Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

Aktualizace k verzi Leden 2022

Update PAMICA, rel. 13003

K dispozici od: 25. 1. 2022
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13002

Mzdy

Aktualizovali jsme tiskopisy Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech na vzor č. 12.

V nově založené účetní jednotce od roku 2022, je pro zaměstnance s nástupem před rokem 2021, v agendě Pracovní poměry na záložce Dovolená zpřístupněn oddíl Dovolená ve dnech, a to pro zadání staré dovolené ve dnech.

Upravili jsme logo zdravotní pojišťovny na tiskových sestavách Hromadné oznámení zaměstnavatele, Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele a Přihláška a evidenční list zaměstnavatele.

Update PAMICA, rel. 13002

K dispozici od: 11. 1. 2022
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13001

Ostatní

Aktualizovali jsme tiskopis Ohlášení plnění povinného podílu pro rok 2021, kde byla změněna částka 2,5 násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 na částku 92 617,50 Kč.

Při krácení dovolené jsme upravili kontrolu zachování nároku na dovolenou ve výši 2 týdnů u zaměstnanců, kterým trval pracovní poměr po celý kalendářní rok. Při zadání většího počtu dní neomluvené nepřítomnosti již nedojde k vynulování vypočteného krácení.

Upravili jsme zaokrouhlení plně a částečně započitatelných náhradních dob, nově jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

Update PAMICA, rel. 13001

K dispozici od: 4. 1. 2022
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13000

Mzdy

Mimořádný příspěvek při karanténě

Zaměstnanci mají v období od 1. prosince 2021 do 28. února 2022 nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě, resp. izolaci. Nárok na příspěvek mají přitom i zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr, kterým vznikl nárok na výplatu náhrady mzdy za karanténu (izolaci). Zaměstnavatelé budou o nařízené karanténě (izolaci) informovaní prostřednictvím eNeschopenky, kde bude v poznámce uvedena Profese, karanténa nebo izolace. Ve vystavené mzdě při vložení eNeschopenky poté PAMICA na základě těchto údajů vygeneruje nepřítomnost H02 Karanténa, kde bude zaměstnanci vypočtena náhrada mzdy a automaticky i příspěvek při karanténě.

Příspěvek bude poskytován za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, a to ve výši až 370 Kč za den. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Maximální výše příspěvku je kontrolována a případné snížení provede PAMICA automaticky.

O poskytnutý příspěvek při karanténě se automaticky sníží odvod sociálního pojištění v měsíci výplaty příspěvku. Odečet tohoto příspěvku od pojistného uplatňuje zaměstnavatel na předepsaném tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPOJ). Na něm zároveň vykáže údaj o počtu zaměstnanců, za které tento odečet uplatňuje, a také úhrn příspěvků, které od pojistného odečítá. V této souvislosti jsme aktualizovali příslušný tiskopis a datovou větu PVPOJ21.

V případě dodatečně uznané karantény bude možné tento příspěvek vyplácet dodatečně až 3 měsíce po ukončení karantény (izolace). Pro tyto případy jsme znovu zpřístupnili složku nepřítomností H18 Příspěvek při karanténě, kde je možné výši příspěvku zadat ručně.

V souvislosti s výplatou příspěvku při karanténě jsme upravili tiskové sestavy Mzdový list, Přehled sociálního pojištění, Výplatní list, Výplatní páska, Přehled mezd a Soupis sociálního pojištění.

V přechodném ustanovení zákona č. 518/2021 Sb. se zakládá nárok na mimořádný příspěvek i za dobu před účinností zákona, ale jen pro ty případy, kdy byla karanténa nařízena po 30. listopadu. Pokud zaměstnanci byla nařízena karanténa 1. 12. 2021 a později, přísluší mu příspěvek od prvního dne trvání karantény, pokud nařízená karanténa trvala aspoň v den nabytí účinnosti zákona, tj. 23. 12. 2021. Nárok na příspěvek nemá zaměstnanec, kterému byla nařízena karanténa před 1. 12. 2021, přestože karanténa trvala i po 30. 11. 2021 – to platí i v případě nařízené izolace, která navazuje na předchozí karanténu, přestože izolace byla nařízena po 30. 11. 2021 a trvá ke dni nabytí účinnosti zákona (neboť karanténa a izolace se pro účely zákona považují za jednu sociální událost).

Krizové ošetřovné

Od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 je znovu zpřístupněna složka H17 Krizové ošetřovné. Ošetřovné zadáte svým zaměstnancům, kteří žádají o ošetřování dětí z důvodu uzavření školských zařízení nebo při nařízené karanténě dítěte. Zadání tohoto druhu ošetřovného má vliv na správné vykazování vyloučených dob na ELDP.

Na ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení mají nárok i zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr, a to dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Zaměstnancům s těmito dohodami, kteří čerpají krizové ošetřovné zadané složkou nepřítomnosti H17, je v programu PAMICA umožněno vygenerovat podání Přílohy k žádosti o dávku (NEMPRI). Podmínkou pro nárok na ošetřovné je účast na nemocenském pojištění v měsíci vzniku potřeby ošetřování, nebo v předchozích třech kalendářních měsících před jejím vznikem.

Na základě nařízení vlády č. 507/2021 Sb. se od roku 2022 zvyšuje částka normativních nákladů na bydlení na 6 815 Kč. Základní nezabavitelná částka, která nesmí být příslušné osobě sražena, se na základě tohoto nařízení vlády zvyšuje na 8 006,25 Kč. Dále se tím zvyšuje i částka na každou další osobu, které je zaměstnanec povinen poskytovat výživné, a to na 2 668,75 Kč. Částka, nad kterou je možné mzdu zabavit bez omezení, činí 21 350 Kč. Tyto nové hodnoty se automaticky promítnou do výpočtu srážek v programu PAMICA.

Stravenkový paušál je podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů osvobozen od daně, a to do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Od 1. 1. 2022 se jedná o částku 118 Kč, z toho 70 % činí 82,60 Kč.

Ostatní

Upravili jsme export tiskových sestav ze sekce Dokumenty v agendě Pracovní poměry, již se nezobrazí chybové hlášení a správně se načte cesta k adresáři s dokumenty. Úprava se týká i přidání souboru na záložku Přílohy v agendě Lékařské prohlídky a Školení.

Aktualizovali jsme URL adresu pro elektronická podání výkazů Finanční správy na portál EPO.