Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

16.7 XML import/export

Jedná se o uživatelské rozhraní XML komunikace, které je obdobou XML importu a exportu přes příkazový řádek. Prostřednictvím průvodce XML zpracováním, kterého spustíte z nabídky Soubor/Datová komunikace povelem XML import/export…, dojde k automatickému vytvoření souboru XML_configuration.xml, do kterého budou uložena veškerá nastavení zadaná v průvodci. Soubor XML_configuration.xml je uložen ve složce Log umístěné v datové složce programu POHODA.

Zahájení XML zpracování

Na první straně průvodce nejdříve vyberte typ XML zpracování, kterým je definováno, zda bude proveden XML import/export jednoho konkrétního souboru nebo více souborů. V případě exportu konkrétního XML souboru zatrhněte volbu Soubor. Výběrem volby Složka určíte, že chcete provést import nebo export více XML souborů najednou.

V poli Vstupní složka nebo soubor (request) zvolte cestu k XML souborům. V případě, že jste vybrali možnost Složka, zkontroluje POHODA všechny XML soubory v této složce, a obsahují-li platný dataPack, budou zpracovány.

V poli Výstupní složka nebo soubor (response) vyberte cestu ke složce nebo souboru, kde bude docházet k ukládání už zpracovaných XML souborů. V této složce můžete nalézt výsledky s exportovanými nebo importovanými doklady. Pokud cesta pro výstupní složku nebo soubor nebude vyplněna, dojde k vyplnění tohoto údaje automaticky na základě údajů uvedených v poli Vstupní složka nebo soubor. V tomto umístění se vytvoří podsložka Response, ve které bude možné nalézt výsledky XML zpracování souborů.

Pokud chcete používat nepovinnou volbu Kontrola duplicity dávek, zatrhněte ji. POHODA bude kontrolovat, jestli už zadaný doklad nebyl importován. Pokud ano, import neproběhne a ve výstupní složce nebo souboru dojde k zobrazení hlášení o duplicitě tohoto dokladu. Kontrola probíhá na základě atributu id, elementu dataPack a atributu id elementu dataPackItem.

Pokud je zatržena nepovinná volba Přeformátování výsledného XML, provede se přeformátování výsledného XML souboru do strukturované podoby. U větších XML souborů může být přeformátování časově náročné.

V případě, že chcete použít transformační šablony vstupních dat, zatrhněte volbu Transformace vstupního souboru. Pro použití transformační šablony výstupních dat použijte volbu Transformace výstupního souboru.

Na další straně průvodce je možné vybrat, zda se mají vstupní soubory po jejich zpracování zachovat, odstranit nebo přesunout do složky definované uživatelem.

XML komunikace programu POHODA umožňuje aktualizovat i smazat záznam v programu POHODA.

Výsledek XML zpracování

Na poslední straně průvodce můžete zjistit výsledek XML zpracování a pomocí tlačítka Otevřít cílovou složku otevřete výstupní složku (Response), v níž jsou k dispozici výsledky XML zpracování.

XML komunikace programu POHODA vám umožní vytisknout doklad (tiskovou sestavu) pro vybraný záznam z programu POHODA.

Po dokončení průvodce importem, resp. exportem XML je možné zjistit výsledek XML zpracování v agendě XML log. Zde je možné otevřít jak cílový (Response), tak i zdrojový soubor (Request) přes místní nabídku.

Uživatelský XML export

Program POHODA jsme rozšířili o uživatelský export dat do formátu XML. Jedná se o obdobu funkce XML import/export z nabídky Soubor/Datová komunikace. Při uživatelském XML exportu dat z programu POHODA není nutná znalost XML. Pro export těchto dat nemusíte ani vytvářet XML požadavek.

Uživatelský export dat do XML je možné použít pro přenášení dat mezi programy POHODA.

Exportem vás provede průvodce Uživatelský XML export, který vám umožní rychle a jednoduše exportovat data do XML souboru. Uživatelský export do XML souboru exportuje pouze vyfiltrovaná data z aktuálně zobrazené agendy.

Uživatelský export dat spustíte tak, že si otevřete požadovanou agendu a v ní vyberete záznamy, které budete chtít exportovat do XML formátu. V tabulkové části formuláře kliknete pravým tlačítkem myši, aby se otevřela místní nabídka. V ní zvolíte povel Export do XML… Tím dojde ke spuštění průvodce s názvem Uživatelský XML export.

Na první straně průvodce můžete vybrat cestu ke složce, kde bude uložen výsledný XML soubor z programu POHODA. Dále můžete změnit název výstupního souboru. Výchozí cesta ke složce je nastavena do adresáře programu POHODA, do podsložky XML/EXPORT. Pokud cestu ke složce nebo název souboru změníte, nastaví se při opětovném spuštění uživatelského exportu poslední použitá cesta ke složce a název souboru.

Agendy Adresář Zásoby umožňují exportovat několik typů dat do formátu XML, proto je zde možné vybrat, jaká data mají být z dané agendy exportována.

Na druhé straně průvodce můžete nastavit formát výstupního souboru XML. POHODA nabízí tyto možnosti:

  • Vytvořit XML pro import zpět do programu POHODA – slouží k přenášení dat mezi programy POHODA. Program POHODA vytvoří XML soubor podle popisu pro import dat do programu POHODA, bližší informace naleznete na www.stormware.cz/pohoda/xml/dokladyimport/.
  • Standardní export XML POHODA – vytvoří soubor podle popisu pro export dat z programu POHODA, bližší informace naleznete na
    www.stormware.cz/pohoda/xml/dokladyexport/.
  • Vlastní formát XML – slouží k vytvoření vlastního formátu XML za použití XSLT transformace.

Na poslední straně průvodce je možné zjistit výsledek zpracování exportu dat do XML. Pomocí tlačítka Otevřít cílovou složku otevřete výstupní složku, kde je uložen vytvořený XML soubor.

Export můžete provést pouze v případě aktivního práva na XML komunikace v nabídce Soubor/Databáze. V řadách POHODA E1 a POHODA SQL musíte mít právo na XML export, který nastavíte pro jednotlivé agendy.