Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Akce a tipy > DPH k 1. 4. 2011

Změny DPH od 1. 4. 2011

Začátek letošního roku byl opět více než štědrý na změny v oblasti daní. První balík změn souvisel především s novým daňovým řádem, platí od 1. ledna a dotýká se prakticky všech druhů našich daní. Druhé čtvrtletí tohoto roku zahájila spousta novinek v oblasti daně z přidané hodnoty. Podívejme se spolu, s jakými změnami se díky novele zákona o DPH můžeme od 1. dubna setkat v běžné obchodní a účetní praxi a jak na tyto změny je či bude POHODA připravena.

U některých témat jde o změny velmi rozsáhlé, které mění zažité postupy a které je nutné promítnout do více částí účetního, fakturačního či daňového softwaru. Proto jste se s některými úpravami programu POHODA setkali už na přelomu března a dubna a s dalšími v navazujících updatech.

Související článek:
DPH ze stavebních a montážních prací od 1. ledna 2012

K 1. dubnu nabyl účinnosti zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Říkejme mu prostě „novela zákona o DPH“. Důvody pro její přijetí lze rozdělit do tří základních kategorií:

 • zapracování nových evropských směrnic v oblasti DPH – týkajících se místa plnění při poskytování služeb, daňových úniků spojených s dovozem zboží a společného systému DPH;
 • zapracování části už platných evropských směrnic, které dávají členským státům možnost využít některá ustanovení, ale Česká republika je doposud nevyužila – opatření proti daňovým únikům v podobě přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění a ručení za daň a možnost opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení;
 • zkušenosti z daňové správy a praxe.

Tolik k důvodům. Jak se novela projeví v praxi?

Uplatňování nároku na odpočet DPH
   Daňový doklad jako nezbytný předpoklad
   Chybějící náležitosti daňového dokladu
   Odpočet daně v poměrné výši
   Odpočet daně v krácené výši
Oprava základu daně a výše DPH a opravný daňový doklad
Oprava sazby DPH
Podávání souhrnného hlášení bez elektronického podpisu
Vrácení DPH u nedobytných pohledávek
Zálohy za služby poskytované v rámci EU
Přenesení daňové povinnosti
Ručení za DPH neodvedenou dodavatelem

Začneme u pravděpodobně nejčastější situace, se kterou se můžete setkat, a tou je …

Uplatňování nároku na odpočet DPH

Daňový doklad jako nezbytný předpoklad

Pro odpočet daně na vstupu je klíčové mít k dispozici daňový doklad (podmínka neplatí při tzv. reverse-charge principu u tuzemského plnění a při pořízení zboží z jiného členského státu EU). Rozhodným datem pro odpočet je nově nikoliv datum zdanitelného plnění na faktuře od dodavatele, ale datum doručení faktury, i když může spadat už do jiného zdaňovacího období. Doklad vstoupí do přiznání k DPH za to období, ve kterém byl doručen.

Co na to POHODA?

Při zadávání přijaté faktury vyplňte pole Datum odp./doruč. podle data, kdy jste doklad přijali. Podle tohoto data POHODA zahrne doklad do odpovídajícího přiznání k DPH.

Chybějící náležitosti daňového dokladu

Pokud daňový doklad, který obdržíte, neobsahuje všechny náležitosti předepsané zákonem, zůstává možnost prokázat nárok na odpočet jiným způsobem. Tato možnost však neplatí ve dvou případech (podle § 73 odst. 5 zákona o DPH):

 • na dokladu chybí DIČ:
  - běžné daňové doklady: DIČ dodavatele i odběratele,
  - zjednodušené daňové doklady: DIČ dodavatele,
 • na dokladu jsou neúplné údaje rozhodné pro výpočet daně, např. chybí základ daně nebo celková částka s daní (na zjednodušeném daňovém dokladu).

