Odemkněte potenciál systému POHODA

Novinky ve verzi Leden 2023

Popisovaná verze:
PAMICA Leden 2023, release 13300, 14. 12. 2022
Vztaženo k verzi:
PAMICA Září 2022, release 13200
Aktualizace:
PAMICA release 13310,
vydáno 2. 8. 2023

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

Mzdy

Od 1. ledna 2023 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Tato změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2023 stanoveny takto:

  • první redukční hranice náhrady mzdy – 235,38 Kč,
  • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 352,98 Kč,
  • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 705,78 Kč.

Maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální zabezpečení se pro rok 2023 zvyšuje na částku 1 935 552 Kč.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. ledna 2023 zvyšuje z částky 11 014 Kč na 14 074 Kč.

V agendě Legislativa jsme zmíněnou částku nastavili v poli Stát plátcem do limitu u typu Zdravotní pojištění s platností od 1. 1.  2023. Její výše ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu a kteří pracují pro zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Došlo ke zvýšení rozhodného příjmu pro účast na sociálním a zdravotním pojištění a pro zdanění zvláštní sazbou daně z 3 500 Kč na 4 000 Kč.

Sdělením ministerstva práce a sociálních věcí č. 320/2022 Sb. se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Od 1. ledna 2023 bude činit 4 000 Kč.

Jde tedy o nový limit pro takzvané zaměstnání malého rozsahu. Sociální pojištění se nebude odvádět při sjednané částce měsíčního příjmu maximálně 3 999 Kč. Toho lze využít zejména u dohod o pracovní činnosti či odměn za výkon funkce.

O zaměstnání se z pohledu zdravotního pojištění nebude jednat (tj. pojistné se neodvede) v případě dohody o pracovní činnosti s měsíční odměnou do 4 000 Kč. Pokud zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti nebudou mít k 1. 1. 2023 rozhodný příjem ve výši 4 000 Kč, je nutné je odhlásit kódem O u příslušné zdravotní pojišťovny.

Současně dochází i ke zvýšení hranice ostatních příjmů ze závislé činnosti pro srážkovou daň při neučiněném (nepodepsaném) daňovém prohlášení. Od 1. 1. 2023 činí částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 4 000 Kč. U příjmů z DPP zůstává nadále hranice 10 000 Kč. Srážková daň ve výši 15 % u ostatních příjmů do 4 000 Kč se poprvé použije při zúčtování příjmů za měsíc leden 2023.

Od 1. ledna 2023 dochází ke zvýšení hranice, od které je příjem zdaňován sazbou daně 23 %.

Daň ve výši 15 % bude nově vypočtena ze základu daně až do výše 4násobku průměrné mzdy (161 296 Kč) a 23 % ze základu přesahujícího tento násobek.

Chtěli byste si výběr složek nepřítomnosti do mezd více zpřehlednit? Nově si můžete tuto nabídku uživatelsky přizpůsobit, podobně jako je tomu u složek mezd, a to pomocí volby Oblíbená složka nepřítomnosti v agendě Definice složek nepřítomnosti.

Nejdříve si aktivujte volbu Používat oblíbené složky nepřítomnosti v agendě Nastavení/Uživatelské nastavení/Ostatní.

Poté si v agendě Definice složek nepřítomnosti aktivujte u složek, které používáte nejčastěji, volbu Oblíbená složka nepřítomnosti. Při zadávání nepřítomností ve mzdách pak budou v nabídce vyvolané přes pravé tlačítko myši na záložce Složky nepřítomnosti zobrazené pouze takto označené složky. Pro rozšíření/zúžení výběru využijete volbu Nabízet pouze oblíbené složky nepřítomnosti v místní nabídce na záložce Složky nepřítomnosti.

Při zadávání složek nepřítomností se vám nabídnou pouze oblíbené složky nepřítomnosti

Zaktualizovali jsme tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění, vzor č. 27. Výpočet ročního zúčtování záloh jsme aktualizovali pro rok 2022.

Upravili jsme hranici pro uplatnění maximální výše bezúplatného plnění na ř. 2. Od základu daně lze odečíst hodnotu v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně.

V případě, že zaměstnanci využívali nízkoemisní vozidlo pro soukromé účely, do tabulky v sekci Příjmy se automaticky převede hodnota snížení zdanitelných příjmů ze záložky Daně a pojistné v agendě Personalistika. Hodnota bude převedena záporně na samostatný řádek tabulky do sloupce Příjmy. Případně můžete úpravu zdanitelných příjmů provést v sekci Příjmy ručně.

Sekci Odpočty a slevy jsme upravili podle uspořádání nového tiskopisu. Přidali jsme nové pole Sleva za zastavenou exekuci, kterou může zaměstnanec uplatnit na základě žádosti o roční zúčtování u zaměstnavatele, poprvé za rok 2022.

V agendě Roční zúčtování v sekci Odpočty a slevy můžete zadat slevu za zastavenou exekuci

Potřebujete svým zaměstnancům s měsíční mzdou zadat do mzdy osobní ohodnocení, které by se nekrátilo dle nepřítomnosti? PAMICA vám to nově umožní.

Do agendy Definice složek mezd jsme přidali novou složku mzdy M17 Os. ohodnocení pevnou částkou. Složku M17 můžete v této agendě zkopírovat a pojmenovat dle vlastních potřeb. Originální definice této složky mzdy má nastavenou volbu Přesčasy, která ovlivní výpočet mzdy za práci přesčas.

V agendě Definice složek mezd najdete novou složku mzdy M17 Os. ohodnocení pevnou částkou

Složku mzdy M17 Os. ohodnocení pevnou částkou můžete přednastavit v agendě Pracovní poměry na záložce Trvalé složky mzdy, případně je možné ji vložit až ve vystavených mzdách na záložku Složky mzdy, a to buď jednotlivě, nebo hromadně prostřednictvím povelu Vložit složky... z nabídky Záznam.

Výši osobního ohodnocení můžete vkládat jednotlivě každému zaměstnanci nebo hromadně

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení při kratších úvazcích

Od února 2023 si budou moci zaměstnavatelé uplatnit slevu ve výši 5 % na sociální pojištění za kalendářní měsíc pro vybranou skupinu zaměstnanců v pracovním poměru (neplatí pro dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti). Podmínkou nároku na slevu na pojistném bude, že se zaměstnancem je, případně bude sjednána kratší pracovní doba v rozsahu nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně.

Zaměstnavateli bude náležet sleva pouze v případě, že před uplatněním této slevy elektronicky oznámí ČSSZ svůj záměr uplatňovat slevu na zaměstnance na novém tiskopise Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance (OZUSPOJ).

Pro uplatnění slevy budou automaticky hlídány úhrny vyměřovacích základů zaměstnance, zda nejsou vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy, resp. 1,15 % průměrné mzdy na jednu odpracovanou hodinu. A dále odpracovaná doba v pracovním poměru, která nesmí přesáhnout 138 hodin v kalendářním měsíci.

Sleva na pojistném bude odečtena z částky pojistného a bude uvedena na aktualizovaném tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPOJ), zároveň bude aktualizována datová věta pro elektronické podání.

Pracovní poměry

Do agendy Pracovní poměry jsme na záložku Dovolená přidali volbu Neproplácet dovolenou, toto pole je přístupné při zadání data odchodu zaměstnance.

Při vystavení mzdy v měsíci skončení pracovního poměru již nebude do mzdy automaticky vložena složka J08 Proplacení nevyčerpané dovolené (dny), resp. J11 Proplacení nevyčerpané dovolené (hod.).

Nastavení volby Neproplácet dovolenou využijete v případě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Při odchodu zaměstnance můžete využít novou volbu Neproplácet dovolenou

Aktualizace tiskopisů

Zapracovali jsme nové vzory Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 31 a Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň), vzor č. 10.

Zaktualizovali jsme tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, vzor č. 3.

Zapracovali jsme nový vzor přílohy č. 1 Počet zaměstnanců, vzor č. 22. Pro přílohu č. 1 jsme zaktualizovali číselník obcí ZÚJ v nabídce Mzdy/Seznamy/Obce (ZÚJ).

Do programu PAMICA jsme zařadili i aktuální tiskopisy pro Český statistický úřad.

Mezi formuláře upravené podle aktuálních vzorů tiskopisů ČSÚ patří:

  • Měsíční dotazníky: Prům 1-12, Stav 1-12
  • Čtvrtletní výkaz o práci: Práce 2-04

Ostatní

Archivační formát PDF/A jsme rozšířili o úroveň „A“, tj. PDF/A-1a, PDF/A-2a a PDF/A-3a.

PDF/A představuje archivační verzi formátu PDF, která umožňuje uchování dokumentu v digitální podobě a zároveň zajišťuje čitelnost a přístupnost tohoto dokumentu různými softwarovými nástroji v dlouhodobém horizontu.

Export sestavy do archivačního formátu nastavíte prostřednictvím volby Nastavení PDF... dostupné přes dialogové okno Tisk. Na záložce Dokument zatrhnete volbu PDF/A a ve výklopném seznamu vyberete požadovaný formát.

Prostřednictvím volby Nastavení PDF... v  dialogovém okně Tisk nastavte volbu PDF/A

Pokud nově upravíte výchozí nastavení tiskové sestavy, uchová se změna i při dalším spuštění programu PAMICA.

Dříve to fungovalo tak, že když jste si při tisku sestavy zatrhli v dialogovém okně Tisk nějakou volbu, například aby se na Rekapitulaci mezd netiskly nulové hodnoty, zůstalo toto nastavení platné jen do té doby, než jste program PAMICA zavřeli. Při dalším otevření programu už byla tisková sestava připravena zase ve svém výchozím nastavení.

Výjimkou jsou pole obsahující datum, která budou vždy ve výchozím nastavení. Například v poli Datum tisku nebo Datum potvrzení se zobrazí pokaždé aktuální datum. Nastavení se ukládá pro každého uživatele systému Windows.

Zaktualizovali jsme vzhled ikon ve standardní liště programu, u jednotlivých povelů v nabídce Soubor a také na záložkách dostupných nad tabulkou agendy.