Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Leden 2022

Update PAMICA, rel. 13013

K dispozici od: 24. 8. 2022
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13012

Mzdy

Od 20. 8. 2022 platí nová výše tuzemského stravného pro pracovní cesty v trvání 5 až 12 hodin, a to ve výši 142 Kč. Tato částka má vliv na osvobozenou část stravenkového paušálu. Od uvedeného data je stravenkový paušál osvobozen do částky 99,40 Kč za jednu směnu.

Upozornění ke stravenkovému paušálu za měsíc srpen 2022

Program PAMICA automaticky počítá pro celý srpen s osvobozeným limitem 82,60 Kč. V případě, že poskytujete svým zaměstnancům paušál nad uvedený limit, je nutné ve mzdách za srpen upravit (snížit) částku, kterou program vypočte v poli „z toho nad limit“ v části Vyúčtování na záložce Vyúčtování mzdy za zaměstnance. Pro úpravu doporučujeme využít složku T02 Naturální mzda s pojištěním. Snížení nadlimitní částky za odpracované směny od 20. 8. 2022 je nutné dopočítat a zadat do mzdy záporně pomocí uvedené složky. Částka sníží základ pro sociální, zdravotní pojištění a daň z příjmů.

Příklad: Poskytujete-li stravenkový paušál ve výši 100 Kč za odpracovanou směnu, do 19. 8. 2022 uplatníte nadlimitní částku 17,40 Kč (100 – 82,60), od 20. 8. 2022 pak nově nadlimitní částku pouze 0,60 Kč (100 – 99,40).

Ostatní

Aktualizace XML seznamů již proběhne v pořádku i při práci více uživatelů v síti.

Update PAMICA, rel. 13012

K dispozici od: 7. 7. 2022
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13011

Mzdy

Od 1. 7. 2022 dochází ke zvýšení částky životního minima jednotlivce z dosavadních 4 250 Kč na 4 620 Kč. Nezabavitelná částka na dlužníka bude činit 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce 4 620 Kč, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, a to 7 935 Kč, tedy z částky 12 555 Kč. Nezabavitelná částka na povinného bude nově ve výši 9 416,25 Kč, a na další vyživovanou osobu ve výši 1/3 z nezabavitelné částky na povinného, a to nově 3 138,75 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, bude nově ve výši 25 110 Kč.

Poprvé se nová výše nezabavitelných částek použije při zpracování mezd za červenec. V případě, že již máte vystaveny mzdy za červenec, při převodu databáze bude proveden přepočet těchto mezd.

Update PAMICA, rel. 13011

K dispozici od: 23. 6. 2022
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13010

Mzdy

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (spisová značka Cpjn 202/2022) určuje, že při stanovení výše nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.), se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená nařízením vlády č. 507/2021 Sb.) zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). To platí i při určení nezabavitelné částky pro účely určení výše splátky (insolvenčního) dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (§ 398 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona). Normativní náklady na bydlení jsou ve výši 7 935 Kč (6 815 + 1 120) a částka životního minima jednotlivce ve výši 4 250 Kč.

Nezabavitelná částka na povinného bude nově ve výši 9 138,75 Kč a na další vyživovanou osobu ve výši 1/3 z nezabavitelné částky na povinného, a to nově 3 046,25 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, bude nově ve výši 24 370 Kč.

Poprvé se nová výše nezabavitelných částek použije při zpracování mezd za červen. V případě, že již máte vystaveny mzdy za červen, při převodu databáze bude proveden přepočet těchto mezd.

V případě, že je na složce srážky S05 Deponovaná částka zákonné srážky nastavena v poli Odeslání možnost část odeslat a část použít na jinou zákonnou srážku nebo část vrátit zaměstnanci a část použít na jinou zákonnou srážku, tak se v poli Srážka již nabízí složky srážek S01a s druhem srážky přednostní, nepřednostní a dlužné výživné.

Personalistika

Do agendy Personalistika na záložku Daně a pojistné jsme přidali nový typ „nesnižovat základ na zdravotní pojištění“. Zaměstnavatel, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, může nově tento typ nastavit u zaměstnanců, kteří uplatňují slevu na invaliditu 3. stupně, ale nesplnili podmínky pro přiznání invalidního důchodu. Tito zaměstnanci nemají nárok na snížení vyměřovacího základu na zdravotní pojištění o částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

Pracovní poměry

V agendě Pracovní poměry při náhledu uživatelsky upravených originálních sestav typu Dokument již nedochází k ukončení programu PAMICA.

Update PAMICA, rel. 13010

K dispozici od: 6. 6. 2022
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13009

Ostatní

Import účetní jednotky z programu POHODA CD Květen 2022 již proběhne v pořádku.

Update PAMICA, rel. 13009

K dispozici od: 9. 5. 2022
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13008

Ostatní

Aktualizovali jsme tiskopisy pro zaměstnance cizince, a to Informace o nástupu do zaměstnání a Informace o ukončení zaměstnání.

Rozšířili jsme podání Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) pro akci 5 – Oprava o uvedení údajů do části 9 – Informace pro podporu v nezaměstnanosti, a to v případě skončení zaměstnání od 1. 4. 2022. Pro přílohy k ONZ jsme rozšířili podporované formáty dle přípon souborů, a to o xls a xlsx.

Přeplatky z ročního zúčtování bývalým zaměstnancům, kteří nemají vystavené mzdy, se zaúčtují pouze v případě, že jsou vyšší než 50 Kč.

Update PAMICA, rel. 13008

K dispozici od: 13. 4. 2022
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13007

Mzdy

Od 1. 4. 2022 dochází ke zvýšení částky životního minima jednotlivce z dosavadních 3 860 Kč na 4 250 Kč. Nezabavitelná částka na dlužníka bude činit 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce 4 250 Kč, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, a to 6 815 Kč, tedy z částky 11 065 Kč. Nezabavitelná částka na povinného bude nově ve výši 8 298,75 Kč, a na další vyživovanou osobu ve výši 1/3 z nezabavitelné částky na povinného, a to nově 2 766,25 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, bude nově ve výši 22 130 Kč.

Poprvé se nová výše nezabavitelných částek použije při zpracování mezd za duben. V případě, že již máte vystaveny mzdy za duben, při převodu databáze bude proveden přepočet těchto mezd.

Do tiskové sestavy Žádost o daňový bonus (měsíční) se již správně uvede do řádku 2 částka zálohy na daň, která je uvedena u zaměstnanců, kteří mají mzdu zdaněnou jak srážkovou, tak i zálohovou daní.

Aktualizovali jsme tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání). Na tiskovou sestavu se již správně uvádí hodnoty pro jednotlivé akce.

Update PAMICA, rel. 13007

K dispozici od: 1. 4. 2022
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13006

Pracovní poměry

Od 1. dubna 2022 vzniká zaměstnavateli nová oznamovací povinnost, kdy součástí Oznámení o nástupu do zaměstnání při akci skončení budou nově uváděny údaje rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti, a to údaje o druhu zaměstnání, době trvání zaměstnání, době důchodového pojištění, výši průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku zjištěného podle příslušných právních předpisů, výši nároku na odstupné, odbytné, odchodné, včetně informace, zda bylo vyplaceno, a způsobu a důvodu skončení zaměstnání. Tyto údaje budou od ČSSZ přebírány Úřadem práce, odpadne tak povinnost vystavovat Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

V souvislosti s novou povinností jsme v agendě Podání ONZ provedli několik změn, přidali jsme pátý řádek a nové záložky Doba důchodového pojištění a Přílohy.

Na záložce Položky jsme přidali další řádek, který obsahuje nové údaje odpovídající polím na tiskopisu. Vyplněné údaje si tak můžete zkontrolovat a podle potřeby upravit.

Záložka Doba důchodového pojištění nově eviduje doby důchodového pojištění za konkrétní období nebo jednotlivé intervaly (od – do), a to za poslední dva roky, tzn. za posledních 24 měsíců, před skončením zaměstnání.

Záložka Přílohy, vám umožní v rámci podání přidat každému zaměstnanci až 9 elektronických příloh, maximální velikost jedné přílohy je 2 MB a maximální velikost datové zprávy až 4 MB. Tyto velikosti jsou kontrolovány přímo v programu PAMICA během vkládání, resp. odesílání podání ONZ.

Na záložku Doplňkové údaje v agendě Pracovní poměry jsme přidali pole Důvod ukončení, kde vyberete z výklopného seznamu důvod ukončení pracovněprávního vztahu.

Zároveň jsme aktualizovali datovou větu pro elektronické podání ONZ 2022 na verzi 1.1 a tiskopis pro písemné podání, který se použije pouze v případech, kdy zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních důvodů zaslat tiskopis v elektronické podobě.

Upravili jsme načítání hodin dovolené na tiskové sestavě Podklady pro Výkaz o úplných nákladech práce (ÚNP 4-01) v tabulce A101 na řádku 07 a 08.

Na tiskové sestavě Potvrzení o době trvání zaměstnání se u zaměstnance s druhem poměru S – společník, jednatel, komanditista správně označí měsíce, ve kterých byl účasten nemocenského pojištění.

Mzdy

Při zaúčtování mezd z předchozích let se již nezobrazuje upozornění o přečerpané dovolené a mzdy je možné zaúčtovat.

Pokud je ve mzdě zadaná záloha pomocí složky L02 – Řádná záloha do výše doplatku nebo pomocí složky L04 – Mimořádná záloha do výše doplatku, jsou při výpočtu řádné či mimořádné zálohy do výše doplatku zohledněny srážky ze mzdy a již není vypočten záporný doplatek.

Update PAMICA, rel. 13006

K dispozici od: 15. 3. 2022
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13005

Mzdy

Snížení normativních nákladů na bydlení pro výpočet exekucí, resp. insolvencí v roce 2022

Ve verzi PAMICA rel. 13005 jsme na základě stanoviska Ministerstva spravedlnosti zvýšili normativní náklady na bydlení pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022. Dne 10. března 2022 vydal Krajský soud v Hradci Králové opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení (Výpočet splátky pro oddlužení v roce 2022), ve kterém je závazně stanoveno, že při výpočtu splátky pro oddlužení se nezabavitelná částka (respektive částka normativních nákladů na bydlení) nezvyšuje o částku uvedenou v ustanovení §26a zákona č. 117/1995 Sb. Stejná opatření vydaly i další krajské soudy České Budějovice, Pardubice, Ostrava.

Na základě opatření krajských soudů, která jsou na rozdíl od stanoviska Ministerstva spravedlnosti právně závazná, snižujeme částku normativních nákladů na bydlení na 6 815 Kč.

Program automaticky přepočítá nezaúčtované mzdy za měsíc únor. Pokud již mzdy za měsíc únor máte uzavřeny a byla zohledněna vyšší částka normativních nákladů na bydlení, doporučujeme kontaktovat oprávněné osoby (exekutory, insolvenční správce) a konzultovat s nimi další postup.

V případě, že jste si částku normativních nákladů na bydlení upravovali v agendě Legislativa ručně, tento záznam smažte.

V agendě Roční zúčtování jsme na dialog Uzavření ročního zúčtování přidali volbu Hromadně uzavřít zúčtování, která umožní uzavřít všechny vybraná roční zúčtování najednou.

Upravili jsme výpočet příspěvku při karanténě u navazujících karantén v rámci měsíce.

Ostatní

V aktualizaci operačního systému Microsoft Windows KB5002160 je obsažena chyba v komponentě ACE DAO 2016. Při spuštění nebo instalaci se program PAMICA zastaví a dále nereaguje. Proto jsme provedli optimalizaci, která spustí automatickou opravu komponenty v případě, že zmíněnou verzi váš operační systém využívá.

Více informací včetně návodu na ruční odebrání chybné aktualizace naleznete v FAQ.

Pokud budou i po instalaci tohoto update problémy přetrvávat, obraťte se, prosím, neprodleně na naše techniky ze zákaznické podpory.

Update PAMICA, rel. 13005

K dispozici od: 2. 3. 2022
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13004

Mzdy

Mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení pro výpočet exekucí v roce 2022

Podle § 26a zákona č. 17/2022 Sb., který nabyl účinnosti 28. 1. 2022, došlo k dalšímu zvýšení částky normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 o 1 120 Kč na částku 7 935 Kč. Vycházíme ze stanoviska legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti, kdy je třeba normativní náklady na bydlení pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 navýšit. Program automaticky přepočítá nezaúčtované mzdy za měsíc únor. Před úpravou lednových mezd doporučujeme kontaktovat oprávněné osoby (exekutory, insolvenční správce) a konzultovat s nimi další postup.

Upravili jsme vstupování hodnot do sloupce 14 tiskopisu Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmů. Nově se budou zahrnovat hodnoty ze složek Z20 Osvobozené příjmy a Z21 Stravenkový paušál (osvobozená část).

Pracovní poměry

Do podkladů k Výkazu o úplných nákladech práce v tabulce A104a již správně vstupuje do řádku 14 náhrada mzdy za dovolenou ze složky mzdy V01 Dovolená.

Ostatní

Zapracovali jsme nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2023 pro ČSSZ (platný od 22. 2. 2022 do 13. 3. 2025).

Zaktualizovali jsme číselník kódů bank.

Update PAMICA, rel. 13004

K dispozici od: 8. 2. 2022
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13003

Mzdy

Paušálně stanovená náhrada nákladů zaměstnavateli za zpracování exekucí

Od 1. 1. 2022 si mohou zaměstnavatelé za zpracování výkonu rozhodnutí nebo exekučních srážek ze mzdy nárokovat paušální náhradu, a to na základě novely č. 286/2021 Sb. občanského soudního řádu.

Paušálně stanovenou náhradu si zaměstnavatel může uplatnit pouze u nově nařízených exekucí, u kterých byl vydán exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy po 1. 1. 2022. Na exekuční příkazy, resp. usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí z minulých let (tedy z roku 2021 a dříve), nelze paušální náhradu využít.

V agendě Personalistika jsme na záložce Trvalé srážky rozšířili seznam složek srážek o novou složku, a to S01n Zákonná srážka – náhrada nákladů zaměstnavatele. Tuto složku zadáte u zaměstnanců, u kterých jste obdrželi nové výkony rozhodnutí, resp. exekuce s účinností od 1. 1. 2022 a později.

Paušálně stanovená náhrada činí za jeden kalendářní měsíc 50 Kč. Výše náhrady nákladů zaměstnavateli nesmí přesáhnout třetinu částky sražené ze mzdy povinného zaokrouhlenou na celé koruny nahoru. Výpočet 1/3 sražené částky provede program automaticky. V případě nízké mzdy, kdy by náhrada nákladů přesahovala 1/3 celkové sražené částky, se ve prospěch zaměstnavatele srazí paušální náhrada nižší než 50 Kč.

V případě, že výkon rozhodnutí, resp. exekuce ještě nenabyly právní moci je nutné deponovat i náhradu nákladů zaměstnavatele.

Při zaúčtování mezd je pro paušální náhradu vystaven interní doklad, a to v účetní jednotce s typem PÚ. Předkontaci pro zaúčtování paušální náhrady nákladů nastavte v dialogu složky srážky S01n. V agendě Předkontace byla přidána nová předkontace pro zaúčtování paušálních náhrad, a to 331/648. V účetní jednotce s typem DE nebude paušální náhrada účtována, není vyplácena a zůstává zaměstnavateli, nebude tedy ovlivňovat základ daně.

Při zadání placeného volna na část dne se již správně přepočítá nárok na dovolenou v hodinách. Pro úpravu nároku na dovolenou proveďte ve vystavených mzdách přepočet mezd (menu Záznam/Přepočítat mzdy).

V nově importované účetní jednotce z programu POHODA se u navazujících karantén již správně vypočítá příspěvek při karanténě.

V dříve importovaných účetních jednotkách je nutné na složce nepřítomnosti H02 Karanténa nastavit volbu bez příspěvku a příspěvek vypočítat a zadat ručně prostřednictvím složky H18 Příspěvek při karanténě.

Personalistika

Na tiskových sestavách Kontrolní sestava pro Ohlášení plnění povinného podílu a Ohlášení plnění povinného podílu jsme upravili výpočet přepočteného počtu zaměstnanců v oddílu D. Hodnota je nyní vypočtena jako podíl celkového součtu odpracovaných hodin zaměstnanců s invaliditou a příslušným fondem pracovní doby.

V případě, že jste již Ohlášení plnění povinného podílu odevzdali, zkontrolujte si vypočtené hodnoty v oddílu D, zda nedošlo k jejich změně, a případně tiskopis odevzdejte na úřad práce znovu.

Update PAMICA, rel. 13003

K dispozici od: 25. 1. 2022
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13002

Mzdy

Aktualizovali jsme tiskopisy Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech na vzor č. 12.

V nově založené účetní jednotce od roku 2022, je pro zaměstnance s nástupem před rokem 2021, v agendě Pracovní poměry na záložce Dovolená zpřístupněn oddíl Dovolená ve dnech, a to pro zadání staré dovolené ve dnech.

Upravili jsme logo zdravotní pojišťovny na tiskových sestavách Hromadné oznámení zaměstnavatele, Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele a Přihláška a evidenční list zaměstnavatele.

Update PAMICA, rel. 13002

K dispozici od: 11. 1. 2022
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13001

Ostatní

Aktualizovali jsme tiskopis Ohlášení plnění povinného podílu pro rok 2021, kde byla změněna částka 2,5 násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 na částku 92 617,50 Kč.

Při krácení dovolené jsme upravili kontrolu zachování nároku na dovolenou ve výši 2 týdnů u zaměstnanců, kterým trval pracovní poměr po celý kalendářní rok. Při zadání většího počtu dní neomluvené nepřítomnosti již nedojde k vynulování vypočteného krácení.

Upravili jsme zaokrouhlení plně a částečně započitatelných náhradních dob, nově jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

Update PAMICA, rel. 13001

K dispozici od: 4. 1. 2022
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13000

Mzdy

Mimořádný příspěvek při karanténě

Zaměstnanci mají v období od 1. prosince 2021 do 28. února 2022 nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě, resp. izolaci. Nárok na příspěvek mají přitom i zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr, kterým vznikl nárok na výplatu náhrady mzdy za karanténu (izolaci). Zaměstnavatelé budou o nařízené karanténě (izolaci) informovaní prostřednictvím eNeschopenky, kde bude v poznámce uvedena Profese, karanténa nebo izolace. Ve vystavené mzdě při vložení eNeschopenky poté PAMICA na základě těchto údajů vygeneruje nepřítomnost H02 Karanténa, kde bude zaměstnanci vypočtena náhrada mzdy a automaticky i příspěvek při karanténě.

Příspěvek bude poskytován za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, a to ve výši až 370 Kč za den. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Maximální výše příspěvku je kontrolována a případné snížení provede PAMICA automaticky.

O poskytnutý příspěvek při karanténě se automaticky sníží odvod sociálního pojištění v měsíci výplaty příspěvku. Odečet tohoto příspěvku od pojistného uplatňuje zaměstnavatel na předepsaném tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPOJ). Na něm zároveň vykáže údaj o počtu zaměstnanců, za které tento odečet uplatňuje, a také úhrn příspěvků, které od pojistného odečítá. V této souvislosti jsme aktualizovali příslušný tiskopis a datovou větu PVPOJ21.

V případě dodatečně uznané karantény bude možné tento příspěvek vyplácet dodatečně až 3 měsíce po ukončení karantény (izolace). Pro tyto případy jsme znovu zpřístupnili složku nepřítomností H18 Příspěvek při karanténě, kde je možné výši příspěvku zadat ručně.

V souvislosti s výplatou příspěvku při karanténě jsme upravili tiskové sestavy Mzdový list, Přehled sociálního pojištění, Výplatní list, Výplatní páska, Přehled mezd a Soupis sociálního pojištění.

V přechodném ustanovení zákona č. 518/2021 Sb. se zakládá nárok na mimořádný příspěvek i za dobu před účinností zákona, ale jen pro ty případy, kdy byla karanténa nařízena po 30. listopadu. Pokud zaměstnanci byla nařízena karanténa 1. 12. 2021 a později, přísluší mu příspěvek od prvního dne trvání karantény, pokud nařízená karanténa trvala aspoň v den nabytí účinnosti zákona, tj. 23. 12. 2021. Nárok na příspěvek nemá zaměstnanec, kterému byla nařízena karanténa před 1. 12. 2021, přestože karanténa trvala i po 30. 11. 2021 – to platí i v případě nařízené izolace, která navazuje na předchozí karanténu, přestože izolace byla nařízena po 30. 11. 2021 a trvá ke dni nabytí účinnosti zákona (neboť karanténa a izolace se pro účely zákona považují za jednu sociální událost).

Krizové ošetřovné

Od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 je znovu zpřístupněna složka H17 Krizové ošetřovné. Ošetřovné zadáte svým zaměstnancům, kteří žádají o ošetřování dětí z důvodu uzavření školských zařízení nebo při nařízené karanténě dítěte. Zadání tohoto druhu ošetřovného má vliv na správné vykazování vyloučených dob na ELDP.

Na ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení mají nárok i zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr, a to dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Zaměstnancům s těmito dohodami, kteří čerpají krizové ošetřovné zadané složkou nepřítomnosti H17, je v programu PAMICA umožněno vygenerovat podání Přílohy k žádosti o dávku (NEMPRI). Podmínkou pro nárok na ošetřovné je účast na nemocenském pojištění v měsíci vzniku potřeby ošetřování, nebo v předchozích třech kalendářních měsících před jejím vznikem.

Na základě nařízení vlády č. 507/2021 Sb. se od roku 2022 zvyšuje částka normativních nákladů na bydlení na 6 815 Kč. Základní nezabavitelná částka, která nesmí být příslušné osobě sražena, se na základě tohoto nařízení vlády zvyšuje na 8 006,25 Kč. Dále se tím zvyšuje i částka na každou další osobu, které je zaměstnanec povinen poskytovat výživné, a to na 2 668,75 Kč. Částka, nad kterou je možné mzdu zabavit bez omezení, činí 21 350 Kč. Tyto nové hodnoty se automaticky promítnou do výpočtu srážek v programu PAMICA.

Stravenkový paušál je podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů osvobozen od daně, a to do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Od 1. 1. 2022 se jedná o částku 118 Kč, z toho 70 % činí 82,60 Kč.

Ostatní

Upravili jsme export tiskových sestav ze sekce Dokumenty v agendě Pracovní poměry, již se nezobrazí chybové hlášení a správně se načte cesta k adresáři s dokumenty. Úprava se týká i přidání souboru na záložku Přílohy v agendě Lékařské prohlídky a Školení.

Aktualizovali jsme URL adresu pro elektronická podání výkazů Finanční správy na portál EPO.