Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2012

Update POHODA, rel. 10006

K dispozici od: 26. 4. 2012

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Leden 2012, rel. 10000 (resp. 10001, 10002, 10003, 10004, 10005).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 10005. Pokud již tento update máte nainstalovaný, nevyžaduje update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 10006 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Datové schránky

 • Byla přidána kontrola přihlašovacích údajů k datové schránce. V případě nesprávných přihlašovacích údajů je připojení zrušeno a zobrazeno chybové hlášení. Chcete-li datové schránky i nadále používat, v agendě Uživatelské nastavení/Datová komunikace aktivujte volbu Používat datovou schránku a upravte přihlašovací údaje.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10005 ze dne 16. 4. 2012:

Příspěvkové organizace

 • Byl upraven export výkazů pro příspěvkové organizace do CSÚIS s platností od 1.1.2012.
 • Pro rok 2012 byly aktualizovány tiskopisy příloh pro příspěvkové organizace.

Ostatní

 • Bylo upraveno načítání výpisů pro službu Citibank.
 • Byl upraven export dat pro elektronické váhy MoTEX (offline).
 • Import zálohové faktury z formátu HTML již neovlivní stav zásoby.
 • Od 1.1.2012 se u zahraničních cestovních příkazů neposuzuje tuzemská část cesty dle § 163 odst. 4 zákoníku práce.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10004 ze dne 5. 4. 2012:

Účetnictví a fakturace

 • Pro příspěvkové organizace bylo umožněno odeslání tiskopisů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy č. 3 + č. 4 a Přílohy č. 5. + č. 6 za rok 2012. Tiskové sestavy pro jednotlivé přílohy budou zapracovány do některé z nejbližší aktualizace. 
 • Seznam polí, ze kterých je možné načítat kód zboží dle kupujícího do elementu BuyersItemIdentification, byl rozšířen o Zkrácený název a Výrobce. Údaje lze vybrat v průvodci pro Export do ISDOC v poli Identifikace zboží dle kupujícího načíst z pole.
 • Byl aktualizován seznam statistických znaků pro Intrastat.

Personalistika a mzdy

 • Byl aktualizován vzor formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovny Revírní bratrská pokladna a Oborová zdravotní pojišťovna.
 • Pokud máte nastaveno účtování na přelomu období a u zaměstnance, který nastoupí od 1.1.2012, zatrhnete volbu Nerezident na záložce Cizinec, nevstoupí již na tiskopis Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2011.

Ostatní

 • Byla zaktualizována komunikace programu POHODA s datovými schránkami.
 • Vyhledání zvolené adresy na obchodním rejstříku prostřednictvím povelu Záznam/Komunikace/Vyhledat na internetu bylo přesměrováno na adresu or.justice.cz.
 • Při generování zahraničního příkazu k úhradě již nedochází k validaci čísla účtů na standardní počet znaků, tj. 6 znaků jako předčíslí + 10 znaků pro číslo účtů.
 • Bylo upraveno načítání data výpisu u homebankingové služby UniCredit BusinessNet.
 • Import agendy Zásoby z externí databáze je možné provést i v případě, že je v programu založen sklad Import.
 • Bylo upraveno vyskladnění zboží prostřednictvím váhového čárového kódu v případě, že v agendě Globální nastavení/Sklady 1 není zatržena volba Povolit stav zásob do mínusu a stav zásoby je menší než 1.

Kasa Offline

 • Při zakládání kasy na přelomu období se vytvoří číselná řada i pro běžné období.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10003 ze dne 12. 3. 2012:

Účetnictví a fakturace

 • Na tiskové sestavy Faktura v agendě Vydané faktury a Pohledávka v agendě Ostatní pohledávky se v rekapitulaci DPH zobrazí informace o hodnotě základu daně v základní, resp. snížené sazbě DPH v režimu přenesení daňové povinnosti.
 • Do poštovních tiskových sestav agend Vydané faktury a Vydané zálohové faktury byly přidány sestavy Balík Do ruky a Integrovaný doklad – Balík Do ruky.
 • U firem, které vedou daňovou evidenci, již vstupují na tiskovou sestavu Přehled o majetku a závazcích (JÚ) v agendě Účetnictví/Daň z příjmů správně opravné daňové doklady.
 • V agendě Vydané, resp. Přijaté zálohové faktury byla upravena kontrolní sestava Inventura vydaných, resp. přijatých zálohových faktur v případě, že se v konečné faktuře použijí historické sazby DPH.
 • Pro elektronickou fakturaci ISDOC byla doplněna verze 5.3.1.

Personalistika a mzdy

 • Bylo upraveno vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) pro zaměstnance, kteří pracují na dohodu o provedení práce. Do údaje Od se v případě, kdy účast na pojištění vzniká až v některém z následujících kalendářních měsíců po měsíci, kdy zaměstnanec začal konat sjednanou práci, uvádí první den tohoto kalendářního měsíce. Údaj Výdělečná činnost od se vyplňuje i v případě, že činnost na základě dohody o provedení práce byla zahájena v daném kalendářním roce, za který je ELDP vystavován.
 • Na tiskových sestavách Přehled nepřítomností a Karta zaměstnance se již správně zobrazuje počet dnů v případě, že nepřítomnost byla zadaná přes den státního svátku.
 • Na tiskové sestavě Přehled náhrad mzdy se zobrazují hodnoty ve sloupci Nepřít. hod. na dvě desetinná místa.
 • U zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce, kteří vykonávali činnost již v roce 2011 a v této činnosti pokračují dále i v roce 2012 , se za den nástupu do zaměstnání na formuláři Oznámení o nástupu do zaměstnání považuje den 1.1.2012.

Kasa Online a Kasa Offline

 • Nechcete-li zobrazovat upozornění o možnosti aktualizace ceny a slevy vložených zásob podle vybraného zákazníka, zrušte zatržení volby Zobrazit dialog při změně zákazníka pro potvrzení aktualizace cen a slev. Tím se zpřístupní volba Při změně zákazníka provést aktualizaci cen a slev pro možnost nastavení automatické aktualizace bez upozornění.
  Nové volby naleznete v agendě Uživatelské nastavení/Kasy.

 • V agendě Kasa Online bylo umožněno otevření pokladní zásuvky připojené k paragonové tiskárně přes klávesovou zkratku.

Ostatní

 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2012 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ. 
 • Na paragonových tiskových sestavách byla upravena šířka textu a do rekapitulace DPH byly z důvodu přehlednosti doplněny mezery.
 • Byla upravena tisková sestava Inventurní soupis majetku v případě, že majetek má zadán způsob odpisu Neodpisovat.
 • Při XML aktualizačním importu adresy je možné nastavit dodací adresu a číslo účtu.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10002 ze dne 20. 2. 2012:

Účetnictví

 • Pro příspěvkové organizace byla přidána nová definice Cash flow s platností od 1.1.2012.
 • Pokud při vytváření daňových dokladů prostřednictvím povelu Záznam/Vyměřit DPH vyberete členění DPH pro přenesení daňové povinnosti, tj. PDpdp, PKpdp a DDpdp, vytvoří se interní doklady s textem:  Přiznání DPH z dodání v režimu přenesení daňové povinnosti, resp. Odpočet DPH z dodání v režimu přenesení daňové povinnosti.
 • V agendě Účetní deník je již možné použít klávesovou zkratku pro rozúčtování záznamů CTRL + R.
 • Zatržením volby Včetně zálohových faktur vstupují na tiskovou sestavu Předpokládaný stav finančních prostředků v agendě Účetní deník i vydané zálohové faktury.
 • Ve variantě POHODA Jazz bylo u jednotlivých dokladů zpřístupněno pole Členění DPH. Tato změna se netýká pobočkového zpracování dat.

Fakturace

 • Pro variantu POHODA Jazz byla do agend Přijaté a Vydané faktury přidaná tisková sestava Kontrola textových položek.
 • Při přenosu vydané objednávky do přijaté zálohové faktury byla doplněna možnost označit objednávku jako vyřízenou až po přenesení zálohové faktury do faktury přijaté. Díky tomu budete mít stále v agendě Sklady/Zásoby vždy přehled o stavu již objednaných zásob.
 • Byl umožněn přenos bezpoložkové přijaté faktury do vydané faktury.
 • Do přijaté faktury, resp. přijaté zálohové faktury vytvořené z vydané objednávky se vloží forma úhrady podle objednávky.
 • V ekonomické řadě POHODA MDB byl při datové uzávěrce optimalizován přenos vydaných a přijatých objednávek do účetní jednotky nového roku.
 • Při odesílání HTML dokladu, např. tisková sestava Faktura HTML z agendy, která obsahuje pole E-mail, se upřednostní e-mail zadaný v dokladu.
 • Pokud nejprve upravíte datum splatnosti na dokladu a teprve poté vkládáte adresu, u které není v agendě Adresář vyplněno pole Splatno, ručně upravené datum splatnosti na dokladu se nezmění.

Sklady

 • V agendě Zásoby byl pro typ Komplet, Souprava a Výrobek na záložku Položky doplněn sloupec Text.
 • Na tiskovou sestavu Dodací list (evidenční čísla kumulovaně) v agendě Výdejky vstupují i textové položky. 
 • Pokud je u adresy nastavena individuální cena zásob, použijí se i při přenosu příjemky do výdejky.

Personalistika a mzdy

 • Do agendy Personalistika byl přidán nový formulář Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti.
 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob za rok 2011 prostřednictvím daňového portálu EPO. Elektronické odeslání provedete prostřednictvím povelu Export, který naleznete v dialogovém okně Tisk u výše uvedené tiskové sestavy.
 • Byl zaktualizován formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor č. 20), platný pro rok 2012.
 • Byl zaktualizován tiskopis Evidenční list důchodového pojištění na vzor IV/2011.
 • Nový vzor tiskopisu Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti platný od 1. 1. 2012 se zobrazuje i pro zaměstnance, kteří mají ukončený pracovní poměr v předchozích letech.
 • Bylo aktualizováno elektronické odeslání tiskopisu Přehled o výši pojistného pro rok 2012.
 • V dodatečném, resp. opravném dodatečném Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti se dle pokynů nevyplňují sloupce 2 a 11 a v dodatečném, resp. opravném dodatečném Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně se nevyplňují sloupce 2 a 10.
 • Na tiskové sestavě Mzdový list se správně zobrazují dny čerpání mateřské dovolené (RP).
 • Změny provedené v agendě Personalistika se správně uloží i v případech, kdy je u zaměstnance zadaná srážka s vyplněnou mezerou v čísle účtu.
 • Do vyloučených dob pro Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění je započítáváno i neplacené volno, na které nemá zaměstnanec právní nárok, čerpané v roce 2011.
 • Ve vystavených mzdách je na tiskové sestavě Výplatní páska do osobních nákladů započítáváno Odstupné a nejsou zahrnovány Zd. náhrady naturální uvedené na záložce Čistá mzda v části Zvýšení základu.
 • Opraven výpočet počtu dnů nepřítomností v den státního svátku vstupujících na sestavy Přehled náhrad mzdy, Přehled náhrad (příloha mzdového listu), Přehled nepřítomností, Karta zaměstnance, Mzdový list. 
 • Překročení limitu 10 000 Kč pro odvod pojistného u dohod o provedení práce se posuzuje i na základě příjmů zadaných na záložce Čistá mzda v polích Zd. náhrady a Zd. náhrady naturální v části Zvýšení základu.

Elektronické odeslání na portál EPO

 • Nově bylo umožněno automatické odesílání písemností na portál České daňové správy (EPO). 

  V průvodci pro elektronické podání necháte zatrženou volbu Odeslat na portál České daňové správy, vyberete podpisový certifikát a volitelně můžete zadat email pro zasílání informací o změnách stavu zpracování. Po zvolení tlačítka Další bude přiznání automaticky odesláno na uvedenou adresu.  Záznamy o elektronicky podaných přiznání se automaticky evidují v agendě Soubor/Datová komunikace/Elektronická podání.

  Pokud nechcete přiznání ihned odeslat, ponechte pouze zatrženou volbu Uložit do souboru. Do nastavené složky bude vytvořen XML soubor, který můžete odeslat později pomocí stránek České daňové správy. V případě, že jste přiznání odeslali ručně, doporučujeme uložit potvrzení podání. Soubor bude obsahovat text "...-potrvzeni.p7s". Tento soubor můžete následně načíst do agendy Elektronická podání ručně prostřednictvím povelu Záznam/Importovat doručenku (EPO).

  Více informací o elektronické odesílání z programu POHODA zjistíte zde.

Kasa Offline

 • Do názvu Kasy Offline již není možné zadat nepovolený znak.

Ostatní

 • XML schéma nabídky, poptávky, přijaté a vydané objednávky, vydané faktury, vydané zálohové faktury a ostatní pohledávky bylo rozšířeno o e-mail.
 • Bylo upraveno nestandardní chování v agendě Nastavení internetových obchodů pro typ obchodu Stormware eForm.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10001 ze dne 26. 1. 2012:

Účetnictví a fakturace

 • V daňové evidenci se již v dialogovém okně Tisk zobrazují volby pro vstup záznamů na některé sestavy, např. u tiskových sestav Výdejka se zobrazí volba Vážené nákupní ceny a sestavy Kniha pohledávek volba Pouze neuhrazené.
 • Do dokladu je možné vložit číslo zakázky s kratším číslem i v případě, pokud začíná stejně jako jiná zakázka.
 • Pokud je v účetním deníku změněn text, správně se přenese i do agendy Saldo.

Kasa Offline a Kasa Online

 • Byla upravena kontrola přihlašování pomocí PIN kódu.
 • Při výdeji skladových zásob se již respektuje zatržení volby Nabízet zásoby, které nejsou skladem v agendě Globální nastavení/Sklady 1.

Ostatní

 • Při exportu výkazu pro Intrastat přes InstatDesk se již vytvoří soubor s příponou .csv.
 • Byla upravena komunikace s pokladnou EURO 2500TX.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503037 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout