Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

9 Nabídka Jízdy

K zápisu jízd do agendy Kniha jízd lze použít různé způsoby. Začněte vložením nového záznamu pomocí ikony Nabídka Jízdy, tlačítka INSERT nebo kliknutím do nového řádku. Použít můžete také vytvořenou šablonu, a to pomocí ikony Nabídka Jízdy nebo klávesy F8.

Pro vyplnění záznamu můžete využít různých povelů a funkcí:

 • vložit trasu pomocí automapy – pro přepnutí do agendy Automapa klikněte na ikonu Nabídka Jízdy nebo použijte povel Záznam/Vybrat trasu z automapy,
 • zpětně zrekonstruovat knihu jízd pomocí povelu Záznam/Rekonstrukce,
 • přenést jízdu z cestovního příkazu pomocí povelu Záznam/Tuzemské cestovní příkazy, resp. Záznam/Zahraniční cestovní příkazy.

Ze záznamu, který už v agendě Kniha jízd existuje, můžete kromě výše uvedených postupů použít ještě další povely:

 • vložit opakující se jízdy pomocí povelu Záznam/Opakování jízdy,
 • vytvořit kopii pomocí povelu Záznam/Kopie jízdy dle kalendáře.

OPAKOVÁNÍ JÍZDY

Pokud se nějaká jízda pravidelně opakuje v konkrétních dnech v týdnu, je pro její zápis nejefektivnější použít tuto funkci. Na první straně průvodce, kterého spustíte povelem Záznam/Opakování jízdy, vyberete období a dny v týdnu, ve kterých se má jízda vytvořit.

OPAKOVÁNÍ JÍZDY

Volbou Mimo svátků zajistíte, že

jízda nebude vytvořena v den, na který připadá státní svátek. Volba Přidávat i do obsazených dnů určuje, zda bude vybraná jízda vytvořena i ve dnech, kdy již byla s vozidlem uskutečněna jiná jízda.

KOPIE JÍZDY PODLE KALENDÁŘE

KOPIE JÍZDY PODLE KALENDÁŘE

Tato funkce vygeneruje podle aktuálně vybrané jízdy další jízdu či jízdy v termínech, které vyberete v kalendáři. Kalendář pro výběr termínu spustíte povelem Záznam/Kopie jízdy dle kalendáře. Kliknutím myší v kalendáři označíte dny, do kterých bude po stisku tlačítka Další vytvořena kopie vybrané jízdy. Pokud již byla v některý den s vozidlem uskutečněna jiná jízda, není možné tento den v kalendáři označit.

REKONSTRUKCE KNIHY JÍZD

Tuto funkci použijete v případě, že jste po nějakou dobu nevedli knihu jízd a potřebujete ji zpětně vytvořit.

Vytvoření pravidelných jízd

Před použitím funkce rekonstrukce je potřeba do agendy Pravidelné jízdy vyplnit jízdy, podle kterých se má kniha jízd zrekonstruovat. Záznamy lze do agendy Pravidelné jízdy přidávat ručně, pomocí automapy nebo z agendy Kniha jízd, kde použijete povel Vytvořit pravidelnou jízdu z nabídky Záznam.

V agendě Pravidelné jízdy lze zapisovat jízdy s typem PravidelnáDoplňková:

 • Pravidelná jízda je jízda, která se opakuje během určitého období v těch dnech, ve kterých není zakázáno jízdu uskutečnit. Tyto dny označíte v pravé části formuláře záznamu Kdy nejezdit. Pokud bude rekonstrukce provedena pouze z těchto pravidelných jízd, bude do knihy jízd přidán počet kilometrů odpovídající nastavení období a dnů, bez ohledu na potřebný počet kilometrů.
 • Doplňková jízda je jízda s nastavením procent četnosti výskytu v požadovaném počtu kilometrů. Kolik kilometrů připadne na danou jízdu, závisí na procentu, představujícím četnost, s jakou má být daná jízda při rekonstrukci použita.

Součet procent u jednotlivých doplňkových jízd musí dát 100. Pro automatický přepočet lze použít povel Upravit na 100 % z nabídky Záznam.

Příklad přepočtu doplňkových jízd na 100 %:

1. jízda: Jihlava – Praha – Jihlava, zadané procento: 34 %

2. jízda: Jihlava – Brno – Jihlava, zadané procento: 29 %

Přepočet:

Program použije procenta uvedená u jednotlivých doplňkových jízd, dosadí je do vzorce:

původní procento x 100 / procenta celkem = přepočtené procento

… a doplní zpět do pole Procento, tzn.:

1. jízda: 34 × 100 / 63 = 53‚97 %

2. jízda: 29 × 100 / 63 = 46‚03 %

Aby byl záznam agendy kompletní, je nutné doplnit rozmezí počtu kilometrů. Pole Min. kmMax. km slouží pro vyplnění minimálního a maximálního počtu ujetých kilometrů, podle kterých bude jízda vygenerována.

Pokud chcete mít u jednotlivých jízd vytvořených rekonstrukcí knihy jízd také čas příjezdu a odjezdu, stačí vyplnit pole Začátek jízdy od, Začátek jízdy doTrvání jízdy v minutách. Zatržením volby Vytvořit jízdu zpět se podle zadaných kritérií automaticky vytvoří i zpáteční jízda.

Samotná rekonstrukce knihy jízd

Po všech nastaveních v agendě Pravidelné jízdy můžete v agendě Kniha jízd použít povel Rekonstrukce z nabídky Záznam. Zobrazí se průvodce Rekonstrukce knihy jízd pro výběr jednotlivých parametrů rekonstrukce.

Na první straně průvodce zvolíte, na základě kterých jízd z agendy Pravidelné jízdy má být kniha jízd zrekonstruována. Vybrat si můžete z této nabídky:

 • Pravidelné jízdy – jízdy budou vygenerovány pouze podle pravidelných jízd – budou přidány do všech dnů, u kterých není zakázáno jízdu uskutečnit, v rámci celého zvoleného období bez ohledu na požadovaný počet kilometrů.
 • Doplňkové jízdy – jízdy budou vygenerovány pouze podle doplňkových jízd – budou přidány do dnů, ve kterých je povoleno jízdu uskutečnit, a podle procenta četnosti uvedených u jednotlivých doplňkových jízd.
 • Pravidelné a doplňkové jízdy – použijí se obě předchozí možnosti dohromady.
 • Označené jízdy – pro tuto možnost je potřeba nejprve v agendě Pravidelné jízdy označit (např. klávesovou zkratkou ALT+X) jízdy, které mají být při rekonstrukci použity.

Na druhé straně průvodce vyberete způsob generování jízd. Tato strana průvodce se nenabízí při generování podle pravidelných jízd.

Samotná rekonstrukce knihy jízd

Na další straně průvodce je nutné vyplnit období, za které se má kniha jízd rekonstruovat. Období lze zadat v rámci jednoho roku nebo více let (záleží na nastavení účetního období v agendě Účetní jednotky). V poli Dní uvidíte počet kalendářních dní, za které bude rekonstrukce knihy jízd provedena. Odpovídá rozdílu mezi daty, která vyplníte do polí OdDo. Dále vyberete potřebné vozidlo a řidiče.

Do pole Denně max zadejte horní limit kilometrů pro jízdy v jednom dni. Dále uveďte počet kilometrů, které potřebujete zrekonstruovat. Počet kilometrů zadejte buď jako hodnotu kilometrů do pole Přidat km, a automaticky se tak spočítá konečný stav tachometru (v poli Tachometr), nebo postupujte obráceně. Zadejte konečný stav tachometru a program dopočítá počet chybějících kilometrů.

Pole Denně max, Přidat kmTachometr nejsou přístupná v případě, že pro rekonstrukci knihy jízd zvolíte z nabídky na první straně průvodce pouze Pravidelné jízdy.

Pokud se do některých dnů nemají jízdy generovat, je nutné zrušit zatržení v polích Po, Út, St apod. Jízda bude vytvořena pouze v ty dny, ve kterých není zakázáno jízdu uskutečnit (podle nastavení v agendě Pravidelné jízdy), a zároveň podle dnů, kdy je povoleno jet (podle průvodce rekonstrukcí). Zatržením pole Svátky se jízdy vygenerují i ve dnech, na které připadají státní svátky. Přidávat i do obsazených dnů představuje možnost vytvoření jízdy ve dnech, ve kterých je některá jízda již uvedena.

Zatržením volby Zahrnout čerpání PHM určíte, zda se má jízda vygenerovat na základě zadaného čerpání pohonných hmot. Chcete-li vygenerovat jízdu na základě stažených výpisů CCS, zatrhněte volbu Zahrnout výpisy CCS. Program nejprve vyfiltruje záznamy v agendách Čerpání PHMVýpisy CCS, které nejsou navázány na knihu jízd, spadají do zadaného období a patří k vybranému vozidlu a řidiči. Teprve poté zkontroluje místo čerpání podle zvolených jízd v agendě Pravidelné jízdy. Nalezne-li shodný záznam, automaticky se vytvoří jízda, která bude navázána na čerpání pohonných hmot. Poté dojde k automatickému vytvoření dalších jízd podle zadaných parametrů.

Při rekonstrukci za použití pouze pravidelných jízd se požadovaný počet kilometrů nezadává. Jízdy budou vytvořeny po celé časové období, proto je potřeba tuto variantu rekonstrukce knihy jízd používat se zvýšenou obezřetností.

Pokud by při rekonstrukci byla použita kombinace pravidelných a doplňkových jízd, vytvoří se do knihy jízd nejprve pravidelné jízdy, a pokud jejich součet kilometrů nebude roven požadovanému počtu kilometrů, doplní se kniha jízd ještě o doplňkové jízdy.

Poslední strana průvodce vás bude informovat o vytvořených jízdách, kolik kilometrů nebylo možné vygenerovat a proč.

Jízdy, které byly do agendy Kniha jízd přidány rekonstrukcí, jsou v tabulce označeny křížkem. Přidáte-li si do tabulky sloupec Vložení, uvidíte v něm různé způsoby vytvoření jízdy, např. Rekonstrukce, Opakování, Kopií, Ručně apod.

Samotná rekonstrukce knihy jízd

ČERPÁNÍ PHM

Agenda Čerpání PHM obsahuje přehled čerpání pohonných hmot za jednotlivá vozidla. Údaje se v této agendě budou přidávat jen výjimečně, protože se budou většinou přebírat z tabulky Čerpání PHM v agendě Kniha jízd.

VÝPISY CCS

Tato agenda slouží k importu výpisů z CCS karet, který lze provést přes povel Načíst výpisy z nabídky Záznam. Do průvodce převodem dat z CCS karty zadáte do pole Datový soubor cestu k výpisu, který má být naimportován. Jestliže s načtením záznamů chcete automaticky spárovat jednotlivá čerpání pohonných hmot s odpovídající jízdou, zatrhněte povel Navázat na knihu jízd.

Pokud ke spárování čerpání pohonných hmot s jízdou nedošlo, je možné provést ruční navázání v agendě Kniha jízd. Na záložce Čerpání PHM kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete z místní nabídky povel Výpisy CCS.

VÝPISY CCS

Záznamy o čerpání pohonných hmot, které byly automaticky nebo ručně spárovány s jízdou, budou ve sloupci Přeneseno označeny křížkem. Označení záznamů jako přenesené lze provést i ručně povelem Přeneseno z nabídky Záznam.