Při nesplnění povinných náležitostí finanční úřad odpočet neuzná a dodatečné prokázání odpočtu není možné. Proto si každý přijatý daňový doklad, ze kterého chcete uplatnit daň na vstupu, pořádně zkontrolujte.

Co na to POHODA?

Vizuální kontrola (fyzicky) přijatého dokladu z hlediska povinných náležitostí je na vás. Bude-li na dokladu některý údaj chybět, kontaktujte svého dodavatele a vyžádejte si nový doklad.

POHODA vám pomůže pohlídat DIČ v nově zadávaných záznamech, ve kterých je vyčísleno DPH. Pokud nebude vyplněno DIČ u vašeho dodavatele (v agendách Přijaté faktury a Přijaté zálohové faktury), resp. odběratele (v agendách Vydané faktury a Vydané zálohové faktury), upozorní vás na tuto skutečnost novým dialogovým oknem při ukládání záznamu.

Pokud zadáváte do programu POHODA tzv. zjednodušený daňový doklad (viz § 28 odst. 4 zákona o DPH), je nutné vždy vypočítat DPH způsobem popsaným v § 37 odst. 2 zákona o DPH, tedy z částky, která je včetně daně (tj. shora pomocí koeficientu), a to i v případě, že je na dokladu výše DPH vyčíslena. V tomto případě totiž doklad neobsahuje DIČ odběratele a není možné jej považovat za běžný daňový doklad, ve kterém se daň počítá zdola.

Při ručním zadání dokladů do programu POHODA vám doporučujeme používat funkci Kontrola dokladů. Touto funkcí vám POHODA pomůže s kontrolou základů DPH a částek DPH u jednotlivých položek a kontrolou celkových součtů na dokladech. Funkci nemusíte používat po zadání každého jednotlivého dokladu zvlášť, můžete ji spouštět i nad skupinou vybraných záznamů.

Odpočet daně v poměrné výši

Nakoupíte materiál a nářadí, objednáte si opravy a práce, pořídíte automobil, pronajmete si prostory apod., ale nakoupené služby a zboží nejsou ze sta procent použity pro uskutečňování vašich ekonomických činností. Pokud zčásti slouží pro jiné účely, u kterých není odpočet možný, je zapotřebí odpočet DPH upravit. Např. zaměstnanec používá mobilní telefon i pro soukromé hovory nebo vozidlo i k soukromým jízdám, v části pronajatého penzionu bydlíte vy nebo váš personál atd. Potud od 1. dubna žádná změna.

Změny se týkají určování rozsahu nároku na odpočet DPH a postup odpočtu (§ 75 zákona o DPH). Uplatnit odpočet daně můžete při nákupu či pořízení:

 • v plné výši a použití pro jiné než ekonomické účely průběžně zdaňovat jako doposud – od 1. dubna tento postup nelze uplatnit u dlouhodobého majetku (hmotný majetek nad 40 000 Kč, odpisovaný nehmotný majetek nad 60 000 Kč, pozemky, pokud nejsou zbožím – vše za předpokladu, že jde o obchodní majetek plátce a slouží nebo je určen k uskutečňování ekonomických činností),
 • v poměrné výši (viz dále).

Odpočet daně v poměrné výši: Jakým způsobem si zvolíte poměr mezi využíváním pro ekonomické a jiné účely, je na vás, ovšem vaše metoda by měla být objektivně prokazatelná. Na konci roku přepočítáte poměr využití pro ekonomické a jiné účely podle skutečnosti. Zjistíte-li, že skutečný podíl použití pro ekonomické činnosti je o více než 10% nižší, než jste původně plánovali, a odpočet daně tedy měl být nižší (oprava výše uplatněného odpočtu daně vám vyjde jako záporná), musíte tuto korekci uvést do přiznání k DPH za poslední zdaňovací období kalendářního roku. Pokud vám vyjde rozdíl kladný, můžete provést opravu výše uplatněného odpočtu. (Snížíte tím daňovou povinnost, takže tuto korekci nemusíte, ale můžete udělat.) Při rozdílu mezi odhadovaným a skutečným využitím pro ekonomické činnosti pod 10 % se žádná úprava odpočtu DPH neprovádí.

Co na to POHODA?

Zhodnocení toho, jakou část jednotlivých prostředků využíváte pro svou ekonomickou činnost, je na vás. Podle poměru, který si určíte, rozdělte při zadávání přijaté faktury plnění na dvě části a přiřaďte jim různá členění DPH – jedno, které má vstoupit do přiznání k DPH, a druhé, které do přiznání vstupovat nemá.

Sledujte průběžně skutečné využívání takto nakupovaného zboží a služeb a v závěru roku proveďte kontrolní přepočet a případnou korekci odpočtu DPH. Vypočtenou hodnotu (při rozdílu větším než 10 procentních bodů) uveďte v agendě Přiznání k DPH na záložku Změna režimu, vyrovnání. Údaj vstoupí do řádku 45 daňového přiznání.

Tyto korekce provádějte až v posledním přiznání k DPH za rok (za prosinec nebo za poslední čtvrtletí).

Odpočet daně v krácené výši

Tento „částečný“ odečet se od předchozího bodu liší tím, že část přijatých plnění je použitá pro plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet (podle § 76 zákona o DPH). Taková situace může nastat např. tehdy, když vlastníte budovu, kterou pronajímáte několika nájemcům, z nichž někteří nejsou plátci DPH, a rozhodnete se na této budově provést nějakou opravu. DPH u oprav poté musíte rozdělit, protože z oprav části pronajímané neplátcům DPH nelze DPH odpočítat.

Postup pro odpočet daně se od 1. dubna nemění. Mění se prakticky jen vyjádření hodnoty koeficientu (dříve zálohového) a vypořádacího koeficientu – místo koeficientu vyjádřeného absolutním číslem jde nyní o procentní podíl.

Co na to POHODA?

Změna koeficientu z absolutního čísla na procento (celé procento nahoru) je v programu POHODA zapracována. Sami to můžete vidět, až budete sestavovat přiznání za duben, resp. druhé čtvrtletí 2011 (místo např. dosavadní hodnoty 0,45 bude koeficient vyjádřen jako 45 %).

nahoru

Oprava základu daně a výše DPH a opravný daňový doklad

V dodavatelsko-odběratelských vztazích mohou nastat situace, kdy se změní základ daně. Může jít o vrácení celé dodávky nebo její části, reklamaci, dodatečné poskytnutí slevy, nedodání zboží nebo naopak dodatečné vyfakturování části dodávky (původně zapomenuto) apod. Se změnou základu daně jde také ruku v ruce změna vyčíslené DPH. Pro takovéto opravy se donedávna používaly dobropisy a vrubopisy.

První změnou v těchto situacích (podle § 42 zákona o DPH) je, že se ruší pojmy „dobropis“ a „vrubopis“ a nahrazují se pojmem „opravný daňový doklad“. Tento doklad musí obsahovat:

 • to, co odpovídající původní daňový doklad, včetně jeho evidenčního čísla,
 • důvod opravy,
 • rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,
 • rozdíl mezi opravenou a původní daní,
 • rozdíl mezi opravenou a původní celkovou částkou.

Všechny tři rozdílové částky, tedy porovnání základů daně, vyčíslených daní i částek celkem, jsou vždy buď kladné, nebo záporné.

Opravu základu daně a vyčíslené DPH promítnou dodavatel a odběratel na základě opravného daňového dokladu do řádného přiznání k DPH za to zdaňovací období, do kterého spadá rozhodný okamžik:

 Snížení daňové povinnosti
(dříve na základě dobropisu)
Zvýšení daňové povinnosti
(dříve na základě vrubopisu)
Dodavatelden, kdy odběratel obdržel opravný daňový dokladden, kdy vystavil opravný daňový doklad
Odběratelden, kdy se dozvěděl o této skutečnosti*den, kdy obdržel opravný daňový doklad

*Odběratel v této situaci nemusí mít ještě opravný daňový doklad k dispozici. Stačí, když ví o skutečnosti, která povede ke snížení DPH. Např. v květnu obdrží protokol o uznání reklamace, ale opravný daňový doklad až na začátku června. Snížení základu daně a samotné DPH tak odběratel promítne do řádného daňového přiznání už za květen.

Co na to POHODA?

… se dozvíte pod následujícím bodem

nahoru

Oprava sazby DPH

Dodávka či zakázka jako taková může být v pořádku, chyba či problém může být pouze na daňovém dokladu – špatně vybraná sazba daně (záměna sazeb 10 a 20 %). Základ daně zůstává stejný, ale je zapotřebí poprat se s opravou daňové povinnosti (podle § 43 zákona o DPH), tedy vyčíslenou daní a celkovou částkou k úhradě.

I s řešením této situace si dodavatelé a odběratelé pomáhali dobropisy a vrubopisy, které jsou od 1. dubna nahrazeny opravnými daňovými doklady (s totožnými povinnými náležitostmi jako u předchozího bodu).

V jakém přiznání dodavatel a odběratel opravu sazby DPH promítnou, shrnuje následující přehled:

 DPH se opravou snižuje – byla chybně použita sazba 20 % místo 10 %
(dříve na základě dobropisu)
DPH se opravou zvyšuje – byla chybně použita sazba 10 % místo 20 %
(dříve na základě vrubopisu)
Dodavateldodatečné přiznání k DPH podle data, kdy odběratel obdržel opravný daňový dokladdodatečné přiznání k DPH podle data, kdy vystavil původní doklad
Odběrateldodatečné přiznání k DPH podle data odpočtu původního dokladuřádné přiznání k DPH podle data, kdy obdržel opravný daňový doklad

Co na to POHODA?

POHODA umožňuje od 1. dubna 2011 vystavovat nový typ dokladu, tedy opravný daňový doklad. Umožňuje vyplnění všech povinných náležitosti takovéhoto dokladu podle zákona, včetně potřebných rozdílových hodnot a důvodu pro vystavení dokladu (např. „poskytnutí slevy 15 % po datu uskutečnění zdanitelného plnění“). Opravné daňové doklady mají samostatné číselné řady podle toho, zda se týkají přijatých, či vydaných faktur.

POHODA zahrne údaje z opravných daňových dokladů nejen do odpovídajících řádků přiznání k DPH, ale také do správného druhu přiznání (dodatečné vs. řádné) podle toho, zda je rozhodné datum vystavení opravného daňového dokladu, původního zdanitelného plnění, nebo doručení odběrateli. Aby tomu tak bylo, je zapotřebí na opravných daňových dokladech pozorně vybírat odpovídající členění DPH a správně vyplňovat pole pro datum pro odpočet (druhé datum v horní části formuláře přijaté faktury), resp. uplatnění DPH (pod adresou odběratele ve vydané faktuře). Upraveny byly také tiskové sestavy (doklady i kontrolní sestavy), včetně samotného přiznání k DPH.

Vytvořit opravný daňový doklad můžete buď z konkrétní faktury pomocí nového povelu Záznam/Vystavit opravný daň. doklad (z faktury se načtou kromě údajů o druhé straně a čísla původní faktury také záporné hodnoty, které upravíte podle potřeby), nebo ručně (veškerá pole a hodnoty vyplníte ručně). Vystavit opravný daňový doklad můžete také z agendy Reklamace, kde pro tento účel přibyly dvě možnosti na výběr stavu reklamace na záložce Stavy a dva nové povely v nabídce Záznam – Vystavit přijatý oprav. daň. doklad a Vystavit vydaný oprav. daň. doklad. Ve všech případech nezapomeňte doplnit do pole Text důvod opravy.

Upozornění:

Protože opravný daňový doklad nahrazuje vlastně dva typy dokladů, dávejte při jeho vystavování pozor na znaménka před jednotlivými hodnotami. Podle nich bude vstupovat do správných částí a řádků přiznání k DPH, souhrnného hlášení či výkazu pro Intrastat.

Pozornost věnujte také datům pro odpočet (druhé datum v horní části formuláře u přijatých faktur), resp. uplatnění DPH (pod adresou odběratele u vydaných faktur). Podle toho, jaká data zadáte, POHODA zařadí doklad do odpovídajícího druhu přiznání za odpovídající zdaňovací období.

Ostražití buďte zejména tehdy, pokud vám vyjde kladná hodnota opravného daňového dokladu (tedy bývalý vrubopis). U tohoto dokladu nezapomeňte vyplnit datum do pole Uplat. DPH. Dokud toto datum nevyplníte, nebude s dokladem POHODA do přiznání k DPH počítat.

Tip pro přelom března a dubna 2011:

Kvůli přechodnému období, kdy dodavatel vystaví dobropis nebo vrubopis do konce března, ale odběratel jej obdrží až v dubnu, jsou v programu POHODA i po 1. dubnu ponechány typy dokladů dobropis a vrubopis. Jako odběratel je tedy můžete přijmout i s původním označením. Pokud však obdržíte dobropis či vrubopis s datem vystavení 1. dubna a později, přijmout byste jej neměli. V takovém případě se obraťte na dodavatele a požádejte o vydání opravného daňového dokladu.

Pokud byste chtěli jako dodavatel po 1. dubnu vystavit dobropis nebo vrubopis (ve vydaných fakturách), POHODA vám to neumožní. Naopak vás upozorní, že je zapotřebí vystavit opravný daňový doklad.

nahoru

Podávání souhrnného hlášení bez elektronického podpisu

Podat (následné) souhrnné hlášení je možné pouze elektronicky formou datové zprávy. Od 1. dubna však není podmínkou zaručený elektronický podpis. Pokud takový podpis nemáte, můžete souhrnné hlášení i tak podat prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy (Aplikace EPO). Poté, co souhrnné hlášení podáte, si vytiskněte potvrzení o elektronickém podání, tzv. E-tiskopis, podepište jej a doručte na svůj finanční úřad. Samotné elektronické podání i doručení písemného potvrzení musíte stihnout ve stejné lhůtě, tedy do 25. dne daného měsíce, resp. čtvrtletí.

Co na to POHODA?

POHODA připraví XML soubor ve struktuře odpovídající požadavkům pro elektronické podání souhrnného hlášení. Pokud nemáte zaručený elektronický podpis, nezapomeňte si po odeslání souhrnného hlášení prostřednictvím aplikace EPO vytisknout E-tiskopis. Toto potvrzení se do programu POHODA nenačítá.

nahoru

Vrácení DPH u nedobytných pohledávek

Jako dodavatel z prodaného zboží a poskytnutých služeb odvádíte DPH. Může se stát, že vám odběratel za dodané zboží nebo poskytnuté služby nezaplatí. Pokud insolvenční soud proti dlužníkovi zahájil a vede insolvenční řízení, můžete získat odvedené DPH zpět (finanční úřad jej bude chtít zpátky po dlužníkovi). Novela zákona o DPH totiž umožňuje opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (podle § 44 zákona o DPH). Kromě toho, že jste daň přiznali a zaplatili, musí být současně splněny ještě další podmínky:

 • dlužník je v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení úpadku,
 • pohledávka vznikla (podle data uskutečnění zdanitelného plnění) nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a zatím nezanikla,
 • věřitel přihlásil svou pohledávku nejpozději ve lhůtě, jakou stanovil soud v rozhodnutí o úpadku, pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží,
 • věřitel a dlužník nejsou kapitálově spojenými osobami, osobami blízkými nebo osobami, které společně podnikají na základě smlouvy o sdružení apod.,
 • věřitel doručil dlužníkovi daňový doklad při provedení opravy výše daně.

Pokud nejsou splněny všechny podmínky najednou nebo pokud od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění, uplynuly 3 roky, příp. pokud přestal být dlužník plátcem DPH, opravu výše odvedené daně není možné provést.

Novela zákona o DPH podrobně popisuje náležitosti daňového dokladu, který má pro opravu výše daně věřitel vystavit a doručit dlužníkovi. Kromě identifikace obou stran je to spisová značka insolvenčního řízení, údaje o původním vystaveném dokladu (faktuře), jako evidenční číslo, datum vystavení, datum uskutečnění zdanitelného plnění, dlužná částka a výše opravené daně, a odkaz na ustanovení zákona o opravě výše daně.

Tento typ opravy výše daně patří u věřitele i dlužníka do řádného přiznání k DPH za období, ve kterém dlužník obdrží daňový doklad pro opravu daně. K přiznání je nezbytné přiložit také výpis z evidence těchto oprav daně za dané období a kopie všech dotčených původních a opravných daňových dokladů.

Až sem záleželo na věřiteli, jestli se do opravy výše odvedené DPH pustí. Pokud mu po provedené opravě daně dlužník plně nebo částečně pohledávku uhradí, začíná kolečko oprav daně nanovo, tentokrát už je to však věřitelova povinnost. Věřitel musí přiznat a zaplatit DPH z přijaté úplaty a dlužník si poté může uplatnit její odpočet.

Novela zákona o DPH také popisuje povinnost věřitele v případě, že postoupí pohledávku, u které provedl opravu výše daně, nebo v případě, že sám přestane být plátcem DPH. Musí mj. zvýšit daň na výstupu.

Co na to POHODA?

Opravný daňový doklad k insolvenci bude možné v programu POHODA vystavit v agendě Interní doklady. Tento doklad musí být vytvořen pouze na opravu daně. Do přiznání k DPH nesmí vstoupit základ daně k této opravě, ale pouze vyčíslená hodnota opravované daně. Pro tyto účely už máte v programu POHODA připravena příslušná členění DPH. U věřitele vstoupí údaje na řádek 1, 2 a 33 (pouze výše daně) daňového přiznání, u dlužníka na řádky 34, 40 a 41.

Formulář přiznání k DPH má kvůli opravám výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení dva nové řádky. V programu POHODA máte aktuální verzi tohoto tiskopisu připravenu. V nabídce sestav ještě přibude nová příloha, která má v případě takovýchto oprav daně doprovázet přiznání k DPH.

nahoru

Zálohy na služby poskytované v rámci EU

Pokud nakupujete služby s místem plnění v tuzemsku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě nebo zahraničních osob povinných k dani a úhrada za tyto služby probíhá formou zálohových plateb před samotným poskytnutím služby (před datem uskutečnění zdanitelného plnění), týká se vás od 1. dubna tato změna: budete muset u zálohy vyměřit DPH na vstupu a výstupu, a to nejpozději do konce měsíce, ve kterém byla záloha uhrazena. U uhrazené zálohové faktury proto provedete první samovyměření DPH. Jakmile obdržíte přijatou fakturu na celkové plnění, provedete další vyměření DPH na rozdíl mezi celkovou fakturovanou částkou a zaplacenou zálohou.

Pokud jste na „druhé straně“, jako dodavatel poskytujete služby do zahraničí a úhrada probíhá formou záloh před samotným poskytnutím služby, pak už máte zkušenosti se zdaňováním přijaté úhrady. Rozhodným dnem pro zařazení do správného zdaňovacího období je datum přijetí platby.

Pozor, platí tady jistý rozdíl – zatímco do přiznání k DPH přijetí zálohy u služby v rámci EU vstupuje, do souhrnného hlášení nikoliv. Tam vstupuje až celkové plnění.

Co na to POHODA?

Odběratel: Funkci pro samovyměření, která se skrývá pod povelem Vyměřit DPH, už určitě znáte. Použijete ji i pro vyměření DPH k uhrazené zálohové faktuře v agendě Přijaté zálohové faktury. Jakmile obdržíte zúčtovací doklad (přijatou fakturu na celkové plnění), snižte celkovou částku o uhrazenou zálohu, u které už jste provedli samovyměření dříve, a vyměřte DPH jen u „zbývající“ části. Tento postup už provedete v agendě Přijaté faktury.

Dodavatel: Kvůli rozdílnému vstupování zálohy a celkového plnění do přiznání k DPH a souhrnného hlášení je zapotřebí použít různá členění DPH. Doporučujeme vám následující postup: Zkopírujte si členění DPH pro poskytnutí služeb USregEU a v takto nově vytvořeném členění DPH nevyplňujte pole Kód pro souhrnné hlášení. Doklad s tímto nově vytvořeným členěním DPH vstoupí do přiznání k DPH, avšak nepromítne se do souhrnného hlášení.

Po přijetí zálohy vystavte daňový doklad v agendě Interní doklady, který bude ve výši přijaté zálohy. Na tomto dokladu vyberte nově vytvořené členění DPH (ovlivní přiznání k DPH, nepromítne se však do souhrnného hlášení). U konečné vydané faktury vyberte u hodnoty celkového plnění takové členění DPH, které vstoupí jak do přiznání k DPH, tak do souhrnného hlášení. Jako další položku faktury uveďte odpočet zálohy a přiřaďte jí nově vytvořené členění DPH, které ovlivní přiznání k DPH, ale nepromítne se do souhrnného hlášení.

nahoru

Přenesení daňové povinnosti

Režim reverse-charge přenáší povinnost přiznat a zaplatit DPH z dodavatele na odběratele. Režim platí od 1. dubna v případě tuzemských zdanitelných plnění týkajících se dodání zlata, šrotu a odpadu a při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Od 1. ledna 2012 bude platit také pro poskytnutí stavebních a montážních prací.

DPH ze stavebních a montážních prací od 1. ledna 2012

Dodavatel v takovém případě vystaví nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění daňový doklad bez vyčísleného DPH. Místo něj bude na dokladu informace o sazbě DPH a povinnosti odběratele doplnit a přiznat DPH. Odběratel musí na přijatém daňovém dokladu výši daně doplnit a odpovídá za správné přiřazení sazby daně i její výpočet.

Pro obě strany, jak dodavatele, tak odběratele, je klíčové datum uskutečnění zdanitelného plnění. Podle tohoto data vstupuje zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti na zvláštní řádky řádného přiznání k DPH. Protože je tento režim postavený na jiných pravidlech než obecný systém DPH, musí si odběratel a dodavatel pro daňové účely vést zvláštní přehled zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. Výpis z této evidence oba přikládají jako přílohu svého přiznání k DPH.

Poté, co odběratel doplní DPH, může si jej zase odečíst, tedy uplatnit odpočet DPH na vstupu, a to ve stejném přiznání (tedy za stejné zdaňovací období), ve kterém DPH přiznal. Nemusí tedy pro uplatnění odpočtu čekat až na doručení daňového dokladu.

Pokud udělá v úvodu dodavatel chybu v tom, že u plnění, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, uvede na daňovém dokladu výši daně a uplatní daň na výstupu, znemožní tím odběrateli odpočet daně na vstupu. Na řadu pak přicházejí postupy pro opravu výše daně.

Co na to POHODA?

U odběratele jde v režimu přenesené daňové povinnosti o klasické samovyměření DPH. Pro vyčíslení DPH za taková plnění tedy použije povel Vyměřit DPH, a to k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Správný výběr z nově přidaných možností pro členění DPH zařadí toto plnění na odpovídající řádek daňového přiznání.

