Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky ve verzi Leden 2012

Novinky ve verzi Leden 2012

CD

Popisovaná verze: POHODA Leden 2012, release 10000
K dispozici od: 18. 1. 2012

Časopis Moje POHODA k verzi Leden 2012

Aktualizace k verzi

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
Personalistika a mzdyFakturace a skladyKasa Offline a Kasa Online
DPHTiskové sestavyOstatní
ÚčetnictvíHomebanking 
Příspěvkové organizaceJízdy a cestovní příkazy

Personalistika a mzdy

Novinka1. ledna 2012 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která mění redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2012 stanoveny takto:

 • první redukční hranice náhrady mzdy – 146,65 Kč
 • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 219,98 Kč
 • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 439,95 Kč

NovinkaOd 1. ledna 2012 se zvyšuje sleva na dani z příjmů fyzických osob na poplatníka na částku 24 840 Kč ročně, tj. 2 070 Kč měsíčně, a také daňové zvýhodnění na dítě, a to na částku 13 404 Kč ročně, tj. 1 117 Kč měsíčně.

POHODA: Agenda Legislativa obsahuje aktualizované hodnoty, mimo jiné slevu na dani z příjmů fyzických osob na poplatníka platnou od 1. ledna 2012

NovinkaMaximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění klesl na 48násobek průměrné mzdy, tedy na částku 1 206 576 Kč. Pro účely pojistného na zdravotní pojištění činí maximální vyměřovací základ 72násobek průměrné mzdy, tj. 1 809 864 Kč.

NovinkaNovela zákoníku práce zvyšuje od roku 2012 rozsah hodin, na který lze u jednoho zaměstnavatele uzavřít dohodu o provedení práce (DPP), a to ze současných 150 hodin na 300 hodin ročně. Pro osoby, které konají práci na základě dohody o provedení práce, se také nově zavádí účast na nemocenském a důchodovém pojištění. Dosud taková činnost pojištěná nebyla. Při překročení odměny 10 000 Kč program POHODA automaticky odvede sociální a zdravotní pojištění.

Zaměstnanci, kteří vykonávají práci na základě DPP, jsou od 1. ledna 2012 účastni nemocenského pojištění, avšak jen v těch kalendářních měsících, ve kterých jim je zúčtován započitatelný příjem vyšší než 10 000 Kč. Účast na pojištění se posuzuje v každém měsíci zvlášť.

V praxi to znamená, že pokud odměna zaměstnance za práci na DPP v jednom kalendářním měsíci přesáhne 10 000 Kč, jste povinni za tohoto zaměstnance zaplatit a odvést pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Jak?Pro automatickou kontrolu limitu 10 000 Kč je nutné mít v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné vyplněné typy bez odvodu zdravotního pojistného a bez odvodu sociálního pojistného.

POHODA: Po vyplnění typů bez odvodu sociálního, resp. zdravotního pojištění na záložce Daně a pojistné u dohod o provedení práce bude POHODA hlídat dosažení odměny 10 000 Kč a odvádět pojistné na sociální a zdravotní pojištění až od této hranice

Na druhé straně bude zaměstnanci, který je zaměstnán na DPP, od zaměstnavatele příslušet náhrada odměny při dočasné pracovní neschopnosti. Ovšem jen v případech, když tato dočasná pracovní neschopnost vznikne v měsíci, ve kterém bude zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Pro účely poskytování této náhrady je proto zaměstnavatel povinen stanovit rozvržení týdenní pracovní doby do směn.

Jak?V agendě Mzdy za příslušný měsíc si můžete pomocí povelu Sloupce v místní nabídce zobrazit nový sloupec DPP nad limit. Při vystavení mezd za daný měsíc POHODA tento sloupec automaticky zatrhne u všech zaměstnanců, u kterých překročí odměna za DPP částku 10 000 Kč. Pomocí sloupce si můžete hlídat účast těchto zaměstnanců na nemocenském pojištění.

POHODA: Pomocí nového sloupce si můžete jednoduše vyfiltrovat zaměstnance, jejichž odměna za činnost na DPP překračuje částku 10 000 Kč, takže za ně budete odvádět sociální a zdravotní pojištění

NovinkaČástka rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění se v roce 2012 zvyšuje z dosavadních 2 000 Kč na 2 500 Kč.

Pokud je sjednaný příjem nižší než 2 500 Kč, jedná se o tzv. zaměstnání malého rozsahu. Při výkonu takového zaměstnání je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících, ve kterých výše jeho započitatelného příjmu dosáhne alespoň uvedené částky.

POHODA: POHODA počítá pro účast na nemocenském pojištění při sestavování mezd s hranicí 2 500 Kč u zaměstnání malého rozsahu, resp. 10 000 Kč u dohod o provedení práce

NovinkaOkruh nemocensky (a tím i důchodově) pojištěných osob se nově rozšiřuje na společníky a jednatele společností s ručením omezeným, komanditisty komanditních společností, členy kolektivních orgánů právnických osob, prokuristy, likvidátory, ředitele obecně prospěšných společností a vedoucí organizačních složek právnických osob.

Za společníky a jednatele společností s ručením omezeným a komanditisty komanditních společností odváděl zaměstnavatel v roce 2011 pouze důchodové pojistné, a to jen v případě, že jejich příjem dosáhl částky alespoň 6 200 Kč. Od roku 2012 bude zaměstnavatel za tyto osoby odvádět pojistné ve výši 25 %, resp. 26 %. Sazba pojistného ve výši 21,5 % i podmínka příjmu alespoň 6 200 Kč se od roku 2012 ruší.

NovinkaČeská správa sociálního zabezpečení zveřejnila nový číselník druhů pracovních činností platný od roku 2012.

V programu POHODA se nový číselník bude zobrazovat v agendě Personalistika na záložce Pracovní poměr v poli Druh. U stávajících zaměstnanců dojde k automatickému převedení druhů poměrů na nový číselník po přepnutí na přelom období 2012p.

POHODA: Výklopný seznam v poli Druh poměru respektuje nový číselník ČSSZ

NovinkaNovelou zákona o nemocenském pojištění byl změněn potřebný počet dnů pro výpočet denního vyměřovacího základu z 5 dnů na 7 dnů.

Potřebný počet dnů pro stanovení rozhodného období se upravuje a sjednocuje na potřebný počet 7 dnů. Nebude-li v uvedeném rozhodném období aspoň 7 započitatelných kalendářních dnů, bude za denní vyměřovací základ považován pravděpodobný denní vyměřovací základ. Ten představuje 1/30 z úhrnu započitatelných příjmů, jakého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost.

Jak?Jestliže zaměstnanec nebude mít v rozhodném období pro výpočet denního vyměřovacího základu alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, uveďte pravděpodobnou výši příjmu do pole Pravd. hrubý př. za kal. den na záložce Doplňkové údaje v agendě Personalistika. Částka uvedená v tomto poli vstoupí na formulář Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění do řádku Pravděpodobná výše příjmu.

POHODA: Toto pole je zapotřebí vyplnit například v případě, kdy nový zaměstnanec onemocní a od jeho nástupu do práce do nástupu na nemocenskou uplyne méně než 7 dnů

NovinkaKalendářní dny pracovního volna bez náhrady příjmu, na které nemá zaměstnanec právní nárok (tzv. neplacené volno), se budou nově vylučovat z počtu dnů rozhodného období pro výpočet denního vyměřovacího základu podle zákona o nemocenském pojištění.

Tyto vyloučené doby podle § 18 odst. 7 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se uvádí na formuláři Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.

POHODA: Neplacené volno nově neovlivňuje vyloučené doby pro ELDP

NovinkaOd roku 2012 se ruší podmínka, kdy se u zaměstnance, který byl uznán invalidní, za den vzniku nemocenského pojištění pro účely stanovení rozhodného období považuje den, v němž byla u zaměstnance uznána invalidita.

Rozhodné období se tak u invalidních zaměstnanců nyní stanovuje stejně jako u ostatních zaměstnanců. Posuzuje se 12 měsíců předcházejících vzniku sociální události.

NovinkaV programu POHODA byly aktualizovány formuláře podle aktuálních vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí.

Mezi aktualizované tiskopisy či přílohy patří:

Výpočet daně a daňového zvýhodněnívzor č. 16
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnostivzor č. 17
Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákonavzor č. 8
Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2011vzor č. 11
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daněvzor č. 14
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusechvzor č. 6

NovinkaByly aktualizovány tiskopisy Přehled o výši pojistného (v agendě Mzdy/Mzdy), Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění a Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti (v agendě Mzdy/Personalistika).

nahoru

DPH

NovinkaNová funkce zjednoduší vystavování dokladů při opravách výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44 a § 46 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Jak?POHODA přináší nový postup pro vytváření daňových dokladů na opravu výše daně z důvodu insolvence, ať už jste v roli dodavatele (věřitele), či odběratele (dlužníka). V agendách Vydané, resp. Přijaté faktury a Ostatní pohledávky a závazky najdete nový povel Záznam/Insolvence. Povel otevře dialogové okno, s nímž do agendy Interní doklady jednoduše vytvoříte opravný daňový doklad k insolvenci.

POHODA: Povel, se kterým vytvoříte opravný daňový doklad k insolvenci, se nachází v nabídce Záznam

Dodavatel (věřitel) má nárok na opravu výše daně na výstupu (tj. vrácení odvedené daně z uskutečněného plnění), pokud mu odběratel (dlužník) nezaplatil za dodané zboží, resp. poskytnutou službu a insolvenční soud proti dlužníkovi zahájil a vede insolvenční řízení. Je-li pohledávka, u níž dodavatel provedl opravu výše daně, následně plně nebo částečně uhrazena, musí dodavatel naopak přiznat a zaplatit daň z přijaté platby.

Jak?Dodavatel: V dialogovém okně Insolvence nejprve zvolte, zda chcete vytvořit doklad na odpočet DPH v případě vrácení daně při insolvenci, nebo naopak vaše pohledávka byla po provedení opravy výše daně plně či částečně uhrazena a je tedy nutné přiznat a zaplatit daň z této přijaté úhrady. Pak vyberte předkontaci a členění DPH s typem „U23 Oprava daně v insolvenci – věřitel“.

POHODA: V jednom dialogovém okně si vyberete, zda má POHODA vytvořit doklad na odpočet nebo na vyměření DPH, a dále předkontaci a členění DPH.

Povinností odběratele je zase odvést zpět původně uplatněný nárok na odpočet daně. Pokud je pohledávka v insolvenci částečně nebo plně uhrazena, je odběratel oprávněn uplatnit si odpočet daně podle daňového dokladu obdrženého od dodavatele.

Jak?Odběratel: V dialogovém okně Insolvence zvolte, zda chcete u dokladu k insolvenci vyměřit DPH za dříve nárokovaný odpočet daně, nebo naopak zda chcete uplatnit odpočet DPH z částečné nebo plné úhrady dokladu v insolvenci. Poté vyberte předkontaci a členění DPH s typem „P19 Oprava daně v insolvenci – dlužník“, resp. „P20 Oprava daně v insolvenci – dlužník, krátit nárok“.

Jak?U vytvořeného interního dokladu doplňte na záložce Poznámky všechny náležitosti daňového dokladu podle § 46 zákona o DPH. Pokud chcete provést částečný odpočet nebo vyměření daně, je nutné na záložce Položky dokladu upravit hodnotu v poli DPH.

POHODA: Náležitosti daňového dokladu podle § 46 zákona o DPH vypište na záložku Poznámky

Jak?Pomocí sloupce Zdroj dokladu můžete rychle vybrat všechny doklady vytvořené prostřednictvím povelu Záznam/Insolvence.

Věřitel, který provedl opravu, je povinen předložit jako přílohu k daňovému přiznání kopie všech vystavených daňových dokladů, u kterých provedl opravu výše daně, a tiskopis Evidence pro daňové účely podle § 44 odst. 4 a § 100 odst. 6 zákona o DPH.

POHODA: Pro zobrazení výpisu z evidence oprav daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, který má být přílohou daňového přiznání, využijete novou tiskovou sestavu v agendě Přiznání DPH

Jak?Tiskopis Evidence pro daňové účely (§ 44) naleznete v agendě Přiznání DPH. Tuto tiskovou sestavu je možné uložit například do formátu PDF.

NovinkaPro jednodušší a přehlednější výběr odpovídajícího kódu předmětu plnění je do programu POHODA doplněna nová seznamová agenda.

Od ledna 2012 začal platit režim reverse charge, tj. kdy povinnost přiznat a zaplatit DPH přechází z dodavatele na odběratele, i u stavebních a montážních prací. Z tohoto důvodu byl zaveden nový kód předmětu plnění „4 – Stavební a montážní práce“, u kterého se nevyplňuje rozsah plnění a měrná jednotka. Dochází také ke změně u kódu předmětu plnění pro dodání zboží z přílohy č. 5. Dříve šlo o konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží, nyní se používá jednomístný kód „5 – Dodání zboží dle přílohy č. 5“.

Jak?Všechny číselné kódy včetně jejich měrné jednotky a doby platnosti naleznete v nové agendě Nastavení/Seznamy/Kódy předmětu plnění.

POHODA: Nová agenda ulehčuje výběr kódu předmětu plnění při režimu přenesení daňové povinnosti


Režim reverse charge platí od začátku roku 2012 také na stavební a montážní práce. Znamená to, že se s ním bude potkávat mnohem větší okruh podnikatelských subjektů než dosud. POHODA na něj už připravená byla, s naším článkem se na něj můžete připravit i vy. Možná zjistíte, že to není zas tak složité. Jen je zapotřebí v některých detailech postupovat trochu jinak, než jak jsme zvyklí. Konkrétnější představu můžete získat díky příkladu.

NovinkaU dodatečného, resp. opravného dodatečného přiznání přibyla možnost ruční úpravy pole Odpočet v řádku 52 - Část odpočtu daně v krácené výši.

Tuto možnost použijete pouze v případě, že jste v řádném přiznání měli plnění s kráceným nárokem, zálohový koeficient jste ponechali v plné výši a nyní potřebujete v dodatečném přiznání upravit pouze hodnotu zálohového koeficientu.

Jak?Zatržením volby 52 - upravit odpočet u dodatečného přiznání na záložce Změna režimu, vyrovnání v agendě Přiznání DPH zpřístupníte pole pro zadání správné hodnoty odpočtu na daném řádku.

POHODA: Nejdříve zatrhněte volbu, poté budete moct ručně upravit hodnotu odpočtu, která vstoupí na řádek 52 dodatečného přiznání k DPH.

nahoru

Účetnictví

NovinkaProgram POHODA zaúčtoval časové rozlišení vždy k poslednímu dni vybraného období, tj. k poslednímu dni roku, čtvrtletí nebo měsíce. Nově si můžete určit zaúčtování k prvnímu dni vybraného období.

Jak?Způsob zaúčtování vyberete v poli Datum zaúčtování v agendě Účetnictví/Časové rozlišení.

POHODA: Ve formuláři časového rozlišení si můžete nastavit, zda se má rozlišení zaúčtovávat k poslednímu, nebo prvnímu dni období

NovinkaByly aktualizovány tiskopisy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Poprvé je použijete pro účetní období 2012 a 2013.

nahoru

Příspěvkové organizace

NovinkaByly aktualizovány tiskopisy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha č. 5 (A.4 – podrozvahové účty) pro příspěvkové organizace. Všechny poprvé použijete pro účetní období 2012. Tiskopis Příloha č. 5 (A.10) byl zrušen.

Aktualizované tiskopisy naleznete v tiskových sestavách agendy Účetní deník. Agenda Účetnictví/Výkazy pro MF bude aktualizovaná v některé z dalších verzí programu.

POHODA: POHODA obsahuje aktualizované tiskopisy pro příspěvkové organizace

NovinkaNa základě českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, byly stanoveny základní postupy pro určení výše odpisů dlouhodobého majetku.

První použití metody odpisování dlouhodobého majetku provedou některé příspěvkové organizace poprvé v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2011. Příspěvkové organizace nezobrazí náklady související s odpisováním tohoto majetku v účetním období roku 2011, ale promítnou je do účetnictví k 31. prosinci 2011 hodnotou oprávek k neodpisovanému dlouhodobému majetku jako oceňovací rozdíl při změně metody.

Jak?V programu POHODA zadáte hodnotu zjištěných oprávek v agendě Majetek/Majetek na záložce Majetkové operace s typem Oprávky ČÚS č. 708 a datem 31. prosince 2011.

Jak?Následně v roce 2012 vyberete u daného majetku v poli Způsob odpisu typ Pouze účetní odpis ze zůst. ceny a vytvoříte vlastní odpisový plán, na základě kterého program vypočte odpisy ze zůstatkové ceny majetku. V poli Odpis od data si zkontrolujte datum, od kterého se daný majetek začne odpisovat.

POHODA: Hodnotu oprávek zjištěných k 31. prosinci 2011 zadejte na záložce Majetkové operace. Pro odpisování majetku od roku 2012 vyberte v poli Způsob odpisu typ Pouze účetní odpis ze zůst. ceny a zkontrolujte datum v poli Odpis od data.

NovinkaV programu POHODA byla aktualizována směrná účtová osnova podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

nahoru

Fakturace a sklady

NovinkaVe vybraných dokladových agendách můžete nově při zadávání adresy uvést i e-mail.

Tuto možnost využijete především při vystavování dokladů odběratelům, které nemáte zadané v agendě Adresář, a potřebujete jim hromadně odesílat objednávky nebo faktury.

Jak?Vkládáte-li firmu ručně, bez vazby na agendu Adresář, doplňte ručně také e-mail. V případě, že firmu přenášíte z agendy Adresář, vyplní se pole E-mail automaticky. Takto vložený e-mail můžete samozřejmě ručně upravit, změna se však nepromítne do agendy Adresář.

POHODA: E-mailová adresa splní v dokladových agendách účel při posílání dokladů ve formátu PDF, ať už jednotlivě, nebo hromadně

Při odeslání PDF dokladu e-mailem POHODA upřednostní e-mail zadaný v dokladu.

Jak?Pole E-mail naleznete v agendách Nabídky, Poptávky, Přijaté, resp. Vydané objednávky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky a Interní doklady.

NovinkaNa tiskové sestavy Převodka a Převodka v různých cenách (agenda Převod) a Výrobní list (agenda Výroba) byly doplněny údaje Poznámka a Vystavil.

NovinkaNa tiskové sestavě Výdejka ze skladu (evidenční čísla kumulovaně) je možné volitelně tisknout i textové položky zapsané ve výdejce, a to zatržením volby Včetně textových položek v dialogovém okně Tisk.

POHODA: Na výdejce s evidenčními čísly můžete nechat tisknout také textové položky

NovinkaPro elektronickou fakturaci ISDOC byla doplněna verze 5.2.3 a 5.3.

POHODA: Průvodce exportu do ISDOC nabízí další, novější verze ISDOC – 5.2.3 a 5.3

nahoru

Tiskové sestavy

NovinkaNově přidané sestavy poskytnou firmám, které vedou daňovou evidenci, detailní pohled na daňové a nedaňové příjmy a výdaje včetně jejich rozdílů. Jde o sestavy Příjmy a výdaje podle typu předkontace a Příjmy a výdaje podle předkontací.

Tisková sestava Příjmy a výdaje podle typu předkontace nabízí přehled zaúčtování na jednotlivé předkontace za zadané období, rozdělený podle typů předkontací a uspořádaný podle daňových a nedaňových příjmů a výdajů.

Prostřednictvím tiskové sestavy Příjmy a výdaje podle předkontací zobrazíte přehled všech peněžních a nepeněžních pohybů za zadané období, rozdělený podle jednotlivých předkontací a uspořádaný podle daňových a nedaňových příjmů a výdajů.

Na konci obou tiskových sestav jsou uvedeny rozdíly daňových příjmů a výdajů a nedaňových příjmů a výdajů.

Jak?Tiskové sestavy naleznete v agendách Peněžní deník a Nepeněžní deník.

POHODA: Nové tiskové sestavy v agendách Peněžní deník a Nepeněžní deník usnadní kontrolu zaúčtování a peněžních a nepeněžních pohybů v daňové evidenci

NovinkaPokud v dokladech pracujete s textovými položkami, pak pro kontrolu určitě využijete tyto nové sestavy: Kontrola zaúčtování textových položek a Kontrola textových položek.

Prostřednictvím sestavy Kontrola zaúčtování textových položek zobrazíte soupisku textových položek z vybraných dokladů včetně jejich zaúčtování.

Jak?Sestavu naleznete pouze u firem, které vedou účetnictví, v agendách Přijaté, resp. Vydané faktury.

Tisková sestava Kontrola textových položek zobrazuje pouze soupisku textových položek z vybraných dokladů.

Jak?V daňové evidenci naleznete tuto sestavu v agendách Přijaté, resp. Vydané faktury, Příjemky, Výdejky a Prodejky, v účetnictví ji najdete v agendách Příjemky, Výdejky a Prodejky.

POHODA: Pomocí nové sestavy POHODA vytvoří soupisku textových položek z vybraných dokladů

NovinkaNabídku tiskových sestav rozšířily i další praktické sestavy, které vám pomohou nejen při kontrole přiznání k DPH a souhrnného hlášení.

