Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

2.5 Zálohování dat

Zálohování dat

Aby byli uživatelé programu TAX uchráněni ztráty dat, nabízí TAX zálohování dat při každém ukončení programu. Zálohovat lze na jakékoliv médium, např. na záložní pevný disk, výměnný disk, CD/DVD nosiče, flash disky apod.

Zálohy provádějte pravidelně a média ukládejte na bezpečné místo. Při výpadku elektrického proudu nebo poruše počítače vám jedině záloha může zachránit vaše data.

Název záložního souboru obsahuje datum pořízení zálohy a název původního souboru, standardně IČ nebo rodné číslo poplatníka. Např. pro poplatníka s IČ 98765432 se vytvoří záložní soubor Záloha 220106 - 98765432.zip. Data jsou zkomprimována do formátu ZIP.

Obnovení dat ze zálohy

V případě potřeby můžete znovu zavést data ze zálohy. Nejprve se ujistěte, že poplatník, jehož data chcete obnovovat, je otevřený. Poté zvolte povel Načíst zálohu z nabídky Soubor/Zálohování. Můžete použít naposledy provedenou zálohu nebo přímo určit plnou cestu k záložnímu souboru.

Obnovení dat ze zálohy

Nastavení do správného poplatníka a výběr odpovídající zálohy jsou nutné z toho důvodu, že stávající data budou přepsána záložní kopií.

Připomínáme, že načíst lze pouze ta data, která byla dříve zálohována. Po provedení funkce budou data poplatníka v tomtéž stavu jako v okamžiku vytvoření záložní kopie.

Obnovení dat ze zálohy

Jestliže chcete obnovit databázi jiného poplatníka, než jakého máte zavedeného v Adresáři poplatníků, případně obnovit již zavedeného poplatníka do úplně nové firmy, otevřete agendu Adresář poplatníků, stiskněte klávesu INSERT a v otevřeném průvodci zvolte v části C. PŘEVOD EXISTUJÍCÍCH DAT volbu Převod jedné databáze. Na další straně průvodce vyberte příslušnou záložní kopii, ze které program vytvoří nového poplatníka. V tomto případě nedochází k přepsání žádného z již zavedených poplatníků. Prostřednictvím volby Hromadný převod databází lze obnovit najednou více databází umístěných v jedné složce.

Zálohování a obnovení systémové databáze

Funkce Soubor/Zálohování/Zálohovat… zkomprimuje automaticky i systémovou databázi programu a uloží ji do složky Data/Zálohy, resp. ZálohySYS v datové složce programu TAX.

Pokud chcete zálohovat do jiného umístění, volbou Včetně systémové databáze rozhodnete o zálohování této databáze do jiné složky. Systémová databáze uchovává například informace o poplatnících a přístupových právech uživatelů programu.

Poškozenou systémovou databázi obnovíte přes nabídku Soubor/Zálohování/Načíst systémovou zálohu… Můžete použít buď naposledy provedenou zálohu, anebo přímo určit plnou cestu k záložnímu souboru. Je možné také vytvořit zcela novou systémovou databázi.

Pomocí dialogového okna Nastavení mazání záloh systémové databáze si můžete vybrat, zda chcete mazat staré zálohy systémové databáze, popř. si nastavit počet ponechaných zálohovaných databází. Dialogové okno zobrazíte prostřednictvím povelu Soubor/Zálohování/Systémová databáze…

Tipy a doporučení pro bezpečné zálohování

  • Zálohy provádějte pravidelně (denně, měsíčně, …). Při výpadku elektřiny nebo poruše počítače vám jedině záloha může zachránit vaše data.
  • Používejte bezpečná média – záložní pevný disk, výměnný disk, CD/DVD nosiče, flash disky apod.
  • Máte-li síťovou verzi programu TAX, zálohujte pouze v případě, že jiný uživatel síťové verze nepracuje s daným poplatníkem. Navíc doporučujeme provádět automatickou údržbu databáze.
  • Občas vyzkoušejte poslední zálohu dat. Vyloučíte tak bezcenné zálohování v případě poruchy média.
  • Chraňte svá data. Uložte důležité zálohy na bezpečné místo a vytvářejte si více kopií důležitých záloh, které uložte na více místech pro případ poškození, krádeže či živelné pohromy. TAX umožňuje vytvářet a používat zálohy, ale zajištění zabezpečení dat je plně na uživateli.

Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu vašich dat.