Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Novinky ve verzi Říjen 2023

Popisovaná verze:
POHODA Říjen 2023, release 13500, 11. 10. 2023
Vztaženo k verzi:
POHODA Květen 2023, release 13400
Aktualizace:
POHODA release 13503,
vydáno 28. 11. 2023

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.


   Videonávod: Jak postupovat při instalaci nové verze?

Fakturace

Díky nové agendě Podklady z minulých let POHODA umožňuje sledování a vyhodnocení zakázek za více účetních období.

Upravili jsme nabídku Fakturace a do nově vzniklého submenu Zakázky jsme přidali agendu Podklady z minulých let. Díky záznamům z předchozích účetních období se zachová kontinuita dat po celou dobu trvání zakázek a zvýší se objektivita informací při jejich sledování a vyhodnocení.Ve zmíněném menu najdete i samotnou agendu Zakázky a dále i agendu Stavy zakázek, kterou jsme přesunuli z nabídky Nastavení/Seznamy.

Chcete-li konkrétní zakázku sledovat a vyhodnocovat napříč všemi účetními obdobími, je nejprve nutné do aktuální účetní jednotky naimportovat doklady z minulých let. K tomu slouží průvodce, kterého spustíte prostřednictvím povelu Import podkladů… z nabídky Záznam/Operace. Naimportovat lze záznamy ze starších účetních jednotek se shodným IČ, které jsou převedeny do aktuální verze programu a jsou po datové uzávěrce. Import dat lze provést buď postupně, anebo najednou z vybraných účetních jednotek.

Upozorňujeme, že import podkladů z minulých let může být časově náročná operace, pokud evidujete velké množství zakázek a s nimi souvisejících záznamů.

Pokud jste v předchozích letech provedli opravy, které mají vliv na průběh zakázky, je potřeba provést nový import stejné účetní jednotky, který původní záznamy nahradí.Chcete-li sledovat a vyhodnocovat zakázky jen z aktuálního účetního období, stačí záznamy z nové agendy odstranit pomocí volby Smazání podkladů… dostupné v nabídce Záznam/Operace.V agendě Podklady z minulých let se evidují záznamy naimportované ze starších účetních jednotek. Jedná se o kopie původních záznamů, a tak se může stát, že konkrétní záznam najdete v agendě několikrát. Například neuhrazená faktura se převede datovou uzávěrkou do dalšího roku a díky importu dat z obou účetních jednotek se načte do nové agendy dvakrát. Do sledování a vyhodnocení zakázek však správně vstoupí pouze jednou, a to z nejstaršího účetního období. Pro rozlišení účetního období slouží sloupec Účetní rok. Stejný sloupec nově najdete i na záložce Vyhodnocení zakázky v agendě Zakázky a v agendě Sledování zakázek. Pomocí sloupce jednoduše zjistíte, z jakého účetního období záznam do vyhodnocení či sledování zakázky vstoupil.

Pro korektní sledování či vyhodnocení zakázky doporučujeme provést import záznamů ze všech účetních jednotek od okamžiku jejího vzniku.Záznamy v agendě můžete libovolně vyhledávat, třídit či tisknout prostřednictvím tiskové sestavy Podklady z minulých let (dle agend).

V agendě Zakázky jsme do dialogového okna Tisk u sestav Soupiska dokladů na zakázky, Vyhodnocení zakázek položkově a Přehled ziskovosti zakázek přidali možnost nastavení časového období, za které je chcete tisknout.

Využíváte zálohové faktury a chcete mít přehled o částce zbývající k odpočtu v konečné faktuře? Pak jistě využijete nový sloupce Zbývá uplatnit.Sloupec můžete přidat do tabulky agendy prostřednictvím volby Sloupce… dostupné v kontextovém menu přes pravé tlačítko myši v agendách Vydané zálohové faktury a Přijaté zálohové faktury. Uvedená částka představuje rozdíl hodnot ve sloupcích Celkem a Uplatněno a díky ní jednoduše zjistíte výši zálohy, kterou ještě zbývá uplatnit v konečné zúčtovací faktuře.

Při přenosu vydané zálohové faktury do vydané faktury se nově přenese i bankovní spojení odběratele.

To platí za podmínky, že je u zálohové faktury vyplněna adresa odběratele s vazbou na agendu Adresář, kde je zároveň uvedeno i jeho číslo účtu a kód banky. Funkčnost využijete v případě, kdy po odpočtu zálohy vznikne záporná faktura, kterou potřebujete vložit do příkazu k úhradě.

Používáte tiskovou sestavu Kniha pohledávek v cizí měně? Pak jistě uvítáte, že jsme rozšířili její funkčnost.

Na dialogové okno Tisk v agendách Vydané faktury a Ostatní pohledávky jsme pro sestavu Kniha pohledávek v cizí měně přidali volbu Dle odběratelů. Je-li zatržena, provede se na tiskové sestavě v rámci jednotlivých měn setřídění záznamů dle odběratelů.Podobně jsme rozšířili i tiskovou sestavu Kniha závazků v cizí měně dostupnou v agendách Přijaté faktury a Ostatní závazky. Prostřednictvím nově přidané volby Dle dodavatelů v dialogovém okně Tisk můžete záznamy na sestavě setřídit v rámci dané měny dle dodavatelů.

Nabídku tiskových sestav v agendě Vydané nabídky jsme rozšířili o sestavu Přehled nabízených zásob.Sestava poskytuje přehled o skladových zásobách vybraných nabídek, které nejsou vyřízené nebo plně přenesené do jiného dokladu. U každé zásoby je uvedeno nabízené a přenesené množství, stav zásoby na skladě a rezervované množství. Je-li stav zásoby na skladě ponížený o rezervace menší než nepřenesené množství nabízené zásoby, zobrazí se navíc i rozdíl těchto hodnot ve sloupci chybí.

Pro tiskové sestavy Upomínky faktur v prodlení či Inventarizace pohledávek dostupné v agendě Vydané faktury jsme do nabídky pod tlačítkem PDF přidali povel Exportovat do PDF dle odběratele, který sestavy rozdělí do samostatných PDF souborů podle jednotlivých odběratelů.

Stejnou funkci lze využít také u zmíněných tiskových sestav v cizí měně a dále u sestav Upomínky pohledávek v prodlení (v cizí měně) dostupných v agendě Ostatní pohledávky.

Používáte funkci pro ověření vašich obchodních partnerů v insolvenčním rejstříku? Nově je tato možnost dostupná také v agendě Přijaté poptávky.

Funkce Insolvenční rejstřík… se nabídne po stisku levého tlačítka myši na popisku pole IČ u odběratele ve formuláři zmíněné agendy nebo v nabídce Záznam/Ověření v rejstřících.Do agendy Vydané nabídky jsme nově přidali pole pro zadání formy úhrady.

Účetnictví

Uvádíte na hradicím dokladu i text z formuláře likvidované pohledávky či závazku? Pak Vám jistě přijde vhod rozšíření této funkčnosti.

Připojení textu hrazeného dokladu provedete v agendě Globální nastavení/Platby zatržením pole Text u příslušného řádku s názvem agendy. Dosud se při likvidaci přidal text do formuláře hradicího dokladu, nově se vloží také na jeho položky. Zmíněná funkčnost se týká všech druhů likvidací provedených v agendách Banka, Pokladna a Interní doklady.Nově se při vystavení daňového dokladu k přijaté platbě, resp. uhrazené zálohové faktuře vyplní do pole Datum vystavení aktuální datum. Díky tomu se zachová posloupnost číselné řady z časového hlediska.

Datum zdanitelného plnění zůstává bez změn a stejně jako dosud se vyplní dle data platby.

Do agendy Pokladna jsme přidali novou tiskovou sestavu Součet dokladů dle sazeb DPH.

Její vzhled a funkčnost vychází z tiskové sestavy Součet faktur dle sazeb DPH dostupné v agendě Přijaté faktury. Sestava poskytuje přehled částek v jednotlivých sazbách DPH uvedených na dokladech včetně celkových součtů. Sestava se tiskne na šířku a respektuje výběr záznamů provedený v tabulce agendy Pokladna.Je-li v agendě Účetní jednotky vyplněna cizí země, načteme nově tento údaj v rámci přiznání DPH, kontrolního či souhrnného hlášení i na portál daňové správy EPO.

Připomínáme, že v případě adresy z České republiky můžete pole Země nechat prázdné, neboť ve struktuře XML se tento element nepovažuje za povinný údaj.

Máte-li v agendě Soubor/Účetní jednotky u více firem doplněnou stejnou zemi, u které například změníte její název, provede POHODA nově automatickou synchronizaci této země napříč účetními jednotkami. Změna názvu se projeví v agendě Adresář/Země u účetních jednotek, které mají zmíněnou zemi přiřazenou.

Pro korektní synchronizaci dat v agendě Země doporučujeme používat pro Česko zkratku CZ nebo ČR a pro Slovensko SK.

Optimalizovali jsme datovou uzávěrku, která je díky tomu rychlejší.

Sklady

Prodáváte zboží přes agendu Prodejky a váš odběratel má provozovny či prodejce po celé České republice? Pak Vás jistě potěší, že nově můžete přímo do prodejky doplnit dodací adresu.

Dodací adresa se vyplňuje na stejnojmenné záložce v části Odběratel a funguje stejně jako v jiných agendách. Při přenosu adresy z adresáře nebo při výběru z výklopného seznamu se automaticky vloží na prodejku. Je-li u odběratele evidováno více dodacích adres, vložíte požadovanou adresu prostřednictvím dialogového okna Dostupné dodací adresy. Dále je možné adresu zapsat ručně, vybrat z výklopného seznamu přímo na záložce Dodací adresa nebo se vyplní přenosem jiného dokladu.Dodací adresa se nově tiskne na sestavě Prodejka (daňový doklad) v části Konečný příjemce, dále na dodacích listech a vybraných poštovních sestavách.

Dále jsme část Odběratel rozšířili o pole Telefon, Mobil a E-mail. Na údaje vyplněné na prodejce jsme nově navázali i komunikační funkce Nový hovor, Nový e-mail a Nová SMS, které dosud čerpaly hodnoty z adresáře. Pole jsme zároveň přidali i do editoru tiskových sestav REPORT Designer a díky tomu je můžete přidat na libovolnou sestavu.

Nově lze provést přenos přijaté objednávky do agendy Kasa.

V agendě Kasa jsme do nabídky Záznam přidali submenu Přenos-> s volbou Přijaté objednávky-> a díky tomu lze v agendě Kasa přenést přijatou objednávku do prodejky. Pro přenos můžete použít i novou ikonu v nástrojové liště či novou klávesu v sekci Funkce 2 při použití dotykové klávesnice.

Díky zmíněné funkčnosti můžete jednoduše vyřizovat objednávky z e-shopu přímo prostřednictvím agendy Kasa.

V agendě Kasa jsme vylepšili vyhledávání záznamů.

Je-li aktivní dotykové rozhraní, dochází nově k tzv. řetězení dotazu, kdy se postupným psaním výrazů filtruje nad právě zobrazenými zásobami. Dosud vždy vyhledávání probíhalo nad všemi zásobami.

Pro tiskové sestavy týkající se záznamů typu Vklad/Výběr se nově akceptuje nastavení výchozí tiskové sestavy. Díky tomu lze oddělit nastavení výchozí tiskové sestavy pro prodejku, výdejku i vklad a výběr.

Příjemku lze nově vytvořit z výdejky.

V agendě Příjemky jsme do nabídky Záznam/Přenos-> přidali nový povel Výdejky->, který umožní vytvoření příjemky z výdejky. Příjemku můžete vytvořit buď přenosem celého dokladu, vybraných položek nebo více dokladů najednou prostřednictvím povelu Přenést vše.Po přenosu se na příjemku u skladových položek doplní nákupní cena a sazba z pole DPH nákup uvedené v agendě Zásoby, resp. nákupní cena ze záložky Dodavatelé v řadě POHODA E1, textové položky se přenesou v cenách a sazbách DPH dle výdejky.

V řadě POHODA E1 v agendě Zásoby na záložce Dodavatelé můžete nově vyplnit koeficient čárového kódu až na 4 desetinná místa.Připomínáme, že pole Koef. čár. kódu je přístupné po zatržení volby Evidovat čárové kódy dle měrných jednotek dostupné v agendě Globální nastavení/Sklady.

Do agendy Výdejky jsme přidali funkci pro aktualizaci cen.

Do agendy Výdejky jsme do nabídky Záznam/Operace přidali povel Aktualizace cen…, který aktualizuje ceny skladových položek dle aktuálních prodejních či individuálních cen a cenových akcí.

Vložíte-li zásobu do příjmového dokladu, dochází k jejímu naskladnění až po uložení. Pro větší přehled jsme do agend Příjem-> a Evidenční čísla-> přidali sloupce Stav zásoby (neuloženo), resp. Stav (neuloženo), díky nimž uvidíte stav zásoby, resp. evidenčního čísla včetně množství na dosud neuložených dokladech.

Do přenosové agendy Příjem-> jsme dále přidali sloupec Obj. V (neuloženo), který zobrazí množství objednané zásoby včetně množství v neuložených vydaných objednávkách.Do agendy Pohyby jsme přidali nové sloupce Druh (sklady A), Dodavatel a Výrobce.Personalistika a mzdy

Novelou zákoníku práce byla zjednodušena komunikace v pracovněprávní oblasti. Pro odeslání pracovněprávních dokumentů nově využijete možnost nastavení soukromé emailové adresy zaměstnance.

Do agendy Personalistika na záložku Zaměstnanec jsme přidali nové pole Soukr. email pro nastavení soukromé emailové adresy zaměstnance. Toto pole využijete pro elektronické doručování pracovněprávních dokumentů dostupných v tiskových sestavách agendy Personalistika v oddílu Dokumenty, které lze dle zmíněné novely zasílat elektronicky, ale pouze na soukromý e-mail zaměstnance.

V agendě Personalistika jsme zaktualizovali vzory pracovněprávních dokumentů, a to Dohoda o pracovní činnosti, Dohoda o provedení práce a Pracovní smlouva.

Zřídili si vaši zaměstnanci datovou schránku? Nově můžete odesílat dokumenty do informačního systému datových schránek (ISDS) zaměstnance přímo z programu POHODA.

V agendě Personalistika na záložce Zaměstnanec můžete zaměstnanci nastavit ID jeho datové schránky, kterou využijete pro vzájemnou komunikaci. Při odesílání tiskových sestav ve formátu PDF do datové schránky bude ID datové schránky zaměstnance automaticky uvedeno v dialogovém okně pro odeslání datové zprávy. Nově tak můžete odesílat hromadně i výplatní pásky do datových schránek jednotlivých zaměstnanců.

Chcete mít přehled o personálních a mzdových informacích, které odesíláte svým zaměstnancům prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky? Nově vám s tím pomůže agenda Personální události.

Do nabídky Mzdy jsme přidali novou agendu Personální události, do které se zaznamenávají události spojené s odesláním e-mailu nebo datové zprávy do datové schránky zaměstnance.

Komunikace se zaměstnancem je realizována v agendách Personalistika a Mzdy, proto důvodu jsme do těchto agend přidali i záložku Události. Díky ní snadno dohledáte, jaké dokumenty byly odeslány konkrétnímu zaměstnanci.

Potřebujete snadno a rychle vyhledat zaměstnance, kterým byl vystaven evidenční list důchodového pojištění (ELDP)? POHODA vám to nově umožní.

Do agendy Personalistika jsme přidali předdefinovaný dotaz Vystavené ELDP. S jeho pomocí jednoduše vyberete všechny zaměstnance, kterým byl za vybraný rok vystaven evidenční list důchodového pojištění.

Prostřednictvím volby Výběr/Vybrat doplněk dostupné přes pravé tlačítko myši v tabulce agendy můžete následně zobrazit i seznam zaměstnanců, pro které ještě nebyl ELDP vystaven.

Mzdový list lze nově vytisknout za zvolené časové období.

Dosud bylo možné zobrazit tiskovou sestavu Mzdový list jen souhrnně za celý rok, resp. za všechny zatím zpracované měsíce daného roku. Nově si můžete zvolit časové období, za které se mají údaje ve zmíněné tiskové sestavě zobrazit a tisknout. Výběr požadovaných měsíců provedete v dialogovém okně Tisk u tiskové sestavy Mzdový list dostupné v agendě Personalistika.

Tuto novinku využijete například při kontrolách mzdových údajů ze strany institucí státní správy (např. úřadu práce), ale i pro účely své vlastní interní kontroly.

Uplatňujete na své zaměstnance slevu na pojistném a zároveň poskytujete dovolenou nad zákonný nárok? POHODA vám nově umožní tuto dovolenou rozlišit.

V agendě Personalistika jsme na záložku Nepřítomnost přidali nový sloupec Nad zák. nárok, který využijete pro rozlišení čerpání dovolené nad zákonný nárok 4 týdnů.

Je-li sloupec zatržen, hodiny čerpané dovolené nově vstoupí do odpracované doby, tj. limitu 138 hodin podle § 7a odst. 3 písm. c) zákona o pojistném na sociální zabezpečení, pro posouzení nároku na slevu na pojistném.

XML komunikace a homebanking

XML komunikaci v agendě Vydané nabídky jsme rozšířili o import a export formy úhrady.

XML komunikaci jsme rozšířili o import agendy Servis.

XML komunikaci v agendě Příjemky jsme rozšířili o možnost vytvoření příjemky s vazbou na vydanou objednávku. Vazbu je možné provést na celý doklad nebo jeho položky.

Při XML importu dokladu s adresou navázanou na adresář je nově možné vložit na doklad i dodací adresu, a to přes její ID.

XML export a import prodejky jsme rozšířili o dodací adresu.

XML import inventurních seznamů jsme rozšířili o import poznámky.

Při XML importu dokladu se skladovou položkou se u ní nově nastaví předkontace dle výnosového účtu nastaveného v agendě Zásoby na záložce Zaúčtování v poli Výnos.

Pro banku CREDITAS jsme do agendy Nastavení/Homebanking přidali novou službu Creditas API, která umožňuje prostřednictvím online komunikace přes API rozhraní stažení bankovních pohybů a odeslání příkazů k úhradě tuzemských, zahraničních a SEPA plateb.

Služba FIO API Bankovnictví nově stahuje transakční historii a bankovní výpisy ve formátu FIO XML (místo formátu ABO).

Pro banku Commerzbank využívající formát MultiCash z agendy Homebanking jsme upravili generování tuzemského příkazu k úhradě, aby odpovídal aktuálnímu popisu formátu.

V agendě Pravidla párování dokladů jsme typ pohybu Výdej rozšířili o možnost párování podle čísla objednávky.

To využijete pro párování záporné vydané faktury s vyplněným číslem objednávky nebo pro vydaný opravný daňový doklad, který byl vytvořen z faktury s vyplněným číslem objednávky.

V agendě Pravidla párování dokladů z nabídky Nastavení/Homebanking zkopírujete příslušný záznam týkající se výpisů a na záložce Pravidla u typu pohybu Výdej přidáte ve sloupci Párování parametr:

  • COD=VSP Číslo objednávky dokladu = VS platby
  • DOC=SSP Číslo objednávky dokladu = SS platby

Pravidlo porovná číslo objednávky uvedené na dokladu (COD) s variabilním, resp. specifickým symbolem platby. Ke spárování dokladu dojde v případě, že se obě hodnoty rovnají, a zároveň platí, že variabilní, resp. specifický symbol na bankovním pohybu není prázdný.

Ostatní

Potřebujete rychle založit doklad s potřebnými údaji z formuláře, ale bez položek? Nově můžete využít povel pro kopírování dokladu bez položek.

Povel Kopírovat bez položek naleznete v nabídce Záznam/Editace v agendách Banka, Pokladna, Interní doklady, Přijaté nabídky, Vydané nabídky, Přijaté poptávky, Vydané poptávky, Přijaté objednávky, Vydané objednávky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky, Prodejky. Využít můžete také klávesovou zkratku CTRL+Alt+K.

Upozorňujeme, že z důvodu přidání nové klávesové zkratky byla v programu POHODA resetována nastavení uživatelských klávesových zkratek.

Práci s doklady vám nově urychlí i možnost třídění jejich položek.

K třídění položek můžete využít povely z kontextového menu, kterými položky seřadíte vzestupně či sestupně podle libovolného sloupce, který je právě aktivní.Funkci pro změnu pořadí položek pouhým přetažením myši můžete v programu POHODA využívat od verze Květen 2023 v agendě Vydané faktury. Nově jsme pro vás tuto možnost rozšířili i do ostatních agend.

Na záložce s položkami dokladu nejprve kliknete na číselné označení řádku, stisknete klávesu Shift a tahem myši přesunete řádek na požadované místo. Pořadí není možné měnit na rozeditovaném dokladu. Zmíněnou funkci naleznete ve všech agendách, ve kterých lze změnit pořadí jednotlivých položek dokladů prostřednictvím povelu Pořadí, který je přístupný z místní nabídky po stisku pravého tlačítka myši.

Evidujete v agendě Adresář dodací adresy? Nově můžete libovolně měnit jejich pořadí.

Do kontextového menu dostupného přes pravé tlačítko myši na záložce Dodací adresy jsme přidali povel Pořadí, díky kterému můžete měnit pořadí jednotlivých adres (vyjma adresy označené jako výchozí). Do zmíněného menu dále přibyly i povely pro mazání a třídění jednotlivých položek.Využíváte číslování zákazníků? Pak vás jistě potěší, že jsme do agendy Uživatelské nastavení/Číselné řady přidali pro agendu Adresář možnost volby výchozí číselné řady dle přihlášeného uživatele.Pro načtení QR kódu typu „QRFaktura“ nebo „QRPlatba + F“ POHODA nově podporuje i formát PDF. Načtení QR kódu je podmíněno tím, že je program spuštěn na operačním systému Windows 10 nebo Windows 11, které disponují potřebnými systémovými nástroji.

Vytváříte-li v účetní jednotce typu Účetnictví kartu majetku automaticky z přijaté faktury, přenesou se nově do agendy Majetek i střediska, činnosti a zakázky.

V účetní jednotce typu Daňová evidence se údaje přenesou při automatickém vytváření karty dlouhodobého či drobného majetku z agend Banka a Pokladna.

V účetních jednotkách typu Daňová evidence a Jednoduché účetnictví jsme do agendy Majetek/Majetek přidali tiskovou sestavu Karta dlouhodobého majetku s odpisy.

Sestava poskytuje celkový přehled o majetku, všech majetkových operacích a daňových odpisech. Kromě vstupní ceny je zde vyčíslen odpis uplatněný v jednotlivých letech po celou dobu odpisování a zůstatková cena.

Stejné informace najdete i na nové soupiskové sestavě Karty dlouhodobého majetku s odpisy, kterou můžete vytisknou za vybrané karty majetku najednou.V účetních jednotkách vykazující údaje pro Intrastat se nově kontroluje, zda kód zboží odpovídá kódu kombinované nomenklatury.

Při uložení záznamu v agendách Zásoby, Vydané faktury a Přijaté faktury POHODA nově zobrazí upozornění, pokud kód zásoby není uveden v seznamu kódů kombinované nomenklatury.

Podle číselníku ČNB jsme zaktualizovali seznam kódů bank.

Mobilní aplikace

Součástí obchodní praxe je nejen vystavování faktur, ale také jejich přijímání. Aplikace mPOHODA vám nově s evidencí přijatých faktur pomůže.

V aplikaci mPOHODA v menu Nákup přibyla nová agenda Přijaté faktury, která slouží k evidenci faktur obdržených jako doklad o nákupu zboží či služeb.

Na přijatou fakturu se v adresní části nabízí pouze ty adresy, které mají v adresáři nastaven obchodní vztah Dodavatel. V sekci Platba uveďte platební údaje, na jejichž základě pak budete moci v programu POHODA vygenerovat příkaz k úhradě.

Přijaté faktury se synchronizací dat přenášejí do programu POHODA. Změny provedené na zmíněných dokladech se pak synchronizují zpět do aplikace mPOHODA. Přijatou fakturu vytvořenou přímo v programu POHODA nelze exportovat do aplikace mPOHODA.

V případě, že se částka DPH uvedená dodavatelem u položky faktury neshoduje s částkou vypočtenou systémem, upravte ji kliknutím na ikonu . Aby se doklad následně správně naimportoval i do programu POHODA, je nutné mít v agendě Globální nastavení v sekci DPH/DPH – ostatní aktivní kontrolu tolerance DPH.