Dodavatel při vystavování faktury v tomto režimu vybere zvláštní členění se zkratkou UDpdp (údaje vstoupí na řádek 25 daňového přiznání). Na tiskové sestavě faktury se automaticky objeví informace: „Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.“

POHODA díky nové agendě umožňuje také sestavení přílohy s přehledem zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, kterou ke svému daňovému přiznání mají přikládat jak dodavatel, tak odběratel. Umožňuje také její elektronické odeslání.

nahoru

Ručení za DPH neodvedenou dodavatelem

Novela zákona o DPH zavádí v oblasti této daně nástroj podobný ručení u daně z převodu nemovitostí, u které je poplatníkem daně původní majitel (převodce) a nabyvatel se stává ručitelem. Od 1. dubna odběratelé ručí za odvedení DPH, kterou neodvedou dodavatelé. Toto ručení se vztahuje pouze na tuzemská plnění.

Není zapotřebí se obávat, že den po splatnosti daně vás navštíví váš správce daně nebo od něj dostanete ručitelskou výzvu k zaplacení DPH za svého dodavatele, a to s bezodkladnou povinností. Jednak to nebude váš správce daně, kdo se na vás bude obracet, ale dodavatelův správce daně. Jednak na bedrech finančního úřadu bude spočívat povinnost dokázat, že jste v okamžiku uskutečnění plnění věděli, měli vědět nebo mohli vědět, že:

 • daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
 • dodavatel se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
 • dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

Prokázat tuto vědomou či nevědomou nedbalost odběratele bude pro finanční úřad asi poměrně obtížné. Pro ručení za DPH odběratelem může správce daně využít také další možnost, kterou mu novela zákona o DPH nabízí - že cena plnění je zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny. To je další důvod, kvůli kterému můžete ručitelskou výzvu obdržet. Je možné se proti ní však odvolat a toto odvolání má odkladný účinek, což vám může poskytnout prostor pro nalezení a poskytnutí vlastních důkazů.

Novela zákona pamatuje na zadní vrátka a odběratelům nabízí možnost tzv. zajištění daně. Chcete-li předejít situaci, kdy budete vyzváni k zaplacení daně za svého dodavatele, můžete dobrovolně DPH zaplatit nikoliv na účet svého dodavatele, ale jeho správci daně, který zaplacenou daň povede na tzv. depozitním účtu dodavatele a ke dni splatnosti ji převede na jeho osobní daňový účet.

Dobře si promyslete, kdy institut zajištění daně využijete. Vaše „zajištěná opatrnost“ by mohla napáchat více škody než užitku, zejména máte-li se svými dodavateli dobré vztahy. Mohlo by se vám třeba také podařit narušit cash-flow dodavatele, protože ten od vás za poskytnuté zboží a služby nedostane celou fakturovanou částku, ale pouze část bez DPH. Ostatně i vy přeci vystupujete v roli dodavatele pro někoho dalšího …

Opatrnost a pozornost však samozřejmě je na místě. Radši je ale věnujte prověřování svých dodavatelů a k zajištění daně přistupujte opravdu s rozvahou.

Co na to POHODA?

Kvůli ručení za DPH nebylo zapotřebí v programu POHODA provádět žádné speciální úpravy. Spíše než o účetní postupy se v této oblasti jedná o obecnou rovinu dodavatelsko-odběratelských vztahů, kde je to prostě na vás, jak znáte nebo ohodnotíte své dodavatele a jestli přistoupíte k zajištění daně.


Vstup do e-shopu Potřebujete vždy aktuální legislativu? Můžete se spolehnout na program POHODA. Objednejte si jej v našem e-shopu.

Objednávka souboru služeb SERVIS Máte už program POHODA, ale zatím ve verzi 2011? Prodlužte si předplatné aktualizací a podpory na rok 2012 v e-shopu.

 

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503076 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: