Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky ve verzi Říjen 2015

Novinky ve verzi Říjen 2015

CD

Popisovaná verze: POHODA Říjen 2015, release 11100
Vztaženo k verzi: POHODA Květen 2015, release 11000
K dispozici od: 5. 10. 2015

Časopis Moje POHODA k verzi Říjen 2015
(archivní čísla časopisu Moje POHODA)

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.


Nejnovější aktualizace: POHODA, rel. 11104 - k dispozici od 30. 11. 2015.

Online databáze otázek a odpovědí k programu POHODA

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
ÚčetnictvíPersonalistika a mzdyE-mailové služby
FakturaceInternetové obchodyOstatní
SkladyXMLAplikace mPOHODA 
Kasa a Kasa OfflineHomebanking 

Účetnictví

NovinkaČleníte doklady na střediska a potřebujete podle nich uzavřít účty? V tom případě jistě oceníte možnost rozdělit při účetní uzávěrce konečné stavy účtů právě na použitá střediska.

Jak?Prostřednictvím funkce Účetní uzávěrka dojde k uzavření všech účtů, včetně podrozvahových, a jejich zůstatky se zaúčtují proti závěrkovým účtům. Aby POHODA rozdělila konečné stavy na použitá střediska, stačí v zobrazeném dialogovém okně Účetní uzávěrka zatrhnout volbu Dle středisek. Účetní uzávěrku zahájíte stejnojmenným povelem z nabídky Účetnictví/Uzávěrka.

Zatržením volby Dle středisek rozdělíte konečné stavy účtů při účetní uzávěrce na použitá střediska.

POHODA následně převede potřebné údaje do agendy Počáteční stavy účtů nově vytvořené účetní jednotky pro další rok prostřednictvím povelu Účetnictví/Uzávěrka/Datová uzávěrka…

Počáteční stav účtů dle středisek pak můžete zkontrolovat přímo v agendě Počáteční stavy účtů nebo na tiskové sestavě Pohyb na účtu po střediscích.

NovinkaPOHODA má pro vás ještě jednu novinku týkající se účetní uzávěrky. Máte možnost se rozhodnout, zda chcete do počátečních stavů převést i stav účtů v cizí měně. To ovlivníte prostřednictvím nové volby Dle cizí měny, kterou naleznete také v dialogovém okně Účetní uzávěrka.

NovinkaV programu POHODA jde u přiznání k DPH nastavit číselnou řadu pro automaticky vytvořený závazek (daňovou povinnost), resp. pohledávku (nadměrný odpočet DPH).

Jak?Nastavíte ji v agendě Globální nastavení/Daně v sekci Číselná řada pro přiznání k DPH. Pokud nebude vyplněna, použije POHODA pro automaticky vytvářené doklady výchozí číselnou řadu.

Nově si můžete nastavit číselnou řadu pro přiznání k DPH.

NovinkaPotřebujete ručně upravit výkazy zaokrouhlené na tisíce Kč přímo v programu POHODA? Při vyvolání sestavy Rozvaha, resp. Výkaz zisku a ztráty jste dosud volili způsob zaokrouhlení hodnot na tisíce nebo haléře. Nově se však můžete rozhodnout i pro ruční úpravu hodnot v tisících Kč.

Jak?Při sestavení výkazů stačí, když v zobrazené hlášce zvolíte možnost Ručně. POHODA otevře dialogové okno Ruční zaokrouhlení tiskopisu, ve kterém provedete požadované úpravy. Volbou Zobrazit nezaokrouhlené hodnoty sestavíte výkaz v haléřích.

Sestavy Rozvaha, resp. Výkaz zisku a ztráty můžete upravit také ručně, stačí v zobrazené hlášce zvolit příslušné tlačítko.

Dialogové okno Ruční zaokrouhlení tiskopisu zobrazí POHODA i  v případě, že výkaz na tisíce Kč není možné správně zaokrouhlit automaticky. Pokud při datové uzávěrce upravíte hodnoty k poslednímu dni účetního období, přenesou se do agendy Výkazy minulého roku nově vytvořené účetní jednotky.

Pokud nebudou aktiva a pasiva v rozvaze souhlasit, v dialogovém okně Ruční zaokrouhlení tiskopisu se zobrazí jejich výše červeně.

Možnost ruční úpravy naleznete pouze v účetní jednotce typu Účetnictví v tiskových sestavách dostupných z informační plochy nebo agendy Účetní deník v sekci Výkazy.

NovinkaZměna nastala také u likvidace závazku, resp. pohledávky v cizí měně. Položka kurzového rozdílu na záložce Zaúčtování v agendě Banka, popř. Pokladna či Interní doklady se nově zaúčtuje na stejný účet jako samotný doklad.

Pokud nebude možné účet pro kurzový rozdíl zjistit, vloží se přednastavená předkontace kurzového zisku či ztráty z agendy Globální nastavení/Cizí měny.

NovinkaTisková sestava Účtová osnova nově umožňuje zobrazit přehled účtů s názvem Účtový rozvrh.

Jak?Chcete-li účtový rozvrh vytisknout, stačí v dialogovém okně Tisk zatrhnout stejnojmennou volbu. Před tiskem doporučujeme vybrat použité účty například prostřednictvím povelu Záznam/Použité účty.

Účtový rozvrh si vytisknete prostřednictvím tiskové sestavy Účtová osnova.

Tiskovou sestavu naleznete v agendě Účtová osnova.

NovinkaPomocí tiskové sestavy Položky interních dokladů si nově vytisknete vybrané doklady včetně jejich položek.

Tiskovou sestavu najdete mezi kontrolními sestavami v agendě Interní doklady. Tento typ sestavy jistě znáte také z jiných agend, například z Vydaných faktur či Vydaných objednávek.

Nově si můžete vytisknout vybrané doklady včetně jejich položek.

Fakturace

NovinkaZměny nastaly také v nabídce Fakturace, například přibyly dvě agendy pro evidenci přijatých nabídek a poptávek.

Všechny nabídky, které jste vystavili ve starší verzi programu POHODA, se nyní nachází v agendě Vydané nabídky a všechny poptávky v agendě Vydané poptávky. Tyto agendy jsme přejmenovali z důvodu lepšího odlišení od nově přidaných agend Přijaté nabídky a Přijaté poptávky. Funkčnost jsme zachovali a doklady vystavíte a přenesete do dalších agend tak, jak jste zvyklí.

Do nabídky Fakturace přibyla například agenda Vydané nabídky.

Do agendy Přijaté nabídky vkládáte zásoby v nákupních cenách a tyto nabídky tvoříte z vydaných nabídek i poptávek. Přenést je můžete do agendy Vydané objednávky a Vydané nabídky.

Do agendy Přijaté poptávky vkládáte zásoby v prodejních cenách a tyto poptávky tvoříte z vydaných poptávek. Přenášíte je do agend Vydané nabídky, Vydané poptávky, Přijaté objednávky, Vydané faktury a Vydané zálohové faktury.

NovinkaPOHODA vám opět šetří čas. Díky novému povelu můžete z vydané nabídky vytvořit výdejku, prodejku nebo příjmový pokladní doklad.

Jak?Slouží k tomu povel Záznam/Přenos->/Vydané nabídky-> v  agendách Výdejky, Prodejky a Pokladna.

NovinkaÚčtujete výdaje, které jsou použity v rámci ekonomické činnosti a zároveň pro účely nesouvisející s podnikáním? Pokud ano, určitě oceníte novou funkci, která za vás výdaje automaticky rozpočítá na daňovou a nedaňovou část.

Výdaje použité v rámci ekonomické činnosti i mimo ni POHODA rozpočítá automaticky díky povelu Rozúčtování nákladů...

Jak?Celkovou hodnotu výdaje zadáte na položky dokladu jako textovou položku. Poté v místní nabídce, vyvolané pravým tlačítkem myši, zvolíte povel Rozúčtování nákladů… V zobrazeném dialogovém okně pak stačí zadat pouze procento nedaňové části a POHODA výdaj automaticky rozpočítá. Upravit můžete i sazbu DPH, předkontace nebo členění DPH. Jakmile zadáte všechny potřebné údaje a zvolíte tlačítko Dokončit, POHODA zobrazí daňovou a nedaňovou část výdaje v podobě dvou položek dokladu.

Pokud potřebujete rozpočítat výdaje na daňovou a nedaňovou část, stačí do dialogového okna zadat procento nedaňové části.

Povel naleznete v agendách Přijaté faktury, Ostatní závazky, Interní doklady a Pokladna (výdej).

NovinkaVystavujete doklady v režimu Registrace DPH v EU? Potom vás určitě zaujmou drobné změny v rámci tohoto režimu a současně vás potěší rozšíření funkčnosti, které program POHODA přináší.

Přenést doklad bez režimu registrace DPH v EU do dokladů s tímto režimem a naopak jste mohli již v aktualizaci POHODA Květen, release 11000. Ve změnách a rozšíření funkčnosti jsme pokračovali a přinášíme vám další vylepšení.

Jak?K drobným změnám došlo v agendě Registrace DPH v EU, ve které nyní zadáte pouze DIČ, údaje o provozovně v EU, data začátku a konce registrace k DPH ve vybraném státě Evropské unie. Další údaje, které potřebujete pro následné vystavení dokladů v režimu Registrace DPH v EU, je nutné zadat v agendě Sazby DPH v EU. Tu naleznete v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty a zadáte do ní příslušnou zemi Evropské unie, měnu, v jaké bude doklad vytvořen, a způsob výpočtu DPH.

Do agendy Registrace DPH v EU už budete zadávat méně údajů. Sazby daně pro jednotlivé státy EU se nově uvedou v agendě Sazby DPH v EU.

Jak?V této agendě si dále na záložce Sazby DPH přednastavíte platné sazby DPH ve vybraném státě EU. Typ sazby vyberete ve stejnojmenném sloupci. Nabízí se v něm tyto možnosti: Základní sazba, Snížená sazba a Snížená sazba 2. Do sloupce DPH % uveďte konkrétní výši DPH. Ve sloupcích Platnost od a Platnost do nastavte pro sazbu DPH období, po které se bude automaticky nabízet u položek dokladu.

Po přenosu skladových zásob do vydané faktury se vloží položky automaticky v sazbě daného státu.

Pokud vedete účetnictví, můžete k základní a snížené sazbě DPH připojit také analytické účty. Uvedené částky DPH na dokladech vystavených v režimu Registrace DPH v EU se následně zaúčtují analyticky.

Jak?Agenda Sazby DPH v EU se automaticky zpřístupní, jakmile zatrhnete možnost Registrace DPH v EU v agendě Globální nastavení/Daně. (Upozorňujeme, že tato volba vám půjde zvolit až poté, co zatrhnete volbu Nabízet historické sazby DPH v té samé sekci.)

NovinkaDalší novinka se týká opět režimu Registrace DPH v EU. Pokud do dokladu v tomto režimu přenášíte skladové položky, přiřadí se k nim automaticky sazba DPH i % DPH daného státu.

Jak?Při vytváření dokladu nejprve zvolíte nabídku Záznam/Registrace DPH v EU… a  v zobrazeném dialogovém okně vyberete příslušné DIČ. Procentní sazby DPH se automaticky načtou z agendy Sazby DPH v EU. Teprve poté můžete přenášet skladové položky. V jaké sazbě DPH (základní, snížená, snížená sazba 2) se bude skladová položka na dokladu zobrazovat, se odvíjí od vašeho nastavení pole DPH nákup, DPH prodej u samotné zásoby v agendě Sklady/Zásoby.

Stejnou změnu pro přenos skladové zásoby do dokladu jsme zapracovali i pro režim MOSS (Mini One Stop Shop).

NovinkaPotřebujete si vyfiltrovat záznamy, které vznikly pomocí funkce Vyměření DPH? Potom vás určitě potěší nový předdefinovaný filtr v agendách Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky a Pokladna.

Jak?Po stisku pravého tlačítka myši nad záložkou tabulky se zobrazí nabídka posledních a uložených dotazů, do které jsme přidali i předdefinované dotazy. Ve vyjmenovaných agendách naleznete dotaz s názvem Vyměřeno DPH. S jeho pomocí vyberete všechny doklady v dané agendě, u kterých byl prostřednictvím povelu Záznam/Vyměření DPH vytvořen interní doklad na uskutečnění plnění DPH, resp. na odpočet této daně při nákupu zboží z Evropské unie, při dovozu zboží a při přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona o DPH.

Nový dotaz Vyměřeno DPH vyfiltruje všechny doklady, pro které vznikly interní doklady pomocí funkce Vyměření DPH.

Sklady

NovinkaDosud jste pomocí převodky nejdříve vydali položku ze skladu a následně ji hned ve stejný den naskladnili na cílový sklad. Nově můžete pohyby výdeje a příjmu zásob rozdělit podle data.

V agendě Převod se změnilo pole Datum na Datum výdeje a přibylo nové pole Datum příjmu. Při založení nové převodky mají oba pohyby stejné datum. Po uložení dokladu pak dochází k výdeji zásoby ze zdrojového skladu a zároveň k příjmu zásoby na cílový sklad.

V agendě Převod můžete pro výdej i příjem zásob nastavit různá data.

Jak?Pokud chcete pohyby oddělit, zvolte povel Záznam/Rozdělení výdeje a příjmu. Datum příjmu se automaticky odstraní a dojde pouze k výdeji zásoby ze skladu. Až po doplnění data příjmu dojde i  k jejímu naskladnění na cílový sklad.

Na tuto změnu samozřejmě reagují i tiskové sestavy, najdete na nich obě data. Z nové sestavy Převedené zboží na cestě se dozvíte, které zásoby byly vyskladněné a zatím nemají vyplněné datum příjmu.

Při vedení skladů způsobem A přibylo v agendě Globální nastavení/Sklady A pole Převod zásob, ve kterém najdete přednastavený účet 395000. Ten se použije pro proúčtování rozděleného pohybu. Pokud budete vystavovat převodky a nebudete výdej a příjem rozdělovat, doklad bude zaúčtován tak, jako doposud.

Pro proúčtování rozděleného pohybu zásob se použije přednastavený účet v poli Převod zásob.

NovinkaPřidání vedlejších nákladů na pořízení zásob do příjemky patří mezi tradiční funkce programu POHODA. Nově si jde vybrat, zda se mají automaticky rozpočítávat mezi jednotlivé zásoby podle poměru jejich cen či množství.

Jak?Můžete si nastavit, aby se vás program při každém vkládání vedlejších nákladů do příjemky dotázal, jakým způsobem chcete tyto náklady rozpočítávat. Využijete k tomu volbu Nabízet způsob rozpočítání vedlejších nákladů v agendě Globální nastavení/Sklady 2 v sekci Vedlejší náklady. Přejete-li si ve všech případech používat stejný způsob rozpočítávání, ponechte volbu nezatrženou.

Volbou Rozpočítat dle ve stejné sekci pak vyberete výchozí způsob rozpočítání vedlejších nákladů. K dispozici je výpočet dle ceny, množství s ohledem na základní měrnou jednotku nebo množství bez ohledu na měrnou jednotku.

Nově si můžete vybrat, podle čeho se mají automaticky rozpočítávat vedlejší náklady na pořízení zásob vkládané do příjemky.

Ve stavovém řádku položky vedlejších nákladů v příjemce jednoduše zjistíte, jakým způsobem je položka rozpočítána mezi jednotlivé zásoby.

NovinkaVystavujete objednávky pomocí volby Automatické objednávky? Nyní můžete nastavit, aby se po jejich vystavení vynulovalo pole Objednat u všech objednávaných zásob.

Jak?V průvodci Automatické objednávky zadejte text vytvářených vydaných objednávek a následně zatrhněte volbu Po vystavení objednávek vynulovat pole Objednat.

Používáte volbu Automatické objednávky? Pak můžete nastavit, aby se po jejich vystavení vynulovalo pole Objednat u všech objednávaných zásob.

Jak?Funkci spustíte povelem Záznam/Automatické objednávky… z agendy Zásoby.

NovinkaCenovky zásob nyní můžete z programu POHODA hromadně vytisknout i pro jednotlivé kusy zásob na základě jejich aktuálního stavu.

Jak?V agendě Zásoby stačí u tiskové sestavy Cenovky zboží zatrhnout volbu Štítky dle stavu zásoby. POHODA pak pro každou zásobu vytiskne počet štítků odpovídající jejímu stavu. V opačném případě se vytiskne jeden štítek pro každou vybranou zásobu.

Volba Štítky dle stavu zásoby umožňuje vytisknout pro každou zásobu počet štítků, který odpovídá stavu této zásoby.

Stejným způsobem můžete vytisknout štítky čárových kódů pro jednotlivé kusy pomocí tiskové sestavy Štítky čárových kódů a  v řadě POHODA E1 také pomocí sestavy Štítky čárových kódů (dle záložky Dodavatelé).

Kasa a Kasa Offline

NovinkaStává se vám, že už máte položky vložené do prodejky a zákazník se rozhodne, že chce zaplatit na fakturu? Nově lze takové položky v agendě Kasa převést do výdejky. Fakturant z ní následně vytvoří fakturu a zašle ji zákazníkovi k úhradě.

Jak?Položky vložíte do prodejky obvyklým způsobem, akorát pro její dokončení zvolíte povel Dokončit jako výdejku… Povel vytvoří nový záznam v agendě Výdejky a převede do ní všechny položky prodejky.

Položky vložené do prodejky v agendě Kasa jednoduše převedete do výdejky prostřednictvím povelu Dokončit jako výdejku...

Jak?Samotný povel Dokončit jako výdejku… naleznete v agendě Kasa v nabídce Záznam, na standardní liště Kasa i na dotykové klávesnici v sekci Funkce 2. Dokončit prodej jako výdejku můžete i pomocí klávesové zkratky Ctrl+Alt+V.

Zvolením povelu se zobrazí dialogové okno Výdejka s částkou a číselnou řadou vytvářené výdejky. Můžete doplnit formu úhrady, popřípadě zapsat text, který se přenese na záložku Poznámky u dané výdejky. Přímo z dialogového okna jde vytisknout dodací list nebo přejít k dalšímu prodeji. Pro dokončení prodeje pomocí výdejky je nutné, abyste v poli Zákazník vybrali konkrétního odběratele.

V dialogovém okně Výdejka je možné zvolit formu úhrady i napsat poznámku k výdejce.

Jak?Nastavení výchozí číselné řady výdejky, výchozí formy úhrady a textu provedete v agendě Nastavení\Kasy\Kasy v sekci Výdejky.

Do stromu práv agendy Přístupová práva v sekci Sklady\Kasa jsme přidali novou sekci Dokončení prodeje. Aby uživatel mohl funkci pro vytvoření výdejky použít, musí mít zatržené právo Výdejky. Do této nové sekce jsme přesunuli i některá další práva, například právo na zrušení dokladu, přerušení vyúčtování nebo odložení prodejky.

NovinkaPro rychlejší a snadnější ovládání jsme upravili výběr zkratek zásob v dotykovém rozhraní agendy Kasa a programu Kasa Offline. Nově můžete vytvářet i nadřazené kategorie zásob.

Jak?V agendě Zkratky zásob stačí v poli Nadřazená vybrat již vytvořenou kategorii. Na výběr máte pouze mezi těmi, které neobsahují žádnou přiřazenou zásobu na záložce Položky. Díky tomu lze dosáhnout rozčlenění jednotlivých skupin zkratek zásob do podkategorií. V sekci Přiřazení zásob můžete k jedné kategorii nově přiřadit až 60 zásob. Pro posun stránek jednotlivých položek využijte ovládací šipky. Agendu otevřete z nabídky Nastavení\Kasy.

Jednotlivé skupiny zkratek zásob můžete rozčlenit do podkategorií, stačí v poli Nadřazená vybrat již vytvořenou kategorii.

Změny jsme provedli také v samotné agendě Kasa. Místo výklopného seznamu Zkratky zásob najdete stejnojmenné tlačítko. Po jeho zvolení uvidíte seznam kategorií zásob, které jsou v  hierarchii nejvýše. Postupným vybíráním dílčích podkategorií se dostanete až ke konkrétním skladovým zásobám. K pohybu po stranách zkratek zásob a posunu na nadřazenou kategorii slouží šipky klávesnice.

Výklopný seznam Zkratky zásob v agendě Kasa se změnil na stejnojmenné tlačítko.

NovinkaU řady POHODA E1 můžete v agendě Kasa použít při prodeji čárové kódy, které jsou zadané na záložce Dodavatelé v agendě Zásoby.

NovinkaNabídku tiskových sestav agend Prodejky, Kasa a programu Kasa Offline jsme rozšířili o novou tiskovou sestavu Daňový doklad – paragon 80 mm (graficky).

Sestava je primárně určená pro běžné typy paragonových termotiskáren, které umožňují tisk grafiky. Její tisk je však možný i na standardních tiskárnách s vhodným formátem papíru. Rozměr sestavy jsme přizpůsobili pro tisk na 80 mm pásku. Formát lze dále upravit pomocí návrháře sestav Report Designer.

Personalistika a mzdy

NovinkaPOHODA nově umožňuje evidenci hlášení změn na zdravotní pojišťovny a podporuje vyplnění všech kódů v tiskopisu Hromadné oznámení zaměstnavatele.

Zaměstnavatel je povinen vůči příslušné zdravotní pojišťovně plnit oznamovací povinnost, která spočívá v hlášení všech změn rozhodných pro stanovení výše odváděného zdravotního pojistného jednotlivých zaměstnanců. Ke splnění oznamovací povinnosti zaměstnavatel vyplňuje tiskopis Hromadné oznámení zaměstnavatele. Program POHODA umožňuje evidovat všechna hlášení změn na zdravotní pojišťovny, a to v agendě Personalistika pomocí záložky Evidence podání. K této evidenci se používají kódy, které jsou určené pro jednotlivá oznámení zdravotním pojišťovnám.

Na záložce Evidence podání můžete evidovat všechna hlášení změn na zdravotní pojišťovny.

Jak?Do tabulky Evidence podání můžete vložit každému zaměstnanci hlášení změny prostřednictvím povelu Vložit hlášení na zdrav. poj., který vyvoláte stiskem pravého tlačítka myši. V dialogovém okně vyberte z nabízených možností v poli Kód požadovaný kód změny a  v poli Datum změny vyplňte datum v závislosti na uvedeném kódu změny (např. datum nástupu do zaměstnání nebo datum ukončení zaměstnání).

Pokud hlásíte změny na zdravotní pojišťovnu zaměstnance, vložte do dialogového okna jejich kód i datum.

Pokud zvolíte náhled tiskové sestavy Hromadné oznámení zaměstnavatele, zobrazí se stejnojmenné dialogové okno, ve kterém najdete veškerá hlášení změn na zdravotní pojišťovny všech zaměstnanců za vybraný měsíc. Tato jednotlivá hlášení můžete označit a daný výběr následně vytisknout příslušné zdravotní pojišťovně.

Veškerá hlášení změn na zdravotní pojišťovny všech zaměstnanců za vybraný měsíc se přehledně zobrazí v dialogovém okně Hromadné oznámení zaměstnavatele.

NovinkaU zaměstnanců, kteří jsou cizinci, můžete v programu POHODA zadat evidenční číslo pojištěnce přidělené správou sociálního zabezpečení.

Jak?Pole Číslo pojištěnce (SP) pro zadání přiděleného evidenčního čísla pojištěnce najdete na záložce Cizinec v agendě Personalistika.

Údaj vyplněný v tomto poli bude vstupovat místo rodného čísla zaměstnance do tiskových sestav a také do elektronických podání Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), Evidenčního listu důchodového pojištění a Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění.

Pokud toto pole nevyplníte, vytiskne se na výše uvedených tiskopisech údaj z pole Rodné číslo na záložce Zaměstnanec.

NovinkaTiskové sestavy Výplatní list a Výplatní páska exportované do formátu PDF nyní můžete zabezpečit heslem. Tím zajistíte, že je otevře pouze zaměstnanec, kterému náleží. Bez zadání správného hesla nebude možné PDF soubor otevřít.

Každý zaměstnanec může mít své heslo k tiskovým sestavám Výplatní list a Výplatní páska exportovaným do formátu PDF.

Jak?Hesla jde zadat každému zaměstnanci zvlášť v agendě Personalistika na záložce Doplňkové údaje v sekci Zabezpečení dokumentů heslem.

Jak?U uvedených sestav poté prostřednictvím povelu Zabezpečit PDF heslem zvolíte, zda se sestavy mají zabezpečit, či nikoliv. Povel naleznete v nabídce pod tlačítkem PDF v dialogovém okně Tisk. Pokud heslo u zaměstnance nenastavíte a nebude zadané heslo ani u PDF tiskárny, k zabezpečení PDF dokumentu nedojde.

U sestav Výplatní list a Výplatní páska můžete nastavit, zda budou zabezpečené heslem.

NovinkaKontrolu daňových zvýhodnění na děti zadaných u zaměstnanců vám usnadní nová tisková sestava Soupiska daňových zvýhodnění na děti. Najdete ji v agendě Personalistika.

NovinkaNabídku tiskových sestav v programu POHODA jsme rozšířili o formuláře pro přihlášku a odhlášku zaměstnavatele, které jsou určené pro okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Jak?Tiskové sestavy Přihláška do registru zaměstnavatelůOdhláška z registru zaměstnavatelů pro OSSZ najdete v agendě Mzdy/Seznamy/Správa sociálního zabezpečení. Tisková sestava Přihláška a evidenční list zaměstnavatele, kterou předkládáte zdravotním pojišťovnám, se nachází v agendě Mzdy/Seznamy/Zdravotní pojišťovny.

Do nabídky tiskových sestav přibyl například formulář Přihláška do registru zaměstnavatelů.

Pomocí průvodce můžete v tiskových sestavách doplnit všechny potřebné údaje.

NovinkaV řadě POHODA E1 se sledování historie změn v agendě Personalistika rozrostlo o nová pole.

Nově máte možnost sledovat historii u data odchodu, zdravotní pojišťovny, účtu a kódu banky, počtu dní dovolené, staré dovolené a dovolené v přechodném období.

NovinkaV programu POHODA jsme aktualizovali seznam správ sociálního zabezpečení v agendě Mzdy/Seznamy/Správa sociálního zabezpečení.

NovinkaDo elektronického podání Oznámení o nástupu do zaměstnání při zvolení typu 6 – Převod již nevstupuje datum odchodu zaměstnance.

Internetové obchody

NovinkaVkládáte k zásobám alternativní nebo související zboží? Nyní takto můžete přiřadit také zásoby typu Komplet a Souprava.

Jak?Oba typy přiřadíte v agendě Zásoby na záložce Internet v sekcích Související, resp. Alternativní zboží.

NovinkaNově můžete pro obecný internetový obchod nadefinovat scénáře, prostřednictvím kterých si dopředu nastavíte komunikaci mezi programem POHODA a e-shopem. Takto vytvořený scénář následně vyberte při spuštění komunikace s internetovým obchodem.

Komunikaci mezi programem POHODA a e-shopem si můžete nastavit dopředu, stačí pro obecný internetový obchod nadefinovat příslušné scénáře.

Jak?Jednotlivé scénáře založíte na záložce Scénáře v agendě Internetové obchody prostřednictvím povelu Vytvořit scénář. V zobrazeném průvodci Internetové obchodování – scénáře zadáte jejich název, popis a přednastavíte typ komunikace a způsoby exportu nebo importu dat.

Jak?Při spuštění komunikace prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Internetové obchodování... již stačí na druhé straně zobrazeného průvodce zvolit typ komunikace Scénář a vybrat jeden z nastavených scénářů.

V průvodci Internetové obchodování si vyberete vytvořený scénář.

NovinkaProstřednictvím nově přidané agendy můžete vytvářet skupiny zásob, do kterých jde následně přidat skladové položky jako jejich varianty. Tím můžete jednotlivé skladové zásoby propojit a přenést je tak na váš e-shop.

Jak?Přidání zásob do skupiny provedete v agendě Nastavení/Internetové obchody/Skupiny zásob. U každé skupiny můžete zadat její kód, název, popis a obrázek. Skladové položky přiřadíte prostřednictvím povelu Sklady ->, který najdete v místní nabídce záložky Varianty zásoby.

V agendě Skupiny zásob můžete přidat zásoby do skupiny, pro kterou zvolíte kód, název, popis i obrázek.

V agendě Zásoby se prostřednictvím povelu Otevřít všechny vyfiltrují všechny skladové položky vložené do příslušné skupiny zásob. Do stejné agendy přibyla také na záložku Internet nová sekce Skupiny zásob. Díky ní jednoduše uvidíte, v jakých skupinách je skladová zásoba zařazena.

Díky nové sekci Skupiny zásob jednoduše uvidíte, v jakých skupinách je skladová zásoba zařazena.

NovinkaPři nastavení FTP klienta u obecného internetového obchodu můžete rozhodnout o způsobu kódování názvu souboru. Na výběr máte mezi Windows-1250 nebo UTF-8.

NovinkaPři zápisu textu na záložce Internet v sekci Obecný popis v agendě Zásoby můžete použít základní formátování textu. Pomocí nově přidaných ikon jednoduše změníte barvu písma nebo jeho velikost.

V polích se stručným a podrobným popisem můžete změnit velikost písma, použít tučné písmo, kurzívu nebo text podtrhnout. V textu můžete používat i odrážky nebo změnit jeho barvu.

V sekci Obecný popis jde změnit velikost písma, použít tučné písmo nebo nastavit jiné základní formátování textu.

Jak?Změnu provedete pomocí nově přidaných ikon, které se zpřístupní po zatržení volby Formátovaný text. Jednotlivé povely jsou dostupné i  z místní nabídky po stisknutí pravého tlačítka myši.

XML

NovinkaPři XML importu dat nově umožňujeme označit příslušným štítkem všechny záznamy v dokladových agendách a agendách Zásoby a Adresář. Štítky záznamů je možné i exportovat.

NovinkaPo dokončení XML komunikace prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/XML import/export… vás POHODA přepne přímo do agendy XML log, ve které se automaticky vyfiltrují nově vytvořené záznamy.

NovinkaNově podporujeme XML komunikaci pro agendu Skupiny zásob.

XML komunikaci je možné využít také u agendy Skupiny zásob.

Homebanking

NovinkaPři importu výpisů do agendy Banka se přenáší na záložku Poznámky upřesňující zpráva. Ta je určená pro příjemce platby i pro Raiffeisenbank formát MultiCash.

NovinkaPokud výpisy PayU obsahují položku typu sf, vytváří se nově při jejich načítání položky na měsíční poplatek za vedení účtů automaticky.

NovinkaPři načítání výpisu prostřednictvím služby UniCredit BusinessNet se ukládá na záložku Poznámky v agendě Banka i důvod platby a název plátce.

NovinkaNově je možné využít přímý kanál Fio banky, pomocí kterého můžete odesílat příkazy k úhradě a načítat výpisy z účtu, aniž byste je museli ručně stahovat z bankovnictví.

Jak?Do agendy Homebanking jsme přidali nový typ služby FIO API Bankovnictví. Abyste mohli komunikaci využívat, je nutné v internetovém bankovnictví Fio banky vytvořit token, pomocí kterého se budete přes FIO API připojovat ke svému bankovnímu účtu. Token poté můžete zadat přímo do nastavení služby v agendě Homebanking nebo vyplňovat při každé komunikaci s Fio bankou.

Přidali jsme službu FIO API, díky které odešlete příkazy k úhradě a načtete výpisy z účtu bez nutnosti ručního stahování z bankovnictví Fio banky.

NovinkaPři komunikaci s J&T Bankou je nově možné používat pro načítání výpisů a generování tuzemského příkazu k úhradě typ služby označený jako formát ABO.

E-mailové služby

NovinkaPři odeslání e-mailu prostřednictvím SMTP klienta můžete nově zadat prioritu e-mailu nebo požadovat oznámení o doručení.

Pomocí různého stupně důležitosti budou příjemci e-mailu vědět, jak velkou pozornost zpráva vyžaduje. Podle zvýraznění symbolu rychle poznáte, jestli je nastavena důležitost – případně zda je nízká, nebo vysoká.

U e-mailů odesílaných prostřednictvím SMTP klienta můžete zvolit stupeň důležitosti.

Pokud budete vyžadovat potvrzení o přečtení zprávy nebo o jejím doručení, stačí v sekci Oznámení zatrhnout volby Požadovat oznámení o doručení nebo Požadovat oznámení o přečtení.

Jak?Nastavení provedete v horní části dialogového okna Odeslání e-mailu. Do této části jsme také přesunuli možnosti pro vytváření šablon, jejich použití ve zprávě a vkládání proměnných.

NovinkaDo dialogového okna Odeslání e-mailu prostřednictvím SMTP klienta přibylo také pole Od, ve kterém se zobrazí e-mailová adresa odesílatele. Stejné pole najdete i  v agendě Soubor/Datová komunikace/Odeslané e-maily.

NovinkaPři zakládání šablony pro odeslané zprávy prostřednictvím SMTP klienta je nyní možné určit, ve které agendě se má nabízet.

Jak?Jestli chcete mít šablonu dostupnou ve všech agendách, vyberte v poli Agenda typ Všechny agendy. Případně můžete zvolit jen konkrétní agendu, ve které se má šablona zobrazovat. Až budete chtít šablony použít, nabídnou se vám v dané agendě podle předchozího nastavení. Pokud chcete vybrat šablonu z jiné agendy, zatrhněte volbu Zobrazit vše.

Pokud zakládáte šablonu pro odeslané zprávy prostřednictvím SMTP klienta, máte možnost si vybrat, v jaké agendě se vám nabídne.

Ostatní

NovinkaNově přidaná agenda slouží k evidenci listovních zásilek, balíků a dalších typů zásilek. Můžete je automaticky vytvářet přímo z dokladu, doplnit o další údaje a poté je vyexportovat pro podání na Českou poštu. Veškeré odeslané zásilky tak budete mít na jednom místě.

Jak?Nejprve je nutné nastavit nejčastěji používané způsoby dopravy. V agendě Dopravci si můžete pro Českou poštu přednastavit druh zásilky, například balík do ruky, a služby, například křehké. Pokud máte možnost podle smlouvy s Českou poštou generovat číslo zásilky, stačí zadat prefix, sufix a pořadové číslo. Typ Ostatní využijete třeba pro zadání osobního odběru. Agendu Dopravci otevřete z nabídky Adresář.

V agendě Dopravci si nastavíte nejčastěji používané způsoby dopravy.

Jak?Nastavenou službu je následně možné vybrat v agendách Vydané faktury a Přijaté objednávky v poli Dopravce. Po jeho vyplnění vytvoříte záznam do agendy Zásilky v nabídce Adresář, a to prostřednictvím povelu Vygenerovat zásilky z nabídky Záznam. Ten se pak v agendě Zásilky automaticky vyplní hodnotami dle zvoleného dopravce. Pole Dopravce je možné vyplnit i  v agendách Vydané zálohové faktury a Výdejky, z nich však nemůžete zásilky generovat.

Po vygenerování zásilky se záznam v agendě Zásilky automaticky vyplní hodnotami podle zvoleného dopravce.

Záznamy zásilek lze zakládat i ručním zadáním všech hodnot bez návaznosti na ostatní agendy. Poté stačí údaje zkontrolovat, popř. doplnit na záložce Položky podání.

U vydané faktury nebo přijaté objednávky hned zjistíte, s jakým datem jste zásilku vytvořili. Využijete k tomu sloupec Vytvoření zásilky. Ze zdrojového dokladu se na záznam se zásilkou přepnete pomocí záložky Doklady. Ta v agendě Adresář otevře přehled zásilek zapsaných s touto adresou.

Ve sloupci Vytvoření zásilky u vydané faktury nebo přijaté objednávky rychle zjistíte, s jakým datem jste zásilku vytvořili.

Jak?Zásilku je možné exportovat, a to prostřednictvím povelu Záznam\Export pro dopravce\Česká pošta. V zobrazeném průvodci můžete zvolit formát datového souboru, překontrolovat obsažená data a vybrat úložiště výsledného souboru. Po dokončení průvodce se přepne stav K vyřízení na Vyřízeno a vyplní se pole Datum exportu. Potřebujete-li záznam znovu vyexportovat, stačí jeho stav znovu přepnout na stav K vyřízení. Vyexportovaný soubor jde jednoduše nahrát do aplikace Podání online České pošty. Pokud máte vyplněné číslo zásilky, můžete navíc sledovat její stav prostřednictvím povelu Vyhledat zásilku u dopravce na záložce Položky podání.

Zásilku je možné exportovat prostřednictvím povelu Záznam\Export pro dopravce\Česká pošta.

Pokud si chcete rovnou vytisknout například štítky adres nebo podací lístek, využijte tiskové sestavy v agendě Zásilky.

NovinkaAbychom vám usnadnili práci se zálohováním databází, můžete si nyní vybrat pouze ty, u kterých má proběhnout správa databáze a následně zálohování.

Jak?V agendě Účetní jednotky jsme do nabídky Záznam přidali povel Nabízet k zálohování. Jeho zvolením se účetní jednotka označí příznakem a bude podléhat zálohování a správě databáze. Prostřednictvím povelu Záznam/Editace/Upravit vše označíte více účetních jednotek najednou.

Zvolíte-li povel Nabízet k zálohování, účetní jednotka se označí příznakem a bude podléhat správě databáze a následně zálohování.

Samotnou zálohu můžete provést několika způsoby. U prvního musíte nejprve ve zmíněné agendě vybrat účetní jednotky. K jejich výběru můžete použít sloupec Nabízet k zálohování. Vybrané databáze pak zálohujte prostřednictvím povelu Databáze/Správa databází v agendě Účetní jednotky. Následně se zobrazí Průvodce správnou databází, ve kterém vyberete volbu Všechny vybrané účetní jednotky.

Upravili jsme také druhou možnost zálohování, která se provádí z aktuálně otevřené účetní jednotky prostřednictvím nabídky Soubor/Zálohování. Zvolením povelu Zálohovat... se otevře průvodce Zálohování databází programu POHODA, ve kterém vyberete požadovaný způsob provedení zálohy. Možnost zálohovat aktuální účetní jednotky a všechny účetní jednotky znáte již ze starších verzí programu POHODA. Nově k nim přibyla možnost Zálohovat databáze s příznakem Nabízet k zálohování (nastavení příznaku Nabízet k zálohování jsme popsali v prvním odstavci této novinky). S touto přidanou volbou můžete navíc provést zálohu pouze změněných souborů, systémové databáze a globální databáze. Na další straně průvodce zvolte, kam zálohy vybraných databází umístit. Můžete nastavit i jiné umístění, než je složka Zálohy.

Zálohovat můžete také změněné soubory, systémové a globální databáze, pokud zvolíte možnost Zálohovat databáze s příznakem Nabízet k zálohování.

Možnost zálohování databází s příznakem Nabízet k zálohování byla přidána i  v řadě POHODA E1 do automatických úloh.

Poslední možností, jak provést zálohu vybraných databází, je využití automatických úloh pomocí parametrů. K současným parametrům /K a /Z, které provádí správu a zálohu databází, jsme přidali nový parametr /N. Pomocí něj provedete zálohování účetních jednotek s příznakem Nabízet k zálohování, jehož nastavení jsme zmínili v prvním odstavci této novinky.

Příklad použití parametru pro údržbu a zálohu všech vybraných databází: C:\Pohoda\Pohoda.exe /K /Z /N

NovinkaPři prvním otevření nové verze programu POHODA vás nyní přivítá dialogové okno s informací o aktuální verzi programu. Bude jen na vás, jestli si zobrazíte novinky v této verzi kliknutím na internetový odkaz www.mojepohoda.cz, nebo si je přečtete v nápovědě.

Informaci o aktuální verzi programu už nemusíte hledat, zobrazí se totiž při prvním otevření nové verze programu automaticky.

Jak?Novinky ve verzi si znovu zobrazíte prostřednictvím odkazu v levé části informační plochy nebo z nabídky Nápověda.

Zajímají vás novinky ve verzi programu? Můžete si je zobrazit díky odkazu na informační ploše.

NovinkaPři přepnutí na přelom účetního období můžete zaúčtovat odpisy dlouhodobého majetku pro následující účetní období. POHODA je však připravena i na případ, že by došlo k přerušení této operace. Nově totiž kontroluje, zda proběhlo zaúčtování odpisů korektně.

Pokud POHODA zjistí, že nebyly všechny odpisy majetku zaúčtovány, nabídne před otevřením agendy Majetek možnost automatického dokončení operace. Touto kontrolou pohlídá, že všechny odpisy dlouhodobého majetku budou v deníku pro následující účetní období zaúčtovány. Kontrola se provádí i při změně způsobu zaúčtování odpisů do deníku v agendě Globální nastavení/Majetek.

NovinkaVyužíváte štítky k dalšímu třídění záznamů, abyste se lépe orientovali v agendách? Rozšířili jsme pro vás jejich využití u dalších agend včetně pohybů a deníku.

Nově je možné přidávat štítky k záznamům v agendách Personalistika, Majetek, Drobný majetek, Leasingový majetek, Příkazy k úhradě, Zakázky, Střediska, Činnosti a Kniha jízd, Tuzemské cestovní příkazy a Zahraniční cestovní příkazy.

Nově je možné přidávat štítky k záznamům v dalších agendách.

V agendách Účetní deník, Peněžní deník, Nepeněžní deník a Pohyby není možné štítky přidávat, ale pouze vybírat pomocí sloupce Štítky. Jednotlivé záznamy těchto agend mají přiřazeny štítky na základě svého zdrojového dokladu.

Dle štítků můžete i vybírat záznamy při přenosu dokladu k likvidaci, tvorbě vzájemného zápočtu nebo vkládání závazků do příkazu k úhradě.

Štítky vám pomohou i s výběrem záznamů při přenosu dokladu do příkazu k úhradě.

NovinkaPro příspěvkové organizace jsme zapracovali podporu exportu výkazů na CSÚIS dle balíčku č. 28.

NovinkaTisknete sestavy na různé formáty papíru? Pak uvítáte, že se nabídka v editoru sestav Report Designer rozšířila o dva nové formáty, o obálku C5 a C6.

Jak?Formát nastavíte prostřednictvím povelu Soubor/Nastavení stránky v programu Report Designer.

Z editoru sestav Report Designer nově vytisknete také obálku ve formátech C5 a C6.

Změny najdete také při práci s tiskem sestav ve formátech odlišných od A3, A4 a A5. Ty nyní respektují volbu Nastavit formát papíru na ovladač na záložce Tiskárna dialogového okna Tisk. V praxi to znamená, že pokud je u tiskové sestavy zatržena uvedená volba, na tiskárnu se zašle tisková úloha s přesným rozměrem formátu dle sestavy. Díky tomu dokáží některé tiskárny vybrat i vhodný podavač, kde je umístěný příslušný formát papíru. Při nezatržené volbě se sestava vytiskne vždy na formát A4.

Pokud máte uzpůsobený tisk různých formátů sestav tak, že vychází z rozměru A4 a nově neprobíhá korektně, zrušte u tiskové sestavy zatržení volby Nastavit formát papíru na ovladač.

Aplikace mPOHODA

NovinkaPoužíváte aplikaci mPOHODA? Nově si v ní můžete vystavit fakturu na zálohu platby za zboží nebo poskytnutou službu a přenést ji do programu POHODA.

Jak?V agendě Zálohové faktury v aplikaci mPOHODA vytvoříte doklad a  z ceníku do něj vložíte zásoby, za které požadujete zaplatit dopředu. Jakmile obdržíte platbu, zapíšete úhradu k zálohové faktuře a zvolíte povel Vytvořit vydanou fakturu s odpočtem zálohy. V agendě Faktury se vystaví nová faktura, do které se přenesou zásoby ze zálohové faktury. Navíc se vytvoří nová položka Uhrazená záloha odpovídající přijaté platbě.

Pokud používáte aplikaci mPOHODA, můžete si vystavit fakturu na zálohovou platbu vyznačeným povelem.

Jak?Odpočet zálohové faktury můžete v aplikaci provést i druhým způsobem, a to přímo z agendy Faktury povelem Přidat odpočet zálohy. Uživatel vybere požadovanou zálohovou fakturu a pomocí povelu ji přenese do vydané faktury, kam se vloží položky ze zálohové faktury a vytvoří se také položka Uhrazená záloha odpovídající úhradě zálohy.

Zálohu můžete v aplikaci mPOHODA odečíst rovnou z vydané faktury, stačí zvolit tlačítko Přidat odpočet zálohy.

Fakturu s odpočtem zálohy můžete následně odeslat svému odběrateli. Zálohové faktury jde také přenést pomocí synchronizace dat do agendy Vydané zálohové faktury v programu POHODA. Faktury s odpočtem těchto záloh se zobrazí v agendě Vydané faktury.

Agendu pro vystavování zálohových faktur najdete v aplikaci mPOHODA spolu s agendou Faktury v novém menu Fakturace.

nahoru

 

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503319 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout