Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

2.1 Pokladna

Veškeré operace, které se týkají stavu a pohybu peněz v hotovosti, se účtují v agendě Pokladna. Účet 211 je účet aktivní, výdaje z pokladny se účtují na straně Dal, příjmy na straně Má dáti.

Pokladna

Při účtování více pokladen vytváří účetní jednotka pro každou z nich samostatný analytický účet. Každá pokladna má v tomto případě i svůj způsob zaúčtování – např. 211001/604000 pro tržby za hotové v pokladně 1211002/604000 pro tržby v pokladně 2. V programu POHODA stačí vytvořit pouze jedinou předkontaci 211000/604000. POHODA sama zajistí, aby se namísto syntetického účtu 211 doplnil správný analytický účet, který je uveden u konkrétní pokladny v agendě Hotovostní pokladny.

Položkové doklady

V agendě Pokladna můžete účtovat jak souhrnné, tak položkové doklady. Dokladem s položkami lze zaúčtovat více účetních operací s rozdílnými předkontacemi. Položky můžete vybírat ze skladových zásob, není tedy problém účtovat příjem z prodeje zboží za hotové rovnou v pokladně (viz obrázek). Pro úplnost připomínáme, že prodej za hotové pohodlně zaúčtujete i v agendě Prodejky z nabídky Sklady a poté provedete hromadné zaúčtování tržeb ze všech prodejek příjmovým pokladním dokladem.

Položkové doklady

Skladové položky zadáváte do pokladního dokladu obvyklým způsobem a jejich prodej zaúčtujete (v případě zboží) na vrub účtu 211 a ve prospěch účtu 604. Samozřejmě, že pokud jste plátci DPH, musíte v tomto případě také účtovat o této dani, a to 211/343. V praxi to znamená vybrat správnou předkontaci. Jestliže vyberete předkontaci, která neobsahuje zaúčtování DPH, program vás na tuto skutečnost při ukládání dokladu upozorní.

Stejným způsobem jako tržby za zboží budete účtovat i hotovostní prodej materiálu na účty 211/642 nebo prodej dlouhodobého majetku na účty 211/641 (detailněji popisujeme v kapitole Majetek).

Výdaje z agendy Pokladna budou účtovány ve prospěch účtu 211. Například nákup skladových zásob za hotové se do výdajového dokladu zadá podobným způsobem jako jejich výdej a zaúčtován bude například 501/211, jestliže budou sklady vedeny způsobem B.

Likvidace pohledávek a závazků

Přímo v agendě Pokladna můžete zadávat likvidaci faktur hrazených v hotovosti. Povely, jimiž vyvoláte likvidaci, naleznete v nabídce Záznam/Přenos →.

Likvidace pohledávek a závazků

V pokladním dokladu nastavíte předkontaci 211/311, jedná-li se o fakturu vydanou, resp. 321/211, proplácíte-li v hotovosti fakturu přijatou. Zde už o DPH účtovat nebudete, protože daň z přidané hodnoty byla zaúčtována na likvidovaném dokladu (faktuře). Likvidovaná částka se proto nedělí na základ daně a DPH.

Pokud u faktury uhrazené v hotovosti neprovedete likvidaci, pak taková faktura nebude evidována jako uhrazená. Bude se i nadále v agendách faktur objevovat v nabídce faktur k úhradě a na sestavách neuhrazených faktur (Kniha pohledávek/závazků, Přijaté/Vydané faktury neuhrazené).

Převody mezi pokladnou a běžným účtem

Pokud v agendě Globální nastavení/Platby zatrnete volbu Při převodu peněz mezi bankou a pokladnou automaticky nabízet tvorbu párového dokladu, tak vám POHODA automaticky nabídne při uložení výdajového pokladního, resp. bankovního dokladu s předkontací obsahující účet 261 (Peníze na cestě) vytvoření párového dokladu.

Velice často se provádějí převody peněz mezi pokladnou a běžným účtem. V okamžiku převodu nemáte k dispozici výpis z běžného účtu, a tak nemůžete účtovat přímo mezi účty 211 a 221. Proto se používá převodový účet 261 Peníze na cestě. Dotaci pokladny z běžného účtu zaúčtujete na účty 211/261. Převod hotovosti z pokladny na účet způsobem 261/211. Až obdržíte výpis z běžného účtu, dokončíte v agendě Banka převod prostředků zaúčtováním na 261/221, resp. 221/261. Obdobně postupujete i při převodu peněz mezi dvěma pokladnami nebo bankovními účty.

Převody mezi pokladnou a běžným účtem

Mzdy vyplácené v hotovosti

Mzdy a zálohy na mzdy vyplácené zaměstnancům v hotovosti se účtují 331/211. Zaúčtování mezd řeší program POHODA v agendě Mzdy.

Mzdy vyplácené v hotovosti

Z nabídky Záznam vyberte povel Zaúčtování mezd... V Průvodci pro zaúčtování mezd se můžete rozhodnout, jestli má být provedeno zaúčtování hotovostní výplaty do pokladny. Z agendy Personalistika můžete obdobným způsobem (přes povel Záznam/Operace/Zaúčtování záloh...) zaúčtovat hotově vyplácené zálohy na mzdy. V obou případech budou zvlášť zaúčtovány mzdy zaměstnanců (účet 331) a mzdy společníků (účet 366).

Příklad: Účetní jednotka (plátce DPH) prodala přes pokladnu zboží v hodnotě 1000 Kč + 21 % DPH. V hotovosti jí byla proplacena faktura na částku 600 Kč + 21 % DPH. Při čtvrtletní inventuře bylo zjištěno manko ve výši 650 Kč, které dostala pokladní k náhradě. Pokladní manko druhý den uhradila hotově. Částka 3 800 Kč byla vybrána z pokladny a převedena na běžný účet. Dále firma uhradila hotově nákup spotřebního materiálu ve výši 484 Kč s DPH 21 % a zaměstnanec obdržel cestovní náhradu ve výši 354 Kč. Za několik dní obdržela společnost bankovní výpis s převodem částky 3 800 Kč na běžný účet. Protože se blíží výplaty mezd, byla z banky vyzvednuta částka 89 000 Kč. Výplaty byly zaúčtovány další den v částce 89 000 Kč. Později společnost obdržela bankovní výpis o výběru částky 89 000 Kč z běžného účtu. Při další inventuře byl zjištěn přebytek 75 Kč. A protože zákazník reklamoval vadné zboží, byla mu vrácena uhrazená částka 1000 Kč + 21 % DPH.

AgendaTypOperace ČástkaMDDal
PokladnaPříjemProdej zboží hotově 1000211604
21 % DPH 210211343
PříjemProplacena faktura 726211311
VýdejManko v pokladně 650569211
Interní dokladyPředpisNáhrada za manko 650335668
PokladnaPříjemÚhrada manka hotově 650211335
VýdejPřevod na běžný účet 3 800261211
VýdejSpotřební materiál 400501211
21 % DPH 84343211
VýdejCestovní náhrady 354512211
BankaPříjemPřevod na běžný účet 3 800221261
PokladnaPříjemPřevod z běžného účtu 89 000211261
VýdejVýplaty mezd 89 000331211
BankaVýdejPřevod z běžného účtu 89 000261221
PokladnaPříjemPřebytek v pokladně 75211668
PříjemVrácení částky za zboží -1000211604
21 % DPH -210211343

Příklad: Zaúčtujte předchozí příklad, pokud účetní jednotka není plátcem DPH.

AgendaTypOperace ČástkaMDDal
PokladnaPříjemProdej zboží hotově 1210211604
PříjemProplacena faktura726211311
VýdejManko v pokladně650569211
Interní dokladyPředpisNáhrada za manko650335668
PokladnaPříjemÚhrada manka hotově650211335
VýdejPřevod na běžný účet3 800261211
VýdejSpotřební materiál484501211
VýdejCestovní náhrady354512211
BankaPříjemPřevod na běžný účet3 800221261
PokladnaPříjemPřevod z běžného účtu89 000211261
VýdejVýplaty mezd89 000331211
BankaVýdejPřevod z běžného účtu89 000261221
PokladnaPříjemPřebytek v pokladně75211668
PříjemVrácení částky za zboží-1210211604

Účetní souvztažnosti pro pokladnu
OperaceMDDal
Prodej zboží za hotové
– cena bez daně211604
– DPH211343
Úhrada faktury odběratelem (platí odběratel)211311
Úhrada faktury dodavateli (platíme dodavateli)321211
Nákup kancelářského materiálu
– cena bez daně501211
– DPH343211
Úhrada služeb
– cena bez daně518211
– DPH343211
Záloha na cestovné vyplacená zaměstnanci335211
Doplatek cestovného zaměstnanci335211
Zaměstnanec vrací nespotřebovanou zálohu211335
Vyplacení cestovného zaměstnanci bez zálohy512211
Náhrada škody přijatá od zaměstnance211335
Výplata mezd, záloh, sociálních dávek zaměstnancům331211
Výplata mezd, záloh, sociálních dávek společníkům366211
Reklamace zboží zákazníkem, vrácení uhrazené částky
– cena bez daně604211
– DPH (je-li nárok)343211
Předplatné časopisů
– v běžném účetním období – cena bez daně501211
– v běžném účetním období – DPH343211
– předplatné na příští účetní období – cena bez daně381211
– předplatné na příští účetní období – DPH343211
Nákup cenin (nespotřebované)213211
Dary v hotovosti
– přijatý dar211668
– poskytnutý dar543211
Individuální podnikatel
– výběr pro osobní potřebu491211
– vklad do firmy211491
Převody mezi pokladnou a běžným účtem
– odvod hotovosti na účet261211
– dotace pokladny z účtu211261
Kurzové rozdíly při uzavírání účetních knih
– kurzový zisk211663
– kurzová ztráta563211
Vyúčtování výsledků inventury pokladny
přebytek pokladní hotovosti211668
manko pokladní hotovosti569211
– předpis manka k úhradě zaměstnanci (zaúčtování v interních dokladech)335668