Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Leden 2012

Update PAMICA, rel. 10006

K dispozici od: 12. 7. 2012

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu PAMICA Leden 2012, rel. 10000 (resp. 10001, 10002, 10003, 10004, 10005).

Popis updatu:

Personalistika a Pracovní poměry

 • Bylo upraveno vyplňování tiskové sestavy Mzdový list pro zaměstnance, kteří mají ukončený pracovní poměr v předchozím roce, ale byla jim v následujícím roce po skončení pracovního poměru vystavena mzda, např. z důvodu vyplacení přeplatků z ročního zúčtování.
 • Při přepnutí na záložku Dokumenty z hlavní tabulky v agendě Pracovní poměry se již správně zobrazuje nastavená složka dokumentů včetně uložených souborů.

ISPV

 • V šetření ISPV se od roku 2012 již povinně musí uvádět kód klasifikace zaměstnání podle nového číselníku Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO. Ve struktuře ISPV platné od 1. pololetí 2012 za jednotlivé pracovní poměry byla položka ZAMEST nahrazena novou položkou CZISCO. Pro správné vyplnění údajů v ISPV za první pololetí roku 2012 je nutné u všech zaměstnanců vyplnit v agendě Pracovní poměry na záložce ISPV pole Klasifikace zam. CZ-ISCO.
 • V agendě Seznamy/Číselníky/Klasifikace zam. CZ-ISCO byl na základě sdělení ČSÚ aktualizován k 1. 7. 2012 číselník Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO.

Mzdy

 • Na tiskovou sestavu Přehled náhrad mzdy vstupují do počtu hodin, za které je proplácena náhrada, i hodiny z prvních tří pracovních dnů nemoci, které přesahují limit 24 hodin.
 • V řadě PAMICA SQL se již správně zobrazuje tisková sestava Přehled náhrad mzdy a Diskrétní výplatní pásky, pokud je v agendách mezd provedeno seřazení zaměstnanců dle abecedy nebo výběr podle jména zaměstnance.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2012, rel. 10005 ze dne 22. 5. 2012:

Personalistika a Pracovní poměry

 • U zaměstnanců, kteří jsou cizinci, můžete zadat číslo pojištěnce přidělené zdravotní pojišťovnou. Pole Číslo pojištěnce (ZP) naleznete na záložce Cizinec v agendě Personalistika. Údaj vyplněný v tomto poli bude vstupovat na tiskovou sestavu Hromadné oznámení zaměstnavatele do pole Číslo pojištěnce (rodné číslo). 
 • V agendě Pracovní poměry můžete nově zobrazit sloupec se zdravotní pojišťovnou zaměstnance. Sloupec s názvem Pojišťovna přidáte pomocí povelu Sloupce v místní nabídce dostupné přes pravé tlačítko myši.

Ostatní

 • V programu PAMICA lze založit novou účetní jednotku importem z programu POHODA Květen 2012.
 • Byla přidána podpora nové PDF tiskárny a upraveno odesílání PDF souborů emailem.
 • Bylo optimalizováno řazení zaměstnanců podle abecedy v agendách mezd a zobrazování tiskové sestavy Mzdový list v řadě PAMICA SQL.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2012, rel. 10004 ze dne 16. 4. 2012:

Personalistika a Pracovní poměry

 • Byla přidána nová tisková sestava Doklad o výši měsíčních příjmů, který slouží jako příloha k žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi. Na tomto formuláři se uvádí příjmy za tři kalendářní měsíce předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém je podávána žádost o přiznání dávky.
 • Do nabídky Záznam v agendě Pracovní poměry byl přidán povel Podání NEMPRI pro RP, pomocí kterého můžete vytvořit Přílohu k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, kterou je nutné dokládat k žádosti o rodičovský příspěvek v případě volby výše rodičovského příspěvku podle denního vyměřovacího základu druhého rodiče. Rozhodné období se v tomto případě stanovuje podle data narození nebo převzetí dítěte, tj. podle vybraného měsíce.
 • Pokud u zaměstnance, který nastoupil do zaměstnání až v roce 2012, zatrhnete volbu Nerezident, nevstoupí již tento zaměstnanec na tiskopis Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2011.

Mzdy

 • Byl aktualizován vzor formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovny Revírní bratrská pokladna a Oborová zdravotní pojišťovna.
 • Závazek na výplatu řádných a mimořádných záloh se zaúčtuje podle předkontace, která bude nastavená přímo na složce zálohy. Pokud na složce zálohy předkontace vyplněná nebude, provede se zaúčtování podle předkontace přednastavené v Globálním nastavení v sekci Zaúčt. – ostat. závazky v poli Doplatek na účet.
 • Při účtování zdravotního pojištění na analytické účty, které máte přiřazené k jednotlivým zdravotním pojišťovnám, se předkontace s analytickým účtem doplní i do formuláře vytvořeného závazku na odvod zdravotního pojištění. Případná likvidace tohoto závazku po přenesení do programu POHODA bude provedena na správný analytický účet.
 • Na druhé straně tiskopisu Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění se správně vyplní údaj, zda zaměstnanec první den nemoci pracoval, i u nepřítomností přesahujících do dalšího měsíce.

Ostatní

 • Zvýšen limit počtu zakázek zobrazovaných na složkách mezd z 1000 na 2000.
 • Bylo upraveno nastavení přístupových práv pro export Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně pro uživatele, kteří mají nastavena přístupová práva ke konkrétním účetním jednotkám.
 • Přílohy odesílané emailem prostřednictvím výchozího e-mailového klienta nebo SMTP se již správně ukládají do složky přednastavené v Uživatelském nastavení v sekci E-mailové služby.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2012, rel. 10003 ze dne 5. 3. 2012:

Personalistika a Pracovní poměry

 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob za rok 2011 prostřednictvím daňového portálu EPO. Elektronické  odeslání provedete prostřednictvím povelu Export, který naleznete v dialogovém okně Tisk u výše uvedené tiskové sestavy.
 • Bylo upraveno načítání údajů do ISPV u osob na mateřské nebo rodičovské dovolené. Do položek ABSCELKQ a ABSCELK  nevstupují nepřítomnosti zadané složkami H07 Peněžitá pomoc v mateřství a H08 Mateřská dovolená - rodičovský příspěvek. Položka ODPRACD se již nevykazuje záporně.
 • Předdefinované vzory pracovněprávních dokumentů se již správně zobrazují i při otevření pomocí programu Open Office.
 • Bylo upraveno vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) pro zaměstnance, kteří pracují na dohodu o provedení práce. Do údaje Od se v případě, kdy účast na pojištění vzniká až v některém z následujících kalendářních měsíců po měsíci, kdy zaměstnanec začal konat sjednanou práci, uvádí první den tohoto kalendářního měsíce. Údaj Výdělečná činnost od se vyplňuje i v případě, že činnost na základě dohody o provedení práce byla zahájena v daném kalendářním roce, za který je ELDP vystavován.

Mzdy

 • Bylo aktualizováno elektronické odeslání tiskopisu Přehled o výši pojistného pro rok 2012.
 • Kontrola překročení limitu 10 000 Kč pro odvod pojistného u dohod o provedení práce se provádí na základě zúčtovaných příjmů včetně příjmů naturálních (např. auto k soukromému použití).

Ostatní

 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2012 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ.
 • Název vytvořeného PDF souboru se generuje dle názvu tiskové sestavy při tisku.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2012, rel. 10002 ze dne 8. 2. 2012:

Personalistika

 • Na Kontrolní sestavě k Oznámení za rok je správně uvedena odpracovaná doba v případě, kdy je na den státního svátku zadaná nepřítomnost. U zaměstnanců s časovou mzdou jsou do odpracované doby započítány i odpracované hodiny v den státního svátku.

Pracovní poměry

 • Do agendy Pracovní poměry byl přidán nový formulář Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti.
 • Nový vzor tiskopisu Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti platný od 1.1.2012 se zobrazuje i pro zaměstnance, kteří mají ukončený pracovní poměr v předchozích letech.
 • V dodatečném, resp. opravném dodatečném Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti se dle pokynů nevyplňují sloupce 2 a 11 a v dodatečném, resp. opravném dodatečném Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně se nevyplňují sloupce 2 a 10.
 • Byl upraven formát XML věty pro elektronické podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2011 včetně příloh.
 • Byl zaktualizován tiskopis Evidenční list důchodového pojištění na vzor IV/2011.
 • U zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce, kteří vykonávali činnost již v roce 2011 a v této činnosti pokračují dále i v roce 2012 , se za den nástupu do zaměstnání považuje den 1.1.2012.

Mzdy

 • Výše dosaženého příjmu se u zaměstnance, který vykonává v jednom kalendářním měsíci u jednoho zaměstnavatele více dohod o provedení práce, posuzuje za každou DPP samostatně a tyto příjmy se pro účely odvodu pojistného na zdravotní pojištění nesčítají.
 • Do vyloučených dob pro Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění je započítáváno i neplacené volno, na které nemá zaměstnanec právní nárok, čerpané v roce 2011.

Ostatní

 • Při potvrzení tlačítka Zavřít v dialogovém okně “UPOMÍNKY – připomenutí“ pomocí klávesy Enter již nedojde k otevření agendy Upomínky.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2012, rel. 10001 ze dne 23. 1. 2012:

Personalistika a Pracovní poměry

 • Přidán nový vzor sestavy Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti platný od 1. 1. 2012.
 • Zaktualizován formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor č. 20), platný pro rok 2012.
 • Přidán nový vzor sestavy Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců platný od 1.1.2012.

Mzdy

 • Přidán nový vzor sestavy Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění platný od 1. 1. 2012.
 • Byl aktualizován tiskopis Přehled o výši pojistného pro rok 2012.

Ostatní

 • V programu PAMICA lze založit novou účetní jednotku importem z programu POHODA Leden 2012.