Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

11.2 Tisk sestav

Tisk sestav

V této agendě naleznete všechny potřebné účetní sestavy – Účetní deník, Hlavní kniha, Kniha podrozvahových účtů, Obratová předvaha, Rozvaha v plném a zkráceném rozsahu, Výkaz zisku a ztráty v plném a zkráceném rozsahu, Rozvaha a Výsledovka s vyčíslením hospodářského výsledku, Podrozvaha a kontrolní sestavy.

Účetní deník

Tiskovou sestavu Účetní deník nemůžete filtrovat zadáním rozsahu konkrétního období, ani datem tisku. Do sestavy jsou zahrnuté všechny záznamy aktuálně vybrané v tabulce. Omezíte ji ale výběrem data přímo v tabulce – např. přes dynamickou záložku leden.

Příklad: V roce 2022 vytiskněte svůj účetní deník za rok 2021 bez účetních případů za rok 2022. Účtujete na přelomu roku (2021/2022).

Řešení: Přepněte se pomocí povelu Účetnictví/Uzávěrka/Účtování na přelomu období… do roku 2021 (tedy do běžného roku). V agendě Účetní deník proveďte výběr záznamů roku 2021 pomocí dynamické záložky rok.

Uvedený postup platí i pro ostatní agendy. Vždy je proto nutné pohybovat se v aktuálním účetním období a vymezit rozsah údajů, které se mají tisknout.

Dále můžete provést tisk účetního deníku pro vybrané údaje. Například pokud chcete informace o dokladech zaúčtovaných na určité středisko, můžete využít právě deník, do kterého tyto údaje automaticky vstupují z prvotních dokladů.

Postup:

  1. Otevřete si agendu Účetní deník a pomocí místní nabídky zobrazte požadovaný sloupec Středisko (místní nabídku vyvoláte pravým tlačítkem myši na jakémkoliv řádku).
  2. Kliknutím na záhlaví označte sloupec Středisko.
  3. Nad tabulkou se objeví dynamické záložky, které jsou pojmenovány podle jednotlivých středisek.
  4. Kliknutím na konkrétní požadovanou záložku vyberete všechny doklady, které jsou zaúčtovány na dané středisko.
  5. Zvolte tisk účetního deníku.

Tiskové sestavy Hlavní knihaPohyb na účtech můžete omezit zadáním počátku a konce období v dialogovém okně Tisk. Tiskové sestavy Obratová předvaha v několika variantách a Obraty účtů jsou součtové a také je můžete filtrovat zadáním rozsahu období.

Prostřednictvím sestav Obratová předvaha a Obratová předvaha analyticky můžete vytisknout samostatné sestavy pro všechny cizí měny v deníku. Na sestavě se vždy zobrazí pouze ty účty, na které se účtovalo v rámci příslušné měny uvedené v jejím záhlaví. Částky v cizí měně můžete k jednotlivým účetním operacím vytisknout i díky sestavě Účetní deník v cizí měně.

Rozvaha a Výsledovka

Pokud potřebujete vytisknout tiskopisy výkazů pro účetní závěrku bez nulových řádků, stačí v dialogovém okně pro tisk vybraných výkazů zatrhnout volbu Pouze nenulové řádky.

Pracovat můžete buď přímo s výkazy Rozvaha, resp. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (také anglicky nebo německy), Rozvaha ve zkráceném rozsahu (malá účetní jednotka, mikro účetní jednotka), Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu, nebo třeba s tiskovou sestavou Rozvaha, resp. Výsledovka a jejich dalšími variantami (například Rozvaha, resp. Výsledovka analyticky, po střediscích).

Na tiskové sestavy Rozvaha a Výsledovka (a jejich další varianty) vstupují všechny použité účty. Do výkazů Rozvaha, resp. Výkaz zisku a ztráty v plném a zkráceném rozsahu vstupují pouze účty, které mají vyplněný řádek pro vstup do výkazů v agendě Účtová osnova. Při vytvoření nového účtu v účtové osnově (například analytický účet 112001) musíte tyto řádky zadat ručně. Proto je výhodnější vytvořit nový účet kopírováním stávajícího účtu, který vstupuje na shodné řádky.

Jestli jsou k jednotlivým účtům v účtové osnově přiřazené řádky výkazů podle doporučené definice, ověřuje tisková sestava Kontrola řádků výkazů.

Výkazy se omezují zadáním data sestavení, např. k 30. 6. (blíže viz Příručka uživatele, kapitola Tisk).

Některé účty do výkazu Rozvaha v plném rozsahu nevstupují. Jde o účty 111, 131, 349, 395, 431. U nich se předpokládá, že mají v okamžiku tisku rozvahy nulový zůstatek. Proto doporučujeme zůstatky uvedených účtů před tiskem rozvahy zkontrolovat.

Pokud vám sestava, kterou POHODA tiskne, nevyhovuje, můžete ji exportovat do programu Microsoft Excel a v něm ji upravit podle svých potřeb.

Příklad: Při tisku předepsaného výkazu Rozvaha v plném rozsahu se nepřenáší na řádek 96 v pasivech zůstatek účtu 431000, který má v účetnictví nenulovou hodnotu, a tak dochází k rozdílu mezi aktivy a pasivy.

Řešení: Na řádek 96 rozvahy vstupuje účet 428, resp. 429, nikoliv účet 431, proto je nutné provést přeúčtování přes agendu Interní doklady. (Pokud k okamžiku uzavření účetních knih není rozhodnuto o použití výsledku hospodaření, převede se zůstatek tohoto účtu ve prospěch účtu 428 – Nerozdělený zisk minulých let, popřípadě na vrub účtu 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.)