Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Květen 2021

Update POHODA, rel. 12806

K dispozici od: 11. 8. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12805

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12801, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12806 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Placené volno související s akcemi pro děti a mládež

Do agendy Personalistika jsme na záložku Nepřítomnost přidali novou nepřítomnost Akce pro děti a mládež. Tuto nepřítomnost zadáte svým zaměstnancům, kteří žádají o poskytnutí placeného volna souvisejícího s akcemi pro děti a mládež (jedná se o tábory a sportovní soustředění). S účinností od 1. 1. 2021 podle ustanovení §203a zákoníku práce přísluší zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku nejvýše za 1 týden v kalendářním roce (u jednoho zaměstnavatele).

Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy ze státního rozpočtu; nehradí se náhrada mzdy nad rozsah stanovený zákoníkem práce. Náhradu mzdy je možné poskytnout maximálně ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářního roku, v němž je pracovní volno poskytnuto. Podle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí činí průměrná mzda v národním hospodářství za 1.–3. čtvrtletí 2020 částku 34 611 Kč.

Úhradu poskytuje na žádost okresní správa sociálního zabezpečení podle sídla právnické osoby či místa trvalého pobytu, pokud je zaměstnavatelem fyzická osoba. Zaměstnavateli je kromě náhrady mzdy hrazeno také pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, zaměstnavatel je povinen pojistné z této kompenzace odvést.

Do agendy Mzdy/příslušný měsíc jsme přidali tiskovou sestavu Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy – akce pro děti a mládež. V žádosti budou uvedeni zaměstnanci, kteří čerpali pracovní volno související s akcí pro děti a mládež s uvedením výše poskytnuté náhrady mzdy a odvodů sociálního a zdravotního pojištění z této náhrady mzdy. Zaměstnavatel musí s žádostí doložit poskytnutí náhrady mzdy a splnění podmínek pro její poskytnutí. Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy za více měsíců sestavíte v agendě Mzdy/Mzdy.

Upravili jsme výpočet nároku na dovolenou, kdy se nově odpracované hodiny načítají zaokrouhlené matematicky na dvě desetinná místa.

Ostatní

XML import/export dat agendy Výdejka byl rozšířen o přenos parametru <kasa>. Pro import dat je možné nastavit pouze kasu typu „mKasa“.

Byl upraven přenos práv souboru při přesouvání v rámci jednoho svazku. Přesunutý soubor např. PDF s ISDOC bude nyní dědit práva ze složky.

Pokud je v agendě Globální nastavení/Sklady/Doklady se zásobami zatržena volba Záporný skladový příjem vykazovat jako výdej, je již možné naimportovat balíček z pobočky/klienta na centrálu/účetní.

Byl opraven převod starších účetních jednotek v případě, že u majetku je zadáno snížení ceny větší než zůstatková cena.

Update POHODA, rel. 12805

K dispozici od: 26. 7. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12804

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12801, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12805 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

XML komunikace

XML komunikace v agendách Banka (pouze DE) a Přijaté poptávky byla rozšířena o režim OSS.

Při XML importu dokladu v režimu OSS program POHODA ověří, zda je u skladové položky uveden druh dodání. Pokud vstupní XML doklad tento údaj neobsahuje, nastaví POHODA nově druh dodání podle zásoby v případě, že je uveden na skladové kartě.

Při XML importu vydané faktury s vazbou na přijatou objednávku a přijaté objednávky s vazbou na vydanou nabídku se nově přenáší údaje pro OSS, tj. druh dodání a důkazní prostředky.

XML import faktury s vazbou na výdejku nebo přijatou objednávku nově umožní přenést evidenční číslo na skladové položce dokladu.

Při XML importu dokladu v režimu OSS nově není povinný parametr Druh dodání OSS pro položky s 0% sazbou DPH (včetně odpočtu zálohy).

Jak si v programu POHODA režim One Stop Shop (OSS) nastavit, vám během pár minut předvede naše lektorka Šárka ve videonávodu níže.

Ostatní

Při vložení navazující nepřítomnosti z eNeschopenky se správně určí rozhodné období pro tiskovou sestavu Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění (NEMPRI).

Při prodeji zásoby se vždy uplatní správná cenová akce i v případě, že je určena pro konkrétní odběratele či skupinu.

Na tiskovou sestavu Pohledávka v cizí měně se již vytisknou položky s 0% sazbou DPH.

Provedli jsme optimalizaci importu dat z externí databáze. Import zásob s prodejními cenami z databáze formátu POHODA již proběhne korektně. Při importu dat ve formátu XLSX do agendy Přijaté faktury již dojde při výchozím nastavení průvodce ke správnému párování pole pro plnění bankovního účtu na dokladu.

Upravili jsme překreslování položek při ukládání prodejky v případě, že byl současně zobrazen horizontální scrollbar.

Update POHODA, rel. 12804

K dispozici od: 7. 7. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12803

Pro správnou komunikaci je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 12801, který je k dispozici od 9. 7. 2021.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12804 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Režim One Stop Shop

Na dokladu vystaveném v režimu OSS již není povinné vyplnění pole Druh dodání OSS u položek se sazbou DPH 0 %. To se týká i položky s odpočtem zálohy v případě, že k úhradě dané zálohové faktury nebyl vystaven daňový (interní) doklad, a je tedy do konečné faktury přenesena v 0% sazbě daně.

Je-li k úhradě zálohové faktury vystaven daňový (interní) doklad, přenese se na položku s odpočtem zálohy v konečné zúčtovací faktuře údaj vyplněný v poli Druh dodání OSS u daňového (interního) dokladu.

Zásoby

V agendě Zásoby jsme optimalizovali přidávání zásob na položky soupravy a kompletu v případě, kdy je v účetní jednotce evidováno větší množství prodejních cen.

Při exportu tabulky agendy Zásoby nebo jejím otevření v Excelu již nedojde k předčasnému ukončení programu v případě, že je v tabulce zobrazen sloupec Druh dodání OSS.

XML komunikace

Upravili jsme schéma invoice.xsd pro import faktury v režimu OSS s odpočtem zálohy. Nově je možné nastavit druh dodání OSS na položce typu Odpočet zálohy.

Při XML importu dokladu, který není v režimu OSS, se již nezobrazí upozornění na chybějící údaj v poli Druh dodání OSS.

Ostatní

V poslední aktualizaci operačního systému Windows a produktů Microsoft Office došlo k chybnému převázání komponenty ACE DAO, kterou produkty STORMWARE vyžadují pro své fungování. Proto jsme provedli optimalizaci, která spustí automatickou opravu komponenty. Pokud automatická oprava neproběhne, zobrazí POHODA hlášení s odkazem na návod, jak provést ruční instalaci komponenty.

Pokud budou i po instalaci tohoto update problémy přetrvávat, obraťte se, prosím, neprodleně na naše techniky ze zákaznické podpory.

Na tiskovou sestavu Přehled o výši pojistného (PVPOJ) správně vstupuje název státu, pokud je v agendě Účetní jednotky vyplněn cizí stát.

Podle číselníku ČNB jsme aktualizovali seznam kódů bank.

Update POHODA, rel. 12803

K dispozici od: 24. 6. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12802

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12800, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12803 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Režim One Stop Shop

Od 1. července 2021 platí nová pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb koncovým zákazníkům v Evropské unii. Ruší se dosavadní limity a zároveň vzniká pouze jeden ve výši 10 000 EUR bez DPH společný pro prodej zboží a poskytnutí vybraných služeb do všech členských států EU dohromady.

V případě překročení zmíněného limitu můžete nově využít režim One Stop Shop (režim jednoho správního místa) a díky němu odvést DPH v eurech českému finančnímu úřadu, který peníze do členských států přerozdělí.

V programu POHODA jsme rozšířili funkčnost pro režim EU, který se týká prodeje zboží na dálku a poskytnutí služeb koncovému spotřebiteli v jiném členském státě EU. Nastavení režimu OSS a vstup dokladu do tohoto režimu vychází z dosavadní funkčnosti režimu MOSS.

Jak si v programu POHODA režim One Stop Shop (OSS) nastavit, vám během pár minut předvede naše lektorka Šárka.

Nastavení režimu OSS

Nastavení režimu OSS proveďte v agendě Globální nastavení/Daně/DPH – ostatní zatržením volby One Stop Shop (OSS). Upozorňujeme, že se tato volba zpřístupní až poté, co si zatrhnete volbu Nabízet historické sazby DPH a v sekci Cizí měny volbu Povolit použití cizích měn.

Tím se v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty zpřístupní agenda Sazby DPH v EU, kde si nastavíte sazby DPH platné pro vybrané státy Evropské unie, do kterých poskytujete uvedené zboží a služby.

Vystavení dokladu v režimu OSS

Vystavení dokladu v režimu OSS provedete prostřednictvím povelu Záznam/OSS..., který je nutné zvolit na novém dokladu ještě před vyplněním jeho položek. Povel je dostupný v agendách Pokladna (příjem), Banka (příjem) – pouze v DE, Vydané nabídky, Přijaté poptávky, Přijaté objednávky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Výdejky a Interní doklady.

Zmíněný povel otevře dialogové okno One Stop Shop (OSS), kde vyberete příslušný stát spotřeby a v poli Druh dodání nastavíte požadovaný druh zboží nebo služby. Sazby DPH se automaticky načtou z agendy Sazby DPH v EU. Na základě těchto údajů se doklady seskupí ve vystaveném přiznání OSS.

U opravných daňových dokladů je nutné vyplnit i datum zdanitelného plnění původního daňového dokladu. Na základě tohoto data a data zdanitelného plnění ODD určíme, zda se jedná o opravu před lhůtou pro podání daňového přiznání, nebo o opravu po lhůtě pro podání přiznání.

V aktuální verzi programu POHODA nepodporujeme možnost evidence provozovny v jiném státě EU. V případě, že tuto evidenci potřebujete, kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Agenda Zásoby

Druh poskytnuté služby nebo zboží je možné nastavit v agendě Zásoby na záložce Zaúčtování v poli Druh dodání. Uvedenou hodnotou se po přenesení skladové zásoby na záložku Položky faktury (dokladu) automaticky vyplní i stejnojmenný sloupec.

Členění DPH

Dokladům, které vytvoříte v režimu OSS, můžete přiřadit členění DPH typu R. Tato členění použijete u uskutečněných plnění, u kterých potřebujete uvést částku DPH odváděnou v jiném členském státě a zároveň se tato plnění musí projevit v tuzemském přiznání, do kterého vstupuje základ daně.

U dokladů, které vstupují pouze do přiznání jiného členského státu, využijete typ členění Nezahrnovat do přiznání.

XML komunikace

XML komunikaci jsme rozšířili o možnost vystavení dokladu v režimu OSS. Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách.

Převod ze starší verze

Při převodu účetní jednotky ze starší verze programu zkontrolujeme, zda neobsahuje doklady v režimu MOSS s datem zdanitelného plnění od 1. 7. 2021. Pokud ano, bude k dokladům automaticky nastaven příznak OSS. Pro správný vstup do daňového přiznání OSS je nutné, aby daňové doklady měly vyplněno pole Druh dodání OSS. Bude-li toto pole prázdné, zobrazí se v logu při převodu databáze upozornění a je nutné uvedené doklady upravit.

Možnost vystavení daňového přiznání v režimu OSS od zdaňovacího období 3q 2021 pro vás připravujeme do některé z dalších aktualizací.

Podrobnější informace o režimu OSS najdete v nápovědě programu POHODA v části Jak postupovat?

Ostatní

Po aktualizaci prodejních cen volbou Prodejní ceny neměnit, pouze přepočítat se již správně zaokrouhlí prodejní cena zásoby v případě, kdy je u zásoby zadána prodejní cena na více desetinných míst, než je nastaveno u cenové skupiny.

Upravili jsme PDF elektronický podpis tak, aby byl dokument podepsán i v případě, že uživatel nemá právo na export ISDOC dokumentu a zároveň je zatržená volba Při exportu sestavy do PDF vytvořit a vložit ISDOC jako přílohu.

Upravili jsme import ISDOC dokumentu s přílohami.

V řadách POHODA SQL a E1 již proběhne import agendy v případě, že účetní jednotka nemá aktivní historické sazby DPH.

Optimalizovali jsme synchronizaci zásob s aplikací mPOHODA.

Update POHODA, rel. 12802

K dispozici od: 8. 6. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12801

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12800, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12802 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Homebanking

U služeb ČSOB CEB, FIO API, ČS Databanking se již použije nastavená složka pro stažení bankovních výpisů.

Ostatní

Upravili jsme export tiskové sestavy do formátu PDF (u obrázků s rozlišením menším než 300 DPI nedocházelo k exportu).

Update POHODA, rel. 12801

K dispozici od: 1. 6. 2021
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12800

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12800, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12801 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

XML komunikace

Upravili jsme XML import dokladu s volitelnými parametry.