Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Říjen 2012

Update POHODA, rel. 10204

K dispozici od: 27. 12. 2012

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Říjen 2012, rel. 10200, (resp. 10201, 10202, 10203).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 10204.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 10204 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Změny v oblasti DPH

 • Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se od 1. ledna 2013 mění obě sazby DPH – snížená sazba DPH z dosavadních 14 % na 15 % a základní sazba z 20 % na 21 %. Aktuální sazba se u dokladů zobrazí na základě zadaného data zdanitelného plnění nebo odpočtu/doručení. Pokud bude u dokladu datum zdanitelného plnění či odpočtu, resp. doručení z roku 2012 a starší, automaticky se zobrazí sazby 14 % a 20 %. Pokud toto datum bude již spadat do roku 2013, zobrazí se nové sazby ve výši 15 % a 21 %.

  Doporučujeme zatrhnout volbu Nabízet historické sazby DPH v agendě Nastavení/Globální nastavení/Daně. Zatržením této volby si usnadníte práci při vystavování opravných daňových dokladů, storna k daňovému dokladu a vyúčtovacích faktur s odpočtem DPH.  

  Při vystavení opravného daňového dokladu a storna k daňovému dokladu z roku 2012 se použije sazba daně platná k datu původního zdanitelného plnění, tj. sazba daně platná před 1. lednem 2013. Pokud budete vystavovat tyto doklady v roce 2013 a budete mít zatrženou volbu Nabízet historické sazby DPH, program automaticky použije původní sazbu DPH. V případě, že tuto volbu nezatrhnete, je nutné upravovat částky DPH ručně. Pozornost věnujte také vyúčtování zálohových faktur uhrazených v roce 2012. Ideálně je všechny vyúčtujte ještě letos.

  Leasingový majetek
  V souvislosti se změnou sazeb DPH zkontrolujte a upravte splátky leasingového majetku. Postup najdete v tomto FAQ: http://www.stormware.cz/Podpora/FAQ/pohoda/?id=2517

  Zásoby
  Změnou sazeb DPH nedojde k automatickému přecenění zásob. Tento přepočet cen je zapotřebí spustit ručně prostřednictvím povelu Záznam/Přecenění nákupních cen..., resp. prodejních cen... Přecenění zásob je nevratná operace, proto před jeho provedením doporučujeme provést zálohu účetní jednotky, a to prostřednictvím povelu Soubor/Zálohování/Zálohovat...

  Postupů přecenění je několik. Záleží na tom, jakým způsobem máte zadanou prodejní cenu (bez nebo včetně DPH) a jakého cílového stavu chcete dosáhnout (zachovat nebo změnit prodejní cenu s daní). Naše FAQ Vám s tím pomohou:
  Prodejní ceny máme bez DPH – ceny bez DPH chceme zachovat (základ daně zůstane stejný) a potřebujeme upravit ceny s DPH (cena s daní se zvýší): Postupujte podle tohoto FAQ: http://www.stormware.cz/Podpora/FAQ/pohoda/?id=2515
  Prodejní ceny máme bez DPH – ceny včetně DPH chceme zachovat (cena s daní zůstane stejná) a potřebujeme upravit ceny bez DPH (základ daně se sníží): Postupujte podle tohoto FAQ: http://www.stormware.cz/Podpora/FAQ/pohoda/?id=2414
  Prodejní ceny máme včetně DPH - ceny včetně DPH chceme zachovat (cena s daní zůstane stejná) a potřebujeme upravit ceny bez DPH (základ daně se sníží): Postupujte podle tohoto FAQ:http://www.stormware.cz/Podpora/FAQ/pohoda/?id=2516
  Prodejní ceny máme včetně DPH – ceny bez DPH chceme zachovat (základ daně zůstane stejný) a potřebujeme upravit ceny s DPH (cena s daní se zvýší): Postupujte podle tohoto FAQ:http://www.stormware.cz/Podpora/FAQ/pohoda/?id=2413

  Jednotlivá FAQ obsahují příklady se základní sazbou DPH. Postupy pro přecenění zásob ve snížené sazbě DPH jsou však stejné. Podrobnější informace ke změně sazby DPH najdete v nápovědě v programu POHODA (téma Jak postupovat/Změna sazeb DPH). 
   

Nová struktura české daňové správy a změny čísel účtů pro placení daní

 • Od 1. ledna 2013 bude nově pověřeno výběrem daní 14 finančních úřadů (v krajských městech) a 1 Specializovaný finanční úřad. Současných 199 finančních úřadů se transformuje na územní pracoviště jednotlivých krajských finančních úřadů. Pro bezproblémové placení daní v roce 2013 je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu nového finančního úřadu. Základními částmi čísla bankovního účtu jsou:

  předčíslí v rozsahu dvou až pěti číslic: jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen - pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady – předčíslí se od 1. ledna 2013 nemění a zůstávají stejná jako doposud,
  - matriková část: jednoznačně určuje finanční úřad - všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají vždy stejnou matrikovou část – matriky jsou od 1. ledna 2013 nové (kromě matriky účtu Specializovaného finančního úřadu),
  - směrový kód České národní banky (0710).

  Při bezhotovostní platbě daní nebo platbě v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A je zapotřebí od 1. ledna 2013 úhrady posílat na nové bankovní účty. Platby adresované na stávající účty budou vráceny.
  Více informací o placení daní včetně přehledů předčíslí a matrikových částí jednotlivých finančních úřadů najdete na http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_17014.html.

  Jak nastavit nové účty v programu POHODA?
  Správné účty pro platbu DPH, resp. daně ze mzdy vyplňte ručně v agendě Globální nastavení v sekci Daně 2, resp. Mzdy 1.

Zahraniční a tuzemské stravné pro rok 2013

 • Do tohoto updatu byly zapracovány také sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2013 podle vyhlášky 472/2012 Sb. Podle vyhlášky Ministerstva financí č. 392/2012 byly aktualizovány základní sazby zahraničního stravného v cizí měně.

XML

 • V režimu Pobočkového zpracování dat je možné provést export skladových zásob.
 • Byl opraven export evidenčních čísel skladových zásob.
 • Pokud je dodací adresa shodná jako hlavní adresa, zobrazí se po importu adresy na záložce Dodací adresa informace o tom, že jsou adresy shodné.

Ostatní

 • Byl aktualizován formát pro zástavu pohledávek pro Komerční banku.
 • V režimu pobočkového zpracování dat se na pobočku/klienta přenáší údaje z agendy Zaúčtování prodejek, kterou otevřete z agendy Globální nastavení/Prodejky prostřednictvím volby Zaúčtování forem úhrad v agendě Prodejky.
 • Byl upraven export pro Českou poštu.
 • Počet kopií pro Tisk u svázaných sestav je možné nastavit pouze na záložce Sestava dialogového okna Tisk.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10203 ze dne 22. 11. 2012:

Účetnictví

 • Byl upraven vstup obojetného účtu 221 do tiskopisů Rozvaha v plném a zjednodušeném rozsahu. Pasivní zůstatky jednotlivých analytických účtů jsou vykázány jako krátkodobý bankovní úvěr. Aktivní zůstatky analytických účtů vstupují do aktiv na řádek Účty v bankách.
 • Při likvidaci ostatní pohledávky typu Penále dojde k přednastavení správné předkontace pro zaúčtování bankovního, resp. pokladního dokladu.
 • V daňové evidenci se při likvidaci dokladů v agendě Interní doklady správně vyplňují předkontace i při použití povelu Záznam/Přenos ->/Likvidace výběrem ->.

Sklady

 • Do agend Prodejky a Kasa byly přidány tiskové sestavy pro souběžný tisk na paragonovou tiskárnu. Jedná se o Daňový doklad – paragon (souběžný tisk) a Daňový doklad (s množstvím, souběžný tisk).
 • V ekonomické řadě POHODA E1 bylo upraveno zaúčtování inventury s evidenčními čísly v případě, že je před zaúčtováním proveden výběr záznamů.
 • Byl optimalizován přepočet individuálních slev pro cenové skupiny v případě, že dojde ke změně hodnot v agendě Cenové skupiny nebo Prodejní ceny.
 • Na tiskovou sestavu Denní tržba (více forem úhrad)v agendě Prodejky nevstupují záznamy typu Vklad a Výběr.
 • Pokud je v agendě Reklamace na tiskovou sestavu, například Reklamační list přidáno pole Způsob poslání, zobrazí se na tiskové sestavě správně textová hodnota seznamu.

Homebanking

 • Po načtení avíza z ČSOB do agendy Banka prostřednictvím nabídky Záznam se již poplatek uvede na položkách bankovního dokladu zápornou hodnotou.
 • Při pobočkovém zpracování dat v režimu Účetní/Klient se na klienta exportují z agendy Homebanking pouze záznamy určené pro tuto jednotku.
 • Při načítání výpisů do agendy Banka přes službu Databanking České spořitelny se již správně zobrazuje diakritika.
 • Při načítání výpisů PayU prostřednictvím nabídky Záznam se načítají do položek bankovního dokladu i stornované platby.

PDF a svázané sestavy

 • Byl optimalizován tisk do PDF formátu z náhledu tiskové sestavy.
 • Bylo upraveno podepisování PDF dokumentu při hromadném tisku.
 • Pokud není vyplněno pole Přílohy ukládat do složky v agendě Uživatelské nastavení/E-mailové služby, ukládají se nově přílohy automaticky do složky Data/Dokumenty v datové složce programu POHODA.
 • Při odeslání svázaných sestav ve formátu PDF e-mailem se do předmětu e-mailu vkládá název hlavní sestavy.
 • Při tisku svázaných sestav do PDF formátu se otevře vybraná složka se všemi uloženými PDF dokumenty.  

XML

 • Byla upravena kontrola duplicity importu nového záznamu.
 • Čekací dialog byl rozšířen o sledování formátování a transformaci výstupního souboru.
 • Byl opraven export hodnoty Country u dodací adresy.
 • Doklad není naimportován v případě, že má příznak Registrace DPH v EU a zadané DIČ v programu POHODA neexistuje. 
 • Doplněn import členění DPH u dokladů, které mají příznak Registrace DPH v EU.
 • Při importu dokladu obsahující hlavní i dodací adresu dojde nejprve ke kontrole shodnosti adres. Pokud jsou stejné, naimportuje se pouze hlavní adresa.
 • Při importu zásob se již správně vyplňuje URL adresa u souvisejících odkazů.
 • Import a export agendy Zásoby byl rozšířen o pole Náklady na záložce Zaúčtování.
 • Při exportu složených zásob se exportuje i pořadí jednotlivých komponentů.  
 • Import a export agendy Adresář byl rozšířen o pole Tolerovaná splatnost.
 • Při importu vydané faktury, která má vazbu na přijatou objednávku, se správně přenesou i hodnoty telefon, email a na položkách dokladu i slevy.

Ostatní

 • Byly zaktualizovány tiskopisy Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR.
 • Při exportu vydané faktury do formátu ISDOC se od verze 5.3. zobrazuje prázdný element <ElectronicPossibilityAgreementReference />.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10202 ze dne 17. 10. 2012:

Účetnictví

 • Pokud má bezpoložkový doklad v agendách Pokladna, Interní doklady a Banka (pouze daňová evidence) přiřazené členění DPH Nezahrnovat do přiznání a je zahrnutý do přiznání DPH, je nově možné k tomuto dokladu přidat likvidaci výběrem prostřednictvím záložky Likvidace.
 • Při likvidaci přijatého dobropisu (CTRL+L nebo CTRL+SHIFT+L) se už v daňové evidenci zlikviduje tento doklad jako výdajový doklad zápornou částkou.
 • Ve variantě POHODA Mini již není možné použít v agendě Interní doklady cizí měnu.
 • Při expresní likvidaci (CTRL+L) se správně vloží číselná řada dle likvidovaného dokladu.

Fakturace

 • Byly upraveny tiskové sestavy Chyby v zaúčtování dokladů a Kontrola zaúčtování dokladů v souvislosti s používáním předkontace Vlastní předkontace Bez.
 • Při přenosu dokladu (například příjemky) s výběrem položek do agendy Přijaté faktury se již vyplní i pole Účet v případě, že je u adresy bankovní účet vyplněn.
 • Do automaticky vytvořeného opravného daňového dokladu prostřednictvím povelu Záznam/Daňový doklad se již nepřenáší položka Odpočet zálohy v případě, že zdrojový doklad tuto položku obsahoval.

PDF

 • Pokud je nastavena jako výchozí tiskárna Stormware PDF Printer, zobrazí se tiskové sestavy správně dle nastavených voleb na dialogovém okně Tisk.
 • Při ukládání tiskové sestavy do PDF formátu se již respektuje upravený název a umístnění souboru v dialogovém okně Uložit jako.

XML

 • Byl upraven XML import skladové položky typu Komplet a Souprava. Ceny na položkách kompletu, soupravy se nyní nastaví dle cen uvedených v agendě Zásoby.
 • XML import a export parametrů internetových obchodů byl doplněn o typ cizí měny.

Ostatní

 • Při založení nového záznamu v agendě Kniha jízd se pole Příjezd automaticky vyplní dle zadaného data v poli Odjezd.
 • V řadě POHODA SQL/E1 byl upraven export podacích archů pro Českou poštu v případě, že byl zadaný Telefon a Mobil delší než 20 znaků a E-mail delší než 50 znaků.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10201 ze dne 5. 10. 2012:

Účetnictví

 • Byla upravena likvidace dokladů v případě, že je v agendě Banka nebo Pokladna nastavena výchozí šablona a pro likvidaci se použije zkratka CTRL+SHIFT+L. 
 • Při expresní likvidaci přes variabilní symbol je možné v dialogovém okně Likvidace v cizí měně vybrat účet a datum úhrady.
 • Při likvidaci interního dokladu do agendy Banka nebo Pokladna zůstává přednastavený typ dokladů (příjem/výdej).
 • Pokud je v daňové evidenci při částečné likvidaci dokladu zatržena volba Úplná likvidace, je u hradícího dokladu ve sloupci K likvidaci uvedena hodnota 0.
 • Pokud je v agendě Globální nastavení/Likvidace zatržena volba Text, nedojde při likvidaci k oříznutí připojeného textu likvidovaného dokladu.
 • Je možné vystavit souhrnné hlášení pro rok 2009.
 • U příspěvkových organizací bylo upraveno načítání dat do výkazu PAP. 

Fakturace

 • Na tiskovou sestavu Kniha pohledávek, resp. závazků již správně vstupují uhrazené doklady k datu sestavení.
 • Byl upraven přenos dodacích adres při hromadné fakturaci.

Sklady

 • Ve formuláři agend Reklamace a Servis se již opět zobrazuje telefon a e-mail kontaktní osoby.
 • Byla upravena práce s klávesnicovou čtečkou čárového kódu v agendě Kasa v případě, že je v agendě Uživatelské nastavení/Kasa zatržena volba Filtrovat podle zadaného čárového kódu.

XML

 • Bylo upraveno generování XML pro elektronické odeslání ELDP.
 • Při XML importu dokladu v cizí měně již nedochází k zaokrouhlení částky DPH u položek.

Ostatní

 • Při odeslání výchozí sestavy e-mailem ve formátu PDF se již do zprávy vloží e-mail.
 • Bylo upraveno digitální podepisování PDF dokumentu. 
 • Při přenosu kontaktní osoby do dokladu se již správně vyplní adresa v případě, že je u hlavní adresy vyplněná země.
 • Byla upravena funkčnost svázaných sestav.
 • Bylo upraveno načítání výpisu pro UniCreditbank.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 504561 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout