Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky ve verzi Květen 2016

Novinky ve verzi Květen 2016

CD

Popisovaná verze: POHODA Květen 2016, release 11300
Vztaženo k verzi: POHODA Leden 2016, release 11200
K dispozici od: 23. 5. 2016

Časopis Moje POHODA k verzi Květen 2016
(archivní čísla časopisu Moje POHODA)

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.


Nejnovější aktualizace: POHODA, rel. 11304 - k dispozici od 26. 09. 2016.

 

Online databáze otázek a odpovědí k programu POHODA

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
ÚčetnictvíSklady a KasaHomebanking
AdresářElektronická podáníOstatní
FakturaceInternetové obchodyAplikace mPOHODA
Personalistika a mzdyXML 

Účetnictví

NovinkaPokud používáte během účtování předkontaci Nevím, určitě vás potěší, že při provádění účetní uzávěrky vás program nově upozorní na doklady s touto předkontací.

Prostřednictvím povelu Účetnictví/Uzávěrka/Účetní uzávěrka se zobrazí dialogové okno Účetní uzávěrka. Po jeho odsouhlasení program POHODA zkontroluje, zda se v účetní jednotce nenachází nějaké doklady s předkontací Nevím. Pokud ano, zobrazí upozornění včetně seznamu agend a počtu dokladů, ve kterém se příslušné doklady nachází.

Při zpracování účetní uzávěrky vás POHODA upozorní na všechny doklady s předkontací Nevím.

Konkrétní doklady lze případně vytisknout v kontrolní sestavě Doklady k zaúčtování (předkontace Nevím) v agendě Účetní deník.

NovinkaStahujete bankovní výpisy přes službu Homebanking ještě dříve, než faktury zaevidujete, a není tedy možné likvidaci provést přímo při načítání výpisu? Pak jistě v agendě Banka oceníte funkci pro automatickou likvidaci.

Prostřednictvím povelu Automatická likvidace… z nabídky Záznam je možné rychle a snadno spárovat pohledávky, závazky nebo doklady v cizí měně s hradicími doklady v agendě Banka. Tento povel tedy použijete v případě, že chcete likvidaci provádět na stávající doklad (bez založení nového). Automatická likvidace se provede pro vybrané doklady, které mají vyplněný variabilní symbol a zároveň ještě nejsou spárovány s prvotními doklady, například s fakturami.

Spoustu času i práce vám ulehčí nová funkce pro automatickou likvidaci bankovních dokladů.

Jak?Otevřete agendu Banka a vyberte bankovní doklady, které chcete spárovat. Poté zvolte povel Automatická likvidace... z nabídky Záznam. Na první stránce Průvodce automatické likvidace bankovních dokladů rozhodněte, zda požadujete párovat podle shodného VS.

Při automatické likvidaci se bankovní doklady párují podle shodného variabilního symbolu.

Nezatržením této volby dojde ke spárování dokladů se stejným variabilním symbolem do částky úhrady uvedené na dokladu. Pokud máte více shodných variabilních symbolů a částka úhrady se zároveň liší od částky na dokladu, nedojde k automatickému spárování plateb.

Pokud likvidujete více dokladů na jeden bankovní a volbu zatrhnete, doklady se opět automaticky spárují, u posledního se však provede pouze částečná likvidace, tj. do výše uvedené na bankovním dokladu. Likvidace se provádí od dokladu s nejstarším datem splatnosti.

Jak?Stiskem tlačítka Další se program pokusí zlikvidovat jednotlivé pohledávky a závazky, které se po dokončení operace objeví na záložce Likvidace u příslušného bankovního dokladu. Na této stránce průvodce zjistíte výsledky automatické likvidace (seznam bankovních dokladů, které se podařilo/nepodařilo zlikvidovat). Výsledky si můžete vytisknout nebo zobrazit v Poznámkovém bloku. Pro dokončení operace stiskněte tlačítko Dokončit. V agendě Banka se automaticky vyfiltrují doklady, u kterých došlo ke spárování. Doklady zkontrolujte a ověřte správnost zaúčtování v deníku.

Seznam bankovních dokladů, které se podařilo, či nepodařilo zlikvidovat, vám ukáže tento průvodce.

Informace o provedení automatické likvidace naleznete na záložce Poznámky u konkrétního dokladu. Výsledek likvidace je zapsán v souboru AutLikv.txt a AutLikv.log, který naleznete v adresáři Log programu POHODA.

Informaci o provedení automatické likvidace najdete také u konkrétního dokladu na záložce Poznámky.

Postup při párování dokladů:

Při párování bankovních dokladů dochází nejprve k vyhledání dokladů odpovídajícího typu (příjem/výdej) se shodným variabilním symbolem. Pokud takových dokladů existuje více, hledá se shoda s číslem bankovního účtu. Jestliže opět nedojde ke spárování, hledá se shodná částka. Pokud i v tomto případě existuje více dokladů, je bankovní doklad považován za opakovanou (pravidelnou) platbu a sváže se s dokladem, který má nejstarší datum splatnosti. Algoritmus párování dokladů a zaúčtování jednotlivých pohybů funguje na stejném principu jako u služby Homebanking.

Automatickou likvidaci může provádět uživatel s povoleným právem Likvidace ve stromu práv Účetnictví/Ostatní v agendě Přístupová práva. Před provedením automatické likvidace doporučujeme provést zálohu účetní jednotky.

Podrobnější popis naleznete v interaktivní nápovědě programu POHODA.

Adresář

NovinkaNově můžete v adresáři u každé firmy individuálně nastavovat Cizí měnu a Výchozí sazbu DPH, které se následně přenesou spolu s adresou do dokladu.

Jak?Cizí měnu zadejte přímo do agendy Adresář k jednotlivým kontaktům, pro které požadujete výchozí vystavení dokladu v konkrétní cizí měně. Při vytváření nového dokladu pak stačí vybrat příslušnou firmu a pole Částka se automaticky změní na pole Částka v cizí měně. Současně s tím se vloží do dokladu cizí měna z Adresáře.

Nastavte si předem ke každé firmě v adresáři Cizí měnu i Výchozí sazbu DPH – do dokladu se pak přenesou automaticky.

Jak?Výchozí sazbu DPH vyberte pro firmy, u kterých nejčastěji probíhá fakturace v jiné sazbě, než kterou máte nastavenou v agendě Uživatelské nastavení. Pro skladové zásoby se i nadále bude přednostně používat sazba DPH nastavená pro jednotlivé skladové karty v agendě Zásoby.

Fakturace

NovinkaVyužíváte často tiskovou sestavu Kniha závazků či Přijaté faktury a chyběl vám pro větší přehlednost údaj o variabilním symbolu? Program POHODA vám ho nyní poskytne.

Pomocí přidaných tiskových sestav Přijaté faktury (na šířku) a Kniha závazků (na šířku) si nově vytisknete vybrané doklady včetně variabilního symbolu.

Na tiskové sestavy Kniha závazků a Přijaté faktury (na šířku) jsme přidali sloupec s variabilním symbolem.

Jak?Tiskové sestavy naleznete v agendě Přijaté faktury v dialogovém okně Tisk, pod soupiskou Přijaté faktury a Kniha závazků.

NovinkaMáte přijatou zálohovou fakturu a chcete provést její odpočet včetně položek do konečné zúčtovací faktury? POHODA nově k těmto položkám automaticky vyplní také předkontace s účtem, který jste nastavili dané zásobě v agendě Zásoby.

Dosud se předkontace nastavovala pouze po přenosu položkové vydané zálohové faktury do konečné zúčtovací faktury, nyní jsme funkčnost rozšířili i na přijaté zálohové faktury.

Účet, na který se má konkrétní zásoba zaúčtovat, vyplňte do pole Náklad.

Jak?Na záložce Zaúčtování v agendě Zásoby do pole Náklad vyplňte účet, na který se má zásoba zaúčtovat. V agendě Předkontace si s tímto účtem vytvořte novou předkontaci, která se použije v agendě Přijaté faktury. Následně do nové přijaté zálohové faktury přeneste skladovou zásobu, jež má pole Náklad vyplněné. Pokud při odpočtu této zálohové faktury použijete povely Přenést i položky nebo Přenést s výběrem položek, skladové položky nově vzniklé přijaté faktury se zaúčtují na účet nastavený v agendě Zásoby.

NovinkaPOHODA vám přináší novou tiskovou sestavu Součet faktur dle sazeb DPH, kterou nejdete ve Vydaných a Přijatých fakturách. Využijete ji především pro přehled částek v jednotlivých sazbách DPH za vybrané faktury. Tento typ tiskové sestavy můžete již znát z agendy Prodejky.

Přehled částek v jednotlivých sazbách DPH za vybrané faktury vám ukáže tato nová tisková sestava.

NovinkaPotřebujete pro svou banku nebo obchodní partnery přehled neuhrazených pohledávek a závazků po splatnosti? Pokud ano, tak jistě oceníte možnost libovolně si nadefinovat limity počtu dnů po splatnosti, podle nichž se příslušné pohledávky a závazky rozdělí.

Seznam pohledávek a závazků po splatnosti poskytují sestavy Pohledávky dle rozmezí splatnostiZávazky dle rozmezí splatnosti. Dosud program POHODA umožňoval tisk takových dokladů rozdělených do kategorií podle předem daného počtu dnů po splatnosti (do 30, 90, 180, 360 a nad 360 dnů). Nyní si kromě toho můžete nastavit také vlastní rozmezí splatnosti.

Jak?Nastavení limitů dnů po splatnosti se provádí v dialogovém okně Tisk u sestav Pohledávky dle rozmezí splatnosti (v agendách Vydané faktury a Ostatní pohledávky) a Závazky dle rozmezí splatnosti (v agendách Přijaté faktury a Ostatní závazky). Do pole Rozmezí splatnosti si zadejte dolní limity intervalů dnů po splatnosti. Limity se musí od sebe oddělit čárkou a mohou nabývat kladných hodnot (dny po splatnosti) nebo záporných hodnot (dny před splatností). Pokud si chcete zobrazit pohledávky a závazky s počtem dnů po splatnosti, které přesahují poslední interval, zadejte si jako poslední limit znak *.

Neuhrazené pohledávky a závazky vstupující do tiskových sestav si snadno rozdělíte podle vámi nadefinovaného rozmezí splatnosti.

NovinkaNově jsme přidali počáteční stavy syntetických účtů přijatých a poskytnutých záloh na příslušné tiskové sestavy zálohových faktur.

Na tiskové sestavy Inventura vydaných zálohových fakturSoupis vydaných zálohových faktur jsme přidali údaj o počátečním stavu syntetického účtu přijatých záloh 324. Tyto kontrolní sestavy jsou dostupné v agendě Vydané zálohové faktury.

 

Na této tiskové sestavě nově najdete výši počátečního stavu syntetického účtu přijatých záloh 324.

Doplnili jsme také počáteční stav syntetického účtu poskytnutých záloh 314 na kontrolní sestavy Inventura přijatých zálohových fakturSoupis přijatých zálohových faktur. Tyto sestavy najdete v agendě Přijaté zálohové faktury.

NovinkaPoužíváte agendu Dopravci, a tím pádem na jednotlivých dokladech vyplňujete stejnojmenné pole? Jistě vás potěší rozšíření přenosů pole Dopravce do dalších agend.

Pole Dopravce se nově přenáší při vytváření vydané zálohové faktury z přijaté objednávky, výdejky z přijaté objednávky a výdejky z vydané faktury.

Pokud budete mít předem vytvořený doklad (např. vydanou zálohovou fakturu) s vyplněným polem Dopravce, při přenosu přijaté objednávky do této zálohové faktury se do pole vloží údaj ze zdrojového dokladu, tedy z přijaté objednávky.

Personalistika a mzdy

NovinkaOd nové verze můžete při zaúčtování mezd vytvořit pro každého zaměstnance samostatný pokladní doklad na výplatu mzdy v hotovosti.

Jak?Do agendy Globální nastavení/Mzdy jsme pro tento účel přidali volbu Vytvářet hotovostní doklady dle zaměstnanců. Na dokladu bude vždy uvedené jméno a adresa zaměstnance, stejně jako na závazku při výplatě mzdy na účet.

NovinkaAbyste lépe odlišili závazky vytvořené z mezd jednotlivých zaměstnanců, je nyní možné do programu POHODA zadat pro každého zaměstnance speciální variabilní symbol.

 V nové verzi programu lze každému zaměstnanci přiřadit speciální variabilní symbol.

Jak?Do agendy Personalistika jsme na záložku Zaměstnanec doplnili pole Variabilní symbol (V. s.), kam můžete zapsat například osobní číslo či rodné číslo zaměstnance. Pokud pole nevyplníte, variabilní symbol bude vytvořený z čísla dokladu, stejně jako doposud.

Novinka V agendě Personalistika na záložce Doplňkové údaje jsme v poli Způsob ukončení rozšířili seznam způsobů ukončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

 V agendě Personalistika jsme rozšířili seznam se způsoby ukončení pracovního poměru.

Údaje z tohoto pole vstupují do tiskových sestav Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti a Potvrzení zaměstnavatele o průměrném/pravděpodobném výdělku a způsobu ukončení prac. poměru.

NovinkaZaměstnance zavedené do agendy Personalistika v režimu na přelomu účetních období, kterým vznikl pracovní poměr v novém účetním období, najdete po datové uzávěrce pouze v databázi nového účetního období.

NovinkaNa tiskové sestavě Přehled náhrad mzdy v agendě Mzdy si nyní můžete zkontrolovat, jestli nepřítomnost zaměstnance pokračuje z minulého měsíce.

Na tiskové sestavě Přehled náhrady mzdy najdete nový sloupec – Navazuje.

Jak?Pro tyto účely jsme na tiskovou sestavu přidali nový sloupec Navazuje.

Sklady a Kasa

NovinkaMáte-li v programu POHODA určenou prioritu cen při výdeji zásob ze skladů, jistě vás bude zajímat upravená funkčnost porovnávání priority cenové akce a cenové hladiny na dokladu při prodeji zásoby.

Pokud je v agendě Globální nastavení/Sklady/Ceny a slevy zatržena volba Používat nejnižší cenu, porovná se při vložení zásoby do dokladu částka dle cenové akce s částkou dle cenové hladiny, která je uvedená na dokladu v poli Ceny. Následně se použije nižší z nich. Výjimkou je situace, kdy je u zásoby pro daného odběratele současně definována také individuální cena. V tomto případě se porovná individuální cena s cenovou akcí a k cenové hladině na dokladu se již nepřihlíží.

Upravili jsme funkčnost porovnávání priority cenové akce a cenové hladiny na dokladu při prodeji zásoby.

NovinkaVyužíváte v programu POHODA možnost vybrat si pro práci pouze jeden sklad? Pak vás jistě potěší nová možnost výběru libovolného počtu skladů.

Jak? V agendě Sklady pomocí povelu Vybrat/odebrat sklad nebo stiskem klávesy ENTER snadno přidáte nebo naopak odeberete z výběru aktuální sklad. Jsou-li pro práci vybrané pouze některé sklady, zobrazují se pro lepší přehlednost v agendě zelenou barvou. Na první pohled tak snadno vidíte, které sklady jsou aktuálně vybrané.

Nově si máte možnost vybrat pro práci v programu libovolný počet skladů. Ty vybrané se zvýrazní zeleně.

Používáte-li větší množství skladů, využijete předdefinovaný dotaz Vybrané sklady pro vyfiltrování aktuálně označených skladů. Tento dotaz naleznete v agendě Sklady v místní nabídce, kterou vyvoláte přes pravé tlačítko myši nad záložkou tabulky.

Při práci v dokladových agendách program POHODA nabídne pouze zásoby ze skladů, které jsou vybrány v agendě Sklady, a ostatní skryje.

NovinkaTaké pro agendu Servis si připravila POHODA drobné vylepšení. Nyní máte lepší přehled o přijatých zálohách od zákazníka na provedení servisních prací.

Jak?Doklad na částku zadanou do pole Záloha můžete vytvořit přímo z agendy Servis prostřednictvím povelu Záznam/Vystavit pokladní zálohu, resp. Záznam/Vystavit zálohovou fakturu. Nově se doklad (pokladní doklad, zálohová faktura) vytvoří položkově a na dynamické záložce Doklady najdete odkaz na příslušný doklad.

Lepší přehled o přijatých zálohách na servisní práce vám přináší další novinka programu.

NovinkaDo tiskové sestavy Podklady pro zaúčtování, kterou najdete v agendě Prodejky, se nově nabízí i doklady vystavené v programu POHODA Kasa Offline.

Jak?Tiskovou sestavu Podklady pro zaúčtování využijete v případě, že zaúčtování tržeb neprovádíte přímo v programu POHODA. Zatržením volby Jednotlivě pro každou kasu (nově i pro Kasu Offline), resp. Jednotlivě pro každého uživatele se na sestavě vyčíslí hodnoty za každou pokladnu, resp. uživatele zvlášť na samostatný list.

NovinkaDo Globálního nastavení jsme přidali volbu Povolit uložení dokladu bez evidenčního čísla.

Doposud jste doklady se zásobami bez evidenčního čísla mohli ukládat, od nové verze to už možné nebude, pokud budete chtít.

Jak?Při vkládání zásob s evidenčním číslem do příjmového, resp. výdajového dokladu se nabízí volba Přenést bez ev. čísla. Program nyní umožní doklad bez evidenčního čísla také uložit.

Pokud novou volbu Povolit uložení dokladu bez evidenčního čísla odtrhnete, nebude možné uložit příjmový, resp. výdajový doklad bez evidenčního čísla. Tím zabráníte možnému nesouladu mezi stavem zásoby a stavem na evidenčních číslech.

Volbu najdete v Globálním nastavení v sekci Sklady/Doklady se zásobami. Ve verzi programu 11300 je volba implicitně zatržena.

Na doklady, kterými neprobíhá pohyb zásob (např. Vydané nabídky, Přijaté poptávky atd.), volba nebude mít vliv. I nadále bude možné tyto doklady uložit bez evidenčního čísla.

NovinkaVyužíváte v agendě Kasa a programu POHODA Kasa Offline možnost odložení prodeje? Jistě oceníte přidání/rozšíření této volby při práci více uživatelů ve stejnou dobu.

Dosud při střídání práce uživatelů v agendě Kasa a programu POHODA Kasa Offline musel příchozí uživatel zrušit nebo uložit rozpracovaný prodej toho předchozího. Nově můžete využít přidaný povel Odložit, který odloží rozpracovanou prodejku. Najdete ho v dialogovém okně zobrazeném přímo při přihlášení daného uživatele, např. přes ikonu Přihlásit se... Poté, jak jste zvyklí, se nejdřív zobrazí dialogové okno pro uvedení důvodu odložení prodejky. Po následném přihlášení uživatele a vstupu do agendy Kasa se zobrazí dialogové okno upozorňující na odložené prodejky, které si můžete zobrazit.

Do agendy Kasa i programu POHODA Kasa Offline jsme přidali možnost odložení prodeje při práci více uživatelů současně.

Elektronická podání

Novinka V programu POHODA jsme upravili Průvodce pro elektronické podání výkazu vyvolaného například z agend Přiznání DPH a Kontrolní hlášení.

Při elektronickém podání výkazu POHODA zkontroluje odesílaná data na portále EPO.

Před samotným podáním bude provedena automatická kontrola dat na portále EP O a výsledek této kontroly s popisem, kde případnou chybu naleznete pro následnou opravu, se zobrazí na druhé straně průvodce. Pokud odesílaný výkaz neobsahuje nepropustné chyby, bude možné na následující straně průvodce zvolit jednu z nabízených možností, a to uložit XML do souboru pro ruční podání přes Daňový portál Finanční správy (EPO), odeslat do datové schránky finančního úřadu, nebo odeslat výkaz na Finanční správu (online).

Dále si bude program POHODA nově pamatovat vaše nastavení způsobu odeslání výkazu na třetí straně průvodce pro elektronické podání.

NovinkaAgendu Přiznání DPH jsme rozšířili o možnost využívat povel Elektronicky odesláno přes nabídku Záznam. Tím se k danému přiznání k dani z přidané hodnoty vloží do formuláře příznak El. odesláno a současně se označí stejnojmenný sloupec.

Příznak El. odesláno vložíte k danému přiznání k DPH stejnojmenným povelem z nabídky Záznam.

NovinkaDo verze 11300 jsme změnili způsob označování odeslaných výkazů příznakem El. odesláno.

Nově se bude tento příznak v agendách Přiznání DPH, Souhrnné hlášení a Kontrolní hlášení automaticky nastavovat pouze tehdy, pokud bude provedeno odeslání výkazu z programu POHODA přes možnost Odeslat na Finanční správu (online). U všech ostatních možností, kdy provádíte elektronické odeslání, např. pomocí datové schránky, nebude příznak automaticky nastaven. Příznak je možné na vybraném výkazu nastavit i ručně přes nabídku Záznam/Elektronicky odesláno.

Novinka V nové verzi programu POHODA jsme do agendy Elektronická podání přidali novou záložku Historie komunikace.

Na záložce můžete sledovat veškerou komunikaci programu POHODA s portálem EP O pro vybrané elektronické podání. Lehce si zde ověříte, v jakém stavu byl daný výkaz podán a jak dopadlo jeho přijetí na Daňový portál Finanční správy ČR.

Nová záložka Historie komunikace vám umožní i zpětně sledovat vybraná elektronická podání.

Jak?Agendu Elektronická podání naleznete přes nabídku Soubor/Datová komunikace.

Internetové obchody

NovinkaDo obecného internetového obchodu je nově možné z programu POHODA exportovat data z agendy Cenové akce.

 V obecném internetovém obchodu můžete nově využít také data z agendy Cenové akce.

NovinkaDo agendy Internetové obchody/Nastavení internetových obchodů jsme pro lepší přehlednost přidali pro Obecný internetový obchod novou záložku Export-XSLT, na kterou jsme přesunuli údaje ze záložky Export z části Transformace XSLT výstupních dat z programu POHODA.

XML

Novinka V agendě Zásoby jsme rozšířili XML import o přenos parametru Příjem a Výdej – členění DPH na záložce Zaúčtování. A také XML import/export o přenos parametru Kontrola limitu pro režim přenesení daňové povinnosti, opět na záložce Zaúčtování.

NovinkaXML komunikaci programu POHODA jsme rozšířili o export dat z agendy Bankovní účty. Současně jsme přidali export a import dat agendy Inventurní seznamy.

 V nové verzi programu jsme rozšířili XML komunikaci o export dat z agendy Bankovní účty.

Také agenda Inventurní seznamy nyní podporuje import i export dat ve formátu XML.

Novinka V agendě Vydané faktury byl XML export rozšířen o přenos parametru Datum expirace.

NovinkaPři spuštění XML komunikace přes povel Soubor/Datová komunikace/XML import/export… si nyní program POHODA pamatuje nastavení složek XML komunikace podle přihlášeného uživatele.

NovinkaNově je možné při využití XML komunikace z příkazového řádku automaticky načíst kurzový lístek.

Při spuštění XML komunikace přes příkazový řádek se nejdříve program POHODA pokusí automaticky načíst kurzový lístek, až poté se spustí samotná XML komunikace. Veškerý průběh stažení bude zaznamenán v souboru batch.log ve složce Log.

Jak?Aby ke stažení kurzového lístku došlo, je nutné mít v agendě Globální nastavení/Cizí měny zatrženou možnost Automaticky načítat kurzy.

NovinkaXML komunikace v programu POHODA byla rozšířena o import dat do agendy Číselné řady.

Homebanking

NovinkaProgram POHODA od verze 11300 podporuje načítání Č S avíza obsahující cashback položky.

NovinkaNová verze programu POHODA vám nově umožní načíst zahraniční výpisy ve formátu KB Best, kde je číslo protiúčtu ve formátu IBAN/SWIFT.

NovinkaDo agendy Homebanking jsme přidali novou službu s názvem SEPA XML SK. Tu využijí majitelé slovenských bankovních účtů, kteří potřebují načítat výpisy do programu POHODA nebo generovat příkazy z programu POHODA do slovenské banky.

Vlastníte účet u některé slovenské banky? Právě pro vás jsme do programu přidali novou službu.

Novinka V programu POHODA jsme upravili vyhledávání dokladu při načítání avíza ČSOB. Pokud program nalezne více dokladů s totožným variabilním symbolem a současně i stejnou částkou, nově pro likvidaci použije první doklad.

Ostatní

NovinkaDo agendy Drobný majetek jsme přidali dvě tiskové sestavy. Ty vám umožní lépe se orientovat v evidenci majetku.

V agendě Majetek/Drobný majetek nově naleznete tiskovou sestavu Karta drobného majetku, která obsahuje všechny potřebné údaje o vybraném majetku, jako je inventární číslo, jednotková cena, počet, datum pořízení a vyřazení. Pokud potřebujete zobrazit soupisku drobných majetků, doporučujeme použít tiskovou sestavu Karty drobného majetku, která obsahuje veškeré vámi vybrané záznamy, opět se všemi potřebnými údaji.

Agenda Drobný majetek má hned dva nové přírůstky tiskových sestav.

Jak?Tiskové sestavy vyvoláte přes nabídku Soubor/Tiskové sestavy pomocí dialogového okna Tisk.

NovinkaMáte hodně uživatelských sestav, které byste potřebovali exportovat a importovat? Program POHODA vám to nyní umožní.

Tuto novou funkci využijete, pokud potřebujete přenášet upravené uživatelské tiskové sestavy z jednoho programu POHODA do druhého.

Jak?Export uživatelské sestavy provedete v dialogovém okně Tisk, kde označíte příslušnou uživatelskou sestavu a poté na ni kliknete pravým tlačítkem myši. V zobrazené místní nabídce zvolte povel Export uživatelské sestavy. Následně v dialogovém okně Uložit UPH soubor jako vyberte, kam chcete soubor uložit a pod jakým názvem.

Uživatelské tiskové sestavy si snadno exportujete či importujete do/z jiného programu POHODA.

Jak?Import uživatelské sestavy provedete přes nabídku Soubor/Import sestavy… V zobrazeném dialogovém okně Import tiskové sestavy následně vyberete pomocí pole Procházet danou sestavu. Následně zvolte, zda chcete sestavu importovat jako uživatelskou sestavu, resp. náhradu originálu a zda ji požadujete naimportovat do všech účetních jednotek, nebo pouze do aktuální. Na další straně průvodce se zobrazí upřesňující informace o sestavě. Po dokončení průvodce naleznete tiskovou sestavu přidanou v dialogovém okně Tisk u příslušné agendy.

 S importem uživatelské sestavy vám pomůže speciální průvodce.

Novinka V agendě Položky kontrolního hlášení jsme upravili setřídění záznamů u sloupce Stav položky dle jeho významnosti. Zobrazit je teď můžete vzestupně: V pořádku, Varování, Chyba, případně sestupně: Chyba, Varování, V pořádku.

NovinkaDo editoru tiskových sestav Report Designer jsme přidali databázová pole Ev.č. KH DPH a Datum KH DPH.

Pro účely kontrolního hlášení jsme do Report Designeru přidali dvě nová databázová pole.

Obě pole využijete ve chvíli, kdy budete chtít jednodušeji kontrolovat podklady přiznání k DPH s kontrolním hlášením a budete kvůli tomu tvořit uživatelskou náhradu originálu tiskové sestavy.

NovinkaPoužíváte funkci pro automatické načítání kurzového lístku? Nově si můžete zvolit, z jakého dne chcete kurzy načítat.

Jak?Do agendy Globální nastavení/Cizí měny jsme přidali nové volby pro načtení kurzového lístku. Zvolíte-li možnost načtení kurzů dle aktuálního kurzového lístku pro daný den, tak se každý den po otevření účetní jednotky načtou denní kurzy pro aktuální den, pokud již byly vyhlášeny ČNB. Jestliže kurzy pro daný den ještě vyhlášené nebyly, kurzový lístek se nenačte.

Jak?Druhou možností je načítání kurzů dle kurzového lístku z předešlého dne. Otevřením účetní jednotky nebo při zvolení povelu Načíst kurzy… přes nabídku Záznam v agendě Kurzový lístek se pro daný den vždy načte kurzový lístek předchozího dne (tj. naposledy vyhlášený denní kurz ČNB).

 V nové verzi programu si můžete vybrat, z jakého dne má POHODA načítat kurzový lístek.

Z jakého dne POHODA kurzový lístek načetla, si můžete nově zkontrolovat prostřednictvím zobrazeného data ve sloupci Poznámka.

NovinkaPotřebujete přenést databázi GlobalData mezi řadami SQL a E1, případně provést migraci serveru? Nově vám s tím pomůže průvodce Export databází do formátu Access, do kterého jsme tuto databázi zařadili.

Průvodce Export databází do formátu Access je dostupný z agendy Účetní jednotky přes nabídku Databáze, zvolením povelu Export databází. Databázi GlobalData je možné importovat i zpětně, a to pomocí Průvodce zavedením účetní jednotky a zvolením možnosti Hromadný převod databází. Během průvodce se zobrazuje dotaz na převedení úkolů do varianty E1/SQL.

Do průvodce Export databází do formátu Access jsme nově zařadili také databázi GlobalData.

NovinkaAby bylo odesílání e-mailů prostřednictvím SMTP klienta z programu POHODA ještě jednodušší, vylepšili jsme způsob vkládání adresátů.

Dosud se při psaní e-mailu z programu vkládaly adresy příjemců do jednotlivých polí postupně (např. do polí Komu… nebo Kopie…). Do dialogového okna Výběr e-mailové adresy příjemce jsme však přidali nové povely Komu->, Kopie ->Skrytá kopie ->, díky kterým můžete zadávat či vybírat jednotlivé příjemce a po výběru všech adres a zvolení povelu O K se veškeré údaje najednou přenesou do příslušných polí dialogového okna Odeslání e-mailu.

Výběr adres příjemců e-mailu poslaného přes SMTP klienta je díky novým povelům mnohem jednodušší.

NovinkaŘadu programu POHODA SQL jsme rozšířili o možnost nastavení a plánování úloh pro správu databáze a zálohování SQL Serveru. Jednoduše a přehledně si tak nastavíte správu a tvorbu záloh databází vašeho účetnictví.

Jak?Agendu Automatické úlohy najdete přes nabídku Databáze z agendy Účetní jednotky. Pomocí tlačítka Nastavení pak spustíte jak průvodce pro nastavení úlohy, tak průvodce pro naplánování jejího spouštění. Můžete si tak připravit kompletní automatizovaný plán údržby a záloh, např. na noční hodiny.

Průvodce na obrázku vám pomůže s nastavením pravidelné správy i tvorby záloh databází SQL Serveru.

NovinkaOd verze 11300 již není v programu POHODA podporovaná knihovna MSXML4.DLL. Nově je podporovaná knihovna MSXML6.DLL.

Novinka V programu POHODA E1 jsme umožnili nastavit příznak Globální práva uživateli, který má nastavenou roli.

Jak? V agendě Nastavení/Přístupová práva zvolte uživatele, který má nastavenou roli. Následně přes nabídku Záznam zvolte povel Globální práva.

NovinkaUpravili jsme vytváření a editaci volitelných parametrů ve variantě POHODA E1.

Jak?Nově je možné pro vytváření nebo editace záznamů v agendě Volitelné parametry otevřít účetní jednotku exkluzivně. Toto otevření provedete v agendě Účetní jednotky kliknutím pravým tlačítkem myši na vybranou účetní jednotku a v zobrazené místní nabídce zvolte povel Otevřít účetnictví exkluzivně… Při takovém otevření může uživatel editovat a vytvářet volitelné parametry, aniž by někdo v dané účetní jednotce zrovna pracoval. Po otevření účetní jednotky exkluzivně se na stavovém řádku zobrazí před názvem firmy znak (*).

Volbu Otevřít účetnictví exkluzivně využijí uživatelé řady POHODA E1 pro vytváření a editaci volitelných parametrů.

Novinka V nové verzi 11300 jsme upravili kontrolu stavu zpráv v datové schránce.

Při nastavování datové schránky, které provedete v agendě Uživatelské nastavení/Datová schránka, můžete nově využít možnost Kontrolovat stav zpráv. Tím zapnete nebo vypnete ověřování počtu zpráv v datové schránce. Pokud budete mít tuto možnost zatrženou a přijde vám do datové schránky zpráva, zobrazí se na stavovém řádku nová ikona.

Změnili jsme také vzhled ikony znázorňující aktivní datovou schránku na Stavovém řádku.

NovinkaPoslední záznam můžete nově zobrazit pouze v dokladových agendách.

Jak?Pokud zatrhnete možnost Zobrazit vždy poslední záznam (dokladové agendy), kterou naleznete v agendě Uživatelské nastavení/Ostatní, zobrazí se poslední záznam tak, jak jste byli zvyklí, ale pouze v dokladových agendách (například Banka, Smlouvy, Časové rozlišení, Peněžní deník, Přijaté poptávky, Výdejky, Vydané faktury, Servis, Prodejky).

Zatržením označené možnosti se bude poslední záznam zobrazovat pouze v dokladových agendách (např. v agendě Banka).

NovinkaDo programu POHODA jsme přidali informační lištu, díky které s vámi budeme moci jednodušeji komunikovat a předat vám důležité informace.

Nové barevně odlišené informační pruhy budou sloužit k zobrazení různých provozních informací, například o probíhající odstávce některého ze systému Finanční správy. Zobrazí se zde stručné předměty zpráv, pro přečtení bližších informací zvolte povel Přečíst. Informační lištu je možné také skrýt.

Zvolením povelu Přečíst se zobrazí celé znění zprávy, zatímco povelem Skrýt se zavře informační lišta.

Pokud zvolíte povel Přečíst, dojde ke spuštění výchozího internetového prohlížeče s vyfiltrovanými aktivními zprávami pro aktuální produkt/řadu/variantu, ze které jste zvolili daný povel. Zprávy jsou evidovány a děleny do dvou kategorií podle důležitosti. Každá kategorie se v programu POHODA zobrazuje s vlastním barevně odlišeným pruhem.

Jak?Na webové stránky se zprávami se můžete přepnout i ručně pomocí odkazu Zprávy z informační plochy na panelu firmy nebo přes nabídku Nápověda/Zprávy.

Přehled všech zpráv uvedený na webových stránkách si můžete zobrazit také ručně.

NovinkaProvedli jsme úpravy komunikace řad POHODA SQL a POHODA E1 s SQL Serverem a tím zvýšili jeho rychlost.

Optimalizací komunikace našich produktů s SQL Serverem jsme snížili jeho zátěž a na základě toho se zrychlil. Touto změnou potěšíme uživatele řad POHODA SQL i POHODA E1, kteří zatím mohou rychleji pracovat v agendách Zásoby a Pohyby, postupem času pak i v dalších agendách.

Aplikace mPOHODA

NovinkaNeuhrazená částka faktury se aktualizuje podle likvidací provedených v programu POHODA.

Jak?Jakmile spustíte synchronizaci, program POHODA pošle do aplikace mPOHODA informace o zbývající částce k likvidaci pro již přenesené záznamy vydaných a zálohových faktur. Pokud je neuhrazená částka evidovaná v aplikaci mPOHODA vyšší než v programu POHODA, systém u příslušné faktury v aplikaci vytvoří nový záznam úhrady. Tím se dorovná zbývající částka k úhradě s tou, která je evidovaná v programu POHODA.

 U vydaných a zálohových faktur v aplikaci nyní uvidíte informaci o její likvidaci, resp. částečné likvidaci provedené z programu POHODA.

Příklad: V aplikaci mPOHODA uživatel vystavil fakturu znějící na částku 5 000 Kč. Poté provedl synchronizaci a následně v programu POHODA zaevidoval úhradu ve výši 3 000 Kč převodem na účet. Při příští synchronizaci systém do aplikace mPOHODA odešle informaci, že u faktury je evidována zbývající částka k likvidaci ve výši 2 000 Kč. Jelikož v aplikaci mPOHODA je hodnota k úhradě 5 000 Kč, vytvoří systém dorovnávající úhradu ve výši 3 000 Kč. V obou systémech se pak u téže faktury zobrazí neuhrazená částka 2 000 Kč.

NovinkaBankovní účty používané v programu POHODA můžete importovat do aplikace mPOHODA.

Jak? V programu POHODA v agendě Bankovní účty označte povelem Záznam/Synchronizováno s mPOHODA účet, který chcete importovat do aplikace mPOHODA. Povel je přístupný pouze u korunových účtů.

Po provedení synchronizace se vybrané účty zobrazí v aplikaci mPOHODA v agendě Bankovní účty, kterou naleznete v menu nastavení. Pokud se v aplikaci nachází bankovní účet se stejným číslem účtu a názvem, dojde synchronizací k propojení těchto dvou záznamů.

NovinkaAby se vám s výsledky synchronizace pracovalo ještě lépe, upravili jsme vzhled výsledného logu komunikace.

Nově byl výsledný log rozšířen o přehledovou tabulku výsledků synchronizace s aplikací mPOHODA. Pomocí úvodního menu lze zvolit sekci, kterou si chcete prohlédnout, nebo si volitelně můžete nechat zobrazit pouze chybové záznamy. Pro lepší orientaci je každý záznam v závislosti na výsledku synchronizace barevně označený.

Ve výsledném logu si nyní můžete zobrazit výsledky synchronizace dat s aplikací mPOHODA pro konkrétní sekci.

nahoru

 

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503278 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout