Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Jaké postupy mohu v programu PAMICA použít při uplatnění slevy na pojistném na sociální pojištění od února 2023?

odpověď

Slevu ve výši 5% na sociální pojištění mohou zaměstnavatelé uplatnit u vybraných skupin zaměstnanců se sjednaným kratším pracovním úvazkem.

Pro uplatnění slevy na pojistném nejprve vyberte v agendě Pracovní poměry zaměstnance, jehož pracovní poměr splňuje podmínky pro uplatnění slevy. Následně zvolte povel Slevy na pojistném z nabídky Záznam. Pomocí tohoto povelu vytvoříte záznam do nové agendy Slevy na pojistném. Zde vyberte důvod pro uplatnění slevy a zadejte datum, od kterého budete slevu uplatňovat.

Agenda Slevy na pojistném vám poskytne přehled zaměstnanců a jejich pracovních poměrů, u kterých uplatňujete slevy na pojistném.

Záměr uplatňovat slevu na pojistném za vybrané zaměstnance oznámíte ČSSZ prostřednictvím nového e-podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. Do agendy Slevy na pojistném jsme pro tento účel přidali do nabídky Záznam povel Podání OZUSPOJ, kterým vygenerujete příslušné podání do nové agendy Podání OZUSPOJ.

Vyplněné údaje si můžete v nové agendě Podání OZUSPOJ zkontrolovat na záložce Položky a podle potřeby upravit. Oznámení záměru odešlete elektronicky ve formátu XML na portál VREP, resp. do datové schránky ČSSZ prostřednictvím povelu Odeslání OZUSPOJ z nabídky Záznam, kterým vyvoláte průvodce pro elektronické podání oznámení.

Sleva náleží za těchto podmínek:
- se zaměstnancem je sjednána kratší pracovní doba 8 - 30 hodin týdně, toto neplatí pro zaměstnance mladší 21 let
- úhrn vyměřovacích základů nepřesáhl 1,5 násobek průměrné mzdy (2023 - 60 486 Kč)
- úhrn vyměřovacích základů připadajících na jednu hodinu z úhrnu odpracovaných hodin nepřesáhl 1,15% průměrné mzdy (2023 - 463,73 Kč)
- odpracovaná doba nepřesáhla 138 hodin

Při vystavení mzdy PAMICA vyhodnotí, jestli jsou splněny podmínky pro uplatnění slevy. V agendě Mzdy/příslušný měsíc můžete provést kontrolu pomocí sloupců Sleva na pojistném - záměr, Sleva na pojistném - uplatnění. Na záložce Log jsou uvedeny výsledky kontroly splnění podmínek slevy. Pokud budete potřebovat ručně vyřadit zaměstnance z výpočtu slev, odtrhnete pole Uplatnění slevy na pojistném na záložce Pojištění za pracovní poměr. 
Sleva se uplatní prostřednictvím tiskopisu Přehled o výši pojistného. V tiskopisu je uvedena jak výše slevy, tak zaměstnanci, na které je sleva uplatněna. V agendě Podání PVPOJ přibyla záložka Zaměstnanci s přehledem osob, na které je sleva uplatněna.

Po zaúčtování mezd bude sleva na pojistném zahrnuta v ostatním závazku na odvod sociálního pojištění. Informaci o slevách najdete v tiskových sestavách Přehled mezd, Soupis sociálního pojištění, Přehled sociálního pojištění a Rekapitulace mezd. 

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím