Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Jsme připraveni vám pomoci s rozšířením vaší síťové licence programu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Novinky ve verzi 9100

Novinky ve verzi PAMICA 2009

CD systému PAMICA

Popisovaná verze: PAMICA Leden 2009, release 9100
Vztaženo k verzi: PAMICA Červen 2008, release 8900
K dispozici od: 13. 1. 2009

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:    
Personalistika Srážky Ostatní

Personalistika

> Od 1. 1. 2009 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která významně mění systém nemocenských dávek a nově zavádí náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu. Během prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti, resp. nařízené karantény bude nově zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy za pracovní dny a svátky, za které zaměstnanci náhrada mzdy přísluší.

Náhrada mzdy bude vypočtena z redukovaného průměrného hodinového výdělku (RPHV).

Redukční hranice pro náhradu mzdy jsou pro rok 2009 stanoveny takto:
1. redukční hranice náhrady mzdy - 137,55 Kč
2. redukční hranice náhrady mzdy - 206,15 Kč
3. redukční hranice náhrady mzdy - 412,30 Kč

> Na základě redukčních hranic se provede redukce průměrného hodinového výdělku následovně: do výše první hranice se započte
90 %, z rozdílu mezi druhou a první hranicí se započte 60 %, z rozdílu mezi třetí a druhou hranicí se započte 30 %, k částce nad třetí hranicí se nepřihlíží.

> Při dočasné pracovní neschopnoti náleží od 4. pracovního dne náhrada mzdy ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku (RPV). Při nařízené karanténě náleží od 1. do 3. pracovního dne náhrada mzdy ve výši 25 % RPV a od 4. pracovního dne ve výši 60 % RPV.

Příklad:
Průměrný hodinový výdělek (PHV) zaměstnance činí 420,60 Kč. Pomocí redukčních hranic pro náhradu mzdy v roce 2009 se provede úprava (redukce) PHV takto:

• z částky 137,55 Kč se započte 90 %, tj. 137,55 x 0,90 = 123,7950 Kč
• z částky 68,60 Kč (tj. 206,15 - 137,55) se započte 60 %, tj. 68,60 x 0,60 = 41,1600 Kč
• z částky 206,15 Kč (tj. 412,30 – 206,15) se započte 30 %, tj. 206,15 x 0,30 = 61,8450 Kč
• k částce PHV nad 412,30 Kč (tj. 8,30 Kč) se nepřihlíží
• průměrný hodinový výdělek po úpravě (redukci) činí 226,80 Kč

Součet částek těchto 90 %, 60 % a 30 %, tedy 226, 80 Kč, představuje upravený (redukovaný) průměrný hodinový výdělek (RPHV).
Z RPHV 226,80 Kč se vypočte hodinová náhrada mzdy náležející od čtvrtého pracovního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to
ve výši 60 %.

> Náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti bude poskytovat zaměstnavatel ze svých prostředků, přičemž o polovinu zákonem stanovené a vyplacené náhrady mzdy bude automaticky ponížen odvod pojistného na sociální zabezpečení za příslušný měsíc. Zaměstnanci je možné poskytnout náhradu mzdy vyšší, než je zákonem stanovená náhrada mzdy, tzv. nadstandardní náhradu mzdy. Částka náhrady mzdy převyšující zákonem stanovenou výši podléhá dani z příjmů a případným odvodům na sociální a zdravotní pojištění. O nadstandardní výši náhrady mzdy budou automaticky navýšeny základy sociálního, resp. zdravotního pojištění a základ daně z příjmu.

> V případě, že dočasné pracovní neschopnost, resp. karanténa trvá déle než 14 kalendářních dnů, má zaměstnanec nárok na nemocenské dávky za kalendářní dny. Tyto dávky bude nově vyplácet pouze Okresní správa sociálního zabezpečení, a to na základě podkladů zaslaných zaměstnavatelem. Zaměstnavatel je povinen k žádosti zaměstnance o dávky přiložit nový tiskopis Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění.

> Novela zákona o nemocenském pojištění také nově stanovuje kritéria pro posuzování krátkodobých zaměstnání a zavádí pojem zaměstnání malého rozsahu. Zaměstnání malého rozsahu je pracovní poměr, resp. dohoda o pracovní činnosti, která trvá déle než 14 kalendářních dnů a jejíž sjednaná částka započitatelného příjmu v kalendářním měsíci je nižší, než rozhodný příjem 2 000 Kč. Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu alespoň ve výši rozhodného příjmu.

> Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení snižuje sazby pojistného na sociální zabezpečení. Celková výše odvodu sociálního pojištění v roce 2009 je pro zaměstnavatele stanovena na 25 %, pro zaměstnance na 6,5 %. Nově se upravuje účast na sociálním pojištění pro některé skupiny zaměstnanců. Jedná se o společníky a jednatele společností s ručením omezeným, komanditisty komanditních společností a členy družstev. Tito zaměstnanci nemají uzavřen pracovněprávní vztah a jsou nově účastni pouze důchodového pojištění.

> V souvislosti s uvedenými změnami byla upravena řada tiskových sestav, např. Mzdový list, Výplatní páska, Výplatní list, a také doplněny nově vzniklé tiskopisy, např. Oznámení o nástupu (skončení zaměstnání), Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách, Evidenční list důchodového pojištění.

> Zákon o pojistném na sociální zabezpečení i zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění stanovuje u zaměstnanců maximální vyměřovací základ pojistného na 48-násobek průměrného výdělku stanoveného pro účely důchodového pojištění, tj. maximální vyměřovací základ pro pojistné je v roce 2009 zvýšen na 1 130 640 Kč.

> Novela zákona o dani z příjmů nově stanovuje způsob zaokrouhlení sociálního a zdravotního pojistného vstupujícího do superhrubé mzdy, a to na celé koruny nahoru.

nahoru

Srážky

> Od 1. 1. 2009 dochází ke změně v postupech při provádění srážek ze mzdy zaměstnance, kdy z nemocenských dávek bude provádět srážky ze mzdy Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) pouze na základě soudního rozhodnutí, nikoli srážky ze mzdy na základě dohody o srážkách ze mzdy. Z tohoto důvodu bylo na zákonné složky srážek doplněno pole Sraženo OSSZ, kde zaměstnavatel uvede výši srážky, kterou provedla OSSZ z dávek nemocenského pojištění.

> V případě navazujících nepřítomností z roku 2008, kdy nemocenské dávky vyplatí zaměstnavatel (velká organizace v roce 2008), je postup pro zaměstnavatele totožný jako pro OSSZ, tzn. z dávek přecházejících z roku 2008 může zaměstnavatel provést pouze srážky na základě soudních rozhodnutí.

> Od roku 2009 dochází ke zvýšení základní nezabavitelné částky na 4 620 Kč a ke zvýšení částky na každou osobu, které je povinen zaměstnanec poskytovat výživné, na 1 155 Kč.

nahoru

Ostatní

> V programu byly aktualizovány formuláře dle aktuálních vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí. Jedná se o formuláře týkající se ročního zúčtování záloh daně z příjmů, a to Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (vzor č. 13), Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor č. 16), Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti a z funkčních požitků (vzor č. 14).

> K tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků byly doplněny přílohy – Příloha č. 3
k Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků o dodatečných opravách záloh na daň poslevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (vzor č. 9) a Příloha č. 4 k Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění (vzor č. 4).

> Dalšími tiskopisy, které byly aktualizovány, jsou Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2008 (vzor č. 8), Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby (vzor č. 11), Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (vzor
č. 19), Žádost podle §35 odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (vzor č. 3).

nahoru