního, resp. předchozího kalendářního roku. Právo je implicitně nastaveno, tzn. je povolena práce s historickými záznamy. Právo na práci s historickými záznamy se vztahuje na agendy Personalistika, Pracovní poměry, Historické mzdy, Všechny mzdy, Složky mezd, Složky nepřítomností, Složky srážek, Podání ELDP, Podání NEMPRI, Podání ONZ a Podání PVPOJ.

Ostatní

 • Do programu PAMICA řady mdb jsme zapracovali do agendy Účetní jednotky/Databáze/Zabezpečení databází možnost volby úrovně zabezpečení, a to částečné zabezpečení nebo úplné zabezpečení. Doporučujeme využít úplného zabezpečení, kdy databáze budou zabezpečeny interním heslem programu a svázány se systémovou databází. Heslo si zvolíte sami při zabezpečení databáze, je tak zajištěna ochrana proti neoprávněnému převodu databáze do jiné instalace programu PAMICA.
 • Při importu docházky se do složek mezd, resp. složek nepřítomností již správně přenese interní poznámka i poznámka pro tisk.
 • Do programu PAMICA byl zapracován nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2019 pro ČSSZ.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2018, rel. 11805 ze dne 03. 04. 2018:

Pracovní poměry

 • Podle metodického pokynu k ISPV se doba čerpání otcovské dovolené nebude zahrnovat do počtu evidenčních dnů (položka EVIDDNY), ani do fondů pracovní doby (položky FONDSTA a FONDSJE) a do žádné další položky datové věty o pracovních poměrech. Zároveň se nebude zahrnovat do neodpracované doby ve čtvrtletních souhrnech.
 • Výpočet nároku na dovolenou pro turnusové rozvržení pracovní doby je nyní v pořádku i v případě, kdy byl ukončen pracovní poměr a není odpracováno 21 dní.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2018, rel. 11804 ze dne 20. 3. 2018:

Personalistika

 • Na Potvrzení o zdanitelných příjmech při nepodepsaném prohlášení správně vstoupí příslušný rok do řádku zdaňovací období, do ř. 3 již nevstupuje měsíc výplaty přeplatku z ročního zúčtování v případě, že zaměstnanec měl ukončen pracovní poměr.
 • Při zpracování ročního zúčtování záloh DzP zaměstnanců se již správně zobrazuje kontrolní hláška týkající se maximální hodnoty daru.

Pracovní poměry

 • V případě, že vyplněna pošta na záložce Doplňkové údaje v agendě Pracovní poměry, správně vstupuje do pole Pošta na tiskovou sestavu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání).

Mzdy

 • Do agendy Definice upomínek byla přidána nová upomínka s názvem Zadání otcovské, která upozorní na vytvoření NEMPRI. Upomínka se vygeneruje po zadání složky nepřítomnosti H15 Otcovská v agendě Mzdy na záložku Složky nepřítomnosti.
 • Uživatelské definice složky nepřítomnosti V03 Placené volno na kratší dobu než je jeden den, se již správně vykazují v části dne.
 • U navazující nepřítomnosti (nemoc, karanténa) se již vypočítá náhrada mzdy a je možné vygenerovat NEMPRI, a to zaměstnanců s DPP nebo ZMR, kdy je splněna podmínka účasti na nem. pojištění v předchozích 3 kalendářních měsících, resp. v měsíci kdy vznikla nepřítomnost.
 • Nepřítomnost H15 Otcovská vstupuje na tiskové sestavy Mzdový list, Výplatní list, Výplatní páska, Výplatní pásky, Diskrétní výplatní páska a Rekapitulace mezd. Dále byla tato složka nepřítomnosti zahrnuta do seznamu složek nepřítomností povolených v importu docházky. Složka H15 Otcovská také vstupuje do položek ISPV.
 • Nemoc navazující na mzdy importované z programu POHODA má již správně nastaven datum začátku nepřítomnosti.
 • V agendě Historické mzdy se již nezobrazuje chybové hlášení.
 • Zobrazení tiskové sestavy Diskrétní výplatní páska je již v pořádku i při výběru zaměstnanců.
 • V agendě Všechny mzdy byly na dialog Tisk doplněny volby pro výběr měsíce, a to Od měsíce a Do měsíce, pro tiskové sestavy Rozúčtování hrubé mzdy, Rozúčtování hrubé mzdy po střediscích, Rozúčtování hrubé mzdy po činnostech a Rozúčtování hrubé mzdy po zakázkách.
 • V agendě Všechny mzdy je možné v dialogovém okně Tisk správně nastavit pro tiskové sestavy Soupis zdravotního pojištění a Soupis sociálního pojištění období Od měsíce, resp. Do měsíce s volbami Zaměstnání malého rozsahu a Bez odvodu ZP, resp. SP.

PAMICA SQL

 • Tisková sestava Výplatní páska se zobrazí v pořádku, i při zadání složky srážky S01a Zákonná srážka celkovou částkou – exekuce s celkovou částkou vyšší jak 1 000 000 Kč.
 • Při zadání nového zaměstnance ve vybraném roce 2017, s nástupem v roce 2018, mohlo dojit k duplicitnímu zadání slevy na poplatníka. Bylo opraveno, aby k takovému duplicitnímu zadání nedocházelo a při vystavení mezd byla doplněna kontrola pro uplatnění slevy na poplatníka.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2018, rel. 11803 ze dne 31. 1. 2018:

Mzdy

 • Do agendy Definice složek nepřítomností jsme přidali novou složku nepřítomnosti H15 Otcovská s možností zavedení od 1. 2. 2018. Podpůrčí doba otcovské je 7 kalendářních dní. Nástup na otcovskou si určí sám zaměstnanec, a to v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí. O tuto dávku si požádá sám zaměstnanec prostřednictvím Žádosti o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou). Po skončení otcovské odešle zaměstnavatel na správu sociálního zabezpečení spolu s vyplněným tiskopisem Příloha k žádosti o nemocenské dávky (NEMPRI) i Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou), předloženou zaměstnancem.
 • V souvislosti se zavedením nového druhu dávky otcovská poporodní péče (OPP) jsme aktualizovali formulář Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění, a to včetně datové věty (NEMPRI17).
 • Od 1. 2. 2018 dochází ke změně potřebného počtu dní pro stanovení rozhodného období a to na 30 dnů. Nebude-li v uvedeném rozhodném období aspoň 30 započitatelných kalendářních dnů, bube za denní vyměřovací základ považován pravděpodobný příjem.
 • Od 1. 2. 2018 dochází ke změně výplaty nároku nemocenské, resp. náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost nebo peněžité pomoci v mateřství ze zaměstnání malého rozsahu a ze zaměstnání na dohodu o provedení práce. A to v případě, že v období vzniku události nevznikla účast na nemocenském pojištění, ale účast na nemocenském pojištění v těchto zaměstnání trvala alespoň ve 3 kalendářních měsících bezprostředně předcházejících měsíci vzniku události.
 • Export výplatních pásek do PDF již proběhne v pořádku i s nastavenými volbami Zabezpečit PDF heslem a zároveň Elektronický podpis. Při otevření PDF souboru je vyžadováno heslo a soubor je podepsán.

Personalistika

 • Na tiskopis Ohlášení plnění povinného podílu do oddílu F vstupuje správný počet zaměstnanců do bodu 1 a 2. V oddíle D již není prováděno zaokrouhlení vypočteného přepočteného počtu zaměstnanců. Stejná úprava výpočtu přepočteného počtu zaměstnanců na řádku D byla provedena i na tiskové sestavě Kontrolní sestava pro Ohlášení plnění povinného podílu. Na této tiskové sestavě byl dále upraven počet hodin nemoci, do kterého byly zahrnuty hodiny nemoci ve svátek.
 • Na tiskovou sestavu Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vstupuje správně období do záhlaví sestavy i na ř. 3, a to v případě ukončeného pracovního poměru a následujícího poměru zdaněného zvláštní sazbou daně z příjmů.
 • Byl opraven export Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a to Přílohy č. 2. Do věty H v XML souboru se negenerují řádky navíc.

Pracovní poměry

 • Při přenosu změny pracovní pozice se nyní zobrazuje hláška, kde si můžete zvolit, zda si přejete přenos údajů ze záložek Pracovní poměr, Dovolená, příp. ISPV z agendy Pracovní pozice. Pokud zvolíte povel Ne, změní se pouze druh pracovní pozice a nedojde k přenosu údajů.
 • Hláška týkající se výše zaručené mzdy již obsahuje správnou hodnotu i pro rozvrhy se zkráceným úvazkem.
 • V agendě Pracovní poměry je možné hromadně vložit složku mzdy J09 Náhrada nezdaněná zadaná jednicově se zápornou hodnotou, a to prostřednictvím povelu Záznam/Vložit trvalé složky.
 • V případě změny adresy trvalého pobytu zaměstnance, jsme přidali na průvodce pro vytvoření oznámení pole Změna adresy trvalého pobytu a zároveň do agendy Podání ONZ na záložku Položky jsme doplnili volbu Změna adresy, toto nastavení využijete pro typ akce 3 – Změna. Zároveň pro tento typ akce již nevstupuje datum odchodu do XML věty.
 • V agendě Pracovní poměry jsme aktualizovali dokumenty odt., a to Informace o nástupu zaměstnání, vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy a Informace o ukončení zaměstnání, o ukončení vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2018, rel. 11802 ze dne 8. 1. 2018:

Personalistika

 • Do tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) správně vstupuje vypočtená srážková daň.

Pracovní poměry

 • Zapracovali jsme nejnižší úrovně zaručené mzdy. Do agendy Pracovní poměry jsme přidali na záložku Pracovní poměr pole Zaručená mzda s výklopným seznamem, kde můžete vybrat příslušnou skupinu prací. Po převodu databáze všem zaměstnancům přednastavíme skupinu 1., tzn. základní výši minimální mzdy 73,20 Kč/hod a 12 200 Kč/měsíc, tuto skupinu si podle potřeby změňte. Nově vám PAMICA pomůže hlídat doplatek do výše minimální mzdy pro příslušnou skupinu prací a to prostřednictvím složky mzdy P12 doplatek do výše minimální mzdy.
 • Po změně pracovní pozice v agendě Pracovní poměry se již nezobrazuje hlášení o změně pracovní pozice při výběru nových hodnot na záložce ISPV.
 • Vyloučené doby z historických mezd se správně zahrnou do vytvářeného ELDP.
 • Byl opraven tisk tabulky v agendě Pracovní poměry.

Mzdy

 • V agendě Všechny mzdy byl opraven export do MS Excel, odchozím zaměstnancům se již správně vyplní jejich jméno a příjmení.
 • Při zaúčtování mezd za leden 2018 se do ostatního závazku na FÚ správně zahrne vypočtená zvláštní sazba daně z příjmů do 2 500 Kč.

Aktualizace formulářů

 • Tiskovou sestavu Oznámení za rok jsme přejmenovali na Ohlášení plnění povinného podílu a zároveň i aktualizovali pro rok 2017. V této tiskové sestavě jsme změnili původní částku 2,5 násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 na částku 71 902,50 Kč.
 • Aktualizovali jsme tiskopis Příloha č. 2 Přehled souhrnných údajů k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti platný pro rok 2017, vzor č. 14.

Ostatní

 • Byl aktualizován číselník Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO od 1. 1. 2018.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2018, rel. 11801 ze dne 20. 12. 2017:

Personalistika

 • Při převodu databáze bude provedena kontrola správnosti rozepsání daňového zvýhodnění na první dítě pro rok 2018.

Pracovní poměry

 • Pracovní pozici je možné zaměstnanci měnit opakovaně.