Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky ve verzi Říjen 2014

Novinky ve verzi Říjen 2014

CD

Popisovaná verze: POHODA Říjen 2014, release 10800
Vztaženo k verzi: POHODA Květen 2014, release 10700
K dispozici od: 6. 10. 2014

Časopis Moje POHODA k verzi Říjen 2014
(archivní čísla časopisu Moje POHODA)

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

Nejnovější aktualizace: POHODA, rel. 10802 - k dispozici od 20. 11. 2014.
 

Online databáze otázek a odpovědí k programu POHODA

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
ZakázkyOstatní
FakturacePOHODA E1
ÚčetnictvíHomebanking
SkladyXML 
Prodejky a KasaMajetek 

Zakázky

NovinkaJe pro vás důležité připravit si předběžný plán zakázky za různá časová období? Pokud ano, jistě oceníte nově přidanou záložku Plán zakázky. Ta slouží k evidenci plánovaných nákladů, výnosů a ostatních operací spojených se zakázkou.

Agendu Zakázky najdete nově v nabídce Fakturace.

Záložka slouží nejen pro evidenci plánovaných výdajů na materiál, mzdy, odbyt a dalších nebo předpokládaných výnosů, ale můžete ji využít také např. k evidenci vykazované práce podle pracovních pozic či k dalším aktivitám, které jsou s realizací zakázky spjaty.

Jak?Na záložce Plán zakázky v agendě Fakturace/Zakázky je nutné vyplnit datum a druh operace. Zde máte možnost výběru ze tří typů operací, a to Náklad, Výnos a Ostatní. Dále můžete uvést název operace, zdroj (např. jméno zaměstnance, stroje apod.), množství, měrnou jednotku a částku.

Ve sloupci Druh operace vyberte, zda se jedná o náklad nebo výnos, nebo o operaci Ostatní.

S údaji uvedenými na záložce Plán zakázky můžete dále pracovat v nové agendě pro sledování zakázek, kterou si blíže vysvětlíme v další novince.

NovinkaRychlou rekapitulaci zakázky vám poskytne nová agenda, která obsahuje všechny doklady, resp. jejich položky přiřazené k příslušné zakázce. Přímo v samotné agendě si můžete vybrat, jaké záznamy vás zajímají, a s vybranými údaji dále pracovat.

Jak?V agendě Zakázky přibyl nový povel Sledování zakázek… přístupný z nabídky Záznam. Když jej zvolíte, zobrazí se Průvodce sledováním zakázek, pomocí kterého otevřete agendu Sledování zakázek. Díky tomuto průvodci můžete agendu otevřít podle naposledy nastavených parametrů nebo vytvořit nový pohled na zakázky. Pokud vás zajímá průběh pouze jedné zakázky či konkrétních zakázek, proveďte nejprve před otevřením průvodce pro sledování zakázek jejich výběr.

Ve POHODA se vám v mnoha
případech snaží usnadnit
práci díky průvodcům. Jedním
takovým pomocníkem je
i Průvodce sledováním zakázek.

Jak?Jaké doklady se mají do agendy Sledování zakázek zahrnout? Toto můžete ovlivnit ve chvíli, kdy agendu pomocí průvodce sestavujete. Zadáte pouze několik parametrů na druhé straně průvodce. Vybíráte časové období zakázky prostřednictvím polí Od a Do a dále agendy, se kterými chcete v agendě Sledování zakázek pracovat.

Jak? Po otevření agendy se zobrazí seznam dokladů, resp. položek dokladů, které obsahují konkrétní zakázky. Načtené záznamy jsou seřazeny v rámci jednotlivých zakázek podle sloupce Datum. Pokud budete provádět úpravy dokladů se zakázkou a agenda Sledování zakázek zůstane otevřená, změny se do agendy automaticky nepromítnou. Stačí však agendu zavřít a prostřednictvím průvodce znovu data vytvořit.

Agenda Sledování zakázek ukazuje přehledný seznam všech dokladů vázaných ke konkrétní
zakázce.

S kompletním přehledem dokladů týkajících se zakázky tak můžete dále pracovat podle svých potřeb. Můžete provádět filtrování, přidávat další sloupce a především údaje vyexportovat do programu Microsoft Excel. V programu Microsoft Excel totiž můžete se zakázkami dále pracovat, například přidávat mezisoučty, srovnávat plán a skutečnost mezi sebou atd.

