Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > GLX > Příručka uživatele > Tuzemské cestovní příkazy

10 Tuzemské cestovní příkazy

Tato agenda slouží k vytváření a vyúčtování tuzemských cestovních příkazů.

Nový cestovní příkaz lze založit několika způsoby. Podobné nebo často se opakující cestovní příkazy lze rychle zapsat pomocí kopírování (CTRL+K) nebo šablony. Další možností zadávání nových záznamů je přes klávesu INSERT nebo povelem Záznam/Editace/Vložit. Nový cestovní příkaz můžete také vytvořit přenesením jízdy pomocí povelu Kniha jízd z nabídky Záznam.

Záložka Zálohy

Tato záložka slouží pro evidenci vyplacených záloh pracovníkům vyslaným na pracovní cestu. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci při pracovní cestě zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se nedohodne se zaměstnancem, že záloha nebude poskytnuta.

Záložka Etapy pracovní cesty

Záložka Etapy pracovní cesty

Tuto záložku vyplňte v případě, že budete chtít provést vyúčtování pracovní cesty. Po vyplnění první etapy můžete další zadávat buď ručně, nebo využít po-velů Vložit obrácený směr nebo Vložit navazující cestu přes pravé tlačítko myši na příslušné etapě.

Záložka Výdaje

Tato záložka sleduje výdaje spojené s pracovní cestou. Ke každé zadané částce je nutné vyplnit typ výdaje, podle kterého se výdaj přiřadí do správného sloupce na tiskové sestavě Vyúčtování pracovní cesty. Na tuto záložku zapište všechny výdaje, které s cestou souvisí, a uveďte u nich způsoby platby (hotově, plat. kartou, šekem atd.). Výdaje placené v hotovosti vstoupí do vyúčtování pracovní cesty, jiné způsoby plateb jsou pouze evidenční.

Záložka Stravné

Na tuto záložku se vygeneruje stravné, které náleží pracovníkovi po jednotlivých kalendářních dnech za celou dobu trvání pracovní cesty.

Zabezpečí-li zaměstnavatel zaměstnanci na pracovní cestě plně bezplatné stravování, stravné neposkytuje. Zabezpečí-li bezplatné stravování částečně, stravné úměrně krátí. Procento krácení se nastavuje v agendě Legislativa.

Záložka Stravné

Označení, zda bylo pracovníkovi poskytnuto na pracovní cestě stravování, proveďte na záložce Stravné dvojklikem myší v odpovídajícím poli (Snídaně, Oběd, Večeře), anebo hromadně pomocí dialogového okna, které vyvoláte povelem Krácení stravného z místní nabídky přístupné přes pravé tlačítko myši. Dialogové okno nabízí tyto možnosti krácení:

Záložka Stravné

– Bezplatně poskytnuto celodenní stravné,

– Bezplatně poskytnuta snídaně,

– Bezplatně poskytnutý oběd,

– Bezplatně poskytnuta večeře.

V případě provedení změn, které mají vliv na výpočet stravného, program vypíše hlášení, zda chcete stravné přepočítat. Pokud dialogové okno potvrdíte tlačítkem OK, dojde k jeho automatickému přepočítání. Pokud zvolíte Storno, k přepočítání stravného nedojde a stravné zůstane v původní výši.

Přepočítání částek stravného lze provést i pomocí povelu Přepočítat stravné z místní nabídky, kterou vyvoláte pravým tlačítkem myši.

Záložka Náhrady

K vyčíslení náhrad za používání silničních motorových vozidel dojde v případě, že je ve formuláři cestovního příkazu i u jednotlivých etap nastaven typ dopravy auto vlastní (zkratka AUV). Pokud je u vozidla vyplněn druh vlastnictví Soukromé, vygeneruje se základní náhrada a náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Je-li vyplněn druh vlastnictví Soukromé-PHM, vygeneruje se pouze náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Základní náhrada v tomto případě pracovníkovi nenáleží.

Při výpočtu náhrad používá program standardní postup:

Základní náhrada: celkový počet km ze záložky Etapy pracovní cesty x sazba základní náhrady podle legislativy. Jestliže byl při pracovní cestě nebo u některé z etap použit přívěs, zvyšuje se sazba základní náhrady až o 15 %. Náhrada za spotřebované PHM: (průměrná spotřeba PHM za 1 km podle TP (uvedená v agendě Vozidla) x cena PHM (buď skutečná, nebo podle legislativy) / 100 x celkový počet km ze záložky Etapy pracovní cesty.

Záložka Vyúčtování

Tato záložka seskupuje dílčí typy výdajů spojené s pracovní cestou a obsahuje vyčíslení přeplatku nebo doplatku z vyúčtování pracovní cesty.

Sloupec Celkem vyjadřuje součet hodnot ve sloupcích Záloha, Výdaje, Stravné, Náhrady. Přepočet vyúčtování proběhne okamžitě po změně hodnoty, která má na vyúčtování vliv. Případný ruční přepočet můžete spustit povelem Vyúčtovat z místní nabídky.