Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2017

Update PAMICA, rel. 11509

K dispozici od: 11. 8. 2017

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu PAMICA Leden 2017, rel. 11500, (resp. 11501, resp. 11502, resp. 11503, resp. 11504, resp. 11505, resp. 11506, resp. 11507, resp. 11508).

Popis updatu:

Ostatní

 • Byly aktualizovány tiskopisy Oborové zdravotní pojišťovny, a to Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného na zdrav. pojištění zaměstnavatele. Bylo aktualizováno logo zdravotní pojišťovny.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2017, rel. 11508 ze dne 25.7. 2017:

Ostatní

 • Byl aktualizován číselník kódů bank.
 • Upravili jsme načítání upomínek z Pamica.sys.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2017, rel. 11507 ze dne 4.7. 2017:

Personalistika

 • Bylo opraveno uplatnění daňového zvýhodnění na 2. a 3. dítě, resp. 2. nebo 3. dítě (průkaz ZTP-P), které je na záložce Daně a pojistné v agendě Personalistika zadané s obdobím „Od 06/2017“, stále se jedná o původní výši daňového zvýhodnění, tj. 17 004 Kč na 2. dítě a.19 404 Kč na 3. dítě. Nové legislativní částky se uplatní až za červenec 2017, a to ve výši 20 604 Kč na 2. dítě a 24 204 Kč na 3. dítě.
 • V případě, že mzdy za červen ještě nemáte zaúčtované, daňové zvýhodnění se po instalaci této aktualizace správně uplatní i v uvedeném případě. Pokud již máte mzdy za červen 2017 zaúčtované, zkontrolujte prosím u zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na 2. nebo 3. dítě, resp. 2. nebo 3 dítě ZTP-P od 06/2017, zda vstoupilo do mzdy. Kontrolu provedete v agendě Mzdy/Červen na záložce Vyúčtování mzdy za zaměstnance, pole Zvýhodnění – děti.  V případě, že zvýhodnění ve mzdě není uplatněno, mzdu je nutné smazat a vystavit znovu.
 • V případě, že jste po instalaci update 11506,  tj. od 21.6.2017 z nějakého důvodu prováděli opravy již vystavených mezd starších měsíců, zkontrolujte v opravovaných mzdách správné uplatnění daňového zvýhodnění.
 • Kontrolu proveďte i v případě, že jste v uvedeném období prováděli rekonstrukci mezd např. od začátku roku 2017. Kontrolu je třeba provést vždy v měsíci, který je zadán u daňového zvýhodnění na 2. nebo 3. dítě, resp. 2. nebo 3 dítě ZTP-P ve sloupci „Od“.
 • Stále platí, že nová legislativní částka pro daňové zvýhodnění na 2. a 3. dítě bude uplatněna až  ve mzdách za červenec 2017, ve výše uvedených případech mohlo dojít k tomu, že se daňové zvýhodnění neuplatnilo vůbec.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2017, rel. 11506 ze dne 21.6. 2017:

Personalistika

 • Bylo zapracováno zvýšení daňového zvýhodnění na 2., resp. 3. dítě. Toto zvýšení platí od 1. 7. 2017 a poprvé se použije při výpočtu mezd za červenec. Při převodu databáze se na záložce Daně a pojistné k 06/2017 ukončí typy daňové zvýhodnění na 2. dítě, daňové zvýhodnění na 3. a každé další dítě, daňové zvýhodnění na 2. dítě (průkaz ZTP-P) a daňové zvýhodnění na 3. a každé další dítě (průkaz ZTP-P), a zároveň se automaticky vytvoří nové řádky pro daňové zvýhodnění platné od 07/2017. Hodnoty daňového zvýhodnění za období 01-06/2017 zůstanou v původní výši. Zvýšení daňového zvýhodnění za toto období bude provedeno až v rámci ročního zúčtování nebo daňového přiznání. Před vystavením mezd za červenec prověřte zadání na záložce Daně a pojistné. Pro děti, na které zaměstnanec neuplatňuje daňové zvýhodnění, v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné, nastavte typ daňové zvýhodnění na dítě – neuplatňuje.
 • Pro správné určení platné legislativní částky, resp. následného zpracování ročního zúčtování je při vložení daňového zvýhodnění na děti nově povinné zadat období Od. V případě, že na záložce Daně a pojistné nemáte u daňových zvýhodnění na děti uvedeno období Od, budete při editaci údajů o zaměstnanci vyzváni k jeho doplnění.

Pracovní poměry

 • Od roku 2017 byla změněna struktura vstupních dat do ISPV. Do nové struktury dat S2017 byly přidány dvě nové položky (OBORVZD, NAZPOZ), a to do věty o pracovních poměrech (MP). Rozšíření věty se uplatní poprvé na datech za 1. pololetí 2017 (data předávaná v červenci 2017). Podle sdělení MPSV nebude za 1. pololetí 2017 z technických důvodů sbírána položka OBORVZD. Položku NAZPOZ vyplňujeme z pole Funkce, ze záložky Pracovní poměr agendy Pracovní poměry. Položku OBORVZD přidáme na záložku ISPV po zveřejnění číselníku ČSÚ.

Ostatní

 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2018 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2017, rel. 11505 ze dne 6. 4. 2017:

Mzdy

 • Zaměstnanci nerezidentovi byl opraven výpočet základu daně, nyní je navyšován o povinné pojistné zaměstnavatele, případně o fiktivní povinné pojistné.

Pracovní poměry

 • Na tiskopis ELDP do pole Místně příslušná OSSZ, již nevstupuje označení OSSZ. Nově je uváděno jen město.
 • Byly aktualizovány tiskopisy pro cizince, a to Informace o nástupu zaměstnání a Informace o ukončení zaměstnání.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2017, rel. 11504 ze dne 7. 3. 2017:

Mzdy

 • Bylo opraveno elektronické podání PVPOJ do datové schránky, resp. na portál VREP. V případě, že jste již podání PVPOJ odeslali do datové schránky, resp. na portál VREP, zkontrolujte si odeslaný XML soubor. Obsahuje-li XML soubor PVPOJ chybné údaje, doporučujeme odeslat opravné podání PVPOJ z této aktualizace (rel. 11504).
 • Pro zaměstnance - nerezidenta, se zadaným typem "zdanit zvláštní sazbou - nerezident" jsme upravili výpočet zvl. sazby daně, tak aby se daň vypočetla souhrnně ze všech složek mzdy. Rozdíly mohly vzniknout v případě, že jste používali uživatelské definice složek mezd.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2017, rel. 11503 ze dne 2. 3. 2017:

Mzdy

 • Do programu PAMICA byla přidána agenda Podání PVPOJ. Tuto agendu využijete ke zpracování přehledu o výši pojistného (PVPOJ), získáte přehled o vytvořených podáních a zároveň možnost opětovného podání tohoto tiskopisu. Tiskovou sestavu Přehled o výši pojistného najdete jako dříve v nabídce tiskových sestav v agendě Mzdy. Export tohoto tiskopisu již ale neprovedete z dialogu Tisk, ale pomocí povelu Podání PVPOJ … z nabídky Záznam v agendě Mzdy. Po jeho zvolení se otevře agenda Podání PVPOJ s nově vytvořeným záznamem o řádném podání. Podmínkou pro vytvoření opravného podání je existence podání řádného. Elektronicky odeslat podání do datové schránky, resp. na portál VREP můžete prostřednictvím povelu Odeslání PVPOJ z nabídky Záznam v agendě Podání PVPOJ. Po jeho zvolení se spustí stejný průvodce pro podání přehledu, na který jste byli zvyklí doposud. Více informací o agendě Podání PVPOJ jsme uvedli v popisu novinek Leden 2017 na www.stormware.cz nebo v nápovědě.
 • Bylo opraveno vytváření upomínky pro NEMPRI u navazující nepřítomnosti.
 • Vojenské cvičení se nově nepovažuje za dobu vyloučenou. Byla vytvořena nová složka nepřítomnosti V07 vojenské cvičení s platností od 07/2016, kde již vojenské cvičení není vykazováno ve vyloučených dobách pro ELDP.
 • Pro srážky na základě dohod o srážkách ze mzdy dochází s účinností od 28. 2. 2017 ke zrušení omezení týkající se poloviny mzdy, a to na základě zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro nově zadané složky srážek S06 – S11 již nebude možné pro období od 03/2017 nastavit volbu Maximálně do výše poloviny mzdy. Pro starší srážky je možné tuto volbu také zrušit a řídit se tak novou úpravou.

Personalistika

 • V tiskopisu Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti byla upravena hodnota, která vstupuje do sloupce č. 14.
 • Na tiskovou sestavu Mzdový list byla doplněna informace o povinné příloze mzdového listu, jedná se o tiskovou sestavu Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Příloha je povinná pouze u zaměstnanců, kterým bylo zpracováno roční zúčtování daně z příjmů.
 • Na Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti již do ř. 3 nevstupuje měsíc výplaty přeplatku z ročního zúčtování v případě, že zaměstnanec měl ukončen pracovní poměr.

Pracovní poměry

 • Bylo upraveno generování ELDP pro cizince v případě, že mají zadán pobyt v ČR na záložce Cizinec v agendě Personalistika.
 • V agendě Pracovní poměry již lze přes místní nabídku otevřít související elektronické podání k danému pracovnímu poměru.

Ostatní

 • Byl aktualizován číselník kódů bank.

PAMICA SQL

 • Uživatelské sestavy vytvořené v Uživatelské agendě již nejsou sdílené pro více účetních jednotek.
 • V agendě Pracovní poměry již je možné přidat volitelné parametry do uživatelských sestav.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2017, rel. 11502 ze dne 25. 1. 2017:

Personalistika

 • Byl aktualizován tiskopis Oznámení za rok 2016 (Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců). V této tiskové sestavě jsme změnili původní částku 2,5 násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 na částku 67 500 Kč. K Ohlášení je povinnost přiložit také přílohu se seznamem zaměstnavatelů, od nichž byly odebrány výrobky a služby, nebo jimž byly zadány zakázky. Vzor přílohy je zpřístupněný na Portálu MPSV.
 • Zaměstnancům, kteří měli v rámci jednoho kalendářního roku více pracovních poměrů, a alespoň jeden z nich byl ukončen, se již správně vyplní více řádků na ELDP.
 • Upravili jsme načítání upomínek z Pamica.sys.
 • Již je možné provést zaúčtování lednových mezd v uzavřeném roce.

PAMICA SQL

 • Do agendy Personalistika na záložku Cizinec byla přidána nová pole Číslo dokladu, Typ dokladu, Stát vydání dokladu, Typ daň. identifikace a Číslo daň. identifikace. Z toho důvodu jsme aktualizovali XSD schéma pro XML import personalistiky a pracovních poměrů v řadě PAMICA SQL.
 • Bylo opraveno přidávání volitelných parametrů do agendy Pracovní poměry.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2017, rel. 11501 ze dne 19. 1. 2017:

Personalistika

 • Bylo opraveno elektronické podání tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů.
 • Na tiskovou sestavu Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění nově vstupují daňová zvýhodnění na děti pro aktuální rok.
 • Na Mzdovém listě bylo upraveno zaokrouhlení částky sociálního pojištění, které vstupuje do superhrubé mzdy, nezobrazí se tak již zaokrouhlovací rozdíly.