Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Novinky ve verzi TAX 2012

Novinky ve verzi TAX 2012

CD programu TAX

Popisovaná verze: TAX 2012, release 5800
Vztaženo k verzi: TAX 2011, release 5700
K dispozici od: 31. 10. 2011

TAX 2012 - dopis k této verzi
 

Aktualizace k verzi

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah: 
Příloha k účetní závěrceDaň z nemovitostí
Daň z příjmů právnických osobNačítání dat
Daň z příjmů fyzických osobOstatní

Příloha k účetní závěrce

Do nabídky Přiznání byla u poplatníků vedoucích účetnictví zapracována nová agenda Příloha k účetní závěrce. Ta slouží pro vytváření a archivaci přílohy k závěrce, která je nedílnou součástí účetní závěrky.

Příloha k účetní závěrce vysvětluje významné položky obsažené v účetních výkazech a informuje o účetních zásadách a používaných účetních metodách. Zdůvodňuje případné změny důležitých skutečností proti předchozímu účetnímu období s uvedením vlivu na majetek, závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření.Při založení nové Přílohy k účetní závěrce se v sestavě automaticky předvyplní údaje o účetní jednotce podle údajů zadaných v agendě Adresář poplatníků. Ostatní údaje je nutné vyplnit přímo v tiskové sestavě Příloha k účetní závěrce.

Příloha se zobrazuje ve formátu ODT a vy si ji můžete dále upravit podle svých potřeb. Úpravy je možné provést pomocí externí aplikace, např. v programu Microsoft Word. Pro vyplnění požadovaných údajů zvolte povel Upravit přílohu, který naleznete v sekci Obecné.
Teprve až uložíte změny v externí aplikaci a zavřete ji, zvolte povel Hotovo. Dokument se poté načte do programu TAX, kde je nutné změny opět uložit. Pro správnou funkčnost a uchování přílohy v programu TAX je třeba mít nainstalován Office 2007 a vyšší, případně nainstalovaný program OpenOffice.

nahoru

Daň z příjmů právnických osob

Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů právnických osob platný pro zdaňovací období započatá v roce 2011, MFin 5404 – vzor č. 22.

Pokud ve vystaveném daňovém přiznání vznikne ztráta, program při uložení automaticky zkontroluje, jestli je tato ztráta uvedena v sekci Ztráta. Jestliže tady uvedena není, v sekci Otázky se automaticky zatrhne volba „Odečítat daňové ztráty“ a ztráta je zároveň zapsána do sekce Ztráta.

Výše ztráty odpovídá hodnotě uvedené na řádku 220 daňového přiznání a data v polích Od – Do jsou převzata ze sekce Přiznání. Automaticky vytvořený záznam není možné editovat.


 

nahoru

Daň z příjmů fyzických osob

Podnikatel, který provozuje více živností, si může v agendě Daň z příjmů v sekci §7 Podnikání přesunout hlavní činnost na začátek tabulky.

Činnost uvedená v prvním řádku vstoupí do Přílohy č. 1 daňového přiznání jako hlavní (převažující) činnost. Konkrétní činnost přesunete prostřednictvím povelu Hlavní činnost, který naleznete v místní nabídce vyvolané pravým tlačítkem myši.

Při načítání dat pro daň z příjmů fyzických osob z ekonomického systému POHODA je do sekce §7 Podnikání přenesena i činnost §7 Pronájem obchod. majetku.

Při načítání dat z programu POHODA jsou u daně z příjmů fyzických osob převedeny do sekce §7 Úprava i záznamy, u kterých je uvedena činnost § 7 a předkontace typu Z Opravná daňová položka – aktivní a Z Opravná daňová položka – pasivní.

Doklady s předkontací „Z Opravná daňová položka – aktivní“ jsou převedeny do tabulky „Úpravy podle §5, §23 zákona snižující výsl. hospodaření“, doklady s předkontací „Z Opravná daňová položka – pasivní“ jsou převedeny do tabulky „Úpravy podle §5, §23 zákona zvyšující výsl. hospodaření“.

Byl upraven výpočet výše záloh na daň z příjmů fyzických osob v případě, že poplatník má vedle příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6 zákona), z nichž jsou sráženy plátcem daně měsíční zálohy na daň z příjmů podle § 38h zákona, i příjmy ze závislé činnosti plynoucí ze zahraničí.

V případě, že vyměřovací základ ze zaměstnání (řádek 30 přehledu) bude přesahovat maximální vyměřovací základ 1 707 048 Kč, zpřístupní se u daně z příjmů fyzických osob v sekci Sociální/Pojistné a zálohy volba Nulové zálohy při překročení max. vym. základu ze zaměstnání.

Po zatržení této volby dojde k automatickému vynulování záloh na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tj. řádků 36 a 37 přehledu.

V Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ byla provedena změna vyplňování bodu 8 - Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ.

Přesáhne-li daňový základ OSVČ z výkonu vedlejší samostatně výdělečné činnosti rozhodnou částku pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ, případně vykonává-li OSVČ hlavní činnost, nebude se bod 8 v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ vyplňovat. OSVČ je v uvedeném případě přihlášena k důchodovému pojištění automaticky.

Jestliže však daňový základ z výkonu vedlejší činnosti nepřesahuje rozhodnou částku a v sekci Sociální/Údaje o OSVČ je zatržena volba Účasten důchodového pojištění, je v bodě 8 automaticky označena možnost Ano (tj. OSVČ se přihlašuje k účasti na důchodovém pojištění). Pokud uvedená volba zatržena není, je v přehledu v bodě 8 označena možnost Ne.

nahoru

Daň z nemovitostí

Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2012, MFin – vzor č. 12. V návaznosti na nový tiskopis byla přidána možnost výběru zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní.

Jde o druh X – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství a druh Y – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba, ostatní podnikatelská činnost. Nové typy je možné zadat v sekci Otázky/Pozemky ve sloupci Druh.

Načítání dat

Významnou změnou je nový způsob načítání dat z programu POHODA, a to prostřednictvím XML komunikace. Tuto změnu uvítají především uživatelé systému POHODA v řadách POHODA E1 a POHODA SQL, kteří již nemusí nejprve exportovat databázi systému POHODA do formátu MDB.

Pro správnou komunikaci s programem POHODA postačí, když v agendě Nastavení/Nastavení programu/XML komunikace zatrhnete volbu Umožnit komunikaci s ekonomickým systémem POHODA a zkontrolujete, popř. nastavíte cestu k instalačnímu adresáři ekonomického systému POHODA. Nezapomeňte zadat přihlašovací jméno, případně heslo uživatele, který má v programu POHODA právo XML komunikace.V případě správného nastavení bude poté v Průvodci pro zavedení přiznání k dani z příjmů implicitně zatržena volba Automatické zavedení vstupních dat z programu POHODA. Data budou převedeny z instalačního adresáře programu POHODA zadaného v agendě Nastavení programu.V případě, že program POHODA je nainstalován na jiném PC než program TAX, doporučujeme zvolit možnost Načtení dat z XML souboru připraveného programem POHODA a zadat cestu k souboru vytvořeného programem POHODA. Před načtením dat je nejprve nutné v programu POHODA zvolit povel Soubor/Datová komunikace/XML export pro TAX.
Nemáte-li program POHODA k dispozici, zvolte i nadále možnost Ruční zavedení vstupních dat.

Ostatní

Do agendy Přenesení daňové povinnosti byla přidána sestava Vystavené výpisy z evidence pro daňové účely.

Tato sestava zobrazuje všechny vystavené výpisy pro daňové účely pro zvoleného poplatníka.

Byla aktualizována agenda Obecné podání. 

Úplnou novinkou je přímé odeslání podání na daňový portál EPO. V agendě taky nově přibyla sekce Zástupce, kterou vyplníte v případě, že je podání zpracováno a podáno zástupcem za daňový subjekt. Dále byl aktualizován číselník typů a také průvodce pro elektronické podání.

U silniční daně byla pro rok 2011 a roky následující upravena tisková sestava Rekapitulace silniční daně.

Číselník obcí, resp. základních územních jednotek (ZÚJ) byl aktualizován podle vyhlášky č. 259/2011 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Nově můžete každou tiskovou sestavu odeslat e-mailem ve formátu PDF.

Do dialogového okna Tisk byla k povelu PDF přidána možnost Odeslat PDF emailem. Tímto povelem se otevře v programu Microsoft Outlook nová zpráva a vybraná sestava je k ní připojena jako příloha ve formátu PDF.

Při exportu tiskových sestav do PDF se nyní v názvu souboru správně zobrazují znaky s diakritikou.

Byla aktualizována databáze finančních úřadů, zdravotních pojišťoven, OSSZ a PSČ.

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

nahoru

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501762 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout