Odemkněte potenciál systému POHODA

8.1 Banka

CTRL+B
Otevře agendu Banka.

Agenda Banka slouží k evidenci pohybů na bankovních účtech. Zapisujete sem výpisy z účtů, a to převážně formou likvidace pohledávek a závazků pomocí funkcí Likvidace →, Likvidace výběrem →, Hromadná likvidace → a Hromadná likvidace dle adresy →, které více popisujeme v kapitole Likvidace pohledávek a závazků. Všechny ostatní pohyby na bankovním účtu už zadáváte ručně.

Likvidace znamená proplacení pohledávek nebo závazků.

Každému bankovnímu pohybu, tedy každému řádku výpisu, odpovídá právě jeden záznam, tzn. celý bankovní výpis je v agendě Banka zapsán jedním nebo více řádky. Výpisy jsou přehledně oddělené různou barvou záznamů v tabulce.

Jakmile bankovní doklad uložíte, dojde k automatickému zaúčtování dokladu do deníku podle vyplněné předkontace. Náhled na záznamy vzniklé v účetním, resp. peněžním deníku získáte aktivací záložky Zaúčtování.

V agendě Uživatelské nastavení si každý uživatel může nastavit zvlášť pro příjem a výdej nejčastěji používané hodnoty polí Předkontace a Text, kterými se automaticky vyplní nově založený doklad.

Agenda Banka obsahuje i záložku Položky dokladu, která slouží k zaúčtování úhrady faktury do peněžního deníku v tom členění, v jakém je rozepsán zdrojový doklad. Položky nemá smysl zapisovat ručně, s výjimkou potřeby rozúčtování pohybu na více řádků deníku.

Banka

Zavedení účtů

Účty, které používáte, zapište do agendy Nastavení/Bankovní účty. Pokud přecházíte na ekonomický systém POHODA od prvního dne účetního období, po zápisu svých účtů zapište jejich zůstatky vykázané na konci minulého účetního období do agendy Banka.

Pro každý bankovní účet založte nový doklad. Zvolte typ Příjem a v poli Datum platby zvolte první den účetního období. V účetnictví vyberte předkontaci Bez, v daňové evidenci předkontaci s typem PN Počáteční stav, která neovlivňuje základ daně z příjmů. Částku zadejte do sazby DPH 0 %. V případě, že je váš účet vedený v cizích měnách, zadejte částku v cizí měně a kurz platný k poslednímu dni předchozího účetního období.

V dalších účetních letech nastavení počátečních stavů zajistí automaticky funkce Datová uzávěrka.

Pokud začínáte s programem POHODA pracovat v průběhu účetního období a nechcete do něj zavádět celé dosavadní účetnictví, vytvořte v agendě Banka příjmový doklad na hodnotu zůstatku na daném účtu k datu přechodu. Vyberte předkontaci Bez, resp. PN Počáteční stav.

Více o nastavení počátečních stavů v účetnictví naleznete v kapitole Účetnictví.

Číslování bankovních výpisů

Zadáte-li nový bankovní pohyb, pole Číslo výpisu se automaticky přednastaví naposledy zadaným číslem výpisu v daném kalendářním roce a pole Číslo pohybu je rovnou nastaveno číslem o jedno vyšší než naposledy zadané číslo pohybu.

V rámci jednoho čísla výpisu doporučujeme držet stejný rozsah řady čísla pohybu.

V případě, že vkládáte nový bankovní pohyb a zároveň změníte bankovní účet v poli Účet, je Číslo výpisu přednastaveno na nejvyšší číslo výpisu, které se vztahuje k příslušnému účtu v daném kalendářním roce. Číslo pohybu je zase o jedno vyšší, než je naposledy zadané číslo pohybu, které se týká právě tohoto výpisu a účtu. Pokud změníte obsah pole Účet na bankovním pohybu, který máte již uložený, obsah polí Číslo výpisu Číslo pohybu zůstane beze změny.

Údaje o kreditu a debetu za aktuální bankovní výpis se zobrazí ve stavovém řádku agendy Banka.

V situaci, kdy budete mít v posledním bankovním pohybu vyplněno pouze Číslo výpisu, ale Číslo pohybu je prázdné, pak u nového bankovního pohybu, který zadáte, se rovněž nepřednastaví číslo pohybu.

První bankovní pohyb na konkrétním účtu zaznamenává pouze počáteční stav účtu a obě pole (Číslo výpisu, Číslo pohybu) zůstávají nevyplněná.

Mějte také na paměti, že změníte-li u nového bankovního pohybu datum v poli Datum výpisu, dojde ke zvýšení hodnoty v poli Číslo výpisu o jedno výše a v poli Číslo pohybu je přednastavena hodnota 0001.

Použití dialogového okna pro výběr typu dokladu

Funkce pro ruční likvidaci pohledávek a závazků jsou popsány v samostatné kapitole.

V případě, že máte v agendě Uživatelské nastavení v sekci Ostatní zatrženou volbu Nabízet typ nového dokladu v Bance a Pokladně, zobrazí se po stisku klávesy INSERT v agendě Banka dialogové okno, ve kterém můžete vybrat mezi ručně zapisovaným dokladem (příjmovým, výdajovým) a funkcemi pro automatický zápis úhrady pohledávky nebo závazku (expresní likvidace, likvidace výběrem).

Než poprvé použijete tuto funkci, je třeba provést nastavení v agendách Homebanking a Bankovní účty.

Postup při automatické likvidaci

Postup při automatické likvidaci

Import bankovních výpisů

Pokud máte k dispozici bankovní výpisy, nemusíte provádět likvidaci pohledávek a závazků ručním zadáním, protože POHODA podporuje import výpisů z účtů včetně automatického spárování, likvidace a zaúčtování jednotlivých pohybů. Import spustíte povelem Záznam/Operace/ Načtení výpisů a dále postupujete podle pokynů průvodce. Bližší informace získáte v nápovědě dostupné po stisku klávesy F1 nebo na www.stormware.cz/Podpora/FAQ/homebanking.aspx.

Po provedení automatické likvidace vždy zkontrolujte správnost spárování, likvidace i zaúčtování každého bankovního pohybu.

Program také umožňuje importovat naráz i několik bankovních výpisů z různých bank, které využívají rozličných služeb homebankingu.

Po provedení importu se v tabulce agendy Banka objeví nové řádky vložené z bankovních výpisů. POHODA vždy rovnou ověřuje shodnost čísla bankovního účtu, pro které platí bankovní výpis, s čísly účtů uvedenými v agendě Bankovní účty. Bankovní výpisy k účtům, které nejsou v této agendě uvedené, nelze importovat. Jakmile se z bankovních výpisů importují bankovní pohyby, program se pokusí zlikvidovat jednotlivé pohledávky a závazky, které se potom objeví na záložce Likvidace u příslušného bankovního pohybu.

Vlastní pravidla pro likvidaci a párování dokladů si můžete nadefinovat v agendě Pravidla párování dokladů dostupné z nabídky Nastavení/Homebanking.

Bankovní pohyby mají nastavenou předkontaci z likvidovaného dokladu. Seznam bankovních dokladů, které se nepodařilo zlikvidovat, naleznete ve výsledcích automatické likvidace v dialogovém okně. Takovéto bankovní doklady mají nastavenou předkontaci Nevím.

Automatická likvidace…

V agendě Banka prostřednictvím povelu Automatická likvidace... z nabídky Záznam/Operace můžete rychle a snadno spárovat pohledávky, závazky nebo doklady v cizí měně s hradicími doklady. Tento povel použijete v případě, že chcete likvidaci provádět na stávajícím dokladu (bez založení nového). Příkladem je situace, kdy stažení výpisů přes službu homebanking provádíte ještě dříve, než zaeviduje doklady, např. faktury do evidence, a není tedy možné likvidaci provést přímo už při načítání výpisu. Automatická likvidace bude provedena pro vybrané doklady, které mají vyplněný variabilní symbol a zároveň ještě nejsou spárovány s prvotními doklady, např. s fakturami.

Povel Vrácení platby z nabídky Záznam využijete při vícenásobné platbě, kdy vám odběratel zaplatí doklad dvakrát, a vy tuto platbu chcete vrátit, resp. použít k úhradě jiného dokladu.

Podrobnější informace získáte po stisku tlačítka Nápověda dostupného v průvodci automatické likvidace bankovních dokladů.

Zápis dokladu v cizí měně

V agendě Banka si možnost používání cizí měny na dokladu zapnete tak, že si ve formuláři agendy vyberete devizový účet, který jste si nadefinovali v agendě Bankovní účty.

Při zatržení volby Automaticky načítat kurzy v agendě Globální nastavení/Cizí měny dojde při otevření účetní jednotky k automatickému stažení denních kurzů do agendy Kurzový lístek.

Kurz cizí měny se načte automaticky z agendy Kurzový lístek. Program vyhledá platný denní, resp. pevný kurzový lístek pro příslušné datum. V případě, že není kurzový lístek nalezen, nastaví hodnotu jedna a vy jej poté musíte zadat sami ručně.

Informativní pole Množství udává počet jednotek cizí měny, pro které platí daný kurz.

Při zápisu bezpoložkového dokladu zadáte částku v cizí měně do pole CM (cizí měna). Jde-li o doklad položkový, zapíšete jednotlivé částky v cizí měně přímo na záložku Položky dokladu. Souhrnnou částku v cizí měně POHODA přepočítá na české koruny a zobrazí v poli ve formuláři. Kurz, částku v českých korunách i v cizí měně můžete bez problémů kdykoli ručně opravit a POHODA automaticky dopočítá správné hodnoty do ostatních souvisejících polí.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

Nabídka tiskových sestav v agendě Banka umožňuje zobrazit a vytisknout například jeden bankovní doklad, přehlednou soupisku jednotlivých dokladů, knihu bankovních dokladů nebo knihu bankovních výpisů včetně dílčích položek a konečných stavů bankovních účtů. Stavy účtů si můžete zobrazit i v grafické podobě. Zatržením volby Zahrnovat i pokladnu v dialogovém okně Tisk zahrnete do výpočtu změny stavu za zvolené období i agendu Pokladna.