Prostřednictvím tiskové sestavy Podklady k dani z přidané hodnoty sumárně snadno a rychle zjistíte celkovou hodnotu plnění podle jednotlivých členění DPH.

Jak?Tiskovou sestavu naleznete v agendě Účetnictví/Přiznání DPH.

Při zadání rozdílného data účetního případu a zdanitelného plnění na dokladech dochází k rozdílům na účtu 343 s uplatněnou částkou v přiznání k DPH. Tisková sestava Kontrola pohybu na účtu DPH s přiznáním k DPH vám pomůže jednoduše zjistit, u kterých dokladů dochází k těmto rozdílům.

Jak?Tiskovou sestavu naleznete v kontrolních sestavách agendy Účetnictví/Účetní deník. V dialogovém okně Tisk stačí vybrat pouze požadované zdaňovací období.

POHODA: Nová kontrolní sestava v účetním deníku zobrazí doklady z vybraného zdaňovacího období, u kterých se liší datum účetního případu a zdanitelného plnění

V programu POHODA se u firem, které vedou daňovou evidenci, nejprve likviduje hodnota DPH, a teprve poté základ daně. Na tiskové sestavě Kontrola likvidace DPH se zobrazí doklady, které jsou částečně nebo plně uhrazeny, ale hodnota DPH není v deníku ještě plně vyrovnána.

Jak?Tiskovou sestavu naleznete v agendách Vydané a Přijaté faktury, Ostatní pohledávky a závazky.

Nově přidaná volba u tiskové sestavy Doklady nezařazené v souhrnném hlášení vám umožní zkontrolovat všechny doklady za vybrané období nebo za celé účetní období.

Jak?Dosud se na tiskové sestavě zobrazovaly pouze doklady, které spadají do zdaňovacího období vystaveného souhrnného hlášení. Zrušením zatržení volby Pouze za vybrané zdaň. období v dialogovém okně Tisk zobrazíte všechny doklady nezařazené do souhrnného hlášení za celé účetní období.

POHODA: Chcete-li získat přehled dokladů, které nebyly zařazeny do žádného ze souhrnných hlášení za celé účetní období, zrušte zatržení volby Pouze za vybrané zdaň. období

NovinkaFirmy, které vedou účetnictví, si mohou nově u tiskové sestavy Pohledávky, resp. Závazky dle rozmezí splatnosti určit, podle jakého data budou doklady na sestavu vstupovat a zda se mají zobrazit i doklady před splatností.

Na tiskové sestavy Pohledávky, resp. Závazky dle rozmezí splatnosti vstupují doklady automaticky podle data vystavení, resp. zápisu a volitelně podle zadaného data účetního případu. Stačí zatrhnout volbu Dle data úč. případu.

Pro zobrazení dokladů i před splatností zatrhněte volbu Včetně pohledávek, resp. závazků před splatností.

Jak?Příslušné volby naleznete v dialogovém okně Tisk u sestav Pohledávky, resp. Závazky dle rozmezí splatnosti.

POHODA: Přehled pohledávek, resp. závazků podle rozmezí splatnosti se může řadit buď podle data vystavení/zápisu, nebo podle data účetního případu. Vstoupit do něj mohou i pohledávky, resp. závazky před splatností.

nahoru

Homebanking

NovinkaPokud ve svém e-shopu nabízíte jako formu úhrady rychlé online platby přes PayU, POHODA vám umožní automatické párování dokladů hrazených přes tuto službu.

Jak?Nastavení této služby provedete v agendě Nastavení/Homebanking, kde v poli Služba vyberete PayU a zadáte složku pro výpisy.

POHODA: Nabízíte-li ve svém e-shopu platbu přes PayU, můžete si nastavit základní parametry načítání výpisů

Jak?V agendě Banka zvolíte povel Záznam/Načíst výpisy PayU a prostřednictvím zobrazeného Průvodce importem plateb PayU načtete zvolený soubor.

Program POHODA sloučí příjmový bankovní doklad s daným výpisem a na základě variabilního symbolu se pokusí pohledávky zlikvidovat. Ke každé uhrazené pohledávce se vyčíslí i stržená provize. Kontrolu úhrad proveďte na záložce Položky dokladu.

Jak?Předkontaci pro provizi je možné nastavit v agendě Globální nastavení/Likvidace v sekci PayU.

NovinkaBylo upraveno načítání avíza od České spořitelny:

 • Nově POHODA umožňuje online komunikaci i s více platebními terminály Ingenico I5100 České spořitelny.
 • Na tiskové sestavě Avízo České spořitelny, kterou otevřete z Průvodce importem avíz České spořitelny, se zobrazují všechny částky, tj. celková cena, cena bez poplatku a poplatek.
 • Po načtení avíza od České spořitelny do agendy Banka se již poplatky vkládají na příjmový doklad s provedenou úhradou. Na poplatky se již nevytváří speciální výdajový doklad. Předkontaci pro poplatky lze nastavit v agendě Globální nastavení/Likvidace v sekci Avízo ČS.

 POHODA: V nových polích v agendě Globální nastavení si nastavte předkontace pro provize za platby přes PayU a pro poplatky za avíza České spořitelny

 • Na dialogové okno Potvrzení platby platebním terminálem byla doplněna možnost Dokončit transakci ručně. Potvrzením dialogového okna vám program umožní zadat číslo obchodníka z účtenky a poslední čtyři číslice platební karty. Tuto volbu využijete v případě, kdy platba probíhá přes terminál, ale ten není momentálně k programu POHODA připojený.

NovinkaProstřednictvím služby Zástava pohledávek máte možnost předat České spořitelně seznam pohledávek navržených k zastavení.

Jak?Základní nastavení provedete v agendě Homebanking, kde v poli Služba vyberete typ ČS Zástava pohledávek.

Jak?V agendě Vydané faktury nebo Ostatní pohledávky vyberete pohledávky, které chcete prostřednictvím dané služby zastavit, a zvolíte povel Záznam/Export pohledávek pro ČS. Pomocí Průvodce exportem pohledávek vytvoříte soubor ve formátu CSV, který následně odešlete prostřednictvím internetového bankovnictví Business 24.

POHODA: Před samotným odesláním pohledávek k zastavení do České spořitelny si pomocí průvodce připravíte potřebný soubor

nahoru

Jízdy a cestovní příkazy

NovinkaS účinností od 1. ledna 2012 dochází vyhláškou č. 429/2011 Sb. ke změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a tuzemského stravného.

POHODA: POHODA počítá mimo jiné také s novými sazbami tuzemského stravného

NovinkaK aktualizaci seznamu paliv došlo i v agendě Vozidla, kde se nyní v poli Palivo zobrazují PHM podle platné legislativy v aktuálním roce.

NovinkaTisková sestava Kniha jízd byla rozšířena o další způsob zaokrouhlení uplatnitelné náhrady.

Na tiskové sestavě Kniha jízd (na výšku) se zobrazují uplatnitelné náhrady nezaokrouhlené. Prostřednictvím tiskové sestavy Kniha jízd (na šířku) zobrazíte uplatnitelné náhrady nejen v nezaokrouhlené výši, ale také zaokrouhlené na celé koruny nahoru.

nahoru

Kasa Offline a Kasa Online

NovinkaPro urychlení práce při prodeji byly doplněny klávesové zkratky pro nejpoužívanější funkce.

Pro zjištění ceny můžete použít zkratku CTRL+SHIFT+Z a pro mezisoučet zase CTRL+M.

NovinkaPři vložení adresy do dokladu až v průběhu prodeje se zobrazí upozornění s možností aktualizace cen zásob, které už byly do prodejky vloženy.

Upozornění se zobrazí pouze v případě, že zákazník má v agendě Adresář nadefinovanou slevu.

NovinkaPro zjištění více informací k dané skladové kartě můžete využít nový povel Zásoba, který je přístupný z místní nabídky zobrazené pomocí pravého tlačítka myši v sekci Skladové zásoby.

POHODA: S novým povelem v místní nabídce se rovnou z prostředí Kasy dostanete na odpovídající skladovou kartu, např. pro zjištění nebo ověření detailů vybrané skladové položky, abyste ověřili správnost výběru zboží nebo mohli zákazníkovi poskytnout informace

NovinkaPři vkládání nové položky do prodejky můžete využít i vyhledávání skladové zásoby podle pole Název.

NovinkaPo otevření agendy Kasa Online, resp. Prodej v modulu Kasa Offline se přednastaví sklad, který je v agendě Kasy zadaný jako výchozí. Pomocí pole Aktuální sklad můžete nejen snadno změnit jeho výběr, ale nově je možné vybrat možnost Všechny sklady.

POHODA: Nahlížet a vybírat zboží je možné i ze všech vedených skladů. Samozřejmě na základě přiřazených práv.

NovinkaJednotlivým uživatelům můžete nastavit právo na smazání položky a na zrušení dokladu.

Pokud zrušíte zatržení volby Smazání položky, nemůže již uživatel položku po vložení do prodejky smazat. Zrušením zatržení volby Zrušení dokladu se již nemůže stát, že by uživatel doklad neuložil.

Jak?Volby naleznete v agendě Nastavení/Přístupová práva ve stromu práv Kasa Online/Ostatní, resp. Prodej/Ostatní pro modul Kasa Offline.

POHODA: Jednotlivým uživatelům můžete nastavit, resp. zrušit právo na mazání položek z dokladů a právo na ukončování prodeje.

NovinkaPři opakovaném odložení stejné prodejky již nemusíte znovu vypisovat důvod odložení. Program automaticky nabídne původně zadaný text.

nahoru

Ostatní

NovinkaJako novou možnost elektronického podání Výkazu pro Intrastat podporuje POHODA podání přes aplikaci InstatDesk, která nahrazuje program IDES.

POHODA: POHODA umožňuje podávání výkazů pro Intrastat také přes aplikaci InstatDesk

NovinkaV agendě Majetek/Umístění majetku bylo pole Zkratka rozšířeno na 20 znaků a pole Název na 42 znaků.

NovinkaVarianta POHODA Look nově umožňuje smazání účetní jednotky a načtení zálohy pomocí povelu Soubor/Zálohování/Načíst zálohu.

NovinkaČeská pošta od 1. ledna 2012 nahradila podání obchodního balíku novou službou Balík Do ruky. POHODA automaticky do originálního tiskopisu doplní odesílatele, adresáta a případně i částku dobírky.

Jak?Tiskovou sestavu Podací lístek – Balík Do ruky naleznete v poštovních sestavách agend Vydané faktury a Vydané zálohové faktury.

POHODA: Nabídka poštovních sestav v agendách vydaných (zálohových) faktur obsahuje také možnost vyplnění originálního tiskopisu k nové službě České pošty

NovinkaByl upraven a rozšířen formát XML:

 • V agendě Zásoby na záložce Internet bylo rozšířeno pole Popis u souvisejících odkazů na 255 znaků.
 • Při aktualizačním importu adresáře je možné zadat i číslo zákazníka.
 • Byla přidána podpora XML aktualizace obrázků v agendě Zásoby.
 • Byl rozšířen seznam agend, u kterých je možné provést import a export předkontací. Novinka se týká pouze XML verze 2.0.
 • Byla přidána kontrola validace XSLT šablon.

NovinkaJednotlivým uživatelům můžete nastavit, jaký rozsah práv budou mít v nově přidávaných agendách a v řadě POHODA E1 také u nově přidávaných tiskových sestav.

POHODA se neustále rozrůstá nejen o nové funkce a povely, ale také o tiskové sestavy a celé agendy. Uživatelé zatím v těchto nových částech automaticky dostávali práva, jaká jsme přednastavili při programování. Nyní si můžete vybrat a jednotlivým uživatelům dopředu určit, zda mají získávat všechna práva, práva podle výchozího nastavení nebo naopak žádná práva.

Toto nastavení se týká pouze nově přidaných agend a tiskových sestav, které přinesou další nové verze a updaty programu POHODA. Netýká se agend a sestav, které už v programu jsou, ani uživatelsky upravených sestav a uživatelských agend.

Jak?Nastavení práv k novým agendám (POHODA, POHODA SQL a POHODA E1) a tiskovým sestavám (pouze POHODA E1) provedete v agendě Přístupová práva na záložce Uživatel. Implicitně je použita volba výchozího rozsahu práv.

POHODA: Jednotlivým uživatelům můžete určit rozsah práv pro budoucí nově přidávané agendy. V řadě POHODA E1 lze takto dopředu orientačně vymezit také na práva k novým tiskovým sestavám.

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv volbu, doporučujeme Vám po rozšíření programu POHODA o nové agendy, resp. tiskové sestavy práva vždy individuálně posoudit a případně upravit.

nahoru


Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 504561 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout