Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky ve verzi Říjen 2012

Novinky ve verzi Říjen 2012

CD

Popisovaná verze: POHODA Říjen 2012, release 10200
Vztaženo k verzi: POHODA Květen 2012, release 10100
K dispozici od: 26. 9. 2012

Časopis Moje POHODA k verzi Říjen 2012

Aktualizace k verzi


Online databáze otázek a odpovědí k programu POHODA

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.
 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
ÚčetnictvíSkladyOstatní
Vyměření DPHCRMPOHODA E1
Příspěvkové organizaceREPORT Designer a svázané sestavy 
FakturaceXML 

Účetnictví

Novinka Doteď jste mohli v programu POHODA likvidovat pohledávky a závazky pouze jednotlivě. Pomocí nově přidaných funkcí snadno zlikvidujete vybrané doklady také hromadně.

Pomocí funkce pro hromadnou likvidaci podle adresy vám POHODA umožní vybrat všechny potřebné doklady týkající se konkrétního obchodního partnera a následně je jedním povelem zlikvidovat.

Jak?Po vložení nového záznamu zvolte příslušnou banku nebo pokladnu, vyplňte datum platby a číslo výpisu a vyberte obchodního partnera, vůči kterému má být likvidace dokladů provedena. Povelem Hromadná likvidace dle adresy -> otevřete agendu, která vám nabídne všechny nezlikvidované pohledávky a závazky vůči vybrané firmě. Jednotlivé doklady označíte klávesovou zkratkou ATL+X nebo dvojklikem myši. Pokud chcete pohledávku nebo závazek zlikvidovat pouze v částečné výši, zvolte na daném dokladu povel Částečně zlikvidovat. Při označení dokladu v cizí měně se zobrazí známé dialogové okno Likvidace v cizí měně, ve kterém vyplníte kurzy likvidace.

POHODA: Nový povel pro hromadnou likvidaci se nachází v nabídce Záznam/Přenos a najdete ho i ve výklopném seznamu pod ikonou Přenos v nástrojové liště.

Jak?Celkovou částku k likvidaci za všechny vybrané doklady zjistíte ze stavového řádku, kde se zobrazují hodnoty Debet a Kredit.

POHODA: S každým výběrem dokladu k likvidaci POHODA přepočítává celkové hodnoty Kredit a Debet ve stavovém řádku.

Jak?Likvidaci dokončíte povelem Zlikvidovat vše. Tím dojde k hromadné likvidaci vybraných dokladů v částkách k likvidaci. Hradicí doklady se vytvoří zvlášť pro příjem a zvlášť pro výdej a budou obsahovat vybrané pohledávky nebo závazky. U dokladů v cizí měně se vytvoří hradicí doklady pro každou úhradu zvlášť.

Jak?Stejně jednoduše, pouze za použití jiného povelu, můžete najednou zlikvidovat i doklady vztahující se k různým partnerům. Po zvolení povelu Zlikvidovat vše POHODA vytvoří hradicí doklady pro každou pohledávku nebo závazek zvlášť.

Jak?Povely Hromadná likvidace dle adresy -> a Hromadná likvidace -> naleznete v nabídce Záznam/Přenos -> v agendách Banka, Pokladna a Interní doklady.

Likvidovat můžete také na už uložený bankovní doklad. Především v případech, kdy nedojde k automatickému spárování záznamů načtených přes homebanking, protože úhrada byla například složena z více hradicích dokladů.

Jak?Povel Hromadná likvidace dle adresy -> pro likvidaci na už uložený doklad najdete v místní nabídce po stisku pravého tlačítka myši na záložce Likvidace v agendě Banka. Tímto povelem opět otevřete agendu se seznamem neuhrazených dokladů dané firmy, kde pouze stačí vybrat ty správné doklady k likvidaci. Na stavovém řádku se zobrazí informace o hodnotě bankovního dokladu a hodnotě, kterou musíte ještě dolikvidovat.

POHODA: V případě už uloženého bankovního příjmu nebo výdeje najdete povel pro hromadnou likvidaci podle adresy v místní nabídce na záložce Likvidace.

NovinkaZejména při rekonstrukci účetnictví určitě využijete ještě další z nových hromadných operací, a to hromadnou likvidaci bez vazby. Pokud hromadnou likvidaci vytvoříte nesprávně, můžete ji samozřejmě i hromadně zrušit.

Jak?Po výběru potřebných dokladů v agendách Vydané a Přijaté faktury, Vydané a Přijaté zálohové faktury, Ostatní pohledávky a Ostatní závazky zvolte povel Hromadná likvidace bez vazby… z nabídky Záznam.

POHODA: Průvodce pro hromadnou likvidaci bez vazby spustíte povelem v nabídce Záznam.

Zobrazí se průvodce Hromadná likvidace bez vazby, ve kterém vyberete, zda chcete provést likvidaci bez vazby nebo smazat tu, kterou jste provedli nesprávně. Na další straně průvodce se zobrazí počet vybraných záznamů. Při zadávání likvidace budete na této straně také vyplňovat datum likvidace. Po dokončení průvodce se u všech vybraných dokladů provede, resp. smaže likvidace bez vazby.

POHODA: Pro provedení i zrušení hromadné likvidace bez vazby slouží stejný průvodce. Co má POHODA udělat, závisí na vašem výběru v jeho prvním okně.

NovinkaHromadné likvidace může provádět pouze uživatel s patřičným oprávněním.

Jak?Hromadné likvidace jsou svou povahou velmi závažné operace, proto je může provádět pouze administrátor a uživatel, který má v agendě Přístupová práva ve stromu práv Účetnictví/Ostatní zatrženou volbu Hromadná likvidace.

POHODA: Uživatelům, kteří mají mít možnost provádět hromadné likvidace, nezapomeňte přiřadit příslušná práva.

Práva na operace v oblasti účetnictví jsou nyní nově rozdělena na dvě oblasti. Do nově přidané sekce Ostatní 2 byly přesunuty volby týkající se oblasti daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.

NovinkaMáte už vystaveno přiznání k DPH a potřebujete nutně opravit nebo přidat doklad, který daň z přidané hodnoty neovlivní? POHODA tuto funkci zatím umožňovala pouze u bezpoložkových dokladů. Nově můžete měnit i doklady položkové.

Položky dokladu, které mají zadané členění DPH PN, resp. UN – Nezahrnovat do přiznání DPH, lze kdykoliv upravovat, přidávat, nebo i mazat. Tiskové sestavy Doklady nezahrnuté do přijatých, resp. uskutečněných zd. plnění se automaticky zaktualizují podle vašich změn.

NovinkaDoklady obsažené v uzavřeném daňovém přiznání může měnit pouze administrátor nebo uživatel, který má k této funkci nastaveno oprávnění.

Jak?Novou volbu Editace dokladů PN a UN najdete v agendě Přístupová práva ve stromu práv Administrátorské funkce/Práce v agendách.

POHODA: Bez přiřazení příslušných práv nebudou moct uživatelé editovat doklady, které nemají vliv na uzavřené přiznání k DPH, do něhož jsou zahrnuty.

NovinkaPOHODA nově umožňuje firmám, které vedou daňovou evidenci, pracovat s cizími měnami také v agendě Interní doklady.

V této souvislosti byla do nabídky tiskových sestav doplněna Dohoda o vzájemném zápočtu v cizí měně, včetně anglické a německé verze.

NovinkaNa tiskové sestavě Inventurní soupis časového rozlišení se zobrazuje celkový součet za všechny časově rozlišené doklady.

nahoru

Vyměření DPH

NovinkaPokud nakupujete zboží nebo službu za hotové v zemích Evropské unie, určitě vás potěší možnost provést vyměření DPH přímo z pokladního dokladu.

Povel Záznam/Vyměření DPH… je přístupný pouze u výdajového pokladního dokladu.

NovinkaVelkými změnami prošlo dialogové okno pro vyměření a odpočet DPH při pořízení zboží a služeb z Evropské unie, při dovozu zboží ze třetích zemí a při přenesení daňové povinnosti v tuzemsku.

Dialogové okno se změnilo na průvodce a nabízí rozšířené možnosti pro vyměření DPH. Na první straně průvodce nejprve vyberte způsob vyměření DPH. Průvodce nabízí dvě základní možnosti, a to Vyměřit DPH z celkové hodnoty dokladu a Vyměřit DPH po položkách. Další strana průvodce se pak odvíjí od vybrané varianty.

POHODA: Na první straně průvodce pro vyměření a odpočet DPH si zvolte, zda chcete DPH vyměřit z celkové hodnoty dokladu, nebo po položkách.

Jak?První možnost je totožná s funkčností, na kterou jste už byli zvyklí. Navíc můžete zatrhnout volbu Vyměřit DPH různou sazbou DPH, která vám umožní u každé sazby DPH vybrat jinou předkontaci a členění DPH. Pokud potřebujete hodnotu faktury navýšit například o dopravné, které bylo fakturováno samostatně, zatrhněte volbu Zahrnout vedlejší náklady. Zpřístupní se pole pro zadání potřebné hodnoty a vyměření DPH se poté provede z navýšené částky. Při vyměření DPH můžete používat i historické sazby DPH.

POHODA: Pokud budete DPH vyměřovat z celkové hodnoty dokladu a zároveň na první straně průvodce zatrhnete volbu Vyměřit DPH různou sazbou DPH, budete moct na druhé straně průvodce vybrat k různým sazbám DPH odpovídající předkontace a členění DPH.

Jak?Druhá možnost, tj. vyměření DPH po položkách, je opět stejná jako ve starších verzích programu. POHODA vytvoří daňové doklady podle položek přijaté faktury, ostatního závazku nebo pokladního dokladu. Tuto variantu doporučujeme využívat především při pořízení zboží v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Navíc můžete při tomto způsobu vyměření zatrhnout volbu Přenést střediska, činnosti a zakázky. Tyto údaje se do daňových dokladů přenesou spolu s položkami.

POHODA: Podle zadání v průvodci POHODA vytvoří daňový doklad.

Jak?Do pole Text interního dokladu se zatím vždy přenášelo číslo zdrojového dokladu. Nově můžete přenášet i variabilní symbol dokladu. Stačí pouze zatrhnout volbu V textu použít variabilní symbol faktury.

NovinkaU jednotlivých členění DPH můžete nově nastavit, jaký text se má objevit ve vytvářených daňových dokladech.

K tomuto účelu přibylo v agendě Členění DPH nové pole Text pro vyměření DPH. Použijete-li při vyměření DPH členění s tímto vyplněným polem, objeví se stejné znění vaší poznámky v interním dokladu v poli Text.

Jak?Agendu Členění DPH naleznete v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty.

POHODA: To, co vyplníte u jednotlivých členění v agendě Členění DPH, se bude objevovat v poli Text v interních daňových dokladech.

nahoru

Příspěvkové organizace

NovinkaOd verze POHODA Květen 2012 mohou příspěvkové organizace zadávat v agendě Účtová osnova účelový znak. Podle tohoto údaje teď nově můžete vybírat a filtrovat zaúčtované záznamy i v agendě Účetní deník.

Jak?Stačí si v agendě Účetní deník zobrazit nové sloupce Úč. znak MD a Úč. znak DAL pomocí povelu Sloupce v místní nabídce.

POHODA: Po zobrazení nových sloupců můžete data v účetním deníku filtrovat podle účelového znaku.

NovinkaPOHODA obsahuje v agendě Účetnictví/Analýza upravenou definici analýzy pro příspěvkové organizace platnou od 1. ledna 2012.

Do definice byly zapracovány účty podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 403/2011 Sb. - Směrná účtová osnova s obsahovým vymezením podle § 43 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

nahoru

Fakturace

NovinkaZálohová fakturace mezi tuzemskými partnery je v programu POHODA zase o kousek jednodušší. Daňový doklad k platbě ze zálohové faktury zadané v cizí měně totiž může POHODA nově vystavit rovnou ze zálohové faktury za vás.

Tuto možnost již určitě používáte u zálohových faktur v domácí měně. Odteď už nemusíte ani v případě zálohových faktur v cizí měně ručně vytvářet záznam v agendě Interní doklady a ručně jej navazovat na příslušnou zálohovou fakturu.

Jak?Po použití povelu Záznam/Daňový doklad v agendách zálohových faktur POHODA vystaví do agendy Interní doklady daňový doklad k úhradě zálohové faktury.

POHODA: Daňový doklad k zálohové faktuře vytvoříte pomocí povelu v nabídce Záznam.

Jak?V této souvislosti najdete v agendě Interní doklady také novou tiskovou sestavu Daňový doklad v cizí měně.

POHODA: Nová tisková sestava v agendě Interní doklady vytiskne daňový doklad k zálohové faktuře v cizí měně.

NovinkaPro přenos položek z jednoho dokladu do druhého můžete využít čtečku čárového kódu a značně tak urychlit svoji fakturaci.

Jak?Abyste tuto funkčnost mohli využívat, provádějte přenos vždy s výběrem položek, tj. po výběru konkrétního dokladu pro přenos zvolte povel Přenést s výběrem položek. Otevře se agenda Přenos položek, která obsahuje položky přenášeného dokladu.

Prvním načtením kódu zásoby se všechny položky pro přenos odznačí a označena zůstane pouze položka, která má shodný čárový kód s načteným kódem. Kurzor se nastaví do pole Množství pro případnou ruční úpravu potřebné hodnoty. Opakovaným načítáním čárového kódu se bude množství položky automaticky navyšovat. Nalezne-li POHODA více zásob s načítaným čárovým kódem, zobrazí je všechny a umožní vám výběr požadované položky.

NovinkaPři přenosu položek z jednoho dokladu do druhého se již nemůže stát, že přenesete větší množství, než které máte zadané u přenášeného dokladu.

Pokud množství k přenosu přesáhnete, zobrazí se upozornění s možností neprovádět kontrolu pro další přenášené položky.

POHODA: Pokud budete chtít přenést do nově vytvářeného dokladu větší množství položky, než jaké je zadané v přenášeném dokladu, POHODA Vás na tento nesoulad upozorní.

NovinkaVe vybraných dokladových agendách můžete nově při zadávání adresy uvést i telefon.

Tuto možnost využijete především při vystavování dokladů odběratelům, které nemáte zadané v agendě Adresář, potřebujete si však evidovat kontakt pro případné dotazy při fakturaci.

POHODA: Telefon zadaný v dokladových agendách budete mít po ruce pro případné dotazy při fakturaci.

Jak?Při vkládání adresy ručně, bez vazby na agendu Adresář, vyplňte ručně i telefon. V případě, že firmu přenášíte z agendy Adresář, vyplní se pole Tel. automaticky. Takto vložené telefonní číslo můžete samozřejmě ručně upravit, změna se však nepromítne do agendy Adresář.

Jak?Pole Tel. naleznete v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky a Výdejky.

NovinkaNebaví vás již doklady k upomínkám vybírat pro každou firmu zvlášť, vytvářet PDF dokument se souhrnem neuhrazených dokladů a ten dané firmě samostatně posílat? Přivítali byste odesílání upomínek faktur v prodlení hromadně, tedy více firmám najednou? POHODA vám to díky nově přidané funkčnosti umožní.

Jak?Povel PDF/Tisk do PDF už znáte z dalších agend. U vybraných tiskových sestav v agendách Vydané faktury a Ostatní pohledávky tento povel vytvoří pro každou firmu jeden PDF soubor s přehledem nesplacených pohledávek. Konkrétně jde v agendě Vydané faktury o sestavy Upomínky faktur v prodlení a Upomínky faktur v prodlení v cizí měně a v agendě Ostatní pohledávky o sestavy Upomínky pohledávek v prodlení a Upomínky pohledávek v prodlení v cizí měně.

Jak?Zvolením povelu PDF/Odeslat PDF e-mailem v dialogovém okně Tisk u uvedených sestav můžete najednou všem (vybraným) firmám zaslat jejich upomínku. Vytvořený PDF dokument se vloží jako příloha e-mailu a odešle se na e-mail zadaný u odběratele v agendě Adresář. Pokud je doklad bez vazby na adresář nebo e-mail u adresy není vyplněn, k odeslání nedojde.

POHODA: Povel Odeslat PDF e-mailem u sestavy Upomínky faktur v prodlení vytvoří pro každého z vybraných odběratelů e-mail, ke kterému bude přiložen PDF soubor s přehledem nesplacených pohledávek.

POHODA: Údaje pro pole Komu, Příloha a Předmět se načtou automaticky. Stačí jen doplnit vlastní text zprávy.

Jak?Zatržením volby Dle e-mailu se upomínky pro jednotlivé adresy ještě rozdělí na dílčí upomínky podle e-mailových adres. Přednost má e-mail zadaný na dokladu. Není-li v něm uveden, převezme se e-mail z agendy Adresář.

Před vytvořením a odesláním PDF souborů doporučujeme pomocí náhledu na sestavu nejprve jednotlivé upomínky zkontrolovat. Hromadné odesílání upomínek je možné pouze v případě, že máte nastaveného SMTP klienta v agendě Uživatelské nastavení/E-mailové služby.

NovinkaDoklady v knize pohledávek a závazků se mohou řadit nově i podle obchodních partnerů.

Dosud se kniha pohledávek a závazků řadila vždy podle data účetního případu. Nově můžete vybrat i řazení dokladů podle obchodního partnera. U jednoho partnera budou doklady seřazeny podle data účetního případu.

Jak?V dialogovém okně Tisk stačí zatrhnout u tiskové sestavy Kniha pohledávek nebo Kniha pohledávek (JÚ) volbu Dle odběratelů, resp. u sestavy Kniha závazků nebo Kniha závazků (JÚ) volbu Dle dodavatelů.

POHODA: Pro tisk knihy pohledávek seřazené podle odběratelů zatrhněte v dialogovém okně Tisk volbu Dle odběratelů.

POHODA: V knize pohledávek seřazené podle odběratelů se budete rychle orientovat.

NovinkaPomocí ikon pro velikost písma, tučné písmo a kurzívu je můžete formátovat text na záložce Poznámky i v agendě Přijaté objednávky.

nahoru

Sklady

NovinkaDíky nové volbě můžete mít přehled o aktuálním stavu zásob po každém vytvořeném skladovém pohybu, a to i v případě, že nechcete automaticky přepočítávat váženou nákupní cenu.

Volba Automatický přepočet vážené nákupní ceny byla rozdělena na dvě. Jedna z nich zdědila původní název, a když je zatržena, přepočítává POHODA jak vážené nákupní ceny, tak stav zásob. Vedle ní však vznikla nová volba Automatický přepočet stavu zásob. Ta je aktivní pouze v případě, kdy není zatržena volba Automatický přepočet vážené nákupní ceny. Použijete ji tehdy, když chcete automaticky přepočítávat pouze stav zásob.

Jak?Nově přidanou volbu Automatický přepočet stavu zásob naleznete v agendě Globální nastavení/Sklady 2.

POHODA: Nová volba pro automatický přepočet stavu zásob zajistí, že POHODA po každém skladovém pohybu přepočítá pouze stav zásob, nikoliv vážené nákupní ceny.

NovinkaPomocí povelu Pořadí můžete změnit pořadí položek výrobního listu.

Jak?Povel je přístupný po stisku pravého tlačítka myši na záložce Výrobky.

NovinkaNa paragonové tiskárně můžete nově vytisknout stav peněžních prostředků a cenin konkrétní pokladny a uživatele.

Do agend Prodejky a Kasa byla pro tento účel přidána nová sestava Stav hotovosti a cenin – paragon.

nahoru

CRM

NovinkaAgenda Adresář opět doznala řady změn a funkčního rozšíření. Jednou z nich je rozšíření dodací adresy o stát, telefon a e-mail.

Zadané údaje se budou automaticky přenášet s dodací adresou do dokladu. Při odesílání dokladu ve formátu PDF e-mailem POHODA upřednostní e-mail zadaný v dokladu u hlavní adresy.

Jak?Nově přidaná pole je možné vyplnit na záložce Dodací adresy.

POHODA: Svým obchodním partnerům můžete individuálně nastavit předkontace a členění DPH pro přijaté a vydané faktury, vybrat účet pro fakturaci a přiřadit zodpovědnou osobu. U jednotlivých dodacích adres můžete vyplnit také zemi, telefon a e-mail.

NovinkaNově můžete u každého kontaktu individuálně nastavovat předkontaci a členění DPH, které se přenesou spolu s adresou do přijaté nebo vydané faktury.

Tuto možnost využijete například v případě, kdy zahraniční firmě nezaregistrované v ČR jako plátce DPH fakturujete zboží, u kterého je nastavena tuzemská sazba DPH atd.

Jak?Předkontaci a členění DPH pro agendu Přijaté a Vydané faktury zadáte přímo u jednotlivých kontaktů v agendě Adresář. Při vystavování faktur pro partnery, u kterých budou pole pro předkontaci a členění DPH prázdná, bude POHODA pracovat s hodnotami z uživatelského nastavení.

POHODA: V přijaté či vydané faktuře dá POHODA přednost individuálnímu nastavení předkontace, členění DPH a účtu či pokladny. Kompletní budou také kontaktní údaje dodací adresy.

NovinkaKaždému odběrateli můžete přiřadit konkrétní bankovní účet nebo hotovostní pokladnu pro fakturaci.

Jak?Účet nebo pokladna přiřazená u konkrétního kontaktu v agendě Adresář v poli Účet pro fakturaci se po přenosu adresy do dokladu vloží do pole Účet v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury a Ostatní pohledávky. Zároveň zadaný účet vstoupí na tiskovou sestavu Upomínky faktur v prodlení. Pokud toto pole zůstane prázdné, přebírá se hodnota nastavená v agendě Uživatelské nastavení/Banka.

NovinkaS prohlubováním vašich dodavatelsko-odběratelských vztahů vám může pomoci možnost přiřadit ke každému kontaktu zodpovědnou osobu.

Jak?Pracovníka nebo prodejce, který s konkrétní firmou komunikuje, můžete zadat v poli Odp. osoba v agendě Adresář.

Jak?Na záložce Záznamy v agendě Odpovědné osoby uvidíte počet adres, ve kterých figuruje daná osoba. Kliknutím myší nebo povelem Otevřít po stisku pravého tlačítka myši nad daným záznamem se můžete přepnout do zdrojové agendy, kde rovnou uvidíte výběr dokladů vztahujících se k vybrané osobě.

POHODA: Počet záznamů, ke kterým je přiřazena daná odpovědná osoba, vidíte hned. Povelem Otevřít z místní nabídky na záložce Záznamy můžete tyto záznamy také zobrazit.

nahoru

REPORT Designer a svázané sestavy

NovinkaUpravujete-li tiskové sestavy pomocí editoru tiskových sestav REPORT Designer, určitě přivítáte nové funkce a možnosti pro vkládání obrázků do sestav:

 • REPORT Designer podporuje více datových formátů obrázků než dosud. Vedle stávajícího formátu BMP můžete pracovat také s formáty JPEG, PNG, GIF a TIFF.
 • Novinkou je možnost detailně nastavit způsob, jak, resp. odkud se budou obrázky do tiskových sestav načítat. I nadále můžete samozřejmě přiřazovat obrázek z konkrétního souboru. Nově můžete určit cestu, odkud se obrázky budou na danou sestavu vkládat: zadáním přesné cesty k obrázkům, zadáním adresáře dokumentů všech firem nebo adresáře dokumentů konkrétní firmy. Díky tomuto nastavení bude načítání obrázků do sestav funkční i po reinstalaci programu.
 • Díky cestě k souboru s obrázkem v agendě Zásoby jednoduše vytisknete například ceníky s náhledy zboží.
 • Obrázkům můžete také nastavit způsob jejich umístění na sestavě s ohledem na šířku a výšku.

POHODA: Obrázky můžete do tiskových sestav vkládat také dynamicky, tedy určením cesty k adresáři, ze kterého je má POHODA načítat. Další možností je načítání obrázků z agendy Zásoby.

NovinkaPojem „svázaný“ znala POHODA zatím v souvislosti se zásobami (svázaná skladová položka se do dokladu vloží zároveň s položkou, na kterou je navázána). Podobně jako u zásob teď na sebe můžete navazovat také tiskové sestavy.

Ke každé tiskové sestavě můžete připojit několik vedlejších sestav, které se pak budou automaticky tisknout spolu s hlavní sestavou. S vydanou fakturou se tak zároveň může tisknout i napojený dodací list a výdejka.

POHODA: Sestavy, které má POHODA tisknout spolu s hlavní tiskovou sestavou, jednoduše zatrhněte. Hlavní tisková sestava je označena tučně.

Jak?V dialogovém okně Tisk použijete u hlavní sestavy povel Vytvořit svázanou sestavu, který naleznete v místní nabídce zobrazené přes pravé tlačítko myši. Zobrazí se dialogové okno Svázané sestavy se seznamem všech dokladových sestav konkrétní agendy. Po výběru sestav, které chcete svázat s hlavní sestavou, se všechny zatržené sestavy přesunou do sekce Oblíbené a svázané sestavy.

POHODA: Upravit či zrušit svázání sestav vám umožní povely v místní nabídce přímo v dialogovém okně Tisk.

Jak?Dialogové okno Svázané sestavy slouží i pro pozdější úpravy vazeb mezi sestavami. Vyvoláte jej povelem Upravit svázání sestav z místní nabídky nebo ikonou POHODA: ikona Svázané sestavy. Povel Odstranit ze svázaných sestav smaže všechny vazby mezi hlavní sestavou a svázanými sestavami.

U jednotlivých svázaných sestav v sekci Oblíbené a svázané sestavy můžete nastavit různé výchozí parametry tisku a hlavní sestavu označit jako výchozí pro tisk. Při tisku se postupně vytisknou všechny sestavy, při odesílání sestav ve formátu PDF e-mailem se všechny sestavy automaticky vloží do e-mailu jako přílohy.

POHODA: Po použití volby Odeslat PDF e-mailem POHODA k jednomu e-mailu přiloží všechny svázané sestavy.

nahoru

XML

Upozornění:
Od verze programu Květen 2013, release 10400 nebude POHODA podporovat XML komunikaci verze 1.x. Všem uživatelům z tohoto důvodu doporučujeme zvážit přechod na novější verzi 2.x.

NovinkaNově můžete provádět XML export agend Převod, Výroba, Prodejky, Pokladna a Interní doklady.

POHODA: Ukázka schématu pro XML export pokladních dokladů.

NovinkaByla přidána podpora XML importu agendy Parametry internetových obchodů.

NovinkaXML import zásob byl rozšířen o aktualizaci internetových parametrů zadaných u zásob.

NovinkaPokud XML komunikace trvá delší dobu z důvodu velkého objemu dat, zobrazí se čekací dialog s informací o zpracování jednotlivých vstupních XML požadavků.

NovinkaPro XML import a export agendy Členění skladů byl přidán nový parametr Nabízet dynamickými záložkami.

nahoru

Ostatní

NovinkaProgram POHODA již umožňuje online komunikaci s platebním terminálem Bull Ingenico 5100 České spořitelny, nově i s podporou protokolu pro ČSOB.

Program POHODA odešle údaj o platbě online pomocí platebního terminálu. Pokud komunikace programu a platebního terminálu s bankou proběhne úspěšně, dojde k uložení záznamu v programu POHODA. Možností je samozřejmě i ruční dokončení prováděné transakce.

Likvidace dokladů, které mají příznak Uhrazeno přes plat. term., probíhá automaticky po stažení bankovního výpisu v agendě Banka a následným načtením souboru elektronických avíz povelem Záznam/Načtení avíza ČSOB…

Jak?Základní nastavení se provádí v agendách:

 • Hardware - z výklopného seznamu Zařízení vyberte položku Ingenico 5100, v poli Protokol zvolte ČSOB a vyplňte další povinné údaje,
 • Bankovní účty - konkrétnímu bankovnímu účtu nastavte platební terminál,
 • Homebanking - vyberte službu ČSOB avíza a nastavte složku pro výpisy.

POHODA: Máte-li účet u ČSOB, můžete si značně zjednodušit likvidaci dokladů hrazených prostřednictvím platebního terminálu Bull Ingenico 5100. Prvním krokem při nastavování terminálu je výběr protokolu banky.

Jak?Používáte-li program POHODA Kasa Offline, provedete v něm pouze nastavení v agendě Hardware, ostatní údaje je zapotřebí nastavit v programu POHODA.

Po uložení všech nastavení můžete začít používat platební terminál v agendách Prodejky, Kasa, Vydané faktury a Vydané zálohové faktury.

NovinkaByla přidána podpora pro bezpečnější komunikaci s internetovými servery.

Při použití SMTP serveru pro odesílání e-mailů přímo z programu POHODA máte nyní možnost v poli Zabezpečení komunikace vybrat kryptografický protokol SSL nebo TLS. Výchozím nastavením je Bez zabezpečení.

Jak?Nastavení provedete v agendě Uživatelské nastavení v sekci E-mailové služby.

POHODA: V novém poli vyberte protokol zabezpečení komunikace při používání SMTP serveru.

NovinkaDo agendy Historie záznamu byla doplněna kontrolní tisková sestava Historie smazaných dokladů. Na sestavě se zobrazují veškeré smazané doklady konkrétní agendy, ve které se eviduje historie změn, za vybrané období a včetně informace, kdo a kdy doklady smazal.

POHODA: Nová tisková sestava Historie záznamu vytiskne přehled smazaných dokladů.

NovinkaLišta informující o novější aktualizaci programu je teď barevně výraznější. Tato vizuální pomůcka vám určitě pomůže s tím, abyste již novou aktualizaci programu nepřehlédli.

NovinkaNestačí Vám nápověda v programu POHODA? Potřebujete zjistit více informací ke konkrétní agendě? Přímo z programu POHODA se pomocí nových povelů můžete přepnout do online příručky či zobrazit nejčastější otázky a odpovědi a videonávody vztahující se ke konkrétní agendě.

Jak?Povely Nejčastější otázky a odpovědi (FAQ), Videonávody, Příručka uživatele a Diskusní fórum naleznete pod ikonou s místní nápovědou POHODA: ikona Místní nápověda.

POHODA: Povely ve výklopném seznamu pod ikonou v nástrojové liště vás přenesou do odpovídající skupiny FAQ či kapitoly online příručky, do sekce s videonávody nebo do diskusního fóra na internetových stránkách STORMWARE.

nahoru

POHODA E1

NovinkaInformační systém POHODA E1 je zase o něco bezpečnější. Umožňuje totiž nastavit složitost hesla.

Řada POHODA E1 nabízí možnost nastavení pravidel, podle kterých si mají uživatelé vytvářet svá hesla. Tato pravidla mohou po uživatelích vyžadovat, aby své heslo nakombinovali z malých i velkých písmen, ale i číslic a speciálních znaků. Čím rozmanitější znaky bude heslo obsahovat, tím obtížnější bude ho uhodnout. Bezpečnost hesla také zvýšíte nastavením minimální délky hesla.

Jak? Parametry hesla se nastavují pouze u uživatele typu Admin v agendě Nastavení/Přístupová práva/Uživatelé na záložce Uživatel. Stejná pravidla pak platí nejen pro administrátora, ale také pro všechny ostatní uživatele.

Jak?Tlačítkem Nastavit otevřete dialogové okno Pravidla hesla. V něm určíte parametry, které musí každé heslo splňovat. Při tvorbě hesla může POHODA po uživateli vyžadovat použití:

 • velkých písmen bez diakritiky, tedy A až Z,
 • speciálních znaků, například <, >, +, -, *,
 • minimální délky – zatržením této volby se zpřístupní pole, ve kterém uvedete minimální délku nového hesla, přičemž není možné zadat heslo kratší než 4 znaky,
 • číslic 0 až 9.

POHODA: Pravidla pro tvorbu nového hesla nastavte u administrátora. Stejná pravidla budou platit pro všechny uživatele.

Pokud nebude stávající heslo uživatele při přihlášení splňovat nastavené parametry, zobrazí se dialogové okno pro změnu hesla. Při zadání nového hesla, které nebude parametry splňovat, zobrazí POHODA nápovědu s informací, jaké parametry jsou pro heslo nastaveny.

POHODA: Pokud nové heslo nesplňuje parametry nastaveného pravidla, zobrazí POHODA upozornění.

nahoru

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 502832 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout