Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Aktualizace k verzi Leden 2024

Update POHODA, rel. 13606

K dispozici od: 27. 2. 2024
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13605

Personalistika a mzdy

V agendě Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti jsme provedli úpravy, které zvýší uživatelský komfort při práci:

  1. V sekci Počet zaměstnanců v tabulce „Z toho byl přeplatek z ročního zúčtování záloh zaměstnancům vrácen“ se automaticky do sloupce „V měsíci“ vyplní měsíc, v jehož průběhu byl přeplatek vrácen.
  2. Je-li v agendě Globální nastavení/Mzdy zatržena volba „Ponižovat zálohy na daň o přeplatky z RZ“, nově se v sekci Část I. ponižuje hodnota ve sloupci 11 až do vyčerpání přeplatku z ročního zúčtování. V případě, že máte doplatky na daňovém bonusu z ročního zúčtování, resp. měsíční doplatky daňového bonusu, je třeba hodnoty ve sloupci 11 zkontrolovat a případně upravit. Program nebere ohled na podané žádosti o daňový bonus.

Na tiskové sestavě Výplatní list jsou v položce Odpracováno vč. svátků a přesčasů již správně zahrnuty hodiny za odpracované přesčasy.

Při elektronickém podání Oznámení o nástupu (ONZ) s typem 5 – Oprava se již nezobrazuje chybové hlášení.

XML a homebanking

Aktualizační XML import záložky Slevy jsme rozšířili o možnost aktualizace skladových zásob typu Výrobek, u kterých prodejní ceny nejsou odvozeny od cen jejich položek.

Pro službu Creditas API z agendy Homebanking jsme upravili generování souboru tuzemského příkazu k úhradě. Není-li na položce příkazu vyplněna zpráva pro příjemce, vloží se místo ní do souboru příjemce platby.

Ostatní

V řadě POHODA E1 bylo opět povoleno provádění hromadné kontroly IČ v informačním systému ARES.

Export výkazů do XML dostupný z nabídky Soubor/Datová komunikace byl povolen pro rok 2024.

Provedli jsme časovou optimalizaci funkce Uzávěrka kurzových rozdílů neuhrazených pohledávek a závazků.

Update POHODA, rel. 13605

K dispozici od: 30. 1. 2024
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13604

DPH

Zapracovali jsme nový tiskopis pro přiznání k dani z přidané hodnoty, vzor č. 24. Poprvé jej plátci DPH použijí za zdaňovací období leden či první čtvrtletí roku 2024. Struktura přiznání zůstává zachována a v tiskopisu dochází pouze k minimálním úpravám, které mají dopad na jeho formální stránku. Uvedené platí i pro kontrolní hlášení, vzor č. 2.

Přestože od 1. ledna 2024 platí už jen dvě sazby DPH, Finanční správa zveřejnila informaci, že ve formuláři kontrolního hlášení zůstávají zachovány sloupce pro tři sazby DPH (např. z důvodu možného uplatnění nároku na odpočet daně v zákonné tříleté lhůtě). Bližší informace najdete na stránkách Finanční správy.

Program POHODA podporuje vstup dokladů s historickou sazbou DPH do kontrolního hlášení. Postup při vykazování částek ve sloupcích Základ daně 3 a DPH 3 najdete v FAQ.

U typu členění DPH “U12 (zkratka UKost)“ a “U11 (zkratka UNost)“ se při převodu databáze zaktualizuje pole Text na dokladu dle textu aktuálně platného tiskopisu pro přiznání DPH. Pokud chcete zachovat text u starších dokladů, je potřeba si vytvořit kopii původního členění DPH.

Ostatní

Na základě změn provedených ze strany Komerční banky jsme zaktualizovali komunikaci přes službu KB API pro stahování bankovních pohybů a odeslání příkazů k úhradě.

Upozorňujeme uživatele, že pro komunikaci prostřednictvím služby KB API od 1. 2. 2024 je nutné nainstalovat aktualizaci programu POHODA, rel. 13605.

Aktualizovali jsme tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 32. V tiskopisu byly rozšířeny řádky 10 a 13.

V agendě Nastavení/Seznamy/Kódy kombinované nomenklatury jsme zaktualizovali číselník kódů zboží pro Intrastat platný od 1. ledna 2024.

Na nový pokladní či bankovní doklad se již načtou údaje ze šablony.

Update POHODA, rel. 13604

K dispozici od: 16. 1. 2024
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13603

Personalistika a mzdy

Zaktualizovali jsme tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 32.

Dle upozornění finanční správy není tento vzor potvrzení konečnou verzí. Jakmile finanční správa zveřejní aktualizovaný tiskopis, zapracujeme ho do některé další aktualizace programu POHODA.

Pokud není v agendě Personalistika vyplněné rodné číslo zaměstnance, již se správně vyplní počet zaměstnanců v tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

Ve vystavené mzdě je již možné zrušit nastavení pole Uplatnění slevy na pojistném, a to v případě, že si nepřejete u zaměstnance uplatňovat slevu na pojistném.

V případě nepřítomnosti zadané přes státní svátek se správně vypočítají odpracované dny a hodiny u dohod konaných mimo pracovní poměr.

XML a homebanking

XML export agendy Výrobní požadavky jsme rozšířili o element <dateTill> (pole Vyřídit do).

Pro službu ČS Premium API jsme upravili odeslání tuzemského příkazu k úhradě, pokud variabilní symbol nebo specifický symbol obsahoval nevalidní hodnotu s diakritikou.

Ostatní

Zaktualizovali jsme daňový kalendář pro rok 2024.

Upravili jsme kontrolu IČ v informačním systému ARES v situaci, kdy nebyla vrácena adresa ve správném tvaru.

Update POHODA, rel. 13603

K dispozici od: 4. 1. 2024
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13602

Ostatní

ARES – upravili jsme funkčnost při ověření IČ kratších než 8 znaků.

Upravili jsme mazání dočasných souborů.

Update POHODA, rel. 13602

K dispozici od: 3. 1. 2024
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13601

Personalistika a mzdy

Na základě nařízení vlády č. 396/2023 Sb. jsme zaktualizovali minimální a zaručenou mzdu pro rok 2024.

Od 1. ledna 2024 činí základní sazba minimální mzdy 18 900 Kč měsíčně nebo 112,50 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Toto zvýšení se týká i zaměstnanců, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého, nebo třetího stupně.

Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a jejich příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění za tyto zaměstnance se tedy zvýší z původních 2 336 Kč na 2 552 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má vliv také na posouzení nároku na daňový bonus. Ten se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus má v roce 2024 zaměstnanec, jehož příjem  kalendářním měsíci bude alespoň ve výši 9 450 Kč.

Zmíněné nařízení vlády stanovuje i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Od roku 2024 dochází ke změnám pouze v první, druhé, třetí a osmé skupině prací. Čtvrtá až sedmá skupina zůstává na úrovni roku 2023. Výše zaručené mzdy v první skupině prací činí nově 18 900 Kč, resp. 112,50 Kč/hod, v druhé 19 500 Kč, resp. 116,10 Kč/hod, ve třetí 21 300 Kč, resp. 126,80 Kč/hod a v osmé skupině pak 34 600 Kč, resp. 207,60 Kč/hod.

Stravenkový paušál je podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů osvobozen od daně, a to do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Od 1. 1. 2024 se jedná o částku 166 Kč, z toho 70 % činí 116,20 Kč. Výpočet stravenkového paušálu nad zmíněný limit provede POHODA automaticky dle platné legislativy.

Na základě vyhlášky č. 397/2023 dochází od 1. ledna 2024 ke snížení sazby paušální částky za práci na dálku na hodnotu 4,50 Kč/hod. Zaměstnancům, kterým poskytujete paušál za práci na dálku, upravte její výši v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné.

Uplatňujete u svých zaměstnanců slevy na pojistném? Od 1. ledna 2024 dochází ke změně zaokrouhlení limitů úhrnu vyměřovacích základů na celé koruny směrem nahoru. Pro uplatnění slevy jsou automaticky hlídány úhrny vyměřovacích základů zaměstnance, zda nejsou vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy, resp. 1,15 % průměrné mzdy na jednu odpracovanou hodinu.

Ostatní

S účinností od 1. ledna 2024 dochází vyhláškou č. 398/2023 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

V případě, že jste vystavili cestovní příkaz před aktualizací těchto sazeb, je potřeba zvolit na záložce Stravné povel Přepočítat stravné, resp. Přepočítat náhrady na záložce Náhrady.

Zapracovali jsme napojení na novou verzi informačního systému ARES. Vzhledem k tomu, že IS ARES může vracet chybná data v případě plátců se skupinovou registrací k DPH, neručíme za správnost stažených údajů.

Update POHODA, rel. 13601

K dispozici od: 20. 12. 2023
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 13600

Ostatní

V řadě POHODA SQL/E1 jsme upravili stahování bankovních výpisů a generování příkazů k úhradě v případě nastavení přístupových práv na bankovní účty.