Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Říjen 2011

Update PAMICA, rel. 9902

K dispozici od: 3. 11. 2011

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu PAMICA Říjen 2011, rel. 9900 (resp. 9901).

Popis updatu:

Personalistika a Pracovní poměry

 • V agendě Personalistika byla upravena Kontrolní sestava pro Oznámení za rok. Do celkového počtu hodin vstupují správně hodiny zadané mzdovou složkou V06 - Překážka ze strany zaměstnavatele.
 • V agendě Pracovní poměry byla upravena tisková sestava Potvrzení o zaměstnání. Do části III Srážky ze mzdy správně vstupují data o pohledávkách zaměstnance.

Mzdy

 • Při hromadném vložení mzdové složky O09 Prémie za delší období do aktuálních mezd se pole Čtvrtletí nastaví podle definice této složky.
 • Nejsou-li v programu PAMICA v aktuálním roce vystavené žádné mzdy , nelze použít povel Aktuální mzdy.

Upomínky

 • Do agendy Upomínky byla přidána nová volba "Privátní". Při zakliknutí této volby se daná upomínka bude zobrazovat pouze uživateli, který ji vytvořil (a administrátorovi). To platí při zobrazení upomínek v agendě Upomínky a rovněž i při zobrazení upomínek na záložkách Upomínky v jednotlivých agendách.
 • Z agendy Upomínky se uživatel může přepnout pouze do účetních jednotek, na které má přístupová práva.

Ostatní

 • Došlo k aktualizaci seznamu bank, jejich webových adres a k přidání nových bank.
 • Při hromadném převodu databází do instalace SQL, která neobsahuje účetní jednotky, se správně přenesou uživatelské tiskové sestavy.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2011, rel. 9901 ze dne 21. 10. 2011:

Personalistika a Pracovní poměry

 • Do agendy Pracovní poměry na záložce Doplňkové údaje bylo přidáno pole Stát - kontaktní adresa.
 • Pokud je v agendě Personalistika na záložce Zaměstnanec uvedena adresa trvalého bydliště v zahraničí a kontaktní adresa v ČR, pak do Oznámení o nástupu do zaměstnání v části 3. Adresa trvalého pobytu a doplňující identifikační údaje pojištěnce správně vstupují všechny údaje. Podmínkou je, aby v agendě Pracovní poměry na záložce Doplňkové údaje v poli Stát a v poli Stát - kontaktní adresa byly správně vyplněny kódy států.
 • Na tiskové sestavy Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů FO/PO, Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech, včetně všech příloh náležejících k těmto tiskovým sestavám korektně vstupují údaje do pole Údaje o zástupci a do pole Fyzická osoba oprávněná k podpisu s uvedením vztahu k právnické osobě.
 • Korektní údaje rovněž vstupují do pole Údaje o zástupci a do pole Fyzická osoba oprávněná k podpisu s uvedením vztahu k právnické osobě na tiskovou sestavu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, která je odesílána elektronicky.

Mzdy

 • Do tiskové sestavy Přehled mezd správně vstupují data o mimomzdových prostředcích a naturální mzdě. Tyto částky se načítají ze všech pracovních poměrů.

Podání ELDP

 • Je-li u zaměstnance nastavena adresa v zahraničí (agenda Personalistika, záložka Zaměstnanec) a zároveň Adresa pobytu v ČR (agenda Personalistika, záložka Cizinec), správně vstupují na ELDP data ze záložky Cizinec.
 • Do pole Pošta na ELDP vstupuje prvních pět znaků bez mezer (např. pošta Bor u Tachova na tiskovou sestavu vstoupí jako BoruT).
 • Korektní data vstupují do ELDP i při elektronickém odesílání.

Podání NEMPRI

 • V agendě Pracovní poměry na záložce Doplňkové údaje bylo upraveno pole Pravděpodobný hrubý příjem za kalendářní den.
 • Pokud zaměstnanec nemá v rozhodném období kratším než 12 kalendářních měsíců, vyměřovací základ a nebo v RO není alespoň 5 kalendářních dnů, kterými by se dal VZ dělit, pak se v Příloze k žádosti o dávky SSP vyplňuje pole Pravděpodobná výše příjmu. Do tohoto pole vstupuje hodnota právě z pole Pravděpodobný hrubý příjem za kalendářní den.