V nabídce tiskových sestav jsme připravili základní soupisku zakázek pod názvem Sledování zakázek (dle agend).

V souvislosti s novinkami v oblasti zakázek přibyla i tato nová tisková sestava.

NovinkaPOHODA má pro vás ještě jednu novinku týkající se agendy Zakázky. Přibyla sem dvě textová pole k libovolnému využití. Jedná se o pole Pozn. a Ostatní. Hodnoty z těchto polí je možné přidat do tabulky agendy Zakázky a využít k třídění záznamů.

nahoru

Fakturace

NovinkaMáte hodně odběratelů, kterým vystavujete zálohové faktury v cizí měně a následně potřebujete vyčíslit kurzový rozdíl z důvodu rozdílného kurzu likvidace/daňového dokladu a konečné zúčtovací faktury? Program POHODA vám usnadní práci a kurzový rozdíl vyčíslí automaticky.

V současné době se do účetnictví přepočítávají všechny položky faktury včetně odpočtu zálohy kurzem konečné zúčtovací faktury a na kurzový rozdíl následně vytváříte ručně interní doklad. Nově vám POHODA nabídne možnost v konečné zúčtovací faktuře přepočítat odpočet zálohy na domácí měnu kurzem likvidace zálohové faktury, případně kurzem daňového dokladu ze zálohy. Celková fakturovaná hodnota, od které se odčítá záloha, zůstává i nadále přepočítávána na domácí měnu pomocí kurzu konečné zúčtovací faktury.

V dialogovém okně pro odpočet zálohy v cizí měně se teď nachází nové pole Kurz likvidace /
daň. dokladu k záloze. Pokud chcete zálohy přepočítávat kurzem faktury, zatrhněte volbu
Použít kurz konečné faktury.

Tvorba zálohové faktury, její likvidace či následné vystavení daňového dokladu a tvorba konečné zúčtovací faktury zůstávají stejné jak doposud. Drobné změny si můžete všimnout při překlápění zálohové faktury do konečné zúčtovací faktury, kdy se vám zobrazí upravené dialogové okno Odpočet zálohy v cizí měně. V tomto dialogovém okně je mimo jiné přidáno pole Kurz likvidace/daň. dokladu k záloze. Pokud je záloha zlikvidována jedním dokladem ve stejné měně jako záloha, načte se kurz likvidace či daňového dokladu do pole automaticky. V ostatních případech bude nutné ho doplnit ručně. Nechcete-li kurzový rozdíl vyčíslovat, zadejte stejný kurz jako u konečné zúčtovací faktury.

Další změnou je, že po uložení konečné zúčtovací faktury se na záložku Zaúčtování automaticky vyčíslí hodnota kurzového rozdílu. Kurzový rozdíl bude zaúčtován na nákladový, resp. výnosový účet, který máte zadaný v agendě Globální nastavení v sekci Cizí měny, a protiúčet bude vycházet z nastavené předkontace konečné zúčtovací faktury.

Informaci o tom, jaký kurzový rozdíl vznikl a jakým kurzem byl odpočet zálohy přepočten, získáte ve stavovém řádku, a to v případě, že se budete kurzorem nacházet na požadovaném řádku s odpočtem zálohy.

Provedené změny ovlivnily i povel Ruční odpočet zálohy v nabídce Záznam. Nově se vám při zvolení tohoto povelu zobrazí nové dialogové okno Ruční odpočet zálohy v cizí měně, do kterého je nutné také vyplnit kurz, kterým bude odpočet zálohy do účetního deníku přepočítán, a dále výši odpočtu zálohy.

Novinka Při přenosu přijaté objednávky do vydané, resp. vydané zálohové faktury bylo vždy do pole Var. sym. vloženo číslo faktury. Nyní vám program POHODA díky nové volbě umožní přenést do pole Var. sym. i číslo objednávky.

Jak? Chcete-li tuto možnost využít, zatrhněte volbu Vytvoření variabilního symbolu z čísla objednávky v agendě Globální nastavení/Pohledávky.

Nová volba v agendě Globální nastavení/Pohledávky je zde proto, aby se vám do pole
Var. Sym. načetlo číslo objednávky namísto čísla faktury.

Jak? Pokud budete mít u objednávky vyplněné pole Doklad, přenese se údaj právě z tohoto pole. Bude-li prázdné, načte se údaj z pole Číslo z přijaté objednávky.

NovinkaPOHODA přináší nové tiskové sestavy Položky nabídek a Položky poptávek. Najdete je v agendách Nabídky a Poptávky. Využijete je především k zobrazení vybraných nabídek, resp. poptávek s výpisem jednotlivých položek dokladu. Tento typ tiskových sestav můžete již znát například z vydaných faktur či vydaných objednávek.

NovinkaV agendě Vydané faktury můžete fakturu v domácí měně vytisknout také v angličtině, němčině a francouzštině.

Nové přírůstky najdete
v nabídce tiskových sestav
agendy Vydané faktury.

NovinkaVytváříte často vydanou fakturu z více přijatých objednávek? Potom oceníte novou funkci pro hromadný přenos přijatých objednávek do vydané faktury.

Jak? V nově založené vydané faktuře vyplňte nejdříve odběratele. Poté se povelem Záznam/Přenos/Přijaté objednávky-> přepněte do přenosové agendy, kde se automaticky vyfiltrují pouze nepřenesené a nevyřízené přijaté objednávky od tohoto odběratele. Z nich vyberte doklady, které chcete přenést do své vydané faktury, a použijte povel Přenést vše. POHODA přenese všechny položky objednávek, které lze vyskladnit, a na položkách faktury je rozčlení podle jednotlivých přenesených přijatých objednávek.

NovinkaDíky novému povelu můžete snadno přenést nabídku do poptávky.

Pokud svým zákazníkům posíláte nabídky a následně se po jejich přijetí potřebujete u svých dodavatelů poptat na aktuální ceny, můžete pro ušetření času jednoduše přenést nabídku do poptávky.

Jak? Slouží k tomu nový povel Nabídky-> v nabídce Záznam/Přenos-> v agendě Poptávky.

Další novinka verze POHODA Říjen 2014 se nachází v agendě Poptávky.

nahoru

Účetnictví

NovinkaPřevádí se vám datovou uzávěrkou velké množství neuhrazených dokladů, pro které následně musíte dohledávat, na jaký účet proúčtovat jejich likvidaci? POHODA vám tuto činnost usnadní.

Zjistí-li POHODA při datové uzávěrce, že se jedná o neuhrazený doklad a převede ho do dalšího roku, tak k tomuto dokladu nově automaticky přiřadí vlastní předkontaci BEZ. Tato předkontace se vytvoří na základě dříve provedeného zaúčtování. Novou funkčnost uvítáte zejména při likvidaci dokladů v novém roce, kdy se hradicí doklad automaticky zaúčtuje na příslušný účet. Doklady, u kterých ponecháte předkontaci Nevím, Bez či Ručně, se promítnou do dalšího účetního období s předkontací BEZ.

Kde můžete s touto novinkou pracovat? Připravena je pro agendy Ostatní pohledávky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní závazky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury.

Novinka Nová sestava Příloha č. 1 II. oddílu písmeno B – podklady obsahuje rozpis hmotného majetku podle jednotlivých skupin a soupis nehmotného majetku včetně hodnoty zaúčtovaných odpisů.

Na tiskové sestavě se zobrazí za účetní období pouze hodnota odpisů jednotlivých majetků, které jsou evidované v agendě Majetek a jsou zaúčtovány v účtové skupině 55. Sestavu naleznete v agendě Daň z příjmů.

Z této podkladové sestavy jednoduše zjis?? te, jaký majetek a v jaké výši odpisu vstoupil
na přílohu č. 1 II. oddílu písmena B.

Novinka Firmy, které vedou účetnictví, mohou vytvořit oficiální výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v plném i zjednodušeném rozsahu i k jinému dni, než je poslední den účetního období. Na konci sestavy najdete tabulku k vyplnění povinných údajů.

nahoru

Sklady

Novinka Mnozí z vás jistě znají standardní funkci programu POHODA spočívající v tom, že vás program upozorní na výdej zásoby v prodejní ceně nižší, než je její nákupní nebo vážená nákupní cena. Nově teď můžete vybraným uživatelům takový výdej zcela zakázat.

Novinka Do agendy přístupových práv do větve Soubor/Ostatní přibyla nová práva Prodej pod nákupní cenou a Prodej pod váž. nákupní. Odebráním těchto práv znemožníte zaměstnanci vydat zásoby v ceně nižší než je nákupní cena, resp. vážená nákupní cena.

Vedete sklady? Pak se vás možná budou týkat i nové možnost v nastavení přístupových práv
pro tuto oblast.

Novinka Pomocí povelu Přenést vše je možné hromadně naskladnit maximálně 500 evidenčních čísel.

Je-li vybráno více evidenčních čísel, POHODA na tuto skutečnost upozorní a nabídne označení nepřenesených záznamů. Jednoduše je pak pomocí dynamických záložek vyberete a přenos dalších položek můžete opakovat.

Novinka Pokud evidujete údaje pro Intrastat, můžete nyní jednoduše přejít na číselník na stránkách Celní správy České republiky. Odkaz je dostupný z agendy Zásoby ze záložky Zaúčtování, a to pod ikonou prohlížeče Internet Explorer.

nahoru

Prodejky a Kasa

Novinka Novou soupisku s přehledem jednotlivých úhrad prodejek, vkladů a výběrů včetně rozpisu podle sazeb DPH najdete v agendě Prodejky.

Tiskovou sestavu Podklady pro zaúčtování využijete v případě, že zaúčtování tržeb neprovádíte přímo v programu POHODA. Soupiska zobrazuje jednotlivé úhrady prodejek, vkladů a výběrů podle forem úhrad a sazeb DPH. Na konci sestavy se nachází celková rekapitulace dle forem úhrad v Kč včetně rozpisu DPH.

Údaje na sestavu vstupují za vybrané období souhrnně podle zvolené pokladny, resp. uživatele. Zatržením volby Jednotlivě pro každou kasu, resp. každého uživatele se na sestavě vyčíslí hodnoty za každou pokladnu, resp. uživatele zvlášť na samostatný list.

Zde vidíte podklady pro zaúčtování souhrnně za všechny prodeje.

Novinka Vyúčtování prodeje v agendě Kasa je nyní snazší díky zobrazení částky, kterou má zákazník uhradit ve vybrané formě úhrady.

Částka k vyúčtování je vždy v korunách. Pokud bude ale zákazník platit např. v eurech, uvede se v poli Zbývá celková hodnota dokladu přepočtená na hodnotu v EUR. Okamžitě tedy prodávající ví, kolik zbývá ve zvolené měně doplatit.

Při použití více forem úhrad je ve sloupci Zbývá opět přepočtena celková hodnota dokladu vůči jednotlivým formám úhrady. V případě, že je platba provedena pouze částečně v jedné formě úhrady, přepočte se automaticky hodnota ve sloupci Zbývá u všech forem úhrad na částku zbývající k úhradě.

nahoru

Majetek

Novinka Díky nově přidané tiskové sestavě můžete jednoduše zkontrolovat majetek s daty, které vstupují do výkazu Rozvaha.

Kontrolní sestava obsahuje dlouhodobý majetek včetně pořizovacích a zůstatkových cen, hodnot oprávek a odpisů, které vstupují do účetnictví. Jedná se o účetní odpisy. Pokud je majetek odpisován pouze daňově, předpokládáme, že se daňové odpisy rovnají účetním.

Údaje na sestavě budou odpovídat celkové hodnotě hmotného a nehmotného majetku v rozvaze pouze za podmínky, že máte všechny operace, které se týkají majetku, zaúčtovány. Jedná se například o vyřazení neodepsané zůstatkové ceny majetku v případě prodeje, resp. v důsledku poškození majetku, vyřazení majetku v pořizovací ceně, technické zhodnocení, snížení nebo zvýšení ceny apod.

Ani oblast majetku nepřišla s novou verzí programu POHODA zkrátka. Dokazuje to například
i nová sestava Kontrola majetku s rozvahou.

Sestava Kontrola majetku s rozvahou se nachází v agendě Majetek pouze u firem, které vedou účetnictví.

Novinka V programu POHODA se měsíční účetní odpisy počítaly vždy od měsíce zařazení majetku do užívání. Nově můžete počítat měsíční účetní odpisy od měsíce následujícího po měsíci zařazení majetku do užívání.

Jak? Pokud chcete nastavit účetní odpisy od měsíce následujícího po měsíci zařazení majetku do užívání, zatrhněte volbu Výpočet úč. odpisů od násled. měsíce. Novou volbu naleznete v agendě Globální nastavení v sekci Majetek. Pokud necháte volbu bez zatržení, budou účetní odpisy nastaveny od měsíce zařazení majetku do užívání.

Jak?U obou výpočtů je nutné k nastavenému odpisovému plánu vyplnit pole Životnost. Tím vlastně určujete měsíční výpočet účetních odpisů, které uvidíte na záložce Účetní odpisy. Aby se měsíční odpisy promítly i do deníku, zatrhněte stejně jako ve starších verzích programu POHODA volbu Měsíční odpisy v úč. deníku.

Přepočet se provede u neuzavřeného majetku, který má nastaven odpisový plán a vyplněnou životnost, a vztahuje se i na zadané majetkové operace, a to technické zhodnocení, snížení, resp. zvýšení ceny. Doporučujeme tuto změnu provést až po datové uzávěrce.

Novinka Pole Životnost, které slouží pro zadání počtu let pro měsíční účetní odpisování, bylo rozšířeno z 99 let na 200.

nahoru

Ostatní

Novinka Používáte při tvorbě dokladů opakující se texty a nevedete sklady? Nechcete je pokaždé ručně zapisovat? Připravili jsme pro vás novinku, která vám pomůže zefektivnit práci v programu POHODA.

Agendu Seznam textů otevřete přes nabídku Nastavení/Seznamy. Je určena pro zápis textů, které se na dokladech často opakují (např. poštovné, dopravné atd.)

Jak? Připravené texty jsou v uvedených agendách přístupné z místní nabídky pod povelem Vložit text a jsou řazeny podle abecedy. Pořadí nabízených textů je možné změnit pomocí pole Priorita. Texty můžete vložit do pole Text ve formuláři agendy nebo pole Položka na záložce Položky faktury (dokladu) přímo z dané nabídky nebo přenosem z agendy Seznam textů přes povel Vložit text/Seznam textů ->.

Vytvořené texty můžete vkládat pomocí povelu Vložit text.

Jak? Texty je možné přednastavit pro agendy: Nabídky, Poptávky, Přijaté a Vydané objednávky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky, Prodejky, Pokladna, Banka a Interní doklady. Pokud pole Agenda zůstane prázdné, bude se zadaný text nabízet ve všech uvedených agendách.

Pro přehlednější práci s texty doporučujeme vyplnit pole Skupina. Přednastavené texty se stejným názvem skupiny se seskupí a v místní nabídce vyvolané v požadované agendě je najdete pod názvem dané skupiny.

V místní nabídce se texty zobrazí pouze uživateli, který text vytvořil. Pokud administrátor programu POHODA u daných textů zatrhne pole Pro všechny, zpřístupní texty pro všechny uživatele.

Novinka Odesílat elektronická podání přímo do schránek úřadů můžete od květnové verze programu POHODA. Nově však můžete prostřednictvím datové schránky poslat i PDF či jiné soubory.

Datovou schránku jste pro svoji účetní jednotku již mohli aktivovat ve starších verzích programu POHODA, a to v agendě Uživatelské nastavení/Datová komunikace. Nově můžete údaje datových schránek doplnit i do agendy Adresář na záložku Ostatní do pole Dat. schr. Pole slouží pro spuštění průvodce k vyhledání datové schránky. Kliknutím myši na název pole Dat. schr. otevřete přímo průvodce pro odeslání přes datovou schránku.

Jak?PDF dokumenty vytvořené programem POHODA můžete rovnou odeslat prostřednictvím povelu Odeslat PDF přes datovou schránku, který naleznete v nabídce pod tlačítkem PDF v dialogovém okně Tisk.

Pokud chcete poslat přes
datovou schránku PDF, učiníte
tak přes dialogové okno Tisk.

Novinka Díky volbě Komunikace s datovými schránkami se automaticky vytvoří událost při každém odeslání dokumentu do datové schránky.

Novinka Novou volbu najdete v agendě Globální nastavení/CRM v sekci Automaticky zaznamenávat události.

Z takto vytvořené události se můžete kdykoliv přepnout povelem Záznam/Otevřít datovou zprávu do agendy Odeslané datové zprávy.

NovinkaPřímo z registru plátců DPH můžete nově načíst do programu POHODA všechny bankovní účty zveřejněné u vybraného subjektu.

Jak?V agendě Adresář vyvoláte kontrolu v registru plátců DPH povelem Registr plátců DPH…, který zobrazíte kliknutím na ikonu u pole DIČ. Na druhé straně Průvodce pro ověření DIČ v registru plátců DPH přibyla volba Přidat bankovní účty. Při jejím zatržení se po dokončení průvodce otevře nové dialogové okno Zveřejněné účty ke vložení. V něm se ukáží všechny bankovní účty, které jsou pro dané DIČ zveřejněny v registru plátců DPH a zároveň nejsou evidovány u adresy v programu POHODA. Z nich si vyberte ty, které chcete k adrese na záložku Bankovní účty doplnit.

Novinka Při vkládání adresy do dokladu se v případě existence více dodacích adres zobrazuje dialogové okno Dostupné dodací adresy. To nově obsahuje vyhledávací pole.

Začnete-li do vyhledávacího pole psát, budou se automaticky filtrovat pouze adresy obsahující zadávaný text.

Pokud potřebujete hledat mezi větším
množstvím dodacích adres, využijte
nového vyhledávacího okna.

NovinkaVeškeré vytvořené zálohy jsou stejně jako v předešlých verzích programu POHODA MDB řazeny podle data. Nově se do názvu souboru se zálohou vkládá i čas jeho vytvoření.

NovinkaPole Firma bylo rozšířeno na 255 znaků. Nachází se například v agendách Účetní jednotky a Adresář, ale i v dalších.

nahoru

POHODA E1

NovinkaZapomínáte při vzniku nové účetní jednotky (třeba po datové uzávěrce) měnit seznam účetních jednotek pro automatické zálohování? POHODA má pro vás řešení. Díky automatické úloze můžete naplánovat, které účetní jednotky se nebudou zálohovat.

Jak?Nastavení automatické úlohy na zálohování SQL serveru určitě znáte ze starších verzí programu POHODA. Po výběru této úlohy vyberete na druhé straně průvodce požadovaný způsob zálohování účetních jednotek, a to Nezálohovat vybrané. Poté označíte účetní jednotky, u kterých nechcete, aby se záloha prováděla automaticky.

Novinka Agendy Personalistika a Evidenční čísla nyní otevřete i v uživatelské agendě. Stačí pouze v agendě Volitelné parametry na záložce Nastavení zadat funkci OpenAgenda “ZAM“, resp. “SKVC“.

Novinka Na záložku Položky v uživatelské agendě máte možnost vložit pomocí funkce AddItemRow až 1024 položek.

nahoru

Homebanking

NovinkaPodpora generování zprávy pro příjemce do příkazu k úhradě byla přidána i pro službu ČS Databanking, GE Money Bank a Waldviertler Sparkasse.

Novinka Do systému POHODA byla přidána podpora generování zahraničního příkazu k úhradě pro UniCreditBank včetně generování zprávy pro příjemce.

Novinka Přidali jsme podporu stahování výpisů a generování tuzemských zahraničních příkazů pro PPF banku ve formátu ABO a GEMINI 4.1.

nahoru

XML

Novinka XML import a export položek příjemky byl rozšířen o element Vedlejší náklady.

Novinka Pro XML import a export agendy Převod byla přidána podpora přenosu pole Poznámka na záložce Položky převodky.

NovinkaXML import a export agendy Zakázky byl rozšířen o nově přidaná pole Ostatní a Pozn.

NovinkaUživatelský XML export agendy Zakázky jsme rozšířili o možnost vytvoření XML souboru pro import zpět do programu POHODA.

Novinka Funkci pro XML import a export přes nabídku Soubor/Datová komunikace můžete nově použít i pro agendu Sklady. Do stejné agendy byl také doplněn uživatelský XML export dat.

Novinka Při importu textové položky byl upraven výpočet částek.

nahoru

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 504561 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout