Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Leden 2024

Update POHODA, rel. 13609

K dispozici od: 20. 5. 2024
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13608

Homebanking

Pro službu KB API z agendy Homebanking jsme aktualizovali SW statement, který program POHODA využívá při vytvoření nové služby a její autentizaci u Komerční banky.

Pro službu KB SmartPay avíza z agendy Homebanking jsme upravili načítání avíz dle aktuálního popisu formátu.

Update POHODA, rel. 13608

K dispozici od: 9. 4. 2024
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13607

Personalistika a mzdy

Agenda Potvrzení příjmů

Do programu POHODA jsme zapracovali novou agendu Potvrzení příjmů. Slouží ke zpracování potvrzení příjmů zaměstnance, které je zaměstnavatel povinen zaslat formou datové zprávy na základě výzvy od Úřadu práce ČR doručené do datové schránky zaměstnavatele. Novou agendu naleznete v nabídce Mzdy/Podání a jednotlivá potvrzení z ní můžete rovnou odeslat.

Import Potvrzení příjmů

Máte-li ve svém počítači stažený XML soubor, který Vám přišel do datové schránky společně s výzvou k doložení příjmů zaměstnance, můžete v agendě Potvrzení příjmů provést import tohoto souboru pomocí povelu Import Potvrzení příjmů z nabídky Záznam. V otevřeném průvodci nastavíte složku, ve které je XML soubor s potvrzením příjmů uložen. Dále můžete nastavit i složku, do které se mají již naimportované XML soubory přesunout. Po zvolení tlačítka Další vyberete na další straně průvodce konkrétní XML soubory, které si přejete naimportovat.

Po dokončení průvodce se v agendě Potvrzení příjmů vygeneruje záznam s potvrzením příjmů příslušného zaměstnance. Pokud dojde na základě shodného rodného čísla ke spárování potvrzení příjmů se zaměstnancem z agendy Personalistika, automaticky se jeho příjmy načtou do tohoto potvrzení na záložku Příjmy.

Nebude-li k záznamu s potvrzením příjmů připojený žádný zaměstnanec, např. z důvodu rozdílnosti rodného čísla, je nutné k takovému potvrzení připojit příslušného zaměstnance ručně, a to prostřednictvím povelu Připojit zaměstnance dostupného z místní nabídky, kterou vyvoláte stiskem pravého tlačítka myši v tabulce agendy. Příjmy za rozhodné období lze do potvrzení následně načíst pomocí povelu Načtení příjmů z nabídky Záznam. Příjmy se vyplní na stejnojmennou záložku, kde je můžete zkontrolovat a podle potřeby upravit.

Odeslání Potvrzení příjmů

Potvrzení příjmů odešlete elektronicky ve formátu XML do datové schránky Úřadu práce ČR prostřednictvím povelu Odeslání Potvrzení příjmů z nabídky Záznam, kterým vyvoláte průvodce pro elektronické podání Potvrzení příjmů.

Update POHODA, rel. 13607

K dispozici od: 14. 3. 2024
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13606

Účetnictví

Konsolidační balíček změnil od 1. 1. 2024 mj. také definici čistého obratu. Čistý obrat je klíčový ukazatel např. pro kategorizaci účetních jednotek či povinnost auditu účetní závěrky a najdeme ho na tiskopisu Výkaz zisku a ztráty v plném, resp. zkráceném rozsahu.

Do agendy Účtová osnova jsme k výnosovým účtům přidali nové pole Čistý obrat. Od roku 2024 se do čistého obratu načtou pouze účty, u kterých je zmíněné pole zatrženo.

Po převodu účetní jednotky do verze POHODA Leden 2024, rel. 13607 se pole Čistý obrat zatrhne pro účty 601, 602 a 604 včetně jejich analytik. U účetní jednotky roku 2023 se nastavení čistého obratu zobrazí až při účtování na přelomu účetních období 2024p. Nastavení zmíněného pole doporučujeme zkontrolovat a upravit podle obchodního modelu účetní jednotky.

Pokud jste již provedli datovou uzávěrku a účtujete v jednotce roku 2024, je třeba pro příslušný tiskopis v agendě Výkazy minulého roku ručně doplnit hodnotu čistého obratu za rok 2023.
Při provedení datové uzávěrky roku 2023 ve verzi POHODA Leden 2024, rel. 13607 a následující se čistý obrat do agendy Výkazy minulého roku již doplní automaticky.

V účetních jednotkách pro příspěvkové organizace jsme v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF zpřístupnili vystavování výkazů pro rok 2024. Ve stejné agendě je možné v účetních jednotkách pro podnikatele vystavit Pomocný konsolidační přehled a Pomocný konsolidační záznam za rok 2023.

Personalistika a mzdy

Podle § 190a, odst. 4 zákoníku práce se paušální částka za práci na dálku poskytuje za každou započatou hodinu práce. Od mezd za březen 2024 se počet odpracovaných hodin zadaný v poli Paušál za pr. na dálku na záložce Čistá mzda v oddílu Paušál za práci na dálku automaticky zaokrouhlí na celé hodiny nahoru.

Upravili jsme zaokrouhlení odvodu pojistného na sociální pojištění u zaměstnanců. Se změnou výše sazby pojistného u zaměstnanců mohlo v některých případech dojít k výpočtu odvodu pojistného na více desetinných míst a částka pak nebyla správně zaokrouhlena. Díky zmíněné úpravě je již v pořádku i podání Přehledu o výši pojistného PVPOJ.

Ostatní

Rozšířili jsme komunikaci prostřednictvím služby CS Premium API. Pokud uživatel používá internetové bankovnictví GEORGE od České spořitelny, pak je nově možné odeslat z programu POHODA jednu platbu v režimu “SinglePayments“, která umožní pozdější připodepisování plateb (např. účetní odešle platbu, majitel ji později v internetovém bankovnictví schválí (autorizuje) a díky tomu se platba provede).

Update POHODA, rel. 13606

K dispozici od: 27. 2. 2024
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13605

Personalistika a mzdy

V agendě Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti jsme provedli úpravy, které zvýší uživatelský komfort při práci:

  1. V sekci Počet zaměstnanců v tabulce „Z toho byl přeplatek z ročního zúčtování záloh zaměstnancům vrácen“ se automaticky do sloupce „V měsíci“ vyplní měsíc, v jehož průběhu byl přeplatek vrácen.
  2. Je-li v agendě Globální nastavení/Mzdy zatržena volba „Ponižovat zálohy na daň o přeplatky z RZ“, nově se v sekci Část I. ponižuje hodnota ve sloupci 11 až do vyčerpání přeplatku z ročního zúčtování. V případě, že máte doplatky na daňovém bonusu z ročního zúčtování, resp. měsíční doplatky daňového bonusu, je třeba hodnoty ve sloupci 11 zkontrolovat a případně upravit. Program nebere ohled na podané žádosti o daňový bonus.

Na tiskové sestavě Výplatní list jsou v položce Odpracováno vč. svátků a přesčasů již správně zahrnuty hodiny za odpracované přesčasy.

Při elektronickém podání Oznámení o nástupu (ONZ) s typem 5 – Oprava se již nezobrazuje chybové hlášení.

XML a homebanking

Aktualizační XML import záložky Slevy jsme rozšířili o možnost aktualizace skladových zásob typu Výrobek, u kterých prodejní ceny nejsou odvozeny od cen jejich položek.

Pro službu Creditas API z agendy Homebanking jsme upravili generování souboru tuzemského příkazu k úhradě. Není-li na položce příkazu vyplněna zpráva pro příjemce, vloží se místo ní do souboru příjemce platby.

Ostatní

V řadě POHODA E1 bylo opět povoleno provádění hromadné kontroly IČ v informačním systému ARES.

Export výkazů do XML dostupný z nabídky Soubor/Datová komunikace byl povolen pro rok 2024.

Provedli jsme časovou optimalizaci funkce Uzávěrka kurzových rozdílů neuhrazených pohledávek a závazků.

Update POHODA, rel. 13605

K dispozici od: 30. 1. 2024
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13604

DPH

Zapracovali jsme nový tiskopis pro přiznání k dani z přidané hodnoty, vzor č. 24. Poprvé jej plátci DPH použijí za zdaňovací období leden či první čtvrtletí roku 2024. Struktura přiznání zůstává zachována a v tiskopisu dochází pouze k minimálním úpravám, které mají dopad na jeho formální stránku. Uvedené platí i pro kontrolní hlášení, vzor č. 2.

Přestože od 1. ledna 2024 platí už jen dvě sazby DPH, Finanční správa zveřejnila informaci, že ve formuláři kontrolního hlášení zůstávají zachovány sloupce pro tři sazby DPH (např. z důvodu možného uplatnění nároku na odpočet daně v zákonné tříleté lhůtě). Bližší informace najdete na stránkách Finanční správy.

Program POHODA podporuje vstup dokladů s historickou sazbou DPH do kontrolního hlášení. Postup při vykazování částek ve sloupcích Základ daně 3 a DPH 3 najdete v FAQ.

U typu členění DPH “U12 (zkratka UKost)“ a “U11 (zkratka UNost)“ se při převodu databáze zaktualizuje pole Text na dokladu dle textu aktuálně platného tiskopisu pro přiznání DPH. Pokud chcete zachovat text u starších dokladů, je potřeba si vytvořit kopii původního členění DPH.

Ostatní

Na základě změn provedených ze strany Komerční banky jsme zaktualizovali komunikaci přes službu KB API pro stahování bankovních pohybů a odeslání příkazů k úhradě.

Upozorňujeme uživatele, že pro komunikaci prostřednictvím služby KB API od 1. 2. 2024 je nutné nainstalovat aktualizaci programu POHODA, rel. 13605.

Aktualizovali jsme tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 32. V tiskopisu byly rozšířeny řádky 10 a 13.

V agendě Nastavení/Seznamy/Kódy kombinované nomenklatury jsme zaktualizovali číselník kódů zboží pro Intrastat platný od 1. ledna 2024.

Na nový pokladní či bankovní doklad se již načtou údaje ze šablony.

Update POHODA, rel. 13604

K dispozici od: 16. 1. 2024
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13603

Personalistika a mzdy

Zaktualizovali jsme tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 32.

Dle upozornění finanční správy není tento vzor potvrzení konečnou verzí. Jakmile finanční správa zveřejní aktualizovaný tiskopis, zapracujeme ho do některé další aktualizace programu POHODA.

Pokud není v agendě Personalistika vyplněné rodné číslo zaměstnance, již se správně vyplní počet zaměstnanců v tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

Ve vystavené mzdě je již možné zrušit nastavení pole Uplatnění slevy na pojistném, a to v případě, že si nepřejete u zaměstnance uplatňovat slevu na pojistném.

V případě nepřítomnosti zadané přes státní svátek se správně vypočítají odpracované dny a hodiny u dohod konaných mimo pracovní poměr.

XML a homebanking

XML export agendy Výrobní požadavky jsme rozšířili o element <dateTill> (pole Vyřídit do).

Pro službu ČS Premium API jsme upravili odeslání tuzemského příkazu k úhradě, pokud variabilní symbol nebo specifický symbol obsahoval nevalidní hodnotu s diakritikou.

Ostatní

Zaktualizovali jsme daňový kalendář pro rok 2024.

Upravili jsme kontrolu IČ v informačním systému ARES v situaci, kdy nebyla vrácena adresa ve správném tvaru.

Update POHODA, rel. 13603

K dispozici od: 4. 1. 2024
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13602

Ostatní

ARES – upravili jsme funkčnost při ověření IČ kratších než 8 znaků.

Upravili jsme mazání dočasných souborů.

Update POHODA, rel. 13602

K dispozici od: 3. 1. 2024
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13601

Personalistika a mzdy

Na základě nařízení vlády č. 396/2023 Sb. jsme zaktualizovali minimální a zaručenou mzdu pro rok 2024.

Od 1. ledna 2024 činí základní sazba minimální mzdy 18 900 Kč měsíčně nebo 112,50 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Toto zvýšení se týká i zaměstnanců, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého, nebo třetího stupně.

Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a jejich příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění za tyto zaměstnance se tedy zvýší z původních 2 336 Kč na 2 552 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má vliv také na posouzení nároku na daňový bonus. Ten se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus má v roce 2024 zaměstnanec, jehož příjem  kalendářním měsíci bude alespoň ve výši 9 450 Kč.

Zmíněné nařízení vlády stanovuje i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Od roku 2024 dochází ke změnám pouze v první, druhé, třetí a osmé skupině prací. Čtvrtá až sedmá skupina zůstává na úrovni roku 2023. Výše zaručené mzdy v první skupině prací činí nově 18 900 Kč, resp. 112,50 Kč/hod, v druhé 19 500 Kč, resp. 116,10 Kč/hod, ve třetí 21 300 Kč, resp. 126,80 Kč/hod a v osmé skupině pak 34 600 Kč, resp. 207,60 Kč/hod.

Stravenkový paušál je podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů osvobozen od daně, a to do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Od 1. 1. 2024 se jedná o částku 166 Kč, z toho 70 % činí 116,20 Kč. Výpočet stravenkového paušálu nad zmíněný limit provede POHODA automaticky dle platné legislativy.

Na základě vyhlášky č. 397/2023 dochází od 1. ledna 2024 ke snížení sazby paušální částky za práci na dálku na hodnotu 4,50 Kč/hod. Zaměstnancům, kterým poskytujete paušál za práci na dálku, upravte její výši v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné.

Uplatňujete u svých zaměstnanců slevy na pojistném? Od 1. ledna 2024 dochází ke změně zaokrouhlení limitů úhrnu vyměřovacích základů na celé koruny směrem nahoru. Pro uplatnění slevy jsou automaticky hlídány úhrny vyměřovacích základů zaměstnance, zda nejsou vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy, resp. 1,15 % průměrné mzdy na jednu odpracovanou hodinu.

Ostatní

S účinností od 1. ledna 2024 dochází vyhláškou č. 398/2023 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

V případě, že jste vystavili cestovní příkaz před aktualizací těchto sazeb, je potřeba zvolit na záložce Stravné povel Přepočítat stravné, resp. Přepočítat náhrady na záložce Náhrady.

Zapracovali jsme napojení na novou verzi informačního systému ARES. Vzhledem k tomu, že IS ARES může vracet chybná data v případě plátců se skupinovou registrací k DPH, neručíme za správnost stažených údajů.

Update POHODA, rel. 13601

K dispozici od: 20. 12. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13600

Ostatní

V řadě POHODA SQL/E1 jsme upravili stahování bankovních výpisů a generování příkazů k úhradě v případě nastavení přístupových práv na bankovní účty.