Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Květen 2016

Update POHODA, rel. 11304

K dispozici od: 26. 09. 2016

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Květen 2016, rel. 11300 (resp. 11301 , 11302 , 11303 ).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa Offline:  Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 11301, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 11304 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Účetnictví

 • Na základě nařízení vlády č. 296/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., je s účinností od 1.10.2016 zaveden nový kód předmětu plnění pro přenesení daňové povinnosti 21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací. Kód jsme přidali do agendy Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Předměty plnění.

Ostatní

 • Při tvorbě svázaných a oblíbených tiskových sestav se již v dialogovém okně Svázané sestavy nezobrazují tiskové sestavy, na které uživatel nemá právo.
 • Pro XML import bylo opraveno nastavení zdanitelného plnění na faktuře. Pokud vstupní XML dokument pro import faktury neobsahuje datum zdanitelného plnění, pak bude nastaveno datum zdanitelného plnění dle data vystavení dokladu. 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2016, rel. 11302 ze dne 22. 8. 2016:

Účetnictví

 • Na základě novelizace zákona o DPH, provedené zákonem č. 243/2016 Sb. s účinností od 29. 7. 2016, dochází k úpravě formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty a v návaznosti i Kontrolního hlášení. Změny souvisí výhradně s novelizací zákona o DPH a nezakládají důvod ke změně specifikace XML struktury příslušných formulářů.
  Pro zdaňovací období červenec 2016, resp. 3. čtvrtletí 2016, se poprvé použije nový tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor č. 20). Dále byla aktualizovaná tisková sestava Kontrolní hlášení. Došlo pouze k úpravě popisu řádku A.2. na nový text: „Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b), c) a d) (§ 24, § 25) (v případě plnění podle § 108 odst. 1 písm. d) jde o plnění přijatá od 29. 7. 2016).
  Zároveň došlo k aktualizaci pokynů k přiznání DPH a kontrolního hlášení např. v návaznosti na § 24 odst. 5, resp. § 108 odst. 1 písm. d) zákona o DPH. Pokyny jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy.

Intrastat

 • Od 29. 7. 2016 je účinný nový celní zákon a nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky. Změny, které přináší, se týkají i přepočtu hodnoty zboží vyjádřené v cizí měně, jak je uvedeno v Příloze č. 1 nařízení vlády v odstavci Fakturovaná hodnota. Pro oblast Intrastatu se již nebude pro přepočet hodnot používat celní kurz, ale kurz, který zpravodajské jednotky používají pro přepočet hodnoty zboží v rámci daně z přidané hodnoty. Podle nové právní úpravy se přepočet cizí měny na koruny české poprvé použije za referenční období srpen 2016.
  V programu Pohoda se změnil přepočet fakturované hodnoty položek v cizí měně vstupujících do výkazu Intrastat za referenční období srpen 2016 a následujících. Hodnota zboží vyjádřená v cizí měně se přepočítá denním/pevným kurzem z kurzového lístku, který zpravodajská jednotka používá pro přepočet pohledávek a závazků v cizí měně v rámci daně z přidané hodnoty. Pokud se liší den přijetí nebo odeslání zboží a den uskutečnění zdanitelného plnění související s pořízením zboží, pak se pro přepočet cizí měny na koruny české použije kurz ze dne, ke kterému je pohyb zboží vykázán do intrastatu, tzn. podle data na položce dané faktury.
   

Ostatní

 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2017 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e-Podání (VREP).
 • Tisková sestava Skladové pohyby v agendě Pohyby se již zobrazuje správně i v případě, kdy jsou záznamy v agendě seřazeny podle sloupce Název 1 nebo Název 2.
 • Na uzamčených dokladech již lze kopírovat poznámky.
 • Banka GE Money Bank byla přejmenována na MONETA Money Bank.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2016, rel. 11302 ze dne 12. 7. 2016:

Příspěvkové organizace

 

 • Program POHODA byl rozšířen o generování nového typu výkazu, který slouží pro přenos účetních informací příspěvkových organizací. Výkaz je pouze pro potřeby IS Controlling krajského úřadu Ústeckého kraje.
  Sestavení a generování výkazu Pohyby na účtech provedete v agendě Účetnictví/Účetní deník. Po označení tiskové sestavy Pohyby na účtech v dialogovém okně Tisk vyberte nejdříve období, za které budete výkaz sestavovat. Následně ve spodní časti  dialogového okna Tisk, zvolte povel Export, čímž spustíte průvodce pro vygenerování výkazu do XML souboru. Na první straně Průvodce pro export výkazu pohyb na účtech vyplňte kontaktní údaje. Po stisknutí tlačítka Další se provede kontrola struktury dat. Na třetí straně průvodce zvolte název a umístění XML souboru výkazu a klikněte na povel Dokončit.

Sklady

 • V agendě Zásoby se již při hromadném kopírování záznamů pomocí funkce Kopírovat vše bere ohled na nastavení volby Nepovolit duplicitní čárový kód zásoby ve skladu z agendy Globální nastavení / Sklady. 
 • Při otevírání agendy Zásoby z položek dokladu se již agenda správně otevírá i v případě, kdy je v ní nastaveno výchozí setřídění záznamů dle sloupce typu Seznam.

Ostatní

 • Do souhrnného hlášení již správně vstupují doklady s kódem země pro Rumunsko.
 • Je-li na základě IČ nalezen záznam o kontrolovaném subjektu v insolvenčním rejstříku, nově se v dialogovém okně zobrazí jeho název a adresa na základě dat z insolvenčního rejstříku.
 • Pokud je v Nastavení SQL serveru zatržena volba Omezovat počet řádků, dojde při otevření zásoby pomocí místní nabídky z přenosových agend Příjem, Výdej, Položky ke správnému výběru a při následném náhledu se správně zobrazí tiskové sestavy v agendě Zásoby.
 • Při úpravě originální tiskové sestavy v Report Designeru se již nezobrazí chybová hláška.
 • Již se správně vyhledá zdrojový doklad při zapnuté volbě Načíst prvních xx záznamů a Vyhledávání při psaní v Nastavení SQL Serveru.
 • Zrušeno vyhledávání při psaní pro agendu Likvidace.

XML

 • Bylo opraveno generování XML výkazů pro příspěvkové organizace, pokud nějaké pole obsahuje znaky s diakritikou.
 • Byl upraven export internetových parametrů přiřazených k zásobě a internetové kategorii.
 • Byl opraven export záznamů z agendy Zakázky při použití filtru LastChanges.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2016, rel. 11301 ze dne 14. 6. 2016:

Personalistika a mzdy

 • V  případě nastavené volby Ponižovat zálohy na daň o přeplatek z ročního zúčtování v agendě Globální nastavení sekce Mzdy, se již v ostatním závazku na odvod zálohy na daň z příjmů správně zohlední přeplatek z ročního zúčtování společníka.
 • Při zaúčtování mezd zaměstnanců se již správně převezme upravené Datum platby pro hotovostní doklady na výplatu mzdy jednotlivých zaměstnanců.

Sklady a Kasa

 • Je-li v účetní jednotce v řadě POHODA E1 zapnuté pobočkové zpracování dat a používání volitelných parametrů pro agendu Zásoby, otevírají se již správně agendy pro příjem a výdej zásob.
 • Uživatel bez práva na nákupní ceny může v řadě POHODA E1 otevřít agendu Inventura evidenčních čísel.
 • V agendě Zásoby lze uložit vybrané setřídění záznamů.
 • Pobočkové zpracování dat bylo rozšířeno o přenos polí Odpovědná osoba a Stav v agendě Servis mezi centrálou a pobočkou. Zároveň došlo k opravě přenosu vazby mezi doklady agend Servis a Vydané faktury. Nově již bude správně zachována vazba i po opětovném založení pobočky.
 • Při prodeji v cenové hladině, která není nastavena jako výchozí, se již v agendě Kasa korektně zobrazí částky ve sloupci Cena zobrazeného skladu zásob. 
 • V agendě Kasa došlo k úpravě práce se zásobami a opět je možné vložit zásobu dvojklikem myši, i když je zobrazeno více než 65 000 zásob.

XML a Homebanking

 • Při XML importu přijaté zálohové faktury bylo upraveno nastavení členění DPH na dokladu.
 • Byl opraven XML tisk z agendy Zásoby.
 • Při spuštění XML komunikace bylo opraveno provedení XSLT transformace dle XSLT šablony, která obsahuje script.
 • Při načítání výpisu České spořitelny přes službu Databanking se již správně načítá datum výpisu.

Ostatní

 • Při kontrole adresy v systému ARES již nedochází k chybnému vyhodnocení ulice. 
 • V agendě Adresář je již možné změnit hodnotu v poli Výchozí sazba DPH pro všechny vybrané adresy přes volbu Záznam/Editace/Upravit vše…
 • Byl upraven překlad výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát v cizím jazyce.
 • Bylo upraveno generování výkazu příspěvkových organizací z programu POHODA.
 • Pokud je v systému Windows nastaveno anglické formátování, vyhledávají se již v agendě Zásoby správně i záznamy s diakritikou.
 • Při ukončování programu POHODA již provedete zálohování aktuální účetní jednotky včetně systémové a globální databáze na externí disk.
 • V případě použití více emailových adres do dokladu se již správně vyplní pole Komu, Kopie a Skrytá, pokud je použita výchozí emailová služba s nastavenou šablonou s proměnnými <EmailDokladu> a <EmailDokladu2>.
 • Pokud odesíláte email pomocí výchozího poštovního klienta, u kterého není zadána emailová adresa a upraven výchozí vzhled zprávy (šablona), tak se nyní HTML sestavy z programu POHODA odešlou korektně.
 • Pokud máte nastaveno okno programu POHODA na menší velikost a následně ukončíte práci s programem, při znovuspuštění se již toto nastavení zachová a neotevře se okno v plném zobrazení. Změna proběhne pouze v případě, že nainstalujete verzi stažením instalátoru ze zákaznického centra nebo nainstalováním z CD.

Komunikace s aplikací mPOHODA

 • Firmu v aplikaci mPOHODA je možné založit přímo z programu POHODA. Současně s tím lze do aplikace mPOHODA pozvat další uživatele.
  Založení účetní jednotky, resp. odeslání pozvánek vyvoláte v programu POHODA kliknutím na tlačítko Nastavení v agendě Globální nastavení/mPOHODA.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503076 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout