Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2013

Update POHODA, rel. 10307

K dispozici od: 2. 5. 2013

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Leden 2013, rel. 10300 (resp. 10301, 10302, 10303, 10304, 10305, 10306).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 10306.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 10307 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

 • V agendě Kasa se již při načítání odložené prodejky se skladovou položkou typu Služba nekontroluje její stav.
 • Při uložení záznamu a ověření nespolehlivosti plátce DPH se už nezobrazuje hlášení o změně čísla dokladu.
 • Byl upraven aktualizační XML import adresáře v případě, že k adrese vkládám nový bankovní účet.
 • U příspěvkové organizace lze při tisku přílohy č. 5 a 6 použít povel Tisknout vše do PDF.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2013, rel. 10306 ze dne 3. 4. 2013:

Ověřování spolehlivosti plátců a zveřejněných bankovních účtů

 • Do agend Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky, Vydané objednávky a Poptávky byla přidána funkce pro ověřování spolehlivosti plátců DPH a jejich zveřejněných bankovních účtů v registru plátců DPH.

  Ověření je možné provést buď ručně, nebo automaticky. Ruční ověření je možné vyvolat prostřednictvím povelu Registr plátců DPH…, který naleznete ve výše uvedených agendách pod ikonou Internet Exploreru u příslušného DIČ.

  Automatická kontrola se provádí vždy při uložení dokladu. Program zobrazí upozornění v případě, že se nepodaří navázat komunikaci s registrem, DIČ bude nalezeno v seznamu nespolehlivých plátců nebo u dokladu bude uveden účet, který není zveřejněn. Pokud u adresy není zadáno DIČ, kontrola se neprovádí.

  Automatickou kontrolu je možné vypnout odtržením volby Provádět kontrolu v registru plátců DPH po uložení dokladu v agendě Globální nastavení/CRM.

  Do květnové verze programu POHODA připravujeme rozšíření kontroly do agend Adresář a Příkazy k úhradě.
   

Příspěvkové organizace

 • Byl aktualizován tiskopis Pomocný analytický přehled (PAP) pro rok 2013. Z důvodu větších změn v legislativě bude nutné výkaz sestavit v nové verzi znovu. Pokud jste již výkaz sestavili ve starší verzi programu, nebude možné ho v nové verzi otevřít. Před nainstalováním update 10306 doporučujeme nejprve jednotlivé části výkazu vytisknout.
 • U příspěvkových organizací se již správně vyplňuje agenda Výkazy minulého roku pro tiskopis Výkaz zisku a ztráty v případě, že je použita hlavní a hospodářská činnost. Pokud jste datovou uzávěrku provedli ve starší verzi programu, zkontrolujte před exportem výkazů do XML vyplněné údaje u tiskopisu Výkaz zisku a ztráty - sloupec Hlavní a Hospodářská činnost minulého období. Pokud se vám data nenačetla dobře, je třeba provést ruční úpravu v agendě Účetnictví/Počáteční stavy/Výkazy minulého roku. Ve formuláři na příslušném řádku zadejte správnou hodnotu v poli Částka a Částka 2, v haléřích i tisících. Následně proveďte nové načtení tohoto výkazu v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF pro export do XML.

Ostatní

 • Pokud se při aktualizačním importu zásob prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Import agendy  aktualizují ceny zásob, které jsou vloženy jako položky soupravy, zaktualizuje se i cena soupravy.
 • Bylo upraveno načítání stavu zpráv z datové schránky.
 • Do ročního zúčtování záloh na daň z příjmů již nevstupují mzdy, ve kterých byla vypočítána srážková daň.

XML

 • Při exportu prodejek bylo upraveno zjišťování počtu záznamů.
 • Byl upraven aktualizační import obrázku na skladové zásobě.
 • Byl opraven export převodek v případě použití filtru na výběr záznamů.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2013, rel. 10305 ze dne 1. 3. 2013:

Personalistika a mzdy

 • Pokud zaměstnavatel zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, který je účasten důchodového spoření, má povinnost odvádět pojistné na důchodové spoření a zároveň podat Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření. Toto hlášení je možné podat pouze elektronicky na portál České daňové správy, a to nejpozději do 20. dne následujícího měsíce. 

  Tisková sestava Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření byla doplněna do agend Mzdy/konkrétní měsíc a skládá se ze dvou částí. Před zobrazením náhledu a před exportem se zobrazí průvodce, ve kterém jsou údaje jednotlivých zaměstnanců již předvyplněny z vystavených mezd. Údaje lze ručně upravit.

  Zvolením tlačítka Export na dialogu Tisk provedete elektronické podání na portál České daňové správy. Program POHODA neumožňuje vytvoření případného Následného hlášení. Hlášení je nutné ručně vyplnit na portálu České daňové správy.

 • Údaje související s důchodovým spořením se zobrazují i na tiskových sestavách Přehled mezd, Mzdový list, Výplatní páska a Výplatní list.
 • Byl zaktualizován formulář Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Ostatní

 • V řadě POHODA E1 se při přepnutí na anglickou verzi programu již správně zobrazují náhledy obrázků v agendě Zásoby.
 • V programu Kasa Offline a v agendě Kasa je již možné v nové položce dokladu přeskakovat jednotlivá pole i pomocí tlačítka ENTER.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2013, rel. 10304 ze dne 21. 2. 2013:

Identifikovaná osoba

 • Nově můžete přiznání k dani z přidané hodnoty vystavit i pro Identifikovanou osobu dle §6g až §6i zákona o DPH. Pokud jste identifikovanou osobou, zatrhněte stejnojmennou volbu v agendě Globální nastavení/Daně. Volba je přístupná pouze v případě, že jste neplátci DPH.

  Identifikovaná osoba podává daňové přiznání a v souladu s § 102 zákona o DPH i souhrnné hlášení.  Do přiznání k DPH i Souhrnného hlášení zahrnujete pouze přeshraniční plnění, u tuzemských plnění zůstáváte stále neplátcem DPH. Z tohoto důvodu je nutné u všech tuzemských plnění používat členění DPH UN, resp. PN - Nezahrnovat do přiznání DPH. Změnu členění DPH doporučujeme provést i v agendě Uživatelské nastavení.

Fakturace a Sklady

 • Při přenosech dokladů se respektuje počet dní splatnosti i v případě, že je u adresy nastavena v poli Splatno hodnota 0.
 • V řadě POHODA E1 se synchronizace skladů provede i v případě, že v některém z  polí (kód, název, text, členění, měrná jednotka) je použit znak '.
 • Byla provedena optimalizace funkce pro vytváření automatických objednávek. Zejména u rozsáhlých skladů je nyní vytváření automatických objednávek výrazně rychlejší.

XML

 • Byly upraveny soubory XML response a XML log v případě importu členění skladů, kdy importovaný sklad se v programu POHODA nenalezne. 
 • Pokud je v XML souboru nadefinován prefix číselné řady, bude při importu záznamů vždy dodržen.
 • Při exportu internetových kategorií se již správně vyplňuje ID internetových parametrů přiřazených ke kategorii. Jedná se o element <ctg:idInternetParams>.
 • Při importu dokladu v cizí měně bylo pro výpočet částky v Kč upraveno zaokrouhlení na dvě desetinná místa.
 • Pokud je v požadavku XML souboru na export nových nebo změněných záznamů v agendě Adresář chybně uveden datum, nebudou exportovány žádné záznamy.
 • Při importu dokladů jsou respektovány individuální slevy na zásobě dle zatržené volby V položkách faktury uvádět slevu v procentech v agendě Globální nastavení/Pohledávky.

Ostatní

 • V agendě Uživatelské nastavení/PDF klient byla upravena výchozí URL adresa pro server časového razítka. Nově se také kontroluje platnost zadané adresy a připojení k internetu.
 • Byla upravena funkce pro Zástavu pohledávek KB. Pokud zahraniční poddlužník nemá přidělené české DIČ, doplní se k IČ dlužníka zprava 2 libovolné znaky.
 • Pokud je u druhu pracovního poměru P, Q, R a S uvedena nepřítomnost (nemoc, nemoc - pracovní úraz, nemoc - z povolání, karanténa, ošetřovné, ošetřovné - osamělý pracovník), jsou již správně vypočteny vyloučené doby pro ELDP. 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2013, rel. 10303 ze dne 6. 2. 2013:

Účetnictví a fakturace

 • Od 1. ledna 2013 musí daňové doklady týkající se zvláštního režimu obsahovat texty:
  • „Zvláštní režim – cestovní služba“ u členění DPH UDcest a UKcest,
  • „Zvláštní režim - použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti“ u členění DPH UDobch a UKobch. V tomto případě je nutné text upravit dle používaného režimu.

  Stávajícím uživatelům ekonomického systému POHODA doporučujeme, aby nové povinné textace uvedli u odpovídajících členění DPH do pole Text na dokladu, a to v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Členění DPH. Nově zakládaných účetních jednotek se toto doporučení netýká, neboť texty doplní POHODA automaticky.

  Při dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu musí být na daňovém dokladu uveden údaj, že se jedná o nový dopravní prostředek, a údaje tuto skutečnost potvrzující. V tomto případě je nutné požadovaný text doplnit do agendy Členění DPH ručně.

 • Pokud více uživatelů vytváří současně doklady ve stejné agendě, dojde již ke správnému uložení čísla dokladu. Číselné řady doporučujeme zkontrolovat prostřednictvím sestavy Kontrola číselných řad, kterou naleznete v agendě Nastavení/Seznamy/Číselné řady.
   

Ostatní

 • V agendě Personalistika byla na tiskovou sestavu Mzdový list přidána informace o výši nadlimitního příjmu, ze kterého je solidární zvýšení daně vypočteno.
 • Bylo upraveno kopírování záznamů v agendě Majetek.
 • Prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Import agendy je již možné v ekonomické řadě POHODA E1 a POHODA SQL importovat agendy Účtová osnova a Předkontace.

XML

 • Byl upraven přepočet cen položek dokladů v případě, že je u skladové zásoby zadaná jiná měrná jednotka než základní. 
 • Byla upravena kontrola duplicity při XML komunikaci.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2013, rel. 10302 ze dne 31. 1. 2013:

Personalistika a mzdy

 • Byl zaktualizován tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (vzor ČSSZ – 89 621 6 III/2012).
 • Byly zaktualizovány tiskopisy Oznámení o nástupu do zaměstnání (vzor ČSSZ 89 503 1 – IV/2012) a Evidenční list důchodového pojištění (vzor ČSSZ 89 387 2 - I/2013). 
 • Byl přidán nový vzor formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor č. 21), platný pro rok 2013.
 • Byl přidán nový vzor sestavy Přehled o výši pojistného pro rok 2013 včetně elektronického podání.
 • Byl upraven formát XML věty pro elektronické podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za rok 2012.

Kasa Offline a Kasa

 • Pokud se při vkládání zásoby do prodejky nepoužije výběr zásob, zůstane kurzor ve výběru zásob.

Ostatní

 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2013 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2013, rel. 10301 ze dne 23. 1. 2013:

Z důvodu neočekávané změny struktury XML souboru pro Přiznání k dani z přidané hodnoty byl upraven vstup údajů do pole Kód zdaňovacího období následujícího roku. Změna je platná i pro podání za prosinec, resp. 4 čtvrtletí roku 2012.
 

 • Pole vyplní plátce pouze v řádném (opravném) přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku následovně:

  • Q - uvede plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc a který se rozhodl, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok bude kalendářní čtvrtletí (§ 99a odst. 1)
  • M - uvede plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí a který se rozhodl, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok bude kalendářní měsíc nebo již nesplňuje podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období dle § 99a odst. 1.
  Plátci, jejichž zdaňovací období se v následujícím kalendářním roce nemění, kód zdaňovacího období nevyplňují.

  Pokud kód zdaňovacího období neuvedete, zobrazí se při elektronickém podání propustná chyba. V tomto případě slouží spíše jako upozornění.

  Kódy Q2 a M10 již nelze použít.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501762 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout