Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky ve verzi Leden 2013

Novinky ve verzi Leden 2013

CD

Popisovaná verze: POHODA Leden 2013, release 10300
Vztaženo k verzi: POHODA Říjen 2012, release 10200
K dispozici od: 21. 1. 2013

Časopis Moje POHODA k verzi Leden 2013

Aktualizace k verzi

Online databáze otázek a odpovědí k programu POHODA

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
Personalistika a mzdyMajetek
DPHKasa
ÚčetnictvíXML 
SkladyOstatní 

Personalistika a mzdy

Novinka 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která mění výši redukčních hranic pro výpočet nemocenských dávek. Změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2013 stanoveny takto:


 • první redukční hranice náhrady mzdy – 151,03 Kč
 • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 226,63 Kč
 • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 453,08 Kč

 

Novinka Od 1. ledna 2013 je zrušen maximální vyměřovací základ pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Jedná se o dočasné opatření, které by podle současné legislativy mělo platit do konce roku 2015. Zrušení tzv. stropu pojistného se však netýká pojistného na sociální zabezpečení. Tento maximální vyměřovací základ zůstává zachován ve výši 48násobku průměrné mzdy a pro rok 2013 činí 1 242 432 Kč.

Novinka V letech 2013 až 2015 si nebudou moci pracující starobní důchodci uplatnit základní slevu na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč ročně (2 070 Kč měsíčně) v případě, že k 1. lednu zdaňovacího období pobírají starobní důchod.

Pro přiznání základní slevy na dani na poplatníka u pracujících starobních důchodců je nově rozhodující to, zda k 1. lednu zdaňovacího období pobírají, či nepobírají starobní důchod. V případě, že zaměstnanec nebude k 1. lednu pobírat starobní důchod, má nárok na slevu po celý rok, a to i v situaci, když se stane starobním důchodcem v průběhu roku.

Jak? Zaměstnancům, kteří v prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedou, že k 1. lednu 2013 pobírají starobní důchod, ukončete v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné slevu na poplatníka k 12/2012. Pro rok 2013 ji těmto zaměstnancům nenastavujte.

Novinka Doposud byly příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění do úhrnné výše 24 000 Kč za rok. Tento limit se od 1. ledna 2013 zvyšuje na 30 000 Kč.

POHODA: Agenda Legislativa obsahuje aktualizované hodnoty pro osvobozené příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění a penzijní připojištění.

Novinka Jednou ze změn, které jsou součástí důchodové reformy, je zavedení druhého pilíře důchodového zabezpečení, takzvané důchodové spoření. Pokud zaměstnanec vstoupí do druhého pilíře, bude muset velkou část související administrativy i samotné odvody zajišťovat přímo zaměstnavatel.

V rámci druhého pilíře si může na důchod spořit osoba, která uzavře s penzijní společností smlouvu o důchodovém spoření, a to do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne 35 let. Osoby starší 35 let mohou do druhého pilíře důchodového zabezpečení vstoupit do 30. června 2013, případně pokud nebyly k 1. lednu 2013 ekonomicky aktivní (matky na rodičovské dovolené, nezaměstnaní atd.), mohou do druhého pilíře vstoupit v šestiměsíční lhůtě od data, kdy se znovu stanou poplatníky pojistného na důchodové pojištění. Rozhodnutí účastnit se tohoto typu důchodového spoření je dobrovolné, ale nevratné.

Zaměstnanec, který se rozhodne do druhého pilíře důchodového systému vstoupit, musí svého zaměstnavatele písemně informovat o datu vzniku své účasti na tomto důchodovém spoření. Účast na důchodovém spoření vzniká zaměstnanci až od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí o registraci smlouvy o důchodovém spoření v Centrálním registru smluv. Pojistné na důchodové spoření činí 5 % z vyměřovacího základu zaměstnance, který se stanovuje shodně jako vyměřovací základ pro odvod důchodového pojištění.

Za zaměstnance, kteří se účastní důchodového spoření, provádí srážky pojistného na důchodové spoření zaměstnavatel. Ten je také odvádí příslušnému finančnímu úřadu. Současně s odvodem pojistného má zaměstnavatel povinnost podávat měsíční hlášení o zaslané částce a o výši platby připadající na jednotlivé zaměstnance. Tato hlášení je možné podávat pouze v elektronické podobě. (Možnost elektronického podávání měsíčních hlášení přinese některá z nejbližších aktualizací programu POHODA.)

U zaměstnanců účastných důchodového spoření se sníží platba pojistného na sociální pojištění o 3 % (u těchto zaměstnanců bude sazba pojistného tedy činit 3,5 %). U zaměstnanců, kteří do druhého pilíře důchodového zabezpečení nevstoupí, zůstává sazba pojistného na sociální pojištění i nadále ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu.

Jak? Zaměstnancům s účastí na důchodovém spoření v rámci druhého pilíře nastavte v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné typ účast na důchodovém spoření a v poli Od uveďte měsíc, od kterého se zaměstnanec tohoto spoření účastní. Tato nastavení však proveďte až poté, kdy od zaměstnance obdržíte písemné oznámení o tom, že rozhodnutí o registraci jeho první smlouvy o důchodovém spoření v Centrálním registru smluv nabylo právní moci.

POHODA: Pokud některý zaměstnanec vstoupí do druhého pilíře důchodového systému, je třeba zohlednit tuto skutečnost na záložce Daně a pojistné v agendě Personalistika.

Jak? Na záložce Čistá mzda ve vystavené mzdě se automaticky vypočte pojistné na důchodové spoření.

Jak? Po zaúčtování mezd vytvoří POHODA závazek vůči finančnímu úřadu na odvod pojistného na důchodové spoření. Číslo bankovního účtu pro odvod důchodového spoření nastavíte v agendě Globální nastavení v sekci Mzdy 1.

POHODA: K nastavení čísla bankovního účtu pro odvod důchodového spoření slouží sekce Mzdy 1 v agendě Globální nastavení.

Pokud se žádný z vašich zaměstnanců nebude účastnit důchodového spoření, výše uvedené povinnosti související s výpočtem a odvodem pojistného na důchodové spoření se vás týkat nebudou.

nahoru

Novinka Další z legislativních novinek od ledna 2013 je tzv. solidární zvýšení daně. Zaměstnancům, jejichž zúčtovaný měsíční zdanitelný příjem přesáhne čtyřnásobek průměrné mzdy, se tak zvýší měsíční záloha na daň z příjmů. Výpočet a odvod zálohy na daň navýšené o solidární zvýšení daně provádí zaměstnavatel.

POHODA: Agenda Legislativa obsahuje sazbu solidárního zvýšení daně. Navýšení zálohy na daň o solidární zvýšení provede POHODA u konkrétního zaměstnance automaticky.

Solidární zvýšení zálohy na daň z příjmů činí 7 % z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy na daň a čtyřnásobkem průměrné mzdy, což pro rok 2013 odpovídá částce 103 536 Kč. Případné slevy na dani se budou odečítat až od výsledné hodnoty zálohy na daň včetně solidárního zvýšení daně.

Jak? Navýšení zálohy na daň o solidární zvýšení provede POHODA u zaměstnanců, kterých se to týká, automaticky. Částku, z níž je solidární daň počítána, najdete v poli Nadlimitní příjem na záložce Čistá mzda v agendě mezd daného měsíce. V poli Záloha před slevou uvidíte celkovou výši zálohy na daň včetně solidárního zvýšení.

POHODA: Částku, ze které bude zaměstnanci počítána tzv. solidární daň, POHODA automaticky zobrazí v poli Nadlimitní příjem ve mzdě zaměstnance. O solidární zvýšení daně bude také navýšena hodnota v poli Záloha před slevou.

Zaměstnanec, jemuž se daň za celý rok nebo alespoň jedna měsíční záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků zvýší o solidární zvýšení daně, nemůže požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování za daný rok a má povinnost podat si sám daňové přiznání.

Novinka V programu POHODA byly aktualizovány formuláře podle aktuálních vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí.

Mezi aktualizované tiskopisy či přílohy patří:

Výpočet daně a daňového zvýhodněnívzor č. 17
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnostivzor č. 18
Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákonavzor č. 9
Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2012vzor č. 12
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daněvzor č. 15
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusechvzor č. 7

nahoru

DPH

Novinka Od 1. ledna 2013 platí nový tiskopis pro přiznání k dani z přidané hodnoty. Jde o tiskopis č. 25 5401 MFin 5401 - vzor č. 18, který vydalo Ministerstvo financí. Poprvé jej plátci DPH použijí za zdaňovací období leden 2013 nebo za první čtvrtletí tohoto roku.

Jak? Pro správný vstup údajů do nových polí formuláře, konkrétně do polí Finanční úřad/Specializovaný úřad a Územní pracoviště nezapomeňte upravit údaje v agendě Globální nastavení v sekci Daně 2. Tady je potřeba, pokud jste tak již neučinili, vyplnit nové účty pro platbu DPH.

POHODA: Údaje, které vyplníte do polí FÚ a ÚzP v agendě Globální nastavení/Daně 2 se automaticky promítnou i do aktualizovaného tiskopisu pro přiznání k DPH.

Jak? Pole Kód zdaňovacího období následujícího roku nově vyplníte v řádném přiznání za poslední zdaňovací období (prosinec 2013 nebo 4. čtvrtletí 2013) v případě, že jste se jako plátci daně rozhodli pro změnu zdaňovacího období. Tento kód vyberete při vystavování řádného přiznání v dialogovém okně Vystavení přiznání k dani z přidané hodnoty. Plátce, jehož zdaňovací období se v následujícím kalendářním roce nemění, tento kód ve formuláři vůbec nevyplňuje.

POHODA: Kód, který vyberete v dialogovém okně, se přenese do tiskopisu pro přiznání k DPH.

Novinka V rámci reorganizace české daňové správy byly čtrnácti nově vzniklým finančním úřadům přiděleny nové názvy, jejichž pevnou součástí je také jedinečné trojmístné číslo. Změnám se nevyhnuly ani číselníky jednotlivých územních pracovišť. A POHODA na tyto změny samozřejmě zareagovala.

Jak? Nové trojciferné číslo svého finančního úřadu (např. 460 – Finanční úřad pro Kraj Vysočina) nemusíte vyhledávat nikde mimo program POHODA. Vyberete jej z výklopného seznamu přímo v průvodci pro elektronické podání. Zároveň zde musíte ručně zadat nové čtyřmístné číslo územního pracoviště finančního úřadu (např. 2901 – Územní pracoviště v Jihlavě). Toto číslo stačí zadat ručně pouze napoprvé, při dalším elektronickém podání už si jej bude POHODA pamatovat.

Jak? Pokud nové číslo územního pracoviště finančního úřadu zatím vůbec neznáte, použijte v průvodci tlačítko Otevřít číselník. POHODA vás vzápětí přesměruje na portál České daňové správy, kde si v seznamu vyhledáte požadované územní pracoviště.

 

POHODA: Trojmístné číslo finančního úřadu poprvé vyberete při elektronickém podání.

Novinka Pro všechny nové plátce daně z přidané hodnoty je od ledna 2013 základním zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. POHODA je na tuto novinku připravena.

Jak? Tuto novinku řeší POHODA u nových plátců automaticky. Pokud tedy založíte novou účetní jednotku, bude zdaňovací období rovnou nastaveno na měsíční.

Pokud plátce nepřekročí za předcházející zdaňovací období obrat 10 milionů korun, může si jako zdaňovací období vybrat kalendářní čtvrtletí. Tuto změnu však není možné učinit v roce, kdy došlo k registraci plátce daně, a v roce následujícím.

POHODA: Nastavení měsíčního zdaňovacího období je možné zkontrolovat v agendě Globální nastavení v sekci Daně.

Novinka Novinek se dočkaly také daňové doklady. Od 1. ledna 2013 musí daňový doklad obsahovat některé nové údaje:


 • text daň odvede zákazník, je-li osobou povinnou přiznat daň ten, pro koho je plnění uskutečněno. Jedná se například o vystavitele daňového dokladu při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a,
 • text vystaveno zákazníkem, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu. Jde například o příjemce daňového dokladu při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a.

POHODA: Do pole Text na dokladu je třeba k odpovídajícímu členění DPH doplnit formulaci stanovenou zákonem.

Jak? Stávajícím uživatelům ekonomického systému POHODA doporučujeme, aby nové povinné textace uvedli u odpovídajících členění DPH do pole Text na dokladu, a to v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Členění DPH. Nově zakládaných účetních jednotek se toto doporučení netýká, neboť texty doplní POHODA automaticky.

Novela zákona o DPH také ruší povinnost uvádět na vystavovaném dokladu v režimu přenesení daňové povinnosti text o tom, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro něhož je plnění uskutečněno.

Novinka Povinnost přiznat daň z plateb přijatých před dnem uskutečnění zdanitelného plnění je nově rozšířena i na plátce daně, kteří vedou daňovou evidenci.

Jak? Pokud vedete daňovou evidenci, vystavíte daňový doklad k úhradě zálohové faktury jednoduše. Poslouží vám k tomu povel Záznam/Daňový doklad, který se nachází v agendě Vydané, resp. Přijaté zálohové faktury.

POHODA: Povel, kterým vytvoříte daňový doklad pro přijatou platbu, najdete v nabídce Záznam.

Novinka Rok 2013 zavádí označení „nespolehlivý plátce“. Uvedený titul získá plátce daně z přidané hodnoty, který závažným způsobem neplní své povinnosti při správě DPH.

Pokud budete obchodovat s partnerem, který nese označení nespolehlivého plátce, budete se vystavovat riziku ručení za nezaplacenou daň z tohoto zdanitelného plnění. Proto vám doporučujeme, abyste si spolehlivost svého obchodního partnera pravidelně ověřovali.

Informace o spolehlivosti plátců daně jsou zveřejněné na Daňovém portálu v aplikaci Registr plátců DPH. Výchozí stav je u všech plátců nastaven na spolehlivý. Předpokládá se totiž, že první nespolehliví plátci zde budou publikováni nejdříve v průběhu února.

V současnosti pracuje Finanční správa ČR na technickém řešení, které umožní online zjišťování spolehlivosti konkrétních plátců daně. Jakmile bude tato webová služba k dispozici, bude možnost online kontroly přidána také do programu POHODA. Změnu vám pak přinese některá z příštích aktualizací programu.

Jak? Aktuálně vám však POHODA umožní provést ruční ověření z adresáře, a to prostřednictvím povelu Záznam/Komunikace/Vyhledat na internetu… Zobrazí se dialogové okno, kde vyberte možnost Administrativní registr ekonomických subjektů. Po stisku tlačítka Dokončit otevře POHODA přímo webovou aplikaci Daňového portálu s výpisem výsledků pro daný ekonomický subjekt.

POHODA: Pomocí povelu Záznam/Vyhledat na internetu... zobrazíte dialogové okno, které vám umožní spojení s aplikací daňového portálu, kde najdete výsledek kontroly pro vybraný subjekt.

Novinka Další z legislativních novinek, kterou upravuje § 100 zákona o DPH, představuje povinnost plátce evidovat DIČ dodavatele u přijatých zdanitelných plnění, ovšem s výjimkou těch, ke kterým byly vystaveny zjednodušené daňové doklady (do 10 000 Kč).

Jak? Tato legislativní úprava se stávající funkčnosti programu POHODA nijak nedotkla, neboť DIČ jste mohli vyplňovat u všech daňových dokladů už dříve. Pouze připomínáme, že si můžete nastavit, pokud tak už nemáte, aby vás POHODA při ukládání dokladu na chybějící DIČ upozornila. V tomto případě si zatrhněte volbu Kontrolovat DIČ u dokladů v agendě Globální nastavení/Daně.

POHODA: V programu POHODA můžete elektronické podání prostřednictvím povelu Odeslání přiznání... z nabídky Záznam v agendě Přiznání DPH.

Novinka Od 1. ledna 2014 budou mít plátci DPH povinnost odevzdávat přiznání pouze elektronicky. Tato legislativní novinka nemá žádný vliv na funkčnost programu POHODA. Možnost podávat přiznání elektronickou cestou už je několik let samozřejmou součástí programu.

Povinnost odevzdávat přiznání k DPH pouze elektronickou cestou se ale přece jen nebude dotýkat všech. Neplatí pro fyzické osoby (OSVČ), jejichž obrat za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 milionů korun.

nahoru

Účetnictví

Novinka POHODA vám díky novému povelu umožní hromadnou změnu aktuální sazby DPH u všech položek dokladu najednou. Tuto možnost využijete především při fakturaci v rámci Evropské unie, kdy máte skladové položky zadány v základní (snížené) sazbě DPH. Už tedy nebudete muset ručně měnit jejich sazbu DPH na 0 % poté, co je přenesete do faktury.

Aktualizaci sazeb DPH pomocí stejnojmenného povelu můžete použít pouze u dokladu s položkami, který není uzamčen proti úpravám, není zlikvidovaný nebo není již zahrnutý v přiznání k DPH či v příkazu k úhradě.

Jak? Povel Záznam/Aktualizace sazeb DPH… je k dispozici v agendách: Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky, Nabídky, Poptávky, Přijaté objednávky, Vydané objednávky, Výdejky, Příjemky a Prodejky.

POHODA: Nový povel, který umožňuje hromadnou aktualizaci sazeb DPH, se nachází v některých dokladových agendách v nabídce Záznam.

Jak? Použitím tohoto povelu se zobrazí dialogové okno Aktualizace sazeb DPH, ve kterém vyberete novou sazbu DPH platnou v daném období. Až svůj výběr v dialogovém okně potvrdíte, nová sazba DPH se automaticky vloží ke všem položkám v dokladu a dojde k aktualizaci částky DPH. Změny v dokladu, resp. v sazbě DPH nezapomeňte uložit.

Novinka Příspěvkovým organizacím umožňuje POHODA založit novou účetní jednotku se zkušebními daty. Než tedy začnete účtovat naostro, můžete si práci nejdříve natrénovat.

Jak? Se založením zkušební účetní jednotky typu příspěvková organizace vám pomůže průvodce, kterého vyvoláte například klávesou INSERT nebo přes ikonu nového záznamu v agendě Soubor/Účetní jednotky.

Jak? Na první straně průvodce nejprve založte novou databázi typu Účetnictví (dříve PÚ) a na další straně vyberte typ Účetnictví pro příspěvkové organizace. Na další straně už můžete zatrhnout nově přidanou volbu Založit příspěvkovou organizaci Novák se vzorovými daty. Jakmile tuto možnost použijete, POHODA vám automaticky připraví novou účetní jednotku se vzorovými, resp. zkušebními daty.

POHODA: Vyzkoušet si práci v účetnictví příspěvkové organizace můžete pomocí nové volby. Nabídne ji Průvodce zavedením účetní jednotky na své třetí straně.

Novinka Program POHODA obsahuje aktualizovaný tiskopis Rozvaha pro příspěvkové organizace. Poprvé jej příspěvkové organizace použijí pro účetní období 2013.

Jak? Aktualizovanou rozvahu pro příspěvkové organizace naleznete v nabídce tiskových sestav v agendě Účetní deník a dále v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF.

POHODA: Aktualizovanou rozvahu pro rok 2013 naleznete v agendě Výkazy pro MF.

Aktualizaci Výkazu PAP (Pomocný analytický přehled) vám přinese některá z dalších aktualizací programu POHODA.

Novinka Jedna z dalších legislativních novinek se týká omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob. Výdajové paušály už nebudou moci za rok 2013 využít všechny OSVČ, jako tomu bylo v roce 2012. Omezení se vztahuje na činnosti, které spadají do paušálů ve výši 40 % a 30 %.

Od 1. ledna 2013 došlo k omezení výdajových paušálů u:


 • 40 % z příjmů, nejvýše lze uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,
 • 30 % z příjmů, nejvýše lze uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.

 

Ostatní výše výdajových paušálů se nemění. Pokud bude mít podnikatel příjmy pouze z podnikatelské činnosti a uplatňuje výdajový paušál, nemůže si uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a odpočet na manželku.

Jak? V programu POHODA už standardně platí, že si musíte zatrhnout v agendě Globální nastavení v sekci Daně 2 volbu Při výpočtu použít paušální výdaje, chcete-li, aby program automaticky počítal výdaje paušálem.

POHODA: Díky zatržené volbě bude POHODA automaticky počítat výdaje paušálem.

Pokud vypočtený výdaj přesáhne u 40% paušálu hodnotu 800 000 Kč nebo u 30% paušálu hodnotu 600 000 Kč, POHODA neumožní paušál uplatnit a výdaje budou uplatněny v jejich skutečné výši.

POHODA: Pokud hodnota celkových výdajů přesáhne 800 000 Kč, nebude výdajový paušál ve výši 40 % uplatněn.

nahoru

Sklady

Novinka POHODA vám teď dává na výběr, jestli chcete u skladových položek přepočítat buď cenu v cizí měně, nebo v domácí měně. Tuto možnost využijete v případě, kdy dojde ke změně kurzu, který ovlivňuje ceny skladových zásob.

Při změně kurzu probíhal doposud přepočet cen tak, že se vždy přepočítala jen cena v cizí měně, ať už ta prodejní, nebo nákupní. Cena zásob v domácí měně zůstávala vždy zachována. POHODA však nově umožňuje také opačný způsob. Podle vaší volby může ponechat právě cenu v cizí měně a automaticky přepočítat cenu v měně domácí.

Jak? Aby se při změně kurzu přepočítala cena uvedená v domácí měně, stačí, když zrušíte zatržení volby Při změně kurzu přepočítávat ceny v cizí měně v agendě Globální nastavení v sekci Sklady 2.

POHODA: Pokud zrušíte zatržení volby, bude se přepočítávat nákupní a prodejní cena v domácí měně.

Novinka Dialogové okno Vložení zásoby, a to jak při příjmu, tak i výdeji zásoby, obsahuje nově také informace o vážené nákupní ceně. Tato novinka se vám bude hodit zejména v okamžiku, kdy si budete chtít zkontrolovat, jestli nenakupujete příliš draho oproti průměrné nákupní ceně. Při výdeji si zase můžete snadno porovnat cenu prodejní s průměrnou nákupní cenou.

Jak? Pole Vážená n. c. naleznete v dialogovém okně Vložení zásoby, které se otevře při vkládání zásoby do dokladu prostřednictvím povelu Záznam/Přenos ->/Sklady ->. Podmínkou pro zobrazení tohoto dialogového okna je zatržení volby Dialogové okno při vložení zásoby v agendě Globální nastavení v sekci Sklady 1.

Novinka Dialogové okno pro vložení zásoby přináší ještě další novinku. Díky nově přidané volbě Aktualizovat nákupní cenu můžete na skladovou kartu v agendě Zásoby promítnout změnu nákupní ceny, aniž by se automaticky aktualizovala cena prodejní.

Důležitou roli zde však hrají i pravidla pro automatické přepočty cen, která máte nastavena v agendě Cenové skupiny. Pokud tu máte zatrženu volbu Při změně nákupní ceny přepočítat základní prodejní cenu, k aktualizaci prodejní ceny na základě nastavené marže/rabatu dojde.

POHODA: Dialogové okno Vložení zásoby teď obsahuje i novou volbu pro aktualizaci nákupní ceny. Najdete tu také nové pole Vážená n.c.

Jak? Dialogové okno Vložení zásoby se otevře při vkládání zásoby do příjemky, přijaté faktury, výdajového pokladního dokladu nebo přijaté zálohové faktury prostřednictvím povelu Záznam/Přenos ->/Sklady ->. Zobrazí se pouze v případě, že máte zatrženu volbu Dialogové okno při vložení zásoby v agendě Globální nastavení v sekci Sklady 1.

Novinka Tisková sestava Individuální slevy je nově doplněna informací o měně konkrétní slevy.

Jak? Aktualizovanou tiskovou sestavu najdete na stejném místě, jako jste byli zvyklí, tedy v nabídce tiskových sestav agendy Adresář.

POHODA: Údaj o tom, v jaké měně byla sleva vložena, uvidíte nově i na tiskové sestavě Individuální slevy.

nahoru

Majetek

Novinka Tiskové sestavy agendy Majetek mají nový přírůstek. Je jím nová tisková sestava, která zobrazuje měsíční daňové a účetní odpisy vybraného majetku.

Na tiskové sestavě Měsíční odpisy dlouhodobého majetku najdete nejen roční, ale hlavně měsíční přehled daňových a účetních odpisů za aktuální období, včetně měsíční daňové a účetní zůstatkové ceny. Mějte ale na paměti, že měsíční účetní odpisy se zobrazí jedině v případě, že máte u daného majetku vyplněno pole Životnost.

Jak? Tisková sestava Měsíční odpisy dlouhodobého majetku je připravena v seznamu tiskových sestav agendy Majetek/Majetek.

POHODA: Tisková sestava Měsíční odpisy dlouhodobého majetku přehledně zobrazuje jak daňové, tak účetní odpisy.

Novinka Dopočet do pořizovací ceny nehmotného majetku se doteď zohledňoval vždy u posledního měsíčního odpisu v každém účetním období. Nově zařazený nehmotný majetek se nyní odpisuje tak, že všechny měsíční odpisy budou po celou dobu odpisování shodné a dopočet do pořizovací ceny se upraví až u úplně posledního měsíčního odpisu.

Jak? Změna výpočtu odpisů, resp. dopočtu do pořizovací ceny, se týká majetku s nastaveným způsobem odpisování NM audiovizuální, NM software, výzkum, vývoj, NM zřizovací výdaje, NM ostatní a NM individuální. Pokud budete do programu POHODA zadávat nový majetek, nečekají na vás žádná zvláštní nastavení. Nový způsob výpočtu řeší POHODA u nového majetku automaticky.

Jak? Pokud budete editovat údaje u majetku, například z důvodu technického zhodnocení, který jste zadali ve starší verzi programu, provede POHODA nový přepočet jen pro roky dosud neuzavřené datovou uzávěrkou.

nahoru

Kasa

Novinka Prakticky o krok rychlejší bude teď vaše přihlášení pomocí kódu PIN do agendy Kasa v případě, že už v ní pracují i jiní uživatelé.

Jak? Původně se po výběru povelu Soubor/Přihlásit se… zobrazovalo okno, kde jste si v dalším kroku ještě vybírali, zda se chcete přihlásit pomocí PIN kódu. A teprve pak jste svůj PIN kód zadávali. Nově už vám Kasa otevře okno pro zadání PIN kódu hned poté, co zvolíte povel pro přihlašování v nabídce Záznam.

POHODA: Pro rychlé přihlášení do agendy Kasa stačí jen zadat svůj PIN.

Novinka Agenda Kasa pozměnila své chování při výběru skladové zásoby do prodejky. Nově se po výběru správné položky do prodejky zobrazí opět všechny skladové zásoby. A rovnou se také založí nová položka. Vaše práce tak bude rychlejší a přehlednější.

Jak? Pokud vybíráte skladové položky do právě rozpracované prodejky, má pro vás Kasa hned dvě usnadnění:


 • Hledáte-li skladovou položku například podle pole Kód a zásoba se v seznamu nenachází, vrátí se kurzor zpátky do pole, v němž jste vyhledávali. Toto pole se zároveň modře probarví a vy můžete zapisovat nový dotaz, resp. kód.
 • Pokud vašemu vyhledávacímu dotazu odpovídá více skladových položek, můžete klávesou ENTER vybrat tu, kterou požadujete. Zde k žádné změně oproti dřívějšku nedošlo. Novinkou však je, že po výběru položky do prodejky se automaticky zruší filtr nalezených položek a Kasa vám automaticky nabídne kompletní seznam všech skladových položek. Kurzor bude navíc rovnou připraven v poli Množství.

 

POHODA: Pokud Kasa hledanou položku nenajde, vrátí se zpět do pole, ze kterého jste předtím vybírali.

nahoru

XML

Novinka XML komunikace v systému POHODA je rozšířena o export individuálních cen zásob podle jednotlivých adres.

POHODA: Pokud Na obrázku je zobrazen vzorový příklad pro XML export individuálních cen zásob.

Novinka Nové schéma supplier.xsd vám umožní importovat a exportovat obsah záložky Dodavatelé v agendě Zásoby. Záznamy je samozřejmě možné prostřednictvím XML komunikace také podle potřeby aktualizovat. Tato novinka je připravena pro uživatele řady POHODA E1.

 

POHODA: Vzorové schéma ukazuje příklad exportu obsahu záložky Dodavatelé v agendě Zásoby.

Novinka Pomocí XML komunikace můžete nově ke každé skladové zásobě přiřadit kategorii internetového obchodu.

Novinka Pokud nedojde k řádnému spuštění programu POHODA s parametrem /XML, vrátí vám POHODA návratový kód, podle kterého můžete určit důvod neprovedení operace.

Jak? Návratové kódy zjistíte přes systémové události operačního systému. U XML komunikace naleznete návratový kód také v odpovědi „response“. Logovací soubor s názvem xml_err.xml, který obsahuje výpis návratových kódů, najdete v adresáři Log.

Novinka Nově můžete nápovědu k programu POHODA vyvolat z příkazového řádku prostřednictvím parametru /?. Zobrazí se stránka s informací o spouštění systému POHODA pomocí parametrů.

nahoru

Ostatní

Novinka Již delší dobu umožňuje POHODA ověřovat DIČ tuzemského i zahraničního obchodního partnera v informačním systému VIES. Nově však můžete vyhledané výsledky kontroly uchovávat a kdykoliv si historii ověřování DIČ zobrazit. Archivované podklady se vám mohou hodit například při kontrole ze strany finančního úřadu.

Jak? Ověřit platnost DIČ přiděleného pro účely DPH v jednotlivých členských státech EU je možné buď pomocí povelu Záznam/Ověřit DIČ… (pouze v agendě Adresář), anebo kliknutím na DIČ v sekci s adresou ve všech dokladových agendách. Průvodce vám prakticky obratem zobrazí informaci o platnosti či neplatnosti DIČ. V tomto případě tedy postupujete stejně, v systému POHODA nejde o žádný nový postup.

Jak? Pokud si v agendě Globální nastavení v sekci CRM zatrhnete novou volbu Evidovat historii ověření DIČ prostřednictvím VIES, bude POHODA každý váš požadavek na ověření DIČ v informačním systému VIES uchovávat. Uložené záznamy budou obsahovat jak samotný výsledek kontroly, tak i datum, kdy byl váš požadavek v systému VIES přijat, včetně čísla žádosti.

POHODA: Novou volbu, díky které budete moci uchovávat historii kontroly DIČ, najdete v globálním nastavení v sekci CRM.

Jak? Výsledky ověřování DIČ zobrazíte za aktuálně otevřenou účetní jednotku a za daný rok prostřednictvím povelu Historie ověření, který vyvoláte kliknutím na ikonu v sekci s adresou.

Novinka Funkce pro dočasný zákaz spuštění programu přibyla jako novinka do programu POHODA loni v květnu. Tuto funkci měl ale v rukou jedině administrátor programu POHODA. Toto omezení už teď neplatí a nově může spuštění programu zakázat i jiný uživatel. Musí mít však od administrátora přiděleno potřebné oprávnění.

Jak? V agendě Přístupová práva, resp. Role je k dispozici nové právo Zákaz spuštění programu. Uživatel, který bude mít totot právo zatrženo, může dočasně znemožnit ostatním uživatelům otevřít program POHODA. Této možnosti využije například při aktualizaci programu, správě databáze apod.

POHODA: Zákaz spuštění programu může dalšímu uživateli nastavit pouze administrátor systému POHODA.

Jak? Povel Zákaz spuštění programu… najdete v agendě Soubor/Účetní jednotky v nabídce Databáze.

Novinka Pokud budete do nějakého dokladu (např. vydané faktury) přenášet z adresáře záznam typu kontaktní adresa, spolu s ním se do faktury vloží i hodnoty vyplněné v poli Středisko, Činnost a Zakázka.

Novinka1. ledna 2013 došlo ke změně organizační struktury Celní správy ČR. Nově ji tvoří Generální ředitelství cel ČR a jemu podřízených 15 celních úřadů. V této souvislosti byl v programu POHODA aktualizován číselník celních úřadů.

Jak?Aktualizovaný číselník celních úřadů poprvé použijete při podání Výkazu pro Intrastat za měsíc leden 2013. Nové číslo můžete vyplnit do pole Kód úřadu v agendě Globální nastavení v sekci Intrastat. Na tomto místě má však pouze informační a evidenční charakter. S novým číselníkem samozřejmě počítají i aplikace, jejichž prostřednictvím Výkaz pro Intrastat podáváte (InstatDesk, InstatOnline).

nahoru

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 504561 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout