Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Příspěvkové organizace

Systém POHODA není určen pouze pro podnikatelské subjekty. Účetnictví v něm mohou vést také příspěvkové organizace zřízené obcemi, kraji, dobrovolnými svazky obcí, regionálními radami apod. (tzv. územní příspěvkové organizace) nebo organizačními složkami státu (tzv. státní příspěvkové organizace), např.:

  • mateřské školy, základní školy a školní jídelny,
  • domy dětí a mládeže a základní umělecké školy,
  • knihovny, divadla, muzea, filharmonie, hvězdárny a další kulturní a vzdělávací instituce,
  • domovy důchodců atd.

Účetnictví uzpůsobené příspěvkovým organizacím

POHODA pracuje s účtovou osnovou pro příspěvkové organizace a obsahuje všechny knihy, evidence a přehledy, které jsou specifické pro tyto subjekty. Umožňuje příspěvkovým organizacím samozřejmě také vést evidenci majetku, včetně odpisování dlouhodobého majetku, a skladové hospodářství a využívat další funkce účetního a ekonomického programu.

Výkazy pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu

Příspěvkové organizace patří mezi účetní jednotky, které mají podle zákona o účetnictví povinnost předávat své účetní záznamy do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Ministerstvo financí z těchto informací sestavuje účetní výkazy za Českou republiku. POHODA podporuje vykazování do CSÚIS. Umožňuje sestavit tiskopisy stanovené vyhláškou č. 410/2009 Sb. (poznámka):

  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Příloha č. 3 a č. 4
  • Příloha č. 5
  • Schvalování účetní závěrky
  • Výkaz PAP

Program POHODA dále podporuje sestavení vedlejších účetních výkazů příspěvkových organizací pro potřeby krajských úřadů.

POHODA zařídí vše od nastavení až po odeslání výkazů

1. sestavení

Některé z výkazů POHODA sestaví kompletně sama. V ostatních případech stačí pomocí srozumitelného průvodce ručně doplnit několik informací, které se v účetnictví nesledují.

2. generování

Jakmile jsou výkazy připravené, POHODA vygeneruje XML, resp. GXML soubory ve struktuře odpovídající požadavkům Ministerstva financí ČR a umožňuje jejich podepsání platným certifikátem.

3. odeslání

Výsledkem jsou soubory připravené pro případné zašifrování a odeslání. Jestli máte výkazy předávat krajskému úřadu, nebo přímo přes portál Ministerstva financí ČR, vychází z rozhodnutí krajského úřadu, v jehož správním obvodu se vaše příspěvková organizace nachází.

Pomocný analytický přehled

POHODA podporuje sestavení a elektronické odeslání pomocného analytického přehledu (PAP), který musí vybrané příspěvkové organizace předávat v rámci monitorování a řízení veřejných financí. Údaje do částí I až III dokáže POHODA načíst automaticky, ostatní části je nutné vyplnit ručně.