Aktualizace k verzi Leden 2023

Update PAMICA, rel. 13303

K dispozici od: 1. 2. 2023
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13302

Mzdy


Slevy na pojistném a oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném (OZUSPOJ)

Od 1. února 2023 si mohou zaměstnavatelé uplatnit slevu ve výši 5 % na sociální pojištění u vybraných skupin zaměstnanců se sjednaným kratším pracovním úvazkem.

Pro uplatnění slevy na pojistném nejprve vyberte v agendě Pracovní poměry zaměstnance, jehož pracovní poměr splňuje podmínky pro uplatnění slevy. Následně zvolte povel Slevy na pojistném z nabídky Záznam. Pomocí tohoto povelu vytvoříte záznam do nové agendy Slevy na pojistném. Zde vyberte důvod pro uplatnění slevy a zadejte datum, od kterého budete slevu uplatňovat. Agenda Slevy na pojistném vám poskytne přehled zaměstnanců a jejich pracovních poměrů, u kterých uplatňujete slevy na pojistném.

Záměr uplatňovat slevu na pojistném za vybrané zaměstnance zaměstnavatel oznámí ČSSZ prostřednictvím nového e-podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. Do agendy Slevy na pojistném jsme pro tento účel přidali do nabídky Záznam povel Podání OZUSPOJ, kterým vygenerujete příslušné podání do nové agendy Podání OZUSPOJ.

Vyplněné údaje si můžete v nové agendě Podání OZUSPOJ zkontrolovat na záložce Položky a podle potřeby upravit. Oznámení záměru odešlete elektronicky ve formátu XML na portál VREP, resp. do datové schránky ČSSZ prostřednictvím povelu Odeslání OZUSPOJ z nabídky Záznam, kterým vyvoláte průvodce pro elektronické podání oznámení.

Do další aktualizace programu připravujeme výpočet slevy na pojistném ve vystavené mzdě a zohlednění v Přehledu o výši pojistného, kde bude o výši slevy ponížen odvod pojistného a uveden seznam zaměstnanců, na které byla sleva v daném měsíci uplatněna.


Přehled o výši pojistného

Aktualizovali jsme tiskopis Přehled o výši pojistného včetně elektronického podání. Nový tiskopis se poprvé použijete již pro mzdy za měsíc leden 2023.


Vyšší pojistné na sociální zabezpečení pro záchranáře a hasiče podniku

Od ledna 2023 je zaměstnavatel povinen odvádět vyšší pojistné na sociální zabezpečení za zdravotnické záchranáře a členy jednotky hasičského záchranného sboru podniku.

V souvislosti s touto povinností jsme zapracovali následující úpravy:

Do agendy Pracovní poměry na záložku Doplňkové údaje jsme přidali volbu Záchranář, kterou je třeba zatrhnout pro pracovní poměry, ve kterých zaměstnanci vykonávají práci zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku.

Na základě uvedené volby, bude u těchto pracovních poměrů při vystavení mezd vypočteno pojistné na sociální zabezpečení, které odvádí zaměstnavatel, ve výši 26,8 % z vyměřovacího základu.

Tiskovou sestavu a elektronické podání Přehledu o výši pojistného jsme rozšířili o úhrn vyměřovacích základů a částek pojistného za zaměstnavatele za zdravotnické záchranáře a členy HZS podniku a o pojistné za zaměstnavatele celkem.

Ostatní

V případě, že importujete účetní jednotku z programu Pohoda, již se do vystavených mezd v programu Pamica vyplní průměrný hodinový výdělek vypočtený z historických mezd.

Posuďte, zda se jedná o pravděpodobný výdělek a případně jej ručně upravte.

V agendě Personalistika na záložce ISPV je možné pro rychlejší výběr požadované hodnoty využít ruční zápis hodnot pro vyplnění údajů týkajících se oboru vzdělání.


Update PAMICA, rel. 13302

K dispozici od: 17. 1. 2023
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13301

Mzdy

Od 1. 1. 2023 dochází ke změně výpočtu nezabavitelných částek na povinného a další vyživovanou osobu. Nezabavitelná částka na dlužníka nově činí 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce 4 860 Kč a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, a to 15 597 Kč, tedy z částky 20 457 Kč. Nezabavitelná částka na povinného je nově ve výši 13 638 Kč a na další vyživovanou osobu ve výši 1/4 z nezabavitelné částky na povinného, a to nově 3 409,50 Kč.

V případě, že používáte oblíbené složky mezd, resp. nepřítomností, již se správně nabídne uživatelská složka i uživateli Admin.

Personalistika

Aktualizovali jsme tiskopis Ohlášení plnění povinného podílu pro rok 2022, kde byla změněna částka 2,5 násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2022 na částku 98 265 Kč.

Lékařské prohlídky

Na základě vyhlášky č. 452/2022 Sb. dochází od 1. 1. 2023 ke změnám v lékařských prohlídkách.

Periodické prohlídky v první a druhé kategorii se nově provádějí pouze v případě, že to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují. Nově se vám tedy při splnění periodické prohlídky u těchto kategorií nenabídne vytvoření navazující periodické prohlídky.

Vstupní lékařské prohlídky prozatím zůstávají, při jejich splnění se nyní u zaměstnanců, kteří budou mít u této prohlídky v poli Def. periodické prohl. vybranou kategorii 1 nebo 2, již nenabídne vytvoření periodické prohlídky.

Již naplánované prohlídky v agendě Lékařské prohlídky zůstanou.

Pokud vaši zaměstnanci vykonávají práci, jejíž součástí je profesní riziko, periodické prohlídky se budou nadále provádět. U originální definice lékařské prohlídky „LPPriz Periodická lékařská prohlídka – riziko ohrožení zdraví“ jsme zrušili zatržení pole Aktivní a nahradili ji novou definicí „LPPpriz Periodická lékařská prohlídka – profesní riziko“. Periodické prohlídky naplánované v této kategorii jsou beze změny v názvu a jsou nově navázány na tuto nově pojmenovanou definici, kterou si můžete podle svých potřeb upravit. Nadále se Vám při jejich splnění bude nabízet vytvoření navazující prohlídky s novým názvem.

Ostatní

Upravili jsme otevření upomínek z agendy Pracovní poměry v případě, že je do programu přihlášen uživatel, který má v agendě Přístupová práva přiřazeny konkrétní účetní jednotky. Tomuto uživateli se již nezobrazí chybové hlášení a dojde ke správnému zobrazení upomínek.

Upomínky, které se automaticky vytvoří při uzavření roku pomocí povelu Mzdy/Uzavřít rok, se již po zavření a znovuotevření účetní jednotky neztratí. Pokud máte rok 2022 již uzavřený a chcete znovu vytvořit upomínky, je nutné zrušit uzavření roku pomocí povelu Mzdy/Zrušit uzavření roku … a následně rok znovu uzavřít. V řadě PAMICA SQL byly vytvořené upomínky při uzavření roku v pořádku.


Update PAMICA, rel. 13301

K dispozici od: 5. 1. 2023
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13300

Mzdy

Aktualizovali jsme minimální a zaručenou mzdu pro rok 2023, a to na základě nařízení vlády č. 465/2022 Sb., kdy se od 1. ledna 2023 zvyšuje základní sazba minimální mzdy z 16 200 Kč na 17 300 Kč.

Základní sazba minimální mzdy činí od roku 2023 17 300 Kč měsíčně nebo 103,80 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Toto zvýšení se týká i zaměstnanců, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého, nebo třetího stupně.

Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a jejich příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění za tyto zaměstnance se tedy zvýší z původních 2 187 Kč na 2 336 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má vliv také na posouzení nároku na daňový bonus. Ten se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus má v roce 2023 zaměstnanec, jehož příjem v kalendářním měsíci bude alespoň ve výši 8 650 Kč.

Nařízení vlády č. 465/2022 Sb. stanovuje i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Od roku 2023 dochází ke změnám pouze v první a osmé skupině prací. Druhá až sedmá skupina zůstává na úrovni roku 2022. Výše zaručené mzdy v první skupině prací činí nově 17 300 Kč, resp. 103,80 Kč/hod, v osmé skupině pak 34 600 Kč, resp. 207,60 Kč/hod.

Stravenkový paušál je podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů osvobozen od daně, a to do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Od 1. 1. 2023 se jedná o částku 153 Kč, z toho 70 % činí 107,10 Kč. Výpočet stravenkového paušálu nad zmíněný limit provede program automaticky dle platné legislativy.

V agendě Podání PVPOJ se při náhledu tiskové sestavy Přehled o výši pojistného použije správný vzor tiskopisu pro rok 2022. XML soubor pro elektronické odeslání byl generován vždy v pořádku.