Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

2.1 Pokladna

Veškeré operace, které se týkají stavu a pohybu peněz v hotovosti, se účtují v agendě Pokladna. Účet 211 je účet aktivní, výdaje z pokladny se účtují na straně Dal, příjmy na straně MD.

Pokladna

Při účtování více pokladen vytváří účetní jednotka pro každou z nich samostatný analytický účet. Každá pokladna má v tomto případě i svůj způsob zaúčtování – např. 211001/604000 pro tržby za hotové v pokladně 1211003/604000 pro tržby v pokladně 3. V programu POHODA stačí vytvořit pouze jedinou předkontaci 211000/604000. POHODA sama zajistí, aby se namísto syntetického účtu 211 doplnil analytický účet, který je uvedený u konkrétní pokladny v agendě Hotovostní pokladny.

Položkové doklady

V agendě Pokladna můžete účtovat jak souhrnné, tak položkové doklady. Dokladem s položkami lze zaúčtovat více účetních operací s rozdílnými předkontacemi. Položky můžete vybírat ze skladových zásob, není tedy problém účtovat příjem z prodeje zboží za hotové rovnou v pokladně (viz obrázek). Pro úplnost připomínáme, že prodej za hotové pohodlně zaúčtujete i v agendě Prodejky z nabídky Sklady a poté provedete hromadné zaúčtování tržeb ze všech prodejek příjmovým pokladním dokladem.

Položkové doklady

Skladové položky zadáváte do pokladního dokladu obvyklým způsobem a jejich prodej zaúčtujete (v případě zboží) na vrub účtu 211 a ve prospěch účtu 604. Samozřejmě, že pokud jste plátci DPH, musíte v tomto případě také účtovat o této dani, a to 211/343. V praxi to znamená vybrat správnou předkontaci. Jestliže vyberete předkontaci, která neobsahuje zaúčtování DPH, program vás na tuto skutečnost při ukládání dokladu upozorní.

Stejným způsobem jako tržby za zboží budete účtovat i hotovostní prodej materiálu na účty 211/642 nebo prodej dlouhodobého majetku na účty 211/641 (detailněji popisujeme v kapitole Majetek).

Výdaje z agendy Pokladna budou účtovány ve prospěch účtu 211. Například nákup skladových zásob za hotové se do výdajového dokladu zadá podobným způsobem jako jejich výdej a zaúčtován bude například 501/211, jestliže budou sklady vedeny způsobem B.

Likvidace pohledávek a závazků

Přímo v agendě Pokladna můžete zadávat likvidaci faktur hrazených v hotovosti. Povely, jimiž vyvoláte likvidaci, naleznete v nabídce Záznam/Přenos →.

Likvidace pohledávek a závazků

V pokladním dokladu nastavíte předkontaci 211/311, jedná-li se o fakturu vydanou, resp. 321/211, proplácíte-li v hotovosti fakturu přijatou. Zde už o DPH účtovat nebudete, protože daň z přidané hodnoty byla zaúčtována na likvidovaném dokladu (faktuře). Likvidovaná částka se proto nedělí na základ daně a DPH.

Pokud u faktury uhrazené v hotovosti neprovedete likvidaci, pak taková faktura nebude evidována jako uhrazená. Bude se i nadále v agendách faktur objevovat v nabídce faktur k úhradě a na sestavách neuhrazených faktur (Kniha pohledávek/závazků, Přijaté/Vydané faktury neuhrazené).

Převody mezi pokladnou a běžným účtem

Pokud v agendě Globální nastavení/Platby zatrnete volbu Při převodu peněz mezi bankou a pokladnou automaticky nabízet tvorbu párového dokladu, tak vám POHODA automaticky nabídne při uložení výdajového pokladního, resp. bankovního dokladu s předkontací obsahující účet Peníze na cestě vytvoření párového dokladu.

Velice často se provádějí převody peněz mezi pokladnou a běžným účtem. V okamžiku převodu nemáte k dispozici výpis z běžného účtu, a tak nemůžete účtovat přímo mezi účty 211 a 221. Proto se používá převodový účet 261 Peníze na cestě. Dotaci pokladny z běžného účtu zaúčtujete na účty 211/261. Převod hotovosti z pokladny na účet způsobem 261/211. Až obdržíte výpis z běžného účtu, dokončíte v agendě Banka převod prostředků zaúčtováním na 261/221, resp. 221/261. Obdobně postupujete i při převodu peněz mezi dvěma pokladnami nebo bankovními účty.

Převody mezi pokladnou a běžným účtem

Mzdy vyplácené v hotovosti

Mzdy a zálohy na mzdy vyplácené zaměstnancům v hotovosti se účtují 331/211. Zaúčtování mezd řeší program POHODA v agendě Mzdy.

Mzdy vyplácené v hotovosti

Z nabídky Záznam vyberte povel Zaúčtování mezd... V Průvodci pro zaúčtování mezd se můžete rozhodnout, jestli má být provedeno zaúčtování hotovostní výplaty do pokladny. Z agendy Personalistika můžete obdobným způsobem (Záznam/Zaúčtování záloh...) zaúčtovat hotově vyplácené zálohy na mzdy. V obou případech budou zvlášť zaúčtovány mzdy zaměstnanců (účet 331) a mzdy společníků (účet 366).

Příklad: Účetní jednotka (plátce DPH) prodala přes pokladnu zboží v hodnotě 100 Kč + 21 % DPH. V hotovosti jí byla proplacena faktura na částku 600 Kč + 21 % DPH. Při čtvrtletní inventuře bylo zjištěno manko ve výši 650 Kč, které dostala pokladní k náhradě. Pokladní manko druhý den uhradila hotově. Částka 3 800 Kč byla vybrána z pokladny a převedena na běžný účet. Dále firma uhradila hotově nákup spotřebního materiálu ve výši 242 Kč s DPH 21 % a zaměstnanec obdržel cestovní náhradu ve výši 154 Kč. Za několik dní obdržela společnost bankovní výpis s převodem částky 3 800 Kč na běžný účet. Protože se blíží výplaty mezd, byla z banky vyzvednuta částka 39 000 Kč. Výplaty byly zaúčtovány další den v částce 39 000 Kč. Později společnost obdržela bankovní výpis o výběru částky 39 000 Kč z běžného účtu. Při další inventuře byl zjištěn přebytek 15 Kč. A protože zákazník reklamoval vadné zboží, byla mu vrácena uhrazená částka 100 Kč + 21 % DPH.

Agenda Typ Operace Částka MD Dal
Pokladna Příjem Prodej zboží hotově 100 211 604
21 % DPH 21 211 343
Příjem Proplacena faktura 726 211 311
Výdej Manko v pokladně 650 569 211
Interní doklady Předpis Náhrada za manko 650 335 668
Pokladna Příjem Úhrada manka hotově 650 211 335
Výdej Převod na běžný účet 3 800 261 211
Výdej Spotřební materiál 200 501 211
21 % DPH 42 343 211
Výdej Cestovní náhrady 154 512 211
Banka Příjem Převod na běžný účet 3 800 221 261
Pokladna Příjem Převod z běžného účtu 39 000 211 261
Výdej Výplaty mezd 39 000 331 211
Banka Výdej Převod z běžného účtu 39 000 261 221
Pokladna Příjem Přebytek v pokladně 15 211 668
Příjem Vrácení částky za zboží -100 211 604
21 % DPH -21 211 343

Příklad: Zaúčtujte předchozí příklad, pokud účetní jednotka není plátcem DPH.

Agenda Typ Operace Částka MD Dal
Pokladna Příjem Prodej zboží hotově 121 211 604
Příjem Proplacena faktura 726 211 311
Výdej Manko v pokladně 650 569 211
Interní doklady Předpis Náhrada za manko 650 335 668
Pokladna Příjem Úhrada manka hotově 650 211 335
Výdej Převod na běžný účet 3 800 261 211
Výdej Spotřební materiál 242 501 211
Výdej Cestovní náhrady 154 512 211
Banka Příjem Převod na běžný účet 3 800 221 261
Pokladna Příjem Převod z běžného účtu 39 000 211 261
Výdej Výplaty mezd 39 000 331 211
Banka Výdej Převod z běžného účtu 39 000 261 221
Pokladna Příjem Přebytek v pokladně 15 211 668
Příjem Vrácení částky za zboží -121 211 604

Účetní souvztažnosti pro pokladnu
Operace MD Dal
Prodej zboží za hotové
– cena bez daně 211 604
– DPH 211 343
Úhrada faktury odběratelem (platí odběratel) 211 311
Úhrada faktury dodavateli (platíme dodavateli) 321 211
Nákup kancelářského materiálu
– cena bez daně 501 211
– DPH 343 211
Úhrada služeb
– cena bez daně 518 211
– DPH 343 211
Záloha na cestovné vyplacená zaměstnanci 335 211
Doplatek cestovného zaměstnanci 335 211
Zaměstnanec vrací nespotřebovanou zálohu 211 335
Vyplacení cestovného zaměstnanci bez zálohy 512 211
Náhrada škody přijatá od zaměstnance 211 335
Výplata mezd, záloh, sociálních dávek zaměstnancům 331 211
Výplata mezd, záloh, sociálních dávek společníkům 366 211
Reklamace zboží zákazníkem, vrácení uhrazené částky
– cena bez daně 604 211
– DPH (je-li nárok) 343 211
Předplatné časopisů
– v běžném účetním období – cena bez daně 501 211
– v běžném účetním období – DPH 343 211
– předplatné na příští účetní období – cena bez daně 381 211
– předplatné na příští účetní období – DPH 343 211
Nákup cenin (nespotřebované) 213 211
Dary v hotovosti
– přijatý dar 211 668
– poskytnutý dar 543 211
Individuální podnikatel
– výběr pro osobní potřebu 491 211
– vklad do firmy 211 491
Převody mezi pokladnou a běžným účtem
– odvod hotovosti na účet 261 211
– dotace pokladny z účtu 211 261
Kurzové rozdíly při uzavírání účetních knih
– kurzový zisk 211 663
– kurzová ztráta 563 211
Vyúčtování výsledků inventury pokladny
přebytek pokladní hotovosti 211 668
manko pokladní hotovosti 569  211
– předpis manka k úhradě zaměstnanci (zaúčtování v interních dokladech) 335 668