Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktualizace k verzi 2012

Update TAX, rel. 5808

K dispozici od: 1. 10. 2012

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu TAX 2012, rel. 5800 (resp. 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807).

Popis updatu:

Tento update je nutné stáhnout kvůli vyrovnání verzí databází s programem POHODA, rel. 10200.


Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2012, rel. 5807 ze dne 25. 6. 2012:

Daň z příjmů právnických osob

 • Je-li v řádném či dodatečném přiznání za rok 2005 v sekci Ztráta uvedena ztráta z minulých let, je již v přiznání uvedeno správné datum ztráty.

Ostatní

 • Volba Zálohovat pouze změněné soubory z nabídky Soubor/Zálohování/Zálohovat vše již zálohuje pouze soubory, které byly od poslední zálohy změněny.
 • Po zvolení tlačítka PDF/Odeslat PDF e-mailem v dialogovém okně Tisk se již správně otevře nová zpráva ve výchozím emailovém klientu (například Microsoft Outlook) a vybraná sestava je k ní připojena jako příloha ve formátu PDF.
 • V případě načítání velkého množství poplatníků byla provedena optimalizace programu.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2012, rel. 5806 ze dne 26. 4. 2012:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Bylo upraveno elektronické podání na portál VREP v případě, že je OSVČ dobrovolně účastna na nemocenském pojištění po celý rok, případně pokud OSVČ vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost po celý rok.
 • Pokud v sekci Zdravotní/Pojistné a zálohy vznikne za příslušné zdaňovací období přeplatek na zdravotním pojištění, u něhož se žádá o vrácení, a následně dojde ke změně příjmů a výdajů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (sekce §7 Podnikání), je hodnota vráceného přeplatku automaticky přepočtena.
 • Bylo upraveno načítání dat z programu POHODA v případě, že jde o fyzickou osobu vedoucí účetnictví, která má pouze příjmy z pronájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů). 
 • V sekci Rekapitulace již nedojde k znásobení řádků příloh daňového přiznání.
 • Do XML souboru nyní vstupují hodnoty na řádky 58, 328 a 329 daňového přiznání na 2 desetinná místa.

Ostatní

 • V dani z příjmů právnických osob je nyní možné v sekci Zahraničí v řádku 210 daňového přiznání zadat i zápornou hodnotu.
 • Agenda Země je nyní společná pro všechny poplatníky.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2012, rel. 5805 ze dne 26. 3. 2012:

Daň z příjmů fyzických osob

 • V tiskové sestavě Seznam pro vyloučení dvojího zdanění může být ve sloupci 1 (Identifikační údaje - adresa) zobrazeno až 70 znaků, velikost fontu je závislá na počtu zadaných znaků.
 • Pro zdaňovací období 2011 se volba „Žádám o vrácení přeplatku na“ v sekci Daň a zálohy zobrazí pouze v případě, že vznikne na řádku 91 přeplatek 100 Kč a vyšší.

Ostatní

 • U tiskových sestav „Rozvaha v plném rozsahu“ a „Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu“ bylo zajištěno explicitní řazení řádků.
 • Podle číselníku MFCR byla aktualizována databáze číselníku finančních úřadů.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2012, rel. 5804 ze dne 7. 3. 2012:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2012 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ.
 • Pro fyzické osoby byly upraveny sestavy Přehled termínů plateb (agenda Daň z příjmů) a Termíny plateb (agenda Adresář poplatníků). Na uvedené sestavy nově vstupuje i záloha na nemocenské pojištění.
 • Při hromadném tisku prostřednictvím povelu Všechny sestavy se vytiskne formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro OSSZ včetně ohraničení polí a to i v případě, že je zvolena možnost „Tisk do orig. formuláře“.

Ostatní

 • Do agendy Elektronická podání nově vstupuje i podání tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ prostřednictvím komunikačního rozhraní VREP.
 • Pokud má uživatel v agendě Přístupová práva nastaveny práva prostřednictvím povelu Přístup ke zvolené firmě, nedochází již při aktualizaci programu ke smazání těchto nadefinovaných práv uživatele.
 • V dialogovém okně Skupiny v agendě Adresář poplatníků již nedochází ke změně názvu. V názvu skupiny je nyní možné zadat pouze 16 znaků.
 • Pokud je u pozemku v sekci Otázky zatržen spoluvlastnický podíl a pozemek je zcela zastavěn, neprovádí se navýšení daně z pozemku na ř. 401 na minimum 50 Kč.
 • Je-li v dodatečném přiznání resp. v opravném dodatečném přiznání k dani silniční v sekci Daň vyplněno pole "Bližší specifikace důvodů", přenese se uvedený důvod i do XML souboru pro elektronické podání prostřednictvím portálu EPO.
 • Při importu dat pro daň z příjmů fyzických, resp. právnických osob se nyní sloupec "Zdroj dat" vyplňuje názvem databáze Pohody.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2012, rel. 5803 ze dne 30. 1. 2012:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu Metal – Aliance a Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2011.
 • Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP).
 • Na daňový portál EPO je možné elektronicky podat tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2011.

Elektronické podání

 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za rok 2011 prostřednictvím daňového portálu EPO.
 • Na daňový portál EPO bylo dále umožněno elektronické podání těchto tiskopisů: Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2011 včetně příloh, Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2011, Přiznání k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2012, Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2012 a Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2012.

Ostatní

 • Do agendy Odvody/Závazky byla zapracována poštovní poukázka typu A.
 • Pro rok 2012 byly aktualizovány tiskové sestavy Rozvaha v plném rozsahu, Rozvaha v plném rozsahu (anglicky) a Rozvaha v plném rozsahu (německy).
 • V případě, že je v agendě Vozidla zadáno soukromé osobní vozidlo, u kterého je uvedena denní sazba, nevyplňuje se v tiskopisu Přiznání k dani silniční sloupec 17 – Základ daně ccm.
 • Byl upraven text v sestavě Příloha k účetní závěrce.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2012, rel. 5802 ze dne 9. 1. 2012:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011.
 • Byly aktualizovány tiskopisy Potvrzení o době trvání zaměstnání a Potvrzení o studiu za rok 2011.
 • Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2011 byl aktualizován pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda a pro Revírní bratrskou pokladnu.

Daň silniční

 • Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2011 je možné podat elektronicky.
 • Byly aktualizovány Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční, MFin 5408 – vzor č. 18.

Daň z převodu nemovitostí

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z převodu nemovitostí, MFin 5410 – vzor č. 14.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2012, rel. 5801 ze dne 21. 12. 2011:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2011, MFin 5405 – vzor č. 18, včetně příloh.
 • Zapracovány legislativní změny pro zdaňovací období započaté v roce 2012.
 • Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2011.

Daň z přidané hodnoty

 • Přenesení daňové povinnosti - od 1. ledna 2012 se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti i na poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Z tohoto důvodu je zaveden nový kód předmětu plnění „4 – Stavební a montážní práce“, u kterého se nevyplňuje rozsah plnění (tj. pole Množství) a měrná jednotka.

  Dále dochází ke změně u kódu předmětu plnění pro dodání zboží z přílohy č. 5 - dříve konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží je nahrazen jednomístným kódem „5 – Dodání zboží dle přílohy č. 5“.
 • Podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se od 1. ledna 2012 mění výše snížené sazby DPH z 10 % na 14 %.

Závislá činnost

 • Byl aktualizován tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 17, včetně příloh.
 • Aktualizace tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, MFin 5466 – vzor č. 14, včetně přílohy k vyúčtování daně, MFin 5466/A – vzor č. 10.
 • Byl aktualizován tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, MFin 5460/1 – vzor č. 16.

Ostatní

 • Od 1.1.2012 je ukončen Portál veřejné správy (PVS) a od tohoto data již nebude možné tiskopisy prostřednictvím PVS elektronicky podávat.

  ČSSZ připravila vlastní portál Veřejné rozhraní e – Podání (VREP), prostřednictvím kterého je možné z programu TAX podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ.
  Přiznání k DPH je možné od 1.1.2012 podávat pouze prostřednictvím daňového portálu EPO.
 • Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 358/2011 Sb. V případě, že jste již vystavili Přiznání k dani z nemovitostí za rok 2012 ve verzi 5800, je nutné ceny katastrálních území zaktualizovat ručně prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat ceny KÚ.
 • Byly aktualizovány Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2012, MFin 5450/1 – vzor č. 16.
 • Byl zapracován daňový kalendář pro rok 2012.