Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky ve verzi Leden 2015

Novinky ve verzi Leden 2015

CD

Popisovaná verze: POHODA Leden 2015, release 10900
Vztaženo k verzi: POHODA Říjen 2014, release 10800
K dispozici od: 18. 12. 2014

Časopis Moje POHODA k verzi Leden 2015
(archivní čísla časopisu Moje POHODA)

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.


Nejnovější aktualizace: POHODA, rel. 10906 - k dispozici od 23. 4. 2015.

Online databáze otázek a odpovědí k programu POHODA

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
DPHFakturace a skladyXML
Personalistika a mzdyKasaOstatní 
ÚčetnictvíHomebanking 

DPH

NovinkaOd 1. 1. 2015 zavádí novela zákona o DPH č. 262/2014 Sb. druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %, ta se bude vztahovat na knihy, kojeneckou výživu a léky. Nová verze systému POHODA na tuto novinku samozřejmě reaguje.

Přesný seznam zboží, které podléhá druhé snížené sazbě daně, najdete v příloze č. 3a zákona o DPH.

Ekonomický systém POHODA se vám snaží práci usnadnit a zrychlit tím, že se druhá snížená sazba DPH zobrazí na základě zadaného data zdanitelného plnění nebo data odpočtu/doručení. Pokud budete mít na dokladu uvedeno datum zdanitelného plnění, resp. doručení z roku 2014 a starší, POHODA vám automaticky nabídne pouze základní sazbu DPH ve výši 21 % a/nebo sníženou 15% sazbu. Bude-li některé uvedené datum spadat již do roku 2015, zobrazí se kromě stávajících dvou sazeb DPH i druhá snížená sazba DPH ve výši 10 %.

Druhá snížená sazba DPH se v programu POHODA zobrazí na základě zadaného data zdanitelného plnění nebo data odpočtu/doručení.

Jak?Druhou sníženou sazbu DPH můžete u dokladů zadat pouze na záložce Položky faktury, resp. Položky dokladu. Pokud vyberete v položkách dokladu sazbu DPH 10 %, zobrazí se po uložení dokladu ve formuláři nová sekce pro tuto sazbu. Právě do této části se z položek dokladu přenese celkový základ daně pro druhou sníženou sazbu, DPH a celková částka. Tato hodnota samozřejmě ovlivní hodnotu v poli Celkem.

Jak?Při zvolení režimu Účtování v následujícím období bez datové uzávěrky (2015p) program POHODA k existujícím předkontacím automaticky doplní i zaúčtování pro novou 10% sazbu. Pro tu pak bude použit stejný účet, který je zadaný nyní u sazby DPH 15 %. Pokud však účtujete na analytické účty a pro druhou sníženou sazbu požadujete jinou analytiku, je nutné v agendě Účtová osnova vytvořit nový analytický účet právě pro 10% sazbu DPH a uvedený účet zadat do předkontací.

Pokud zvolíte režim Účtování v následujícím období bez datové uzávěrky, POHODA k existujícím předkontacím automaticky doplní i zaúčtování pro novou 10% sazbu.

NovinkaV souvislosti se zapracováním nové snížené sazby byly v programu POHODA upravené i některé tiskové sestavy v agendách nabídek Účetnictví, Fakturace a Sklady. V následující aktualizaci programu doplníme do agendy Přiznání DPH i tiskovou sestavu Podklady k dani z přidané hodnoty, která bude reagovat na druhou sníženou sazbu DPH.

Pro zdaňovací období leden 2015, resp. 1. čtvrtletí 2015, se poprvé použije nový tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor č. 19). V něm dochází pouze k minimálním úpravám, které mají dopad na formální stránku tiskopisu. Struktura přiznání zůstává zachována, obsah jednotlivých kolonek není měněn či rozšiřován. Zdanitelná plnění s druhou sníženou sazbou budou vykazována na řádcích pro sníženou sazbu daně souhrnně se zdanitelnými plněními s první sníženou sazbou DPH.

NovinkaSlyšeli jste už termín Mini One Stop Shop, a sice zvláštní režim jednoho správního místa? I POHODA samozřejmě reaguje na novou legislativní úpravu zakotvenou v zákoně o DPH. O co jde a koho se týká? Zpozornět musíte především vy, kdo poskytujete telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobě nepovinné k dani v rámci EU. Z pohledu DPH budou totiž uvedené služby bez rozdílu vždy zdaňovány v místě příjemce služby.

Abyste se jako poskytovatel výše uvedených služeb nemusel zdlouhavě registrovat k DPH v každém členském státě EU podle toho, kde sídlí vaši koncoví zákazníci, máte možnost se dobrovolně zaregistrovat (již od 1. října 2014 na daňovém portále Finanční správy přes aplikaci EPO) a vstoupit do zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shopu (MOSS).

Jestliže se však osoba povinná k dani rozhodne používat režim jednoho správního místa, musí tento režim uplatňovat ve všech příslušných členských státech EU. Nejedná se o režim, který je volitelný na základě jednotlivých členských států.

Jak?V systému POHODA učiňte následující kroky, abyste měli vše správně nastaveno. Nejprve v agendě Globální nastavení/Daně zatrhněte volbu Mini One Stop Shop (MOSS). (Upozorňujeme, že tato volba vám půjde zpřístupnit ale až poté, co si zatrhnete volbu Nabízet historické sazby DPH v té samé sekci.)

Pro nastavení režimu jednoho správního místa zatrhněte volbu Mini One Stop Shop (MOSS) v agendě Globální nastavení/Daně.

Jak?Zatržením volby Mini One Stop Shop (MOSS) se dále zpřístupní nově přidaná agenda Sazby DPH v EU v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty, kde si můžete evidovat státy spotřeby Evropské unie, do kterých poskytujete uvedené služby. V této agendě si na záložce Sazby DPH přednastavíte platné sazby DPH ve vybraném státě EU. Typ sazby vyberete ve stejnojmenném sloupci. Nabízí se v něm tyto možnosti: Základní sazba, Snížená sazba a Snížená sazba 2. Do sloupce DPH % uveďte konkrétní výši DPH. Na položkách dokladu se sazby DPH pak nabízejí podle jejich platnosti určené ve sloupcích Platnost od a Platnost do. V případě změny výše sazby DPH si tedy určíte, od kdy do kdy jednotlivé sazby DPH platily, resp. platí, a POHODA vám je podle toho bude načítat automaticky do dokladu.

Na záložce Sazby DPH si přednastavíte platné sazby DPH ve vybraném státě EU, do kterého poskytujete své služby. Následně vyberete typ sazby (základní, snížená, snížená 2)a uvedete konkrétní výši DPH.

Jak?Pokud vedete účetnictví, můžete k základní a snížené sazbě DPH připojit také analytické účty. Uvedené částky DPH na dokladech vystavených v režimu MOSS se následně zaúčtují analyticky.

Jak?Doklad v režimu MOSS vystavíte povelem Záznam/MOSS… Přístupný je pouze v agendách Pokladna (příjem), Nabídky, Přijaté objednávky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Výdejky a Interní doklady. Až jej zvolíte, zobrazí se dialogové okno, kde vyberete příslušný stát spotřeby. Tímto krokem se zároveň automaticky přednastaví výše DPH, jejíž hodnotu si POHODA vezme právě z agendy Sazby DPH v EU.

Pro vystavení dokladu v režimu MOSS zvolte povel Záznam/MOSS... Poté se vám zobrazí dialogové okno, kde vyberete příslušný stát spotřeby.

Jak?Pokud máte v agendě Sazby DPH v EU zadanou cizí měnu, potvrzením dialogového okna Mini One Stop Shop (MOSS) automaticky založíte doklad v cizí měně.

Jak?Dokladům, které vytvoříte v režimu MOSS, můžete přiřadit členění DPH typu R (např. RDzahr). Tato členění použijete u uskutečněných plnění, u kterých potřebujete uvést částku DPH odváděnou, resp. nárokovanou v jiném členském státě a zároveň se toto plnění musí projevit v tuzemském přiznání, do kterého vstupuje základ daně. U dokladů, které vstupují pouze do přiznání jiného členského státu, využijete typ členění Nezahrnovat do přiznání.

Pokud je místo dodání služby jiný členský stát EU, uplatňují se fakturační pravidla v jiném členském státě spotřeby. POHODA vypočítá daň automaticky podle české legislativy, a proto v případě potřeby vypočítanou daň upravíte ručně nebo zvolíte jiný způsob zaokrouhlení dokladu.

V dalších verzích programu POHODA umožníme vystavovat a vytvářet XML soubor daňového přiznání v režimu MOSS, abyste je mohli odesílat na daňový portál Finanční správy (EPO).

Personalistika a mzdy

NovinkaOd 1. ledna 2015 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Tato změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

 

 • Výše redukčních hranic průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy pro rok 2015 jsou:
 • první redukční hranice náhrady mzdy – 155,40 Kč,
 • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 232,93 Kč,
 • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 465,85 Kč.

 

POHODA reaguje na zvýšení redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek, která bude mít vliv i na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

NovinkaOd nového roku se zvyšuje maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální zabezpečení, a to na částku 1 277 328 Kč. Pro účely výpočtu pojistného na zdravotní pojištění je maximální vyměřovací základ od roku 2013 zrušen.

NovinkaLimit výše měsíčních zdanitelných příjmů, nad který se již provádí výpočet solidárního zvýšení zálohy na daň, je stanoven jako 4násobek průměrné mzdy a pro rok 2015 činí 106 444 Kč.

NovinkaZa rok 2014 můžete provést výpočet ročního zúčtování daně i zaměstnanci, kterému byly v průběhu roku zálohy na daň zvýšeny o solidární zvýšení daně. Tento výpočet můžete provést ale pouze v případě, že celoroční příjmy zaměstnance nepřesáhly roční limit pro výpočet solidárního zvýšení daně a zároveň nemá povinnost podat daňové přiznání z jiného důvodu.

NovinkaZákladní sazba minimální mzdy bude od 1. ledna 2015 o něco vyšší. Z původních 8 500 Kč je nařízením vlády č. 204/2014 Sb. zvýšena na částku 9 200 Kč.

Od roku 2015 vzroste základní sazba minimální mzdy na 9 200 Kč měsíčně nebo 55 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Pro zaměstnance, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně, zůstává však výše minimální mzdy na původní úrovni, a to 8 000 Kč měsíčně, případně 48,10 Kč za hodinu.

Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Proto i když příjem zaměstnance nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je v tomto případě právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění tak kvůli zvýšení minimální mzdy bude od nového roku činit 1 242 Kč oproti původním 1 148 Kč.

Zvýšení minimální mzdy se také dotkne posouzení nároku na daňový bonus. Aby totiž zaměstnanec měl nárok na daňový bonus, jeho měsíční příjem musí dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus bude mít v roce 2015 zaměstnanec, jehož příjem dosáhne v kalendářním měsíci alespoň 4 600 Kč.

NovinkaOd 1. ledna 2015 dojde ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další vyživované děti.

Poplatník má od roku 2015 nárok na daňové zvýhodnění na vyživované děti v diferencované výši. Rozhodující je počet vyživovaných dětí, které s ním žijí ve společně hospodařící domácnosti. Částky daňových zvýhodnění jsou nově stanoveny takto: 13 404 Kč ročně na jedno dítě, 15 804 Kč ročně na druhé dítě a 17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě. Měsíční výše těchto daňových zvýhodnění pak činí 1 117 Kč na jedno dítě, 1 317 Kč na druhé dítě a 1 417 Kč na třetí a každé další dítě.

Pro uplatnění konkrétní částky daňového zvýhodnění není rozhodující věk vyživovaných dětí, ale záleží zcela na uvážení zaměstnance, v jaké výši si na konkrétní vyživované dítě částky daňového zvýhodnění uplatní. Z tohoto důvodu je nutné, abyste v programu POHODA nastavili u zaměstnanců daňová zvýhodnění pro rok 2015 ručně.

Jak?V programu POHODA jsme přidali nové typy daňového zvýhodnění, které najdete na záložce Daně a pojistné v agendě Personalistika. Jedná se o: daňové zvýhodnění na 2. dítě, daňové zvýhodnění na 3. a každé další dítě, daňové zvýhodnění na 2. dítě (průkaz ZTP-P) a daňové zvýhodnění na 3. a každé další dítě (průkaz ZTP-P).

V programu POHODA jsme přidali nové typy daňového zvýhodnění, které najdete na záložce Daně a pojistné v agendě Personalistika.

Jak?Podle údajů vyplněných v Prohlášení poplatníka k dani, kde si zaměstnanec určí, na jaké dítě a v jaké výši požaduje daňové zvýhodnění uplatnit, nastavíte příslušné typy pro daňové zvýhodnění na děti od roku 2015 na záložce Daně a pojistné v agendě Personalistika..

Jak?Například pokud zaměstnanec v roce 2014 uplatňoval daňové zvýhodnění na dvě děti, na záložce Daně a pojistné ukončíte stávající typy pro daňové zvýhodnění na dítě k prosinci roku 2014. Abyste nastavili daňové zvýhodnění na další rok, na stejné záložce od ledna 2015 do nových řádků zadáte typ daňové zvýhodnění na dítě s částkou 13 404 Kč pro první dítě a nový typ daňové zvýhodnění na 2. dítě s částkou 15 804 Kč pro druhé dítě.

Pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na více než dvě děti, nastavíte u třetího a každého dalšího dítěte od ledna 2015 nový typ daňové zvýhodnění na 3. a každé další dítě s částkou 17 404 Kč.

NovinkaPři výpočtu ročního zúčtování daně z příjmů můžete uplatnit novou slevu na dani za umístění dítěte, a to už v zúčtování za rok 2014.

Jak?Novou slevu na dani můžete uplatnit za vyživované dítě umístěné v zařízení péče o děti předškolního věku. Do agendy Personalistika na záložku Daně a pojistné jsme proto doplnili nový typ sleva - za umístění dítěte, kde do pole Částka zadáte výši výdajů za umístění vyživovaného dítěte v příslušném zařízení péče. Tento typ slevy použijete pouze při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů, přičemž za každé dítě můžete uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.

Při uplatňování nového typu slevy na dani - za umístění dítěte zadáte do agendy Personalistika na záložku Daně a pojistné do pole Částka výši výdajů za umístění vyživovaného dítěte v příslušném zařízení péče.

Jak?Pokud budete slevu za umístění dítěte uplatňovat za více dětí, zadejte na záložku Daně a pojistné typ sleva – za umístění dítěte pro každé dítě na samostatný řádek. Do pole Text můžete uvést jméno dítěte.

NovinkaZaměstnavatelé s průměrným počtem zaměstnanců nižším než 26 si dosud mohli volit mezi dvěma sazbami sociálního pojistného - základní sazbou ve výši 25 % a zvýšeným pojistným ve výši 26 %. Od roku 2015 se však tato možnost ruší.

Zaměstnavatelé si již od nového roku nebudou moci dobrovolně zvolit odvod sociálního pojištění ve vyšší sazbě. V souvislosti s tím si už také nebudou moci od odvodu pojistného odečítat polovinu náhrady mzdy, kterou zúčtovali a vyplatili zaměstnancům za prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

NovinkaPOHODA si pro vás připravila novou tiskovou sestavu Rekapitulace mezd. Využijete ji při kontrolách ze strany zdravotních pojišťoven nebo správy sociálního zabezpečení.

Nově přidaná tisková sestava Rekapitulace mezd obsahuje podrobně rozepsané složky hrubých mezd (základní mzda, osobní ohodnocení, prémie, příplatky, náhrady), údaje o pojistném, dani z příjmů a vyplacených částkách, a to souhrnně za všechny zaměstnance. Díky této sestavě můžete mít po ruce rekapitulaci mezd za konkrétní měsíc, celý rok nebo jen vybraných zaměstnanců. Najdete ji v agendách mezd za příslušný měsíc nebo přímo v agendě Mzdy.

V programu POHODA je nově přidaná tisková sestava Rekapitulace mezd, kde najdete podrobně rozepsané složky hrubých mezd, údaje o pojistném, dani z příjmů a vyplacených částkách, a to souhrnně za všechny zaměstnance.

NovinkaNově se už nebudou na sestavě Mzdový list tisknout některé řádky s nulovými hodnotami. Pokud na mzdovém listu některý řádek s nulovou hodnotou bude, tak proto, že jde o povinný údaj mzdového listu.

NovinkaŘešíte vyplňování tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) z důvodu převodu zaměstnance k jinému zaměstnavateli? POHODA vám to nyní o dost usnadní. Tento formulář v programu můžete nyní vytisknout a také elektronicky odeslat s typem Převod.

Typ Převod budete v programu POHODA používat přece jen v méně častých situacích. Například pokud dojde k převodu zaměstnanců k jinému zaměstnavateli z důvodu zániku zaměstnavatele a vzniku nového subjektu, sloučení subjektů, odkoupení nebo převzetí subjektu, původní zaměstnavatel zaměstnance neodhlašuje, ale zašle na ČSSZ pouze oznámení o převodu zaměstnanců.

Jak?Do agendy Globální nastavení/Mzdy 1 jsme přidali nové pole Nový VS pro zadání variabilního symbolu zaměstnavatele, u kterého bude zaměstnanec zaměstnán po převodu. Údaj z tohoto pole se vyplní na tiskovou sestavu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) do stejnojmenného pole, pokud před náhledem na tuto sestavu zvolíte v dialogovém okně Tisk v poli Typ možnost Převod.

PPřidali jsme nové pole Nový VS sloužící pro zadání variabilní symbolu zaměstnavatele, u kterého bude zaměstnanec zaměstnán po převodu.

Účetnictví

NovinkaUplatňujete výdajové paušály u daně z příjmů fyzických osob? Nově dochází k jejich omezení, a to konkrétně u činností, které spadají do paušálů ve výši 80 a 60 procent.

 

 • Od roku 2015 dochází k následujícím omezením výdajových paušálů:
 • u paušálu 80 % z příjmů lze uplatnit výdaje maximálně do částky 1 600 000 Kč,
 • u paušálu 60 % z příjmů lze uplatnit výdaje maximálně do částky 1 200 000 Kč.

 

Jak?Pokud už s výdajovými paušály v programu POHODA pracujete, nemusíte v souvislosti s výše uvedenou legislativní úpravou provádět žádná zvláštní nastavení. Jste-li noví uživatelé, resp. týká se vás uplatňování výdajových paušálů prvně, zatrhněte v agendě Globální nastavení v sekci Daně 2 volbu Při výpočtu použít paušální výdaje. POHODA už se pak o výpočty sama postará.

Fakturace a sklady

NovinkaPOHODA vám opět šetří čas. Tentokrát zbrusu novým povelem, díky kterému budete moci vytvořit poptávku rovnou z přijaté objednávky. Novinku oceníte třeba v situaci, kdy budete mít v přijaté objednávce uvedeno zboží, jehož dostupnost musíte nejprve ověřit a poptat u svého dodavatele.

Jak?Poptávku vytvoříte povelem Záznam/Přenos ->/Přijaté objednávky ->.

NovinkaŽe vás POHODA upozorní na to, když vydáváte zásobu, jejíž prodejní cena je nižší než nákupní nebo vážená nákupní cena, určitě rozepisovat nemusíme. Od říjnové verze programu POHODA můžete vybraným uživatelům tento výdej zakázat a úplně nově jsme doplnili v rámci daného upozornění rozšiřující informace ohledně cen.

Od říjnové verze programu POHODA můžete vybraným uživatelům zakázat výdej zásoby, jejíž prodejní cena je nižší než nákupní nebo vážená nákupní cena. V rámci daného upozornění naleznete také rozšiřující informace ohledně cen.

Kasa

NovinkaUdržet si přehled o tržbách a stavu hotovosti v agendě Kasa je nyní snazší díky tomu, že jsme rozšířili nabídku tiskových sestav o soupisky, které už určitě znáte i z agendy Prodejky.

Do agendy Kasa jsme přidali nově tyto tiskové sestavy: Denní tržba, Denní tržba (více forem úhrad), Přehled denních tržeb, Podklady pro zaúčtování a Stav hotovosti a cenin.

Do agendy Kasa jsme přidali tyto nové tiskové sestavy: Denní tržba, Denní tržba (více forem úhrad), Přehled denních tržeb, Podklady pro zaúčtování a Stav hotovosti a cenin. Zobrazí se však pouze uživatelům, kteří mají zatržena práva Soupisky prodejek a Stav hotovosti a cenin v agendě Přístupová práva ve větvi Sklady\Kasa\Vklady a výběry, soupisky.

Nové tiskové sestavy v agendě Kasa se zobrazí pouze těm, kteří mají zatržena práva Soupisky prodejek a Stav hotovosti a cenin v agendě Přístupová práva ve větvi Sklady/Kasa/Vklady a výběry, soupisky.

Homebanking

NovinkaPOHODA nově podporuje načítání výpisů ve formátu Multicash pro GE Money Bank.

NovinkaPři načítání výpisů do agendy Banka pomocí povelu Záznam/Načtení výpisů… se respektují nastavená práva pro tuto agendu a při nastavení práv na konkrétní účetní jednotky v řadě POHODA E1 i práva na konkrétní bankovní účty.

NovinkaUpravili jsme formát zahraničních příkazů pro Citibank.

XML

NovinkaZapracovali jsme do všech dokladových agend rozšíření XML komunikace o přenos druhé snížené sazby DPH.

NovinkaXML export agendy Adresář byl rozšířen o přenos parametrů Obrat a Obrat2.

NovinkaPokud budete chtít importovat příjemku nebo výdejku, která obsahuje zásobu s výrobním číslem a množstvím větší než hodnota 1, na daném dokladu se správně vypočítá částka a DPH.

NovinkaXML export vydaných faktur byl rozšířen o parametr Telefon na dodací adrese.

NovinkaXML import a export dokladů jsme doplnili také o režim MOSS, který se týká následujících agend: Pokladna (pouze příjem), Nabídky, Přijaté objednávky, Výdejky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky a Interní doklady.

Ostatní

NovinkaVyhláškou č. 242/2014 Sb. byly stanoveny výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015. Všechny sazby zůstávají na stejné úrovni jako v roce 2014.

NovinkaOtevření záznamu s odeslaným e-mailem, resp. datovou zprávou, je nyní v programu POHODA zase o něco rychlejší. Nově je totiž můžete otevřít přímo z konkrétního dokladu.

Jak je již v programu POHODA zažitou praxí, pokud odešlete e-mail nebo datovou zprávu, dojde k vytvoření záznamu v agendě Události. Pokud se budete chtít na e-mail či datovou zprávu kdykoliv podívat, nemusíte už do agendy s událostmi vůbec vstupovat, ale otevřete ji rovnou z konkrétního záznamu.

Jak?Z dokladu (záznamu) se můžete přepnout do agendy Odeslané e-maily povelem Otevřít e-mail, který najdete v místní nabídce záložky Události. Stejným způsobem se můžete pomocí povelu Otevřít datovou zprávu přepnout přímo do agendy Odeslané datové zprávy.

Nově můžete otevřít záznam s odeslaným e-mailem, resp. datovou zprávou, přímo z konkrétního dokladu. A to povelem Otevřít e-mail (Otevřít datovou zprávu), který najdete v místní nabídce záložky Události.

NovinkaPokud nově upravíte výchozí nastavení tiskové sestavy, uchová se změna i při dalším spuštění programu POHODA.

Dříve to fungovalo tak, že když jste si při tisku sestavy zatrhli v dialogovém okně Tisk nějakou volbu, například aby se na faktuře tiskly IBAN kódy, zůstalo toto nastavení platné jen do té doby, než jste program POHODA zavřeli. Příště už byla tisková sestava připravena zase ve svém výchozím nastavení.

Výjimkou jsou pole obsahující datum, která budou vždy ve výchozím nastavení. Například v poli Datum tisku nebo Sestavit k datu se zobrazí pokaždé aktuální datum. Nastavení se ukládá pro každého uživatele systému Windows.

NovinkaNově jsme přidali agendu s kódy kombinované nomenklatury. Tyto kódy patří mezi důležité údaje ve výkazech pro Intrastat.

Jak?Příslušný osmimístný kód již nemusíte zadávat ručně u skladové zásoby na záložce Zaúčtování, resp. na položkách vydané nebo přijaté faktury. V poli Kód zboží se jednoduše přepnete přes tři tečky (klávesa F5) do agendy s připravenými kódy kombinované nomenklatury a příslušný kód vyhledáte.

U každého kódu zboží je přiřazena dále platnost a měrná jednotka. Budete-li přenášet kód zboží do agendy Zásoby, zároveň se vloží i jeho měrná jednotka. U měrné jednotky typu ZZZ se automaticky vloží koeficient 0. V položkách faktur se tato jednotka automaticky doplní pouze u textových položek.

Kromě osmimístného kódu naleznete u každého zboží také platnost a měrnou jednotku.

Jak?Agenda Kódy kombinované nomenklatury je přístupná v nabídce Nastavení/Seznamy, pokud máte zatrženou volbu Evidovat údaje pro Intrastat v agendě Globální nastavení/Intrastat.

NovinkaPOHODA přináší novou klávesovou zkratku pro rychlé rozbalení nabídky jednotlivých povelů v rámci ikony Přenos na standardní liště.

Ikona přenos

Jak?Zkratku CTRL+ALT+P bude možné použít, jakmile obnovíte klávesové zkratky. Na standardní liště kliknete pravým tlačítkem myši a zvolte povel Upravit… Zobrazí se dialogové okno Vlastní nastavení, ve kterém na záložce Klávesnice zvolíte tlačítko Obnovit.

NovinkaPro přenos dat mezi programem POHODA a obecným internetovým obchodem můžete použít kompresní formát GZIP, který redukuje velikost přenesených dat.

Aby program POHODA odeslal data na internetový obchod ve formátu GZIP, je nutné u obecného internetového obchodu v agendě Nastavení/Internetové obchody/Nastavení internetových obchodů na záložce Nastavení zatrhnout volbu Komprimovat odeslaná data. V opačném případě budou data odeslána nekomprimovaná.

Pro odeslání dat na internetový obchod ve formátu GZIP zvolte u obecného internetového obchodu v agendě Nastavení/Internetové obchody/Nastavení internetových obchodů na záložce Nastavení volbu Komprimovat odeslaná data.

Pro příjem dat z internetového obchodu do programu POHODA je podpora formátu GZIP zapnuta vždy.

NovinkaV řadě POHODA E1 nově můžete v agendě Zásoby zvětšit připravený formulář pro rozvržení volitelných parametrů.

Jak?Formulář zvětšíte roztažením dialogového okna Úprava formuláře pro přidávání parametrů. Toto dialogové okno otevřete volbou Úprava formuláře z místní nabídky vyvolané přes pravé tlačítko myši na záložce Parametry.

nahoru

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 504561 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout