Aktualizace k verzi TAX 2023

Update TAX, rel. 6903

K dispozici od: 31. 1. 2023
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6902

Daň z příjmů fyzických osob

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za část zdaňovacího období 2023. Pro uvedené zdaňovací období zůstává v platnosti tiskopis MFin 5405 – vzor č. 28. Aktualizovány byly přílohy k daňovému přiznání včetně pokynů.

Za část zdaňovací období 2023 lze také vystavit Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). Pro uvedené zdaňovací období zůstává v platnosti tiskopis MFin 5405/D – vzor č. 4. Aktualizovány byly Pokyny k danému přiznání MFin 5405/D/1 – vzor č. 8.

V Přehledu pro OSSZ byl upraven výpočet v ř. 25 a 26 v případě, že OSVČ začala podnikat v průběhu roku 2022 a samostatná výdělečná činnost byla hlavní i vedlejší.

Výkazy

Pro podnikatelské subjekty vedoucí účetnictví a pro nevýdělečné organizace lze vystavit výkazy pro rok 2023.

Silniční daň

Při vystavení opravného řádného Přiznání k dani silniční se již nevyplňuje sloupec 27 Typ řádku.

Spotřební daň

Tiskopis Přiznání ke spotřební dani pro zdaňovací období roku 2023 se nemění. V platnosti zůstává tiskopis MFin 3401 – vzor č. 5. Aktualizovali jsme Pokyny k daňovému přiznání ke spotřební dani, MFin 3401/1 – vzor č. 10.

V agendě Kódy kombinované nomenklatury jsme aktualizovali číselník dle Celní správy ČR.

Daň z hazardních her

Bylo umožněno vystavení Přiznání k dani z hazardních her pro zdaňovací období 2023. Zároveň je umožněno elektronické podání na Daňový portál Finanční správy ČR.

Update TAX, rel. 6902

K dispozici od: 19. 1. 2023
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6901

Daň z příjmů fyzických osob

Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2022. Přehled je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP).

Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Oborovou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda a Vojenskou zdravotní pojišťovnu byl aktualizován tiskopis Přehled OSVČ za rok 2022. V případě, že jste vystavili Přehled ve starší verzi, doporučujeme údaje zkontrolovat.

Za zdaňovací období 2022 lze vystavit Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). V programu TAX je k dispozici nový tiskopis MFin 5405/D – vzor č. 5. Současně je povoleno elektronické podání tohoto formuláře na Daňový portál Finanční správy ČR.

Byly aktualizovány tiskopisy v anglickém jazyce, a to Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – vzor č. 28, včetně povinných příloh, a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky – vzor č 5.

Daň z příjmů právnických osob

Do sekce Výkazy jsme přidali pole Účetní závěrka sestavena v celých tisících/milionech. Jsou-li k daňovému přiznání vybrány výkazy sestavené v programu TAX, je účetní závěrka i nadále odesílána na Daňový portál ČR v celých tisících. Jestliže k daňovému přiznání přikládáte účetní závěrku dle mezinárodních účetních standardů, zvolte, v jakém řádu je tato účetní závěrka odesílána.

Registrace

Byly aktualizovány tiskopisy Přihláška k registraci pro fyzické osoby, MFin 5101 – vzor č. 22, Přihláška k registraci pro právnické osoby, MFin 5102 – vzor č. 23 a Žádost o zrušení registrace, MFin 5129 – vzor č. 6. Vzory ostatních tiskopisů zůstávají pro rok 2023 beze změn. Tiskopisy je možné zároveň podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z přidané hodnoty

Přiznání k dani z přidané hodnoty, Kontrolní hlášení DPH a Souhrnné hlášení je možné vystavit pro zdaňovací období roku 2023.

Ostatní

Byl aktualizován daňový kalendář pro rok 2023.

Update TAX, rel. 6901

K dispozici od: 5. 1. 2023
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6900

Daň z příjmů právnických osob

Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2022. V programu TAX je k dispozici nový tiskopis MFin 5404 – vzor č. 33, včetně příloh.

Tiskopisy Přiznání k dani z příjmů právnických osob – vzor č. 33, Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu – vzor č. 20 a Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu – vzor č. 9 byly aktualizovány také v anglickém jazyce.

Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2022 a za část roku 2023.

Na tiskové sestavě Přehled termínů plateb byl upraven datum podání přiznání a splatnosti daně a dále termíny splatnosti záloh v případě, že účetní jednotka účtuje v hospodářském roce.

Daň z příjmů fyzických osob

Zapracovali jsme elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2022.

Závislá činnost

Tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti MFin 5460/1 jsme aktualizovali na vzor č. 27.

U tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti jsme zaktualizovali Přílohu č. 1, MFin 5490/1 – vzor č. 22 a také Pokyny k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459/1 – vzor č. 27. Přiznání je zároveň možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Umožnili jsme vystavení tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob. Pro kalendářní rok 2022 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5466  –vzor č. 18. Vyúčtování je zároveň možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Dále jsme umožnili vystavit tiskopis Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí. Pro kalendářní rok 2022 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5478 – vzor č. 17. Oznámení je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.