Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Výkazy pro Ministerstvo financí > Pomocný konsolidační přehled a Pomocný konsolidační záznam

14.2 Pomocný konsolidační přehled a Pomocný konsolidační záznam

Pomocný konsolidační přehled

Povinnost odesílat Pomocný konsolidační přehled (dále PKP) mají organizace, které splňují podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačního celku státu dle vyhlášky č. 312/2014 Sb. Výkaz PKP se sestavuje k 31. 12. a odesílá se do 31. 7. následujícího roku do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Povinnost sestavovat PKP je daná zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

PKP se sestavuje v programu POHODA v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF v účetních jednotkách pro podnikatele.

Pomocný konsolidační přehled

PKP se skládá z 6 částí, a to:

Část I: Přehled stavu položek. Obsahuje řádky rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Ke správnému vyplnění musí účetní jednotka použít převodový můstek, který je obsažený v Konsolidačním manuálu.

Část II: Přehled majetkových účastí a jejich změn. Vyplňuje pouze dobrovolný svazek obcí. V programu tato část není obsažena.

Část III: Identifikace vzájemných vztahů. Zde se sledují vybrané položky z Části I a z Části IV.

Část IV: Přehled podrozvahových položek. Jedná se o obdobu Části I a vztahuje se k podrozvaze. Neeviduje-li účetní jednotka žádné podrozvahové účty, tuto část odešle prázdnou.

Část V: Vysvětlení významných částek. V této části se blíže specifikují položky, které ve výkazu dosahují významných hodnot. Uvede se pět nejpodstatnějších skutečností, které příslušnou částku tvoří.

Část VI: Informace pro konsolidaci kapitálu. Vyplňují pouze účetní jednotky pod podstatným vlivem a společným vlivem, přičemž Ministerstvu financí nepředávají žádnou jinou část výkazu PKP.

Pomocný konsolidační záznam

Výkaz Pomocný konsolidační záznam je účetním záznamem informačního charakteru, který je zasílán na vyžádání ministerstvem, pokud jsou zjištěny případné rozdíly například v rámci křížových kontrol. Pomocný konsolidační záznam se odesílá do deseti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání záznamu ministerstvem, nestanoví-li ministerstvo lhůtu pro předání delší.