Odemkněte potenciál systému POHODA

Novinky ve verzi Leden 2024

Popisovaná verze:
POHODA Leden 2024, release 13600, 19. 12. 2023
Vztaženo k verzi:
POHODA Říjen 2023, release 13500
Aktualizace:
POHODA release 13609,
vydáno 20. 5. 2024

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.


   Videonávod: Jak postupovat při instalaci nové verze?

DPH

V rámci konsolidačního balíčku došlo ke změně snížené sazby DPH z 15 % na 12 %, druhá snížená sazba ve výši 10 % byla zrušena. Tyto změny vyvolaly nejen přeřazení některého zboží a služeb do jiné sazby daně, ale od 1. ledna 2024 ovlivní i běžnou obchodní a účetní praxi. Pojďme se nyní společně podívat, jak na změny v DPH reaguje POHODA.

Při vystavování dokladů je výše sazby DPH závislá na datu zdanitelného plnění, resp. odpočtu. Spadá-li do roku 2024, nastaví se automaticky platné sazby 21 % a 12 %. Od lednové verze tedy můžete u dokladů používat novou sníženou sazbu DPH stejným způsobem jako dosud, tj. ve formuláři agendy nebo přes položky dokladů. Složitější situace nastává v případě vystavení opravných daňových dokladů, stornovacích dokladů či odpočtů zálohových faktur (s daňovým dokladem k platbě), kdy hodnota DPH musí odpovídat částce uplatněné v původním daňovém dokladu. Pokud je původní doklad z roku 2023 a novém roce k němu vystavujete zmíněné doklady, musíte použít sazby platné v roce 2023. Z tohoto důvodu doporučujeme používat historické sazby DPH.

Nastavení historických sazeb provedete v agendě Globální nastavení/Daně/DPH – Ostatní zatržením volby Nabízet historické sazby DPH. Díky tomu se automaticky při vystavení ODD, storna či odpočtu (daňových) záloh nastaví (historická) sazba DPH odpovídající původnímu daňového dokladu.V agendě Zásoby se u jednotlivých skladových zásob se sazbou DPH 15 % nastaví automaticky v roce 2024 sazba 12 %, dosavadní sazba 10 % se z polí DPH nákup a DPH prodej odstraní. Nastavení sazeb, příp. jejich změnu je nutné provést hromadně povelem Záznam/Editace/Upravit vše. Samotný přepočet cen následně spustíte pomocí voleb z menu Záznam.

Všechny podrobné informace týkající se nastavení a postupu práce v dokladových agendách a ve skladech najdete v nápovědě v části Jak postupovat při změně legislativy.

Personalistika a mzdy

Je pro vás vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, resp. srážkové daně komplikované a zdlouhavé? Díky nové agendě se výrazně zjednoduší a ušetřený čas můžete věnovat jiným činnostem v rámci personální a mzdové agendy.

Agendu Vyúčtování daně z příjmů najdete v menu Mzdy/Podání a záznamy do ní vytvoříte pomocí povelu Vyúčtování daně z příjmů z nabídky Záznam/Operace v agendě Personalistika. Zmíněným povelem otevřete průvodce, ve kterém zvolíte druh a typ vyúčtování. Po stisku tlačítka OK vygeneruje POHODA záznam do nové agendy.Vytvořený záznam poté otevřete dvojklikem myši, pomocí klávesy Enter nebo povelem Otevřít vyúčtování (ENTER) dostupným z místní nabídky vyvolané přes pravé tlačítko myši. Díky tomu se zobrazí formulář pro vyúčtování daně rozdělený do několika přehledných sekcí, které vidíte v panelu po levé straně. Mezi sekcemi lze přecházet kliknutím myší, příp. klávesami Page Up a Page Down. Údaje dostupné ve mzdových záznamech se do jednotlivých sekcí automaticky předvyplní. V případě potřeby je však můžete editovat či doplnit.


Po vyplnění všech údajů můžete k vyúčtování daně připojit přílohy. Cestu k souborům zadáte na záložce Přílohy dostupné nad tabulkou agendy Vyúčtování daně z příjmů. POHODA umožňuje v rámci vyúčtování přidat elektronické přílohy o maximální velikosti 10 MB.

Zpracované vyúčtování včetně příloh můžete následně odeslat na Daňový portál Finanční správy (EPO), a to prostřednictvím Průvodce pro elektronické podání, který vyvoláte povelem Záznam/Odeslání vyúčtování… z nabídky Záznam. Odesláním se příslušný záznam s vyúčtováním daně označí příznakem El. odesláno. Bližší informace o elektronickém podání najdete na záložce El. podání dostupné nad tabulkou agendy.Tiskopisy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně včetně jejich aktualizovaných příloh naleznete nově v agendě Vyúčtování daně z příjmů. Dosud jste je mohli tisknout z agendy Personalistika, kde již nejsou k dispozici.

Poskytujete svým zaměstnancům paušální náhradu nákladů spojených s prací na dálku? POHODA vám to nyní usnadní.

Do agendy Globální nastavení/Mzdy/Příplatky jsme přidali nové pole Paušál za práci na dálku, do kterého můžete zadat výši hodinového paušálu, který chcete zaměstnancům poskytovat. Výše paušálu je aktuálně stanovena vyhláškou č. 299/2023 Sb., ve výši 4,60 Kč/hod. Svým zaměstnancům můžete poskytovat paušální částku vyšší, než je stanovena vyhláškou. Částka nad limit stanovený vyhláškou je však předmětem daně a sociálního a zdravotního pojištění.

Pro tento účel jsme do agendy Personalistika na záložku Daně a pojistné přidali nový typ Paušál za práci na dálku. Tento typ zadejte zaměstnancům, kterým budete vyplácet paušální náhradu nákladů spojených s prací na dálku podle § 190a zákoníku práce.Díky tomu se ve vystavené mzdě zaměstnance na záložce Čistá mzda zpřístupní nová sekce Paušál za práci na dálku. Po doplnění počtu hodin odpracovaných na dálku se automaticky vypočítá celková výše paušálu.

V případě, že bude hodnota vypočteného paušálu nad osvobozený limit, uvede se tato částka v poli „z toho nad limit“ a navýší se o ni základ daně a základ pro sociální a zdravotní pojištění. Celkový příspěvek paušálu za práci na dálku navýší doplatek mzdy zaměstnance.Do agendy Předkontace jsme přidali nové předkontace pro zaúčtování paušálu za práci na dálku, a to „paud3Int Paušál za práci na dálku“ a „paud4Int Paušál za práci na dálku společníci“. Zároveň jsme tyto předkontace nastavili do nových polí Paušál za práci na dálku v agendě Globální nastavení/Mzdy/Předkontace. Po zaúčtování mezd se automaticky vytvoří interní doklad s položkami zaúčtovanými dle nastavených předkontací. V případě potřeby je možné nové předkontace změnit, např. použít analytické účty.

Paušál za práci na dálku je nově uveden i na mzdovém listu zaměstnance a na dalších tiskových sestavách.

Do agendy Mzdy/měsíc jsme také přidali novou tiskovou sestavu Vyplacený paušál za práci na dálku. Sestava poskytuje přehled o paušálu za práci na dálku vyplaceném jednotlivým zaměstnancům, včetně hodin odpracovaných na dálku a případné částky nad stanovený limit, o níž je při výpočtu mzdy navýšen základ sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů.

V případě, že máte nastaven hodinový paušál 4,60 Kč, mohou nastávat situace, kdy celková částka paušálu nebude u některých zaměstnanců vypočítána na celé koruny. V takovém případě program tuto částku automaticky zaokrouhlí na celé koruny dolů, aby nemohlo dojít k překročení osvobozeného limitu. Například paušál za 86 hodin odpracovaných na dálku 4,60 * 86 = 395,60 Kč POHODA zaokrouhlí na 395 Kč.

Od ledna 2024 budou mít nově nárok na dovolenou zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Výpočet nároku na dovolenou se nově rozšíří se všemi podmínkami i na tyto dohody.

Nárok na dovolenou vznikne zaměstnancům pracujícím na základě některé z dohod konaných mimo pracovní poměr ve chvíli, kdy doba trvání dohody překročí 28 kalendářních dní a zároveň zaměstnanec odpracuje alespoň 80 hodin. Obě podmínky musí být splněné současně.

Samotný výpočet dovolené pak zůstává stejný, jako je v případě klasických pracovních poměrů. Současně bude u dohod zohledněna výjimka v podobě fiktivní délky pracovní doby ve výši 20 hodin týdně, rozvrhovaná TPD tedy není pro výpočet nároku na dovolenou rozhodující.

Při převodu účetní jednotky do verze POHODA Leden 2024, rel. 13600 se v agendě Personalistika na záložce Dovolená automaticky zatrhne volba Nárok na dovolenou u druhů pracovního poměru T-Z dohoda o provedení práce a A-J dohoda o pracovní činnosti. Od nového roku se tak i těmto zaměstnancům začne vypočítávat dovolená, a to po splnění podmínek – doba trvání dohody překročí 28 kalendářních dnů a zaměstnanec odpracuje alespoň 80 hodin.

Od 1. ledna 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Tato změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2024 stanoveny takto:

  • první redukční hranice náhrady mzdy – 256,55 Kč
  • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 384,83 Kč
  • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 769,48 Kč

Maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální zabezpečení se pro rok 2024 zvyšuje na částku 2 110 416 Kč.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. ledna 2024 zvyšuje z částky 14 074 Kč na 15 440 Kč.

V agendě Legislativa jsme zmíněnou částku nastavili v poli Stát plátcem do limitu u typu Zdravotní pojištění s platností od 1. 1. 2024. Její výše ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu a kteří pracují pro zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Od 1. ledna 2024 dochází ke změně hranice, od které je příjem zdaňován sazbou daně 23 %.

Daň ve výši 15 % bude nově vypočtena ze základu daně až do výše 3násobku průměrné mzdy (131 901 Kč) a 23 % ze základu přesahujícího tento násobek.

Od roku 2024 se zvyšuje sazba pojistného zaměstnavatele na sociální zabezpečení za zdravotnické záchranáře a členy jednotky hasičského záchranného sboru podniku z 26,8 % na 27,8 %.

Od 1. ledna 2024 se zavádí nově odvod nemocenského pojištění u zaměstnanců ve výši 0,6 %. Celkový odvod sociálního pojištění u zaměstnanců tak bude nově 7,1 %.

Úsporná opatření, která zavádí konsolidační balíček, ruší možnost uplatnění některých slev na dani. Ve mzdách od roku 2024 již nebude možné uplatnit slevu na studenta.

Při převodu databáze do nové verze programu POHODA Leden 2024 bude na záložce Daně a pojistné ukončena platnost slevy na vlastní studium k období 12/2023. Nastavení slev doporučujeme zkontrolovat.

Od roku 2024 budou nově ve vystavených mzdách započítávány odpracované hodiny ve svátek do počtu hodin v poli Odpracováno.

Hodiny zadané ve vystavené mzdě zaměstnance na záložce Hrubá mzda do pole Odprac. svátky se automaticky přičtou do počtu hodin v poli Odpracováno. Automaticky se o tyto odpracované hodiny přepočte základní mzda zaměstnance a vypočte se % příplatek podle nastavení v agendě Globální nastavení/Příplatky. Na tiskové sestavě Výplatní páska se v položce Opracováno uvedou hodiny včetně hodin odpracovaných ve svátek.

Změna zákona o daních z příjmů, která je součástí konsolidačního balíčku, upravuje od 1. 1. 2024 v § 6 odst. 6 využití služebního automobilu zaměstnancem k soukromým účelům. V případě, že se jedná o bezemisní vozidlo, bude zdanitelný příjem zaměstnance činit částka 0,25 % ze vstupní ceny vozidla.

Pro tyto účely jsme do agendy Personalistika na záložku Daně a pojistné přidali nový typ „0,25 % z pořizovací ceny vozu“. Tento typ bude možné použít poprvé ve mzdách za leden 2024.

Pro zdaňovací období roku 2023 jsme upravili hodnotu bezúplatného plnění, od základu daně lze odečíst hodnotu v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně.

Zaktualizovali jsme pracovně právní dokumenty s účinností od 1. ledna 2024.

Jedná se o dokumenty Dohoda o pracovní činnosti, Dohoda o provedení práce, Pracovní smlouva, Informace o obsahu pracovního poměru a Informace o obsahu právního vztahu založeného dohodou.

Zapracovali jsme nové vzory Prohlášení poplatníka daně z příjmů, vzor č. 27 a Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň), vzor č. 11.

Zaktualizovali jsme tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění, vzor č. 28.

Zaktualizovali jsme tiskopisy Žádost podle § 35d odst. 5, zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníků na měsíčních daňových bonusech (vzor č. 13) a Žádost podle § 35d odst. 8, zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (vzor č. 13).

Zaktualizovali jsme znění hlášek týkajících se záporných hodnot na záložce Dovolená v agendě Personalistika.

Nově je v hlášce uvedeno konkrétní pole, kde je nutné zápornou hodnotu vyřešit. Připomínáme, že záporná hodnota je způsobena přečerpáním dovolené zaměstnancem a doposud nebyla vyřešena.

Aktualizovali jsme datovou větu pro elektronické podání ONZ 2022 na verzi 1.2.

Ve schvalovacím procesu je změna výše minimální a zaručené mzdy. Dále je také projednávána změna osvobozeného limitu pro stravenkový paušál a pro paušál za práci z domova. Na zapracování všech těchto změn intenzivně pracujeme a budou součástí některé z dalších aktualizací, které zveřejníme začátkem ledna.

Účetnictví

Pomocí nových dynamických záložek v agendě Banka jednoduše vyfiltrujete doklady, jejichž položky jsou v plné (částečné) výši spárované se zdrojovým dokladem, či naopak doklady nespárované.

V tabulce agendy nejprve označíte sloupec Celkem kliknutím na jeho záhlaví. Díky tomu POHODA automaticky zobrazí nad tabulkou dynamické záložky, díky kterým se velmi rychle dostanete k hledaným záznamům.V účetních jednotkách typu Účetnictví se text uvedený na záložce Poznámky u dokladu nově promítne i do zaúčtování v agendě Účetní deník. Stejnou funkčnost jsme zapracovali i do účetních jednotek typu Daňové evidence, kde se poznámka ze zdrojových dokladů propisuje do peněžního, resp. nepeněžního deníku.

Na základě vašich požadavků jsme vylepšili tiskovou sestavu Pokladní kniha.

Sloupec Částka jsme vynechali a hodnota příjmového, resp. výdajového pokladního dokladu se zobrazí přímo ve sloupci Přijato, resp. Vydáno. Na konci zmíněných sloupců se nově vytiskne jejich součet.

Připomínáme, že sestavu Pokladní kniha naleznete v agendě Pokladna ve dvou variantách (na výšku a na šířku) a lze ji vytisknout za jednotlivé pokladny v zadaném období.Na cizoměnových tiskových sestavách v agendě Saldo se nově zobrazí i součet za cizí měnu v případě, že je před náhledem na sestavu v dialogovém okně Tisk zvolena konkrétní cizí měna.

V účetních jednotkách typu Jednoduché účetnictví jsme pro rok 2023 a následující zaktualizovali tiskové sestavy Přehled o příjmech a výdajích a Přehled o majetku a závazcích, aby odpovídaly vzorům tiskopisů zveřejněných na portálu MOJE daně.

Na tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích jsou nově uvedené sloupce pro činnost v minulém účetním období. Aby bylo možné tyto hodnoty na sestavě vytisknout, zobrazí se nově před náhledem na tiskopis dialogové okno, ve kterém můžete do jednotlivých řádků doplnit příjmy a výdaje za hlavní a hospodářskou činnost v minulém účetním období. Vyplněné částky se v tabulce uloží a při opětovném náhledu se na sestavě zobrazí již automaticky.V následujícím roce po provedení datové uzávěrky se do sloupců pro minulé období automaticky přenesou částky z uzavřeného (běžného) účetního období. V případě potřeby je můžete přepsat či vynulovat. Do sloupců za činnost v běžném účetním období vstupují částky stejně jako dosud ze zdrojových dokladů.

V agendě Legislativa jsme s účinností od 1. 1. 2024 zvýšili sazbu daně z příjmů právnických osob na 21 %.

Pro nově založené účetní jednotky typu Účetnictví jsme v agendě Účtová osnova u účtů 562 Úroky a 662 Úroky upravili nastavení řádku pro výkaz zisku a ztráty. U převedených účetních jednotek zůstává nastavení beze změny.

Fakturace

Potřebujete pro vzájemné zápočty v cizí měně nastavit jiný bankovní účet než pro započtené doklady v domácí měně? Pak jistě oceníte novou volbu Jiný účet.

V dialogovém okně Tisk u vybraných sestav v agendě Interní doklady přibyla volba Jiný účet. Po jejím zatržení se zpřístupní výklopný seznam pro výběr bankovního účtu, který chcete vytisknout na vzájemný zápočet v případě, že hodnota pohledávek převyšuje hodnotu závazků.
Zůstane-li volba odtržená, na vzájemný zápočet se načte bankovní účet jako doposud, tzn. podle údaje v poli Účet dostupného v agendě Uživatelské nastavení/Banka.Pro každou tiskovou sestavu můžete nastavit jiný bankovní účet, což oceníte např. při vzájemném zápočtu do zahraničí, kde je výhodnější zvolit bankovní účet v cizí měně.

Nastavení zmíněné volby je navázáno na uživatele přihlášeného v operačním systému Windows a podle něj se údaje v dialogovém okně synchronizují napříč všemi účetními jednotkami se shodným IČ.

Pokud na jednom počítači pracuje více uživatelů a přihlašují se do Windows pod společným účtem, můžou si nastavení volby a bankovního účtu vzájemně měnit. Z tohoto důvodu doporučujeme jednotlivým uživatelům nastavit vlastní účty pro Windows.

Do agendy Zakázky jsme k hlavní i dodací adrese přidali pole Telefon a E-mail.

Telefon a e-mail se k zakázce přenesou automaticky spolu s adresou, pokud jsou v agendě Adresář vyplněny. Pro zobrazení zmíněných údajů (u již vytvořené zakázky) je potřeba po instalaci lednové verze adresu k jednotlivým záznamům přenést znovu.Na údaje vyplněné u zakázky jsme nově navázali i komunikační funkce Nový hovor, Nový e-mail a Nová SMS z nabídky Záznam, které dosud čerpaly hodnoty z adresáře. Díky zmíněným údajům můžete se svými zákazníky komunikovat přímo z agendy Zakázky. Nejsou-li telefon a e-mail u zakázky vyplněny, použijí se pro funkce z nabídky Záznam/Komunikace údaje z adresáře stejně jako dosud.
Komunikační funkce vyvoláte i kliknutím na samotný název pole Tel a E-mail.

Při účtování na přelomu účetních období se automaticky nastaví číselné řady pro přiznání k DPH.

V agendě Globální nastavení/Daně/DPH se nastavuje číselná řada pro automaticky vytvořený závazek na vlastní daňovou povinnost, resp. pohledávku pro nadměrný odpočet DPH. Nově se při přepnutí do režimu účtování na přelomu období automaticky nastaví číselné řady následujícího účetní období vytvořené z odpovídajících číselných řad běžného účetního období.

Sklady

V účetních jednotkách typu Daňová evidence a Jednoduché účetnictví jsme do agendy Zásoby na záložku Zaúčtování přidali pole Nákup a Prodej.

Pole slouží pro zadání předkontací, které se spolu se zásobou automaticky vloží na položky výdajových a příjmových dokladů. Předkontaci ve zmíněných polích lze přidávat či měnit i hromadně, a to prostřednictvím povelu Upravit vše... z nabídky Záznam/Editace. Pole Nákup a Prodej jsme přidali i do složeného dotazu a díky tomu můžete zásoby jednoduše filtrovat podle zvolené předkontace.V agendách Výrobní požadavky a Výroba POHODA kontroluje, aby u výrobku obsahujícího položky s výrobním číslem nedošlo k zadání množství na desetinná místa. Dosud zmíněná kontrola probíhala pouze v řadě POHODA E1, nově je dostupná i v řadách POHODA MDB a SQL.Majetek

Pro lepší orientaci jsme v agendě Majetek upravili vzhled formuláře. Nově jsou pole přehledně uspořádána a díky tomu jednoduše nastavíte parametry pro výpočet daňových a účetních odpisů.V agendách Majetek a Drobný majetek se na vybraných tiskových sestavách záznamy nově řadí abecedně podle názvu jejich umístění či členění. Jedná se například o sestavy Členění dlouhodobého majetku, Umístění dlouhodobého majetku atd.

V rámci změn v konsolidačním balíčku byla prodloužena možnost uplatnit mimořádné daňové odpisy, jedná-li se o bezemisní vozidlo pořízené v období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2028. Pro odpis tohoto majetku můžete v agendách Majetek a Leasingový majetek použít odpisovou skupinu Sk. 2 – mimořádná.

Homebanking

V agendě Banka jsme nově oddělili funkce pro načítání bankovních výpisů a transakční historie.

Dosud se import spouštěl prostřednictvím stejného povelu a dle zvolené služby homebankingu se načetly buď bankovních výpisy nebo pohyby. Nově jsme do nabídky Záznam/Operace přidali povel Načtení pohybů..., kterým spustíte průvodce importem transakční historie (pohybů na účtu).

Postup načítání pohybů je stejný jako dosud. Na první straně průvodce vyberete ze seznamu požadovanou API služby s přímým napojením na banku (ČS, ČSOB, KB, RB, FIO, Creditas) a na další straně nastavíte parametry pro import. Po dokončení průvodce si naimportované pohyby včetně likvidací zkontrolujte. K tomu můžete využít například i nové dynamické záložky Spárované, Částečně spárované a Nespárované, které jsou dostupné v agendě Banka po označení sloupce Celkem.Pro službu CS Premium API z agendy Homebanking nově umožňujeme odeslání zahraniční nebo SEPA platby.

Pro banku ČSOB využívající formát Multicash z agendy Homebanking jsme upravili generování tuzemského příkazu k úhradě, aby odpovídal aktuálnímu popisu formátu.

Upravili jsme generování variabilního symbolu do SEPA platby při komunikaci přes službu KB API.

V průvodci importem bankovních výpisů lze soubory výpisu nově řadit dle jednotlivých sloupců (Soubor, Datum změny, Účet, Služba).

XML komunikace

Rozšířili jsme kontrolu duplicity vstupního XML požadavku dle ID v obálce (dataPack a dataItem). XML odpověď nově vrací podrobnější informace o nalezeném duplicitním záznamu (agenda, ID záznamu, číslo dokladu atd.).

XML export agendy Prodejky jsme rozšířili o přenos údajů ze záložky Úhrady dokladu (blok <paymentsType>).

XML komunikaci v agendě Zakázky jsme rozšířili o import a export polí Telefon a E-mail u hlavní a dodací adresy.

V účetních jednotkách typu Daňová evidence a Jednoduché účetnictví jsme XML komunikaci v agendě Zásoby rozšířili o import a export předkontací v polích Nákup a Prodej.

XML export v agendě Zásoby jsme rozšířili o přenos číselné hodnoty sazby DPH u nákupní a prodejní ceny zásoby.

XML komunikace v agendě Zakázky již nepodporuje element <contractState> pro stav zakázky.

Ostatní

Od 1. ledna 2024 dochází k zásadním novinkám v oblasti služeb datových schránek.

V programu POHODA nově podporujeme nové typy schránek pro podnikající fyzické osoby – PFO architekt, PFO autorizovaný inženýr a technik a PFO autorizovaný zeměměřický inženýr. Dále jsme přidali nově povolené přípony souborů a zároveň jsme nastavili validace příloh. Maximální počet příloh ve zprávě je nově stanoven na hodnotu 50. Podrobnější informace o novinkách jsou dostupné na webových stránkách k datovým schránkám.

S účinností od 1. ledna 2024 jsme u 22 zemí zaktualizovali sazby zahraničního stravného podle vyhlášky č. 341/2023 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024.

Nastavení výchozího filtru k uloženému dotazu prostřednictvím klávesy Shift a levého tlačítka myši je oblíbenou uživatelskou funkcí. Nově můžete tento výchozí filtr nastavit také v přenosové agendě Závazky–>, ze které přenášíte závazky do příkazu k úhradě. Připomínáme, že nastavení výchozího uloženého dotazu je detekováno černou tečkou před jeho názvem.

mServer jsme rozšířili o nový nepovinný parametr „Stw–Client–Request–ID“ v hlavičce HTTP požadavku určený pro jednoznačnou identifikaci klientských požadavků odeslaných na mServer.

Ministerstvo financí spustilo novou verzi informačního systému ARES, která je v současné době v pilotním provozu a ukončení původního systému je naplánováno k 1. 1. 2024. Vzhledem k tomu, že k datu ukončení vývoje lednové verze programu POHODA nebyl nový IS ARES plně funkční, rozhodli jsme se dočasně ještě využívat jeho původní verzi. Novou verzi ARES zapracujeme do prvního update programu POHODA, který zveřejníme začátkem ledna 2024.

Mobilní aplikace

Na legislativní změny v oblasti DPH reagují také mobilní aplikace mPOHODA 14.1 a mKasa 8.4.

Podívejte se, jak se na změny připravit ve vašich aplikacích.
mPOHODA – Návod na změnu sazeb DPH od 1. 1. 2024
mKasa – Návod na změnu sazeb DPH od 1. 1. 2024

Nové verze aplikace budou vynucovány na všech mobilních zařízeních.