Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2023

Update PAMICA, rel. 13310

K dispozici od: 2. 8. 2023
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13309

Ostatní

V XML souboru pro statistické zjišťování ISPV bylo opraveno vstupování náhrad mzdy za proplacenou dovolenou složkami mzdy J10 a J11, nově již nevstupují do položek HRMZDYQ a MZDA.

Při výpočtu exekučních srážek, nově bude použita částka bez omezení, nad kterou je možné srazit vše, zaokrouhlená na celé koruny nahoru, tj. ve výši 30 686. Změna výpočtu se poprvé použije ve mzdách za červenec. V případě, že již budou mzdy za červenec vystaveny provedeme přepočet nezaúčtovaných mezd.

Aktualizovali jsme číselník kódů bank.

Update PAMICA, rel. 13309

K dispozici od: 27. 6. 2023
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13308

Personalistika

Na tiskovou sestavu Potvrzení zaměstnavatele pro účely výživného do bodu 3 již správně vstupuje nepřítomnost V18, V18a, V18b – sick days.

V řadě PAMICA SQL v agendě Personalistika se ve složeném dotazu při výběru trvalých srážek správně nabízí hodnoty ve výklopném seznamu pro Název.

Mzdy

Při rozúčtování odvodu sociálního pojištění zaměstnavatele za zaměstnance a společníky již nedochází ke korunovému rozdílu mezi částkou sociálního pojištění na Přehledu o výši pojistného a závazku na odvod pojistného. Ke korunovému rozdílu mohlo dojít pouze ve výjimečném případě.

Při importu eNeschopenky je nově kontrolována délka a formát PSČ.

Update PAMICA, rel. 13308

K dispozici od: 1. 6. 2023
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13307

Mzdy

Do agend Mzdy/příslušný měsíc a Mzdy/Všechny mzdy jsme přidali novou tiskovou sestavu Sleva na sociální pojištění. Tato soupiska obsahuje vypočtené slevy na sociálním pojištění za vybrané zaměstnance.

Aktualizovali jsme tiskovou sestavu Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy – akce pro děti a mládež. Na sestavě se nově uvádí informace o uplatnění slevy na pojistném v kalendářním měsíci, do kterého byla zúčtována náhrada mzdy za pracovní volno související s akcí pro děti a mládež.

Pro podání Oznámení o nástupu, resp. skončení (ONZ) jsme aktualizovali číselník Důvod neposkytnutí podkladů pro Úřad práce.

Již není možné vytvořit pro jeden pracovní poměr duplicitní záznam do agendy Slevy na pojistném.

Ostatní

Aktualizovali jsme číselník kódů bank.

Update PAMICA, rel. 13307

K dispozici od: 22. 3. 2023
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13306

Mzdy

U zaměstnanců, na které uplatňujete slevu na sociální pojištění, a kteří mají stanoven denní úvazek na dvě a více desetinných míst, je nyní v Přehledu o výši pojistného uvedena hodnota rozsahu kratší pracovní doby maximálně na dvě desetinná místa.

Uplatňujete-li slevu na sociálním pojištění u zaměstnance, který je cizinec, je na tiskopisech Přehled o výši pojistného a Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance uvedeno evidenční číslo pojištěnce v poli Rodné číslo.

V agendě Mzdy/příslušný měsíc, resp. Mzdy/Všechny mzdy již není k dispozici tisková sestava Přehled o výši pojistného. Sestava je nově k dispozici pouze v agendě Podání PVPOJ po vygenerování podání z příslušného měsíce vystavených mezd.

Na tiskových sestavách Přehled mezd a Osobní náklady je hodnota osobních nákladů ponížena o výši slevy na sociálním pojištění.

Při zaúčtování mezd je v ostatním závazku na sociální pojištění provedeno rozúčtování slevy na pojistném podle středisek, činností, resp. zakázek, a to včetně rozúčtování na analytické účty podle druhu pracovního poměru.

Ostatní

Do uživatelského nastavení do sekce PDF elektronický podpis jsme přidali volbu „Automatický text“. Zatržením této volby se bude v PDF dokumentech zobrazovat automatický text elektronického podpisu (datum, umístění a důvod podpisu). Pokud volbu odtrhnete, máte možnost nastavit vlastní obrázek a text elektronického podpisu.

Update PAMICA, rel. 13306

K dispozici od: 8. 3. 2023
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13305

Mzdy

Na tiskové sestavy Rekapitulace mezd, Přehled mezd, Soupis sociálního pojištění a Přehled sociálního pojištění nově vstupuje hodnota uplatněné slevy na sociální pojištění.

Z agendy Slevy na pojistném se vygeneruje podání OZUSPOJ pouze jednou, nevznikají již duplicitní záznamy.

Update PAMICA, rel. 13305

K dispozici od: 2. 3. 2023
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13304

Slevy na pojistném

S účinností od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel za vyjmenovaný okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném ve výši 5 % (dále jen „sleva“).

Jedná se o zaměstnance:

  a) Starší 55 let

  b) Pečující o dítě mladší 10 let

  c) Pečující o osobu blízkou mladší 10 let nebo o osobu blízkou, jež je závislá na pomoci jiné osoby

  d) Připravující se na budoucí povolání studiem

  e) Absolventy rekvalifikačního kurzu (v rámci uchazeče o zaměstnání) v předchozích 12 měsících

  f) Se zdravotním postižením

  g) Mladší 21 let

Program PAMICA vám pomůže s kontrolou jednotlivých podmínek pro uplatnění slevy na pojistném. Při vystavení mezd provede automaticky kontrolu splnění těchto podmínek u zaměstnanců, u kterých máte v agendě Slevy na pojistném vytvořen záznam o uplatnění slevy na pojistném. V případě souběhu pracovních poměrů je kontrola splnění podmínek prováděna přes všechny poměry zaměstnance (vyloučeny jsou dohody mimo pracovní poměr).


Jedná se o tyto podmínky:

 • Se zaměstnancem je sjednána kratší pracovní doba (8-30 hodin týdně) – netýká se zaměstnanců mladších 21 let.

 • Úhrn vyměřovacích základů nepřesáhl 1,5násobek průměrné mzdy, tj. 60 486 Kč.

 • Úhrn vyměřovacích základů připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin nepřesáhl 1,15 % průměrné mzdy, tj. 463,73 Kč.

 • Odpracovaná doba nepřesáhla 138 hodin.


Výše slevy

Sleva činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována, zaokrouhluje se na celé koruny nahoru. V případě více pracovních poměrů u jednoho zaměstnavatele lze slevu uplatnit pouze u jednoho poměru. Z případných příjmů zúčtovaných zaměstnanci po skončení zaměstnání sleva již nenáleží.


Uplatnění slevy

Slevu za kalendářní měsíc uplatňuje zaměstnavatel na tiskopisu Přehled o výši pojistného.


Postup uplatnění slevy v programu PAMICA

Nastavení slevy na pojistném vybraným zaměstnancům jste mohli provést již v předchozích verzích v agendě Pracovní poměry, a to prostřednictvím povelu Slevy na pojistném z nabídky Záznam. Vytvořil se záznam do agendy Slevy na pojistném, kde jste nastavili důvod a období, od kterého chcete slevu uplatňovat.

Dalším krokem je oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném ČSSZ, a to prostřednictvím nového e-podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. Tento krok provedete v agendě Slevy na pojistném pomocí povelu Záznam/Podání OZUSPOJ. Vygenerované podání záměru nemá vliv na samotný výpočet slevy ve mzdě.

Zaměstnavatel by měl informovat zaměstnance, že oznámil ČSSZ záměr uplatnit slevu na pojistném, a to prostřednictvím tiskové sestavy Informace o záměru uplatňovat slevu na pojistném, kterou naleznete v agendě Slevy na pojistném.

Při vystavení mzdy za příslušný měsíc, program vyhodnotí, zda jsou splněny podmínky pro její uplatnění. Pokud ano, zahrne následně vyměřovací základ zaměstnance do výpočtu slevy. V agendě Mzdy/příslušný měsíc najdete informaci o podaném záměru pro uplatnění slevy ve sloupci Sleva na pojistném – záměr. O tom, zda byly splněny podmínky pro uplatnění slevy informuje sloupec Sleva na pojistném – uplatnění.

Pokud byste potřebovali mzdu zaměstnance z výpočtu slev z nějakého důvodu vyřadit, stačí na záložce Pojištění za pracovní poměr zrušit zatržení volby Uplatnění slevy na pojistném.

Slevu za kalendářní měsíc uplatňuje zaměstnavatel prostřednictvím tiskopisu Přehled o výši pojistného, ve kterém bude automaticky sleva vypočtena. Kontrolu můžete provést v agendě Podání PVPOJ, kde jsme na záložku Položky doplnili nové řádky dle aktualizovaného tiskopisu. Dále zde najdete novou záložku Zaměstnanci, která obsahuje informace o zaměstnancích, za které je uplatňována sleva.

V agendě Mzdy/příslušný měsíc budou na tiskopisu Přehled o výši pojistného uvedeny údaje o zaměstnancích, za které je uplatňována sleva pouze pokud je vygenerováno Podání PVPOJ do příslušné agendy.

Při zaúčtování mezd bude sleva na pojistném zahrnuta v ostatním závazku vytvořeném pro odvod sociálního pojištění a celkový odvod pojistného bude ponížen o výši slevy.

Tiskové sestavy Přehled mezd, Soupis sociálního pojištění a Přehled sociálního pojištění budou upraveny v další aktualizaci.

V případě, že uplatňujete slevu na pojistném, je nutné mzdy za měsíc únor vystavit až v této nové verzi programu, rel. 13305. Pokud již máte mzdy pro zaměstnance se zkráceným úvazkem vystaveny, je nutné je smazat a znovu vystavit.


Ostatní

Usnadnili jsme pro vás tisk razítka na tiskových sestavách ve vybraných agendách. Již nebudete muset upravovat tiskové sestavy pomocí programu Report Designer z důvodu vložení razítka.

Razítko můžete nastavit pro celou účetní jednotku v agendě Globální nastavení v sekci Razítko, kde povelem Vložit načtete příslušný obrázek razítka ve formátu *.png nebo*.bmp. V rámci účetní jednotky může mít každý uživatel vlastní Razítko, nastavit jej lze v agendě Uživatelské nastavení/Razítko.

Razítko je dostupné i jako objekt v návrháři sestav Report Designer. Můžete ho tak jednoduše vložit do uživatelských sestav, přičemž lze využít globální proměnnou „Bez razítka“, pomocí které je možné například podmínit viditelnost jiných prvků při nepřítomnosti razítka.

Nastavení razítka je možné využít pro tiskové sestavy v agendě Personalistika, a to pro Potvrzení o době trvání zaměstnání, Výpočet daně z příjmů, Potvrzení o zdanitelných příjmech, Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň), Potvrzení zaměstnavatele pro uplatnění daňového zvýhodnění, Potvrzení zaměstnavatele pro účely podání přiznání k dani z příjmu.

V agendě Pracovní poměry se jedná o tiskové sestavy Potvrzení o zaměstnání, Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti, Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance.

V agendě Podání ELDP se jedná o tiskovou sestavu Evidenční list důchodového pojištění.


Update PAMICA, rel. 13304

K dispozici od: 14. 2. 2023
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13303

Mzdy

Na základě Vašich požadavků jsme upravili fungování oblíbených složek mezd a oblíbených složek nepřítomností. Odstranili jsme nastavení pro používání této funkce z agendy Uživatelské nastavení. Tuto funkci nyní aktivujete/deaktivujete pouze pomocí povelu Používat pouze oblíbené složky mzdy/Používat pouze oblíbené složky nepřítomnosti, který najdete v menu vyvolaném přes pravé tlačítko myši na záložce Složky mzdy, resp. Složky nepřítomnosti. Administrátor i všichni uživatelé nyní uvidí všechny složky mezd, resp. složky nepřítomnosti, které mají aktivní volbu Oblíbená sl. mzdy, resp. Oblíbená složka nepřítomnosti.

Podání PVPOJ je možné elektronicky odeslat i v případech, kdy máte v agendě Účetní jednotky uvedenou zkratku státu v poli Stát.

Upravili jsme upozornění, které se zobrazí při zadání čerpání dovolené v novém roce v případě, že ještě nemáte uzavřen starý rok. Nově není možné čerpání dovolené uložit a je nutné nejprve provést uzavření roku povelem Uzavřít rok, který provede vypořádání dovolené starého roku a nastavení nároku dovolené pro nový rok.

Do agendy Slevy na pojistném jsme přidali novou tiskovou sestavu Informace o záměru uplatňovat slevu na pojistném, která slouží zaměstnavateli k informování zaměstnance, že oznámil ČSSZ záměr uplatnit slevu na pojistném za zaměstnance.


Personalistika

Do agendy Personalistika jsme přidali novou tiskovou sestavu Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů na soc. zabezpečení. Zaměstnavatel potvrdí na žádost zaměstnance úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo za zaměstnance odvedeno pojistné.


Update PAMICA, rel. 13303

K dispozici od: 1. 2. 2023
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13302

Mzdy


Slevy na pojistném a oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném (OZUSPOJ)

Od 1. února 2023 si mohou zaměstnavatelé uplatnit slevu ve výši 5 % na sociální pojištění u vybraných skupin zaměstnanců se sjednaným kratším pracovním úvazkem.

Pro uplatnění slevy na pojistném nejprve vyberte v agendě Pracovní poměry zaměstnance, jehož pracovní poměr splňuje podmínky pro uplatnění slevy. Následně zvolte povel Slevy na pojistném z nabídky Záznam. Pomocí tohoto povelu vytvoříte záznam do nové agendy Slevy na pojistném. Zde vyberte důvod pro uplatnění slevy a zadejte datum, od kterého budete slevu uplatňovat. Agenda Slevy na pojistném vám poskytne přehled zaměstnanců a jejich pracovních poměrů, u kterých uplatňujete slevy na pojistném.

Záměr uplatňovat slevu na pojistném za vybrané zaměstnance zaměstnavatel oznámí ČSSZ prostřednictvím nového e-podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. Do agendy Slevy na pojistném jsme pro tento účel přidali do nabídky Záznam povel Podání OZUSPOJ, kterým vygenerujete příslušné podání do nové agendy Podání OZUSPOJ.

Vyplněné údaje si můžete v nové agendě Podání OZUSPOJ zkontrolovat na záložce Položky a podle potřeby upravit. Oznámení záměru odešlete elektronicky ve formátu XML na portál VREP, resp. do datové schránky ČSSZ prostřednictvím povelu Odeslání OZUSPOJ z nabídky Záznam, kterým vyvoláte průvodce pro elektronické podání oznámení.

Do další aktualizace programu připravujeme výpočet slevy na pojistném ve vystavené mzdě a zohlednění v Přehledu o výši pojistného, kde bude o výši slevy ponížen odvod pojistného a uveden seznam zaměstnanců, na které byla sleva v daném měsíci uplatněna.


Přehled o výši pojistného

Aktualizovali jsme tiskopis Přehled o výši pojistného včetně elektronického podání. Nový tiskopis se poprvé použijete již pro mzdy za měsíc leden 2023.


Vyšší pojistné na sociální zabezpečení pro záchranáře a hasiče podniku

Od ledna 2023 je zaměstnavatel povinen odvádět vyšší pojistné na sociální zabezpečení za zdravotnické záchranáře a členy jednotky hasičského záchranného sboru podniku.

V souvislosti s touto povinností jsme zapracovali následující úpravy:

Do agendy Pracovní poměry na záložku Doplňkové údaje jsme přidali volbu Záchranář, kterou je třeba zatrhnout pro pracovní poměry, ve kterých zaměstnanci vykonávají práci zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku.

Na základě uvedené volby, bude u těchto pracovních poměrů při vystavení mezd vypočteno pojistné na sociální zabezpečení, které odvádí zaměstnavatel, ve výši 26,8 % z vyměřovacího základu.

Tiskovou sestavu a elektronické podání Přehledu o výši pojistného jsme rozšířili o úhrn vyměřovacích základů a částek pojistného za zaměstnavatele za zdravotnické záchranáře a členy HZS podniku a o pojistné za zaměstnavatele celkem.

Ostatní

V případě, že importujete účetní jednotku z programu Pohoda, již se do vystavených mezd v programu Pamica vyplní průměrný hodinový výdělek vypočtený z historických mezd.

Posuďte, zda se jedná o pravděpodobný výdělek a případně jej ručně upravte.

V agendě Personalistika na záložce ISPV je možné pro rychlejší výběr požadované hodnoty využít ruční zápis hodnot pro vyplnění údajů týkajících se oboru vzdělání.


Update PAMICA, rel. 13302

K dispozici od: 17. 1. 2023
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13301

Mzdy

Od 1. 1. 2023 dochází ke změně výpočtu nezabavitelných částek na povinného a další vyživovanou osobu. Nezabavitelná částka na dlužníka nově činí 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce 4 860 Kč a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, a to 15 597 Kč, tedy z částky 20 457 Kč. Nezabavitelná částka na povinného je nově ve výši 13 638 Kč a na další vyživovanou osobu ve výši 1/4 z nezabavitelné částky na povinného, a to nově 3 409,50 Kč.

V případě, že používáte oblíbené složky mezd, resp. nepřítomností, již se správně nabídne uživatelská složka i uživateli Admin.

Personalistika

Aktualizovali jsme tiskopis Ohlášení plnění povinného podílu pro rok 2022, kde byla změněna částka 2,5 násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2022 na částku 98 265 Kč.

Lékařské prohlídky

Na základě vyhlášky č. 452/2022 Sb. dochází od 1. 1. 2023 ke změnám v lékařských prohlídkách.

Periodické prohlídky v první a druhé kategorii se nově provádějí pouze v případě, že to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují. Nově se vám tedy při splnění periodické prohlídky u těchto kategorií nenabídne vytvoření navazující periodické prohlídky.

Vstupní lékařské prohlídky prozatím zůstávají, při jejich splnění se nyní u zaměstnanců, kteří budou mít u této prohlídky v poli Def. periodické prohl. vybranou kategorii 1 nebo 2, již nenabídne vytvoření periodické prohlídky.

Již naplánované prohlídky v agendě Lékařské prohlídky zůstanou.

Pokud vaši zaměstnanci vykonávají práci, jejíž součástí je profesní riziko, periodické prohlídky se budou nadále provádět. U originální definice lékařské prohlídky „LPPriz Periodická lékařská prohlídka – riziko ohrožení zdraví“ jsme zrušili zatržení pole Aktivní a nahradili ji novou definicí „LPPpriz Periodická lékařská prohlídka – profesní riziko“. Periodické prohlídky naplánované v této kategorii jsou beze změny v názvu a jsou nově navázány na tuto nově pojmenovanou definici, kterou si můžete podle svých potřeb upravit. Nadále se Vám při jejich splnění bude nabízet vytvoření navazující prohlídky s novým názvem.

Ostatní

Upravili jsme otevření upomínek z agendy Pracovní poměry v případě, že je do programu přihlášen uživatel, který má v agendě Přístupová práva přiřazeny konkrétní účetní jednotky. Tomuto uživateli se již nezobrazí chybové hlášení a dojde ke správnému zobrazení upomínek.

Upomínky, které se automaticky vytvoří při uzavření roku pomocí povelu Mzdy/Uzavřít rok, se již po zavření a znovuotevření účetní jednotky neztratí. Pokud máte rok 2022 již uzavřený a chcete znovu vytvořit upomínky, je nutné zrušit uzavření roku pomocí povelu Mzdy/Zrušit uzavření roku … a následně rok znovu uzavřít. V řadě PAMICA SQL byly vytvořené upomínky při uzavření roku v pořádku.


Update PAMICA, rel. 13301

K dispozici od: 5. 1. 2023
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13300

Mzdy

Aktualizovali jsme minimální a zaručenou mzdu pro rok 2023, a to na základě nařízení vlády č. 465/2022 Sb., kdy se od 1. ledna 2023 zvyšuje základní sazba minimální mzdy z 16 200 Kč na 17 300 Kč.

Základní sazba minimální mzdy činí od roku 2023 17 300 Kč měsíčně nebo 103,80 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Toto zvýšení se týká i zaměstnanců, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého, nebo třetího stupně.

Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a jejich příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění za tyto zaměstnance se tedy zvýší z původních 2 187 Kč na 2 336 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má vliv také na posouzení nároku na daňový bonus. Ten se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus má v roce 2023 zaměstnanec, jehož příjem v kalendářním měsíci bude alespoň ve výši 8 650 Kč.

Nařízení vlády č. 465/2022 Sb. stanovuje i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Od roku 2023 dochází ke změnám pouze v první a osmé skupině prací. Druhá až sedmá skupina zůstává na úrovni roku 2022. Výše zaručené mzdy v první skupině prací činí nově 17 300 Kč, resp. 103,80 Kč/hod, v osmé skupině pak 34 600 Kč, resp. 207,60 Kč/hod.

Stravenkový paušál je podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů osvobozen od daně, a to do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Od 1. 1. 2023 se jedná o částku 153 Kč, z toho 70 % činí 107,10 Kč. Výpočet stravenkového paušálu nad zmíněný limit provede program automaticky dle platné legislativy.

V agendě Podání PVPOJ se při náhledu tiskové sestavy Přehled o výši pojistného použije správný vzor tiskopisu pro rok 2022. XML soubor pro elektronické odeslání byl generován vždy v pořádku.