Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi 2012

Update TAX, rel. 5808

K dispozici od: 1. 10. 2012

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu TAX 2012, rel. 5800 (resp. 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807).

Popis updatu:

Tento update je nutné stáhnout kvůli vyrovnání verzí databází s programem POHODA, rel. 10200.


Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2012, rel. 5807 ze dne 25. 6. 2012:

Daň z příjmů právnických osob

 • Je-li v řádném či dodatečném přiznání za rok 2005 v sekci Ztráta uvedena ztráta z minulých let, je již v přiznání uvedeno správné datum ztráty.

Ostatní

 • Volba Zálohovat pouze změněné soubory z nabídky Soubor/Zálohování/Zálohovat vše již zálohuje pouze soubory, které byly od poslední zálohy změněny.
 • Po zvolení tlačítka PDF/Odeslat PDF e-mailem v dialogovém okně Tisk se již správně otevře nová zpráva ve výchozím emailovém klientu (například Microsoft Outlook) a vybraná sestava je k ní připojena jako příloha ve formátu PDF.
 • V případě načítání velkého množství poplatníků byla provedena optimalizace programu.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2012, rel. 5806 ze dne 26. 4. 2012:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Bylo upraveno elektronické podání na portál VREP v případě, že je OSVČ dobrovolně účastna na nemocenském pojištění po celý rok, případně pokud OSVČ vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost po celý rok.
 • Pokud v sekci Zdravotní/Pojistné a zálohy vznikne za příslušné zdaňovací období přeplatek na zdravotním pojištění, u něhož se žádá o vrácení, a následně dojde ke změně příjmů a výdajů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (sekce §7 Podnikání), je hodnota vráceného přeplatku automaticky přepočtena.
 • Bylo upraveno načítání dat z programu POHODA v případě, že jde o fyzickou osobu vedoucí účetnictví, která má pouze příjmy z pronájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů). 
 • V sekci Rekapitulace již nedojde k znásobení řádků příloh daňového přiznání.
 • Do XML souboru nyní vstupují hodnoty na řádky 58, 328 a 329 daňového přiznání na 2 desetinná místa.

Ostatní

 • V dani z příjmů právnických osob je nyní možné v sekci Zahraničí v řádku 210 daňového přiznání zadat i zápornou hodnotu.
 • Agenda Země je nyní společná pro všechny poplatníky.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2012, rel. 5805 ze dne 26. 3. 2012:

Daň z příjmů fyzických osob

 • V tiskové sestavě Seznam pro vyloučení dvojího zdanění může být ve sloupci 1 (Identifikační údaje - adresa) zobrazeno až 70 znaků, velikost fontu je závislá na počtu zadaných znaků.
 • Pro zdaňovací období 2011 se volba „Žádám o vrácení přeplatku na“ v sekci Daň a zálohy zobrazí pouze v případě, že vznikne na řádku 91 přeplatek 100 Kč a vyšší.

Ostatní

 • U tiskových sestav „Rozvaha v plném rozsahu“ a „Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu“ bylo zajištěno explicitní řazení řádků.
 • Podle číselníku MFCR byla aktualizována databáze číselníku finančních úřadů.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2012, rel. 5804 ze dne 7. 3. 2012:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2012 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ.
 • Pro fyzické osoby byly upraveny sestavy Přehled termínů plateb (agenda Daň z příjmů) a Termíny plateb (agenda Adresář poplatníků). Na uvedené sestavy nově vstupuje i záloha na nemocenské pojištění.
 • Při hromadném tisku prostřednictvím povelu Všechny sestavy se vytiskne formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro OSSZ včetně ohraničení polí a to i v případě, že je zvolena možnost „Tisk do orig. formuláře“.

Ostatní

 • Do agendy Elektronická podání nově vstupuje i podání tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ prostřednictvím komunikačního rozhraní VREP.
 • Pokud má uživatel v agendě Přístupová práva nastaveny práva prostřednictvím povelu Přístup ke zvolené firmě, nedochází již při aktualizaci programu ke smazání těchto nadefinovaných práv uživatele.
 • V dialogovém okně Skupiny v agendě Adresář poplatníků již nedochází ke změně názvu. V názvu skupiny je nyní možné zadat pouze 16 znaků.
 • Pokud je u pozemku v sekci Otázky zatržen spoluvlastnický podíl a pozemek je zcela zastavěn, neprovádí se navýšení daně z pozemku na ř. 401 na minimum 50 Kč.
 • Je-li v dodatečném přiznání resp. v opravném dodatečném přiznání k dani silniční v sekci Daň vyplněno pole "Bližší specifikace důvodů", přenese se uvedený důvod i do XML souboru pro elektronické podání prostřednictvím portálu EPO.
 • Při importu dat pro daň z příjmů fyzických, resp. právnických osob se nyní sloupec "Zdroj dat" vyplňuje názvem databáze Pohody.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2012, rel. 5803 ze dne 30. 1. 2012:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu Metal – Aliance a Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2011.
 • Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP).
 • Na daňový portál EPO je možné elektronicky podat tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2011.

Elektronické podání

 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za rok 2011 prostřednictvím daňového portálu EPO.
 • Na daňový portál EPO bylo dále umožněno elektronické podání těchto tiskopisů: Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2011 včetně příloh, Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2011, Přiznání k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2012, Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2012 a Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2012.

Ostatní

 • Do agendy Odvody/Závazky byla zapracována poštovní poukázka typu A.
 • Pro rok 2012 byly aktualizovány tiskové sestavy Rozvaha v plném rozsahu, Rozvaha v plném rozsahu (anglicky) a Rozvaha v plném rozsahu (německy).
 • V případě, že je v agendě Vozidla zadáno soukromé osobní vozidlo, u kterého je uvedena denní sazba, nevyplňuje se v tiskopisu Přiznání k dani silniční sloupec 17 – Základ daně ccm.
 • Byl upraven text v sestavě Příloha k účetní závěrce.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2012, rel. 5802 ze dne 9. 1. 2012:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011.
 • Byly aktualizovány tiskopisy Potvrzení o době trvání zaměstnání a Potvrzení o studiu za rok 2011.
 • Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2011 byl aktualizován pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda a pro Revírní bratrskou pokladnu.

Daň silniční

 • Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2011 je možné podat elektronicky.
 • Byly aktualizovány Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční, MFin 5408 – vzor č. 18.

Daň z převodu nemovitostí

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z převodu nemovitostí, MFin 5410 – vzor č. 14.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2012, rel. 5801 ze dne 21. 12. 2011:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2011, MFin 5405 – vzor č. 18, včetně příloh.
 • Zapracovány legislativní změny pro zdaňovací období započaté v roce 2012.
 • Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2011.

Daň z přidané hodnoty

 • Přenesení daňové povinnosti - od 1. ledna 2012 se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti i na poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Z tohoto důvodu je zaveden nový kód předmětu plnění „4 – Stavební a montážní práce“, u kterého se nevyplňuje rozsah plnění (tj. pole Množství) a měrná jednotka.

  Dále dochází ke změně u kódu předmětu plnění pro dodání zboží z přílohy č. 5 - dříve konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží je nahrazen jednomístným kódem „5 – Dodání zboží dle přílohy č. 5“.
 • Podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se od 1. ledna 2012 mění výše snížené sazby DPH z 10 % na 14 %.

Závislá činnost

 • Byl aktualizován tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 17, včetně příloh.
 • Aktualizace tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, MFin 5466 – vzor č. 14, včetně přílohy k vyúčtování daně, MFin 5466/A – vzor č. 10.
 • Byl aktualizován tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, MFin 5460/1 – vzor č. 16.

Ostatní

 • Od 1.1.2012 je ukončen Portál veřejné správy (PVS) a od tohoto data již nebude možné tiskopisy prostřednictvím PVS elektronicky podávat.

  ČSSZ připravila vlastní portál Veřejné rozhraní e – Podání (VREP), prostřednictvím kterého je možné z programu TAX podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ.
  Přiznání k DPH je možné od 1.1.2012 podávat pouze prostřednictvím daňového portálu EPO.
 • Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 358/2011 Sb. V případě, že jste již vystavili Přiznání k dani z nemovitostí za rok 2012 ve verzi 5800, je nutné ceny katastrálních území zaktualizovat ručně prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat ceny KÚ.
 • Byly aktualizovány Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2012, MFin 5450/1 – vzor č. 16.
 • Byl zapracován daňový kalendář pro rok 2012.

 

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 504242 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout