Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2015

Update POHODA, rel. 10906

K dispozici od: 23. 4. 2015

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Leden 2015, rel. 10900, (resp. 10901 , 10902 , 10903, 10904, 10905).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa Offline: Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 10903, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 10906 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Personalistika a mzdy

 • Byl aktualizován tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (vzor ČSSZ – 89 621 9 II/2015) včetně elektronického podání. V datové větě pro podání NEMPRI se nově uvádí informace o tom, zda jsou ze mzdy zaměstnance prováděny srážky, nebo zda je zaměstnanec v insolvenci.

Komunikace s aplikací mPOHODA (Beta)

 • Program POHODA nově umožňuje synchronizaci s webovou aplikací mPOHODA. Jednoduše tak naimportujete do aplikace mPOHODA adresy zadané v programu POHODA a zpět do účetnictví faktury a adresy vystavené v aplikaci mPOHODA.

  Komunikaci zatím využijete v případě, že se účastníte testování naší zbrusu nové aplikace mPOHODA (www.mpohoda.cz/).

  V rámci testování doporučujeme provést zálohu databází.

  Nastavení komunikace v programu POHODA
  Pro komunikaci s aplikací mPOHODA stačí v agendě Globální nastavení/mPOHODA zatrhnout volbu Zapnout komunikaci s mPOHODA. Poté doplníte přihlašovací jméno (e-mail) a heslo, pod kterými jste se registrovali na webovém rozhraní aplikace mPOHODA. Pro úspěšnou komunikaci je důležité mít zadané stejné IČ u účetní jednotky v programu POHODA a v aplikaci mPOHODA.

  Synchronizovat data může pouze administrátor nebo uživatel, který má zatrženou volbu mPOHODA ve stromu práv Soubor/mPOHODA v agendě Přístupová práva. Nechcete-li, aby uživatel mohl data synchronizovat, zatržení volby zrušte.

  Adresy
  Adresy je možné synchronizovat mezi programem POHODA a aplikací mPOHODA oboustranně. Změníte-li adresu v programu POHODA, projeví se změny po synchronizaci dat i v aplikaci mPOHODA a naopak. Pokud provedete změny v programu POHODA, ale zároveň i v aplikaci mPOHODA, dojde při synchronizaci dat k úpravě adresy v aplikaci mPOHODA dle změn v programu POHODA.
  Pokud si chcete přenést některé adresy z agendy Adresář programu POHODA (např. vyfiltrované adresy odběratelů) do adresáře v aplikaci mPOHODA, zvolte u vybrané adresy povel Záznam/Synchronizováno s mPOHODA.

  Vydané faktury
  Vydanou fakturu je možné pouze naimportovat z aplikace mPOHODA do programu POHODA. Položky faktury se naimportují jako textové položky.

  Synchronizace dat
  Vlastní komunikaci s aplikací mPOHODA spustíte povelem Soubor/Datová komunikace/mPOHODA… Otevře se průvodce Komunikace s mPOHODA, který Vám nabídne možnost synchronizovat všechna data nebo pouze data od poslední komunikace s aplikací mPOHODA. Pokud komunikaci pouštíte poprvé je přístupná pouze volba Synchronizovat všechna data. Naimportované záznamy můžete jednoduše vybrat pomocí sloupce Zdroj dokladu.

  V režimu pobočkového zpracování dat není možné na jednotce typu Pobočka a Klient provádět synchronizaci dat.

  mPOHODA log
  Podrobný záznam o importu naleznete v agendě mPOHODa log, kterou otevřete z nabídky Soubor/Datová komunikace. V agendě se zobrazí datum a čas importu a jméno uživatele, který import provedl. Na záložce Položka importu je uveden typ komunikace a agenda, ve které se naimportovaný záznam vytvořil. V poli Poznámka naleznete např. i důvod, proč nebyl záznam naimportován. Naimportovaný záznam je možné otevřít prostřednictvím pravého tlačítka myši a povelem Otevřít.

  Popis konkrétních situací, které nastávají během synchronizace záznamů, naleznete v nápovědě programu POHODA v sekci mPOHODA agendy Globální nastavení. 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2015, rel. 10905 ze dne 27. 3. 2015:

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty byl zaveden zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shop (MOSS). Možnost vytvářet doklady v režimu MOSS jsme pro Vás připravili do lednové verze programu POHODA 2015. Nově můžete k jednotlivým dokladům přiřadit důkazní prostředky, popř. vybrat druh služby.

Druh poskytnuté služby je možné nastavit v agendě Zásoby na záložce Zaúčtování pomocí pole Druh služby. Na záložce Položky faktury (dokladu) se poté automaticky po přenesení skladové zásoby vyplní stejnojmenný sloupec.

Důkazní prostředky (např. fakturační adresa zákazníka, bankovní informace atd.) můžete k dokladům přiřazovat v dialogovém okně Mini One Stop Shop (MOSS), které vyvoláte přes nabídku Záznam/MOSS… Další informace použité ke stanovení místa (případně další důkazní prostředky), kde je příjemce usazen, můžete evidovat přímo u dokladů nebo také v agendě Přiznání MOSS na záložce Dokumenty.
 

Pomocí agendy Přiznání MOSS můžete nově vystavovat řádné a dodatečné přiznání k MOSS.

Novou agendu Přiznání MOSS naleznete v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty. Při vkládání nového záznamu do této agendy se otevře dialogové okno Vystavení přiznání Mini One Stop Shop (MOSS), ve kterém vyberete požadované zdaňovací období. V poli druh se bude automaticky nabízet typ Řádné. Typ Dodatečné přiznání MOSS bude možné vybrat až poté, co bude za stejné období elektronicky odesláno řádné přiznání MOSS.

Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí. Daňové přiznání je evidováno v EURECH. Doklady pro Přiznání MOSS, které máte evidované v jiné měně než EUR, se přepočítají kurzem Evropské centrální banky, který je nutné zadat ručně do agendy Kurzový lístek s typem Směnný kurz ECB (MOSS). Kurz zadáte s datem posledního dne zdaňovacího období, pro jiný den je volba nepřístupná.

Podkladem pro sestavení Přiznání MOSS jsou doklady zapsané v agendách Pokladna (příjem), Vydané faktury, Ostatní pohledávky a Interní doklady, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění spadající do zvoleného období, a jsou v režimu MOSS… Doklady, které přiznání MOSS ovlivnily, se označí ve formuláři (pod polem Částka resp. Součet položek) zkratkou zdaňovacího období např. ve tvaru MOSS SK (1Q). Tyto doklady nejsou uzamčeny proti opravám.

Do agendy Globální nastavení/Daně bylo také přidáno pole Registrace od. Zde zadejte datum registrace k dani Mini One Stop Shop. Pole vyplňte pouze v případě, podáváte-li první Přiznání MOSS za část zdaňovacího období, pokud za celé zdaňovací období, pole nechte prázdné.

Přiznání MOSS obsahuje záložku Položky a Podklady. Záložka Položky obsahuje základ daně a daň vyčíslenou v eurech. Obsahuje údaje o poskytnutých službách do jednotlivých států EU (stát spotřeby), a to vždy kumulovanou hodnotou celkového základu daně pro každý stát spotřeby. V daňovém přiznání se pro typ a výši sazby daně použije samostatný řádek. Na záložce Podklady se zobrazí doklady po položkách, které do Přiznání MOSS vstupují včetně dalších informací, jako jsou např. důkazní prostředky, druh služby nebo jméno příjemce, který službu přijal.

Uživatel je povinen vést daňovou evidenci obsahující podrobné údaje o poskytnutých vybraných službách. V tiskových sestavách naleznete soupisky Podklady k dani Mini One Stop Shop a Podklady k dani Mini One Stop Shop (důkazní prostředky). Tiskové sestavy jsou rozděleny podle jednotlivých států spotřeby. Volitelně lze vytisknout podklady pouze pro konkrétní stát spotřeby nebo získat podklady za všechny státy.

Předpis k platbě daně k MOSS vytvoříte přes nabídku Záznam/Vystavit závazek… Funkce vytvoří záznam do agendy Ostatní závazky. Do Zprávy pro příjemce se uvede jedinečné referenční číslo daňového přiznání pro příslušné čtvrtletí. Vytvořený závazek zkontrolujte, zda je dostatečně označen pro odeslání na FÚ.

Přiznání MOSS poté můžete odeslat na Daňový portál Finanční správy (EPO) v elektronické podobě, a to přes nabídku Záznam/Odeslání přiznání MOSS… Po využití funkce se Přiznání MOSS automaticky zobrazí příznak El. odesláno. Budete-li chtít tento příznak zrušit, použijte povel Záznam/El. odesláno.

Osoba povinná k dani podává daňová přiznání v rámci portálu České daňové správy pouze přes aplikaci MOSS. Do aplikace MOSS je možné přihlásit se uznávaným elektronickým podpisem nebo pomocí přihlašovacích údajů do Datové schránky (ověřenou identitou podatele). Podle vyjádření Generálního finančního ředitelství není možné z jiného softwarového systému automatické odeslání přiznání MOSS ani prostřednictvím datové schránky, proto je nutné datovou větu ve formátu XML vytvořenou programem POHODA do aplikace MOSS načíst ručně. Při elektronickém podání se kontroluje, zda po vystavení přiznání nebyly zapsány nové doklady, které mohou ovlivnit správnost částek.
Více informací k režimu MOSS naleznete na stránkách finanční správy www.financnisprava.cz.

V testovacím prostředí EPO nebyl pro třetí strany umožněn přístup. Pokud se Vám po ručním načtení XML souboru zobrazí kritické chyby, které znemožňují podání souboru, můžete údaje v přiznání MOSS upravit ručně přímo v aplikaci EPO.

Fakturace a sklady

 • Do agendy Přijaté faktury byla přidána tisková sestava Faktura (opis). Sestavu především využijete při nakládání s odpady dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. s platností od 01. 03. 2015. Pomocí programu Report designer můžete případně tiskovou sestavu upravit do požadovaného vzhledu.
 • Při kontrole nákupní a vážené nákupní ceny s prodejní cenou již nedochází k jejich zaokrouhlení dle nastavení prodejní ceny.
 • Byla optimalizována rychlost přepočtu cen u zásoby typu Výrobek.

Ostatní

 • Byl rozšířen limit pro počet šablon v agendách (F8) na 700 záznamů.
 • Pro kód kombinované nomenklatury 38249092 pro výkaz Intrastat je již možné doplnit statistický znak.
 • Pro příspěvkové organizace byly aktualizovány části pomocného analytického přehledu (PAP) pro rok 2015 v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF, včetně odesílání dat do XML. Bylo aktualizováno XML odeslání i ostatních výkazů.
 • XML import a export dokladů v režimu MOSS jsme rozšířili o druh služby a důkazní prostředky.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2015, rel. 10904 ze dne 20. 2. 2015:

Personalistika a mzdy

 • Při výpočtu ročního zúčtování záloh na daň z příjmů byla doplněna kontrola, zda příjmy zaměstnance nepřevyšují roční limit pro uplatnění solidárního zvýšení daně.
 • V případě zadání nepřítomnosti Vojenské cvičení se na Evidenční list důchodového pojištění v poli Kód vyplní písmeno V pouze za situace, která  odpovídá všeobecným zásadám pro jeho vyplnění.
 • Na tiskovou sestavu Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2015 již nevstupují údaje o dětech, na které zaměstnanec uplatňoval daňové zvýhodnění v předchozích letech.

Daň z přidané hodnoty

 • V souvislosti se zapracováním druhé snížené sazby DPH byly do programu POHODA upraveny další podkladové tiskové sestavy v agendě Přiznání DPH. Jedná se o sestavy Podklady k dani z přidané hodnoty po střediscích, Podklady k dani z přidané hodnoty sumárně, Kontrola zaúčtování DPH, Chyby v zaúčtování DPH, Doklady nezahrnuté do přijatých zd. plnění, Doklady nezahrnuté do uskuteč. zd. plnění, Doklady dle členění, Doklady se špatným členěním a Podklady k dani z přidané hodnoty zemí EU.

Ostatní

 • Při exportu výkazu pro Intrastat již není povinné pole ID stanice.
   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2015, rel. 10903 ze dne 4. 2. 2015:

Personalistika a mzdy

 • Byl přidán nový vzor sestavy Přehled o výši pojistného pro rok 2015 včetně elektronického podání.
 • Byl zapracován nový vzor formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor č. 23) platný pro rok 2015 a Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (vzor č. 2) platný pro rok 2015.
 • Byl zaktualizován tiskopis Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření pro rok 2015 (vzor č. 3).
 • V elektronickém podání Vyúčtování pojistného na důchodové spoření se v části b) souhrn za plátce pojistného celkem nevyplňují měsíce, ve kterých zaměstnavatel nezaměstnával žádné zaměstnance s účastí na důchodovém spoření.
 • Pro uvedení dětí, na které zaměstnanec neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě, na formuláři Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění je možné v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné nastavit typ daňové zvýhodnění na dítě – neuplatňuje.

Účetnictví

 • V souvislosti se zapracováním druhé snížené sazby DPH byly do programu POHODA upraveny další tiskové sestavy Součet prodejek a Podklady pro zaúčtování v agendě Prodejky a Kasa. Dále tiskové sestavy Podklady k dani z přidané hodnoty, Podklady k dani z přidané hodnoty (na šířku) a Zvláštní evidence DPH podle par. 100a v agendě Přiznání DPH. Ostatní podkladové sestavy k DPH zaktualizujeme do další verze programu POHODA.
 • Na tiskovou sestavu Daňový doklad v agendě Interní doklady již vstupuje povinný údaj o předmětu plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Příspěvkové organizace

 • Pro účetní období 2015 byly aktualizovány v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF tiskopisy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha č. 3 + č. 4 a Příloha č. 5. Výkaz PAP (pomocný analytický přehled) zaktualizujeme v některé z dalších verzí programu POHODA.
 • Pro rok 2015 došlo k aktualizaci účtové osnovy, a proto doporučujeme po datové uzávěrce provést kontrolu zaúčtování na jednotlivých účtech (počáteční stavy účtů, výkazy minulého roku a výkazy pro MF).

Majetek

 • U majetku zařazeného poslední den účetního období se již na záložce Majetkové operace generují účetní i daňové odpisy.
 • Na tiskové sestavě Přehled dlouhodobého majetku podle skupin se správně zobrazuje zůstatková cena ve sloupci Vyřazeno.
   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2015, rel. 10902 ze dne 21. 1. 2015:

Účetnictví

 • Pro zdaňovací období leden 2015, resp. 1. čtvrtletí 2015 byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor č. 19).
 • Bylo upraveno zadávání druhé snížené sazby DPH. Částku s 10% sazbou DPH můžete u dokladů zadávat způsobem, na který jste byli doposud zvyklí, tj. ve formuláři agendy nebo přes záložku Položky faktury, resp. Položky dokladu.
 • Pro rok 2015 byly aktualizovány záznamy v agendě Kódy předmětu plnění v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty.
 • Do agendy Zásoby na záložku Zaúčtování byla přidána nová volba Kontrola limitu pro režim přenesení daňové povinnosti. Ta umožňuje od 1. dubna 2015 ve vydané faktuře a příjmovém pokladním dokladu kontrolovat, zda základ daně vybraných plnění na zásobě nepřekračuje limit dle nařízení vlády č. 361/2014 Sb.

Příspěvkové organizace

 • V programu POHODA byla aktualizována směrná účtová osnova podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 • Pro účetní období 2015 byly aktualizovány tiskopisy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha č. 5 (A.4 – podrozvahové účty) pro příspěvkové organizace. Aktualizované tiskopisy naleznete v tiskových sestavách agendy Účetní deník. Agendu Účetnictví/Výkazy pro MF zaktualizujeme v některé z dalších verzí programu POHODA.
 • Do agendy Účetnictví/Analýza byla přidána nová definice Cash flow s platností od 1. ledna 2015.

Fakturace a sklady

 • HTML tiskové sestavy Dodací list HTML a Objednávka HTML s cenami byly rozšířeny o podporu druhé snížené sazby DPH.
 • V agendě Kasa bylo umožněno provést refundaci dokladu s formou úhrady navázanou na platební terminál. Při uložení dokladu se zápornou hodnotou se nejprve zobrazí upozornění a teprve poté je nutné provést ručně storno transakce přímo na platebním terminálu. Pokud zrušení transakce projde, v zobrazeném upozornění zvolte Ano. Neprojde-li zrušení transakce na platebním terminálu, uložte doklad s jinou formou úhrady.

Majetek

 • U způsobu odpisu Sk. – fotovoltaiky se již správně vypočte daňový odpis i v případě, že byla v předchozím období zadaná korekce.
 • Pokud je v agendě Globální nastavení/Majetek zatržena volba Výpočet úč. odpisů od násled. měsíce, vypočtou se u majetku pořízeného v prosinci se zadanou životností účetní odpisy až od ledna následujícího roku.
 • V prvním období hospodářského roku je již možné u nového souboru majetku zadat na záložce Majetkové operace typ Zařazení.

Ostatní

 • V programu POHODA byly aktualizovány formuláře podle vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí ČR.
 • Bylo upraveno generování příkazu k úhradě ve formátu ABO pro FIO banku dle nové specifikace banky.
 • Do složky STORMWARE Office v nabídce Start přibyl zástupce pro použití nástroje Vzdálená pomoc.
   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Leden 2015, rel. 10901 ze dne 7. 1. 2015:

Účetnictví

 • V souvislosti se zapracováním druhé snížené sazby DPH bylo v agendě Globální nastavení/Daně doplněno nové pole pro případné zadání analytického účtu k druhé snížené sazbě. Program automaticky předvyplní stejný účet, který je zadaný v poli Sníž. sazba.
 • Při exportu tiskové sestavy Saldo (podle firem) do formátu Excel se již správně zobrazí všechny sloupce.

Sklady a Kasa 

 • Složený dotaz v agendě Zásoby již správně vyhledává zásoby dle polí DPH nákup a DPH prodej.
 • V agendě Kasa již dochází ke správnému zobrazení ceny položky na displeji při použití funkce Zjištění ceny.

Fakturace a sklady

 • S účinností od 1. ledna 2015 dochází vyhláškou č. 328/2014 Sb. ke změně tuzemského stravného a průměrné ceny pohonných hmot.
 • V agendě Nastavení/Seznamy/Kódy kombinované nomenklatury pro výkaz Intrastat byly aktualizovány a přidány nové kódy kombinované nomenklatury platné od 1. ledna 2015.
 • Název kategorie internetového obchodu byl rozšířen na 48 znaků.
 • Tiskopis Přehled o výši pojistného je už možné odeslat přes datové schránky.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 499571 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout