Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi TAX 2023

Update TAX, rel. 6911

K dispozici od: 20. 9. 2023
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6910

Ostatní

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

Update TAX, rel. 6910

K dispozici od: 16. 8. 2023
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6909

Daň z příjmu fyzických osob

Při posouzení nároku na uplatnění daňového bonusu (ř. 76 daňového přiznání) se z příjmů dle § 6 vylučují příjmy ze zdrojů v zahraničí, u kterých je uplatněna metoda vynětí.

V sekci Vrácení přeplatku bylo upraveno zaokrouhlování přeplatku.

Daň z příjmů právnických osob

V případě odlišných rozsahů pro jednotlivé výkazy se při importu do programu TAX již správně načte jejich rozsah.

Ostatní

V agendě Finanční úřady byla odstraněna územní pracoviště, která byla k 1. 7. 2023 zrušena.

V agendě Kódy kombinované nomenklatury jsme aktualizovali číselník dle Celní správy ČR.

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

Update TAX, rel. 6909

K dispozici od: 26. 6. 2023
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6908

Daň z příjmu fyzických osob

Na základě změn na daňovém portále Moje daně byla upravena XML struktura pro Přiznání k dani z příjmů fyzických osob i pro Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky. Nově do XML vstupuje hodnota z pole Zaměstnavatel, která je vyplněna v sekci §6 Zaměstnání.

Daň z přidané hodnoty

Při vystavení dodatečného přiznání k dani z přidané hodnoty se již v přiznání nevyplňují řádky 64 a 65.

Ostatní

Pokyny k přiznání je možné zobrazit i v případě, kdy je do otevřeného přiznání přenesena hodnota z jiné agendy, např. Finanční úřad, a poté je zobrazen a následně zavřen náhled na přiznání.

V agendě Kódy kombinované nomenklatury jsme aktualizovali číselník dle Celní správy ČR.

Update TAX, rel. 6908

K dispozici od: 24. 5. 2023
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6907

Daň z příjmu fyzických osob

V Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ byl v případě, kdy OSVČ v roce 2022 vykonávala pouze vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, upraven na ř. 25 (Vypočtený vyměřovací základ) výpočet rozhodné částky.

V případě opravného Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ jde v poli Důvod předložení přehledu nově zadat pouze 60 znaků. Zároveň jsme pro uvedené pole doplnili kontrolu nepovolených znaků.

Ostatní

Sjednotili jsme funkčnost používání klávesových zkratek s ostatními produkty naší firmy. Nyní je možné se do hlavního menu přepnout klávesou ALT + příslušné písmeno (dosud bylo nutné klávesu ALT pustit a poté zvolit příslušné písmeno). Zároveň došlo ke změně některých klávesových zkratek a pro některé povely byly klávesové zkratky nově zavedeny.

V agendě Kódy kombinované nomenklatury jsme aktualizovali číselník dle Celní správy ČR.

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

Update TAX, rel. 6907

K dispozici od: 11. 4. 2023
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6906

Daň z příjmu právnických osob

Pokud je daňové přiznání vystaveno do 2. května (bude podáno elektronicky), není již v sekci Otázky automaticky zatržena volba Přiznání podal poradce.

Ostatní

V agendě Kódy kombinované nomenklatury jsme aktualizovali číselník dle Celní správy ČR.

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

Při odeslání příkazu k úhradě pomocí služby FIO API bankovnictví již nedojde k ukončení programu.

Update TAX, rel. 6906

K dispozici od: 27. 3. 2023
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6905

Daň z přidané hodnoty

Do agendy Přiznání DPH byly do sekce Otázky doplněny nové možnosti: „neplátce daně – pořízení NDP (§ 19)“ a „neplátce daně – dodání NDP (§ 19)“, pro které je zároveň nutné vyplnit pole Datum pořízení/dodání nového dopravního prostředku. Nově se pro všechny typy neplátce daně zobrazí pro vyplnění hodnot pouze sekce „C. oddíl VI.“.

Daň z příjmů fyzických osob

Elektronické podání Opravného přehledu OSVČ za rok 2021 již projde validací proti XML schématu.

Update TAX, rel. 6905

K dispozici od: 13. 3. 2023
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6904

Daň z příjmů fyzických osob

Pokud má podnikatel příjmy ze zahraničí a v zahraničí nebyla zaplacena žádná daň (v ř. 323), vstoupí do Přílohy č. 3 daňového přiznání hodnota nula. Zároveň tato hodnota vstoupí i do XML pro elektronické podání.

Je-li vystaveno Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za celý rok 2022 (tj. bez vyplnění kódu typu přiznání v ř. 4), nebude se v uvedené sestavě automaticky vyplňovat datum v části od – do.

Ostatní

V agendě Kódy kombinované nomenklatury jsme aktualizovali číselník dle Celní správy ČR.

Update TAX, rel. 6904

K dispozici od: 21. 2. 2023
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6903

Daň z příjmů fyzických osob

V Přehledu pro OSSZ byl v části H upraven u řádků 40 a 41 rok na 2023.

Výkazy

Pokud jste během zdaňovacího období měli celý výkaz nulový, tj. máte nulovou hodnotu ve všech položkách výkazu, je v tiskové sestavě Výkaz zisku a ztráty doplněna hodnota nula v řádku Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-). V tiskové sestavě Rozvaha se hodnota nula uvádí do řádků Aktiva celkem a Pasiva celkem.

Ostatní

Vyjde-li přeplatek na dani, nezobrazuje se již v agendách Daň z příjmů a Silniční daň v tiskové sestavě Přehled termínů plateb QR kód.

Update TAX, rel. 6903

K dispozici od: 31. 1. 2023
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6902

Daň z příjmů fyzických osob

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za část zdaňovacího období 2023. Pro uvedené zdaňovací období zůstává v platnosti tiskopis MFin 5405 – vzor č. 28. Aktualizovány byly přílohy k daňovému přiznání včetně pokynů.

Za část zdaňovací období 2023 lze také vystavit Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). Pro uvedené zdaňovací období zůstává v platnosti tiskopis MFin 5405/D – vzor č. 4. Aktualizovány byly Pokyny k danému přiznání MFin 5405/D/1 – vzor č. 8.

V Přehledu pro OSSZ byl upraven výpočet v ř. 25 a 26 v případě, že OSVČ začala podnikat v průběhu roku 2022 a samostatná výdělečná činnost byla hlavní i vedlejší.

Výkazy

Pro podnikatelské subjekty vedoucí účetnictví a pro nevýdělečné organizace lze vystavit výkazy pro rok 2023.

Silniční daň

Při vystavení opravného řádného Přiznání k dani silniční se již nevyplňuje sloupec 27 Typ řádku.

Spotřební daň

Tiskopis Přiznání ke spotřební dani pro zdaňovací období roku 2023 se nemění. V platnosti zůstává tiskopis MFin 3401 – vzor č. 5. Aktualizovali jsme Pokyny k daňovému přiznání ke spotřební dani, MFin 3401/1 – vzor č. 10.

V agendě Kódy kombinované nomenklatury jsme aktualizovali číselník dle Celní správy ČR.

Daň z hazardních her

Bylo umožněno vystavení Přiznání k dani z hazardních her pro zdaňovací období 2023. Zároveň je umožněno elektronické podání na Daňový portál Finanční správy ČR.

Update TAX, rel. 6902

K dispozici od: 19. 1. 2023
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6901

Daň z příjmů fyzických osob

Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2022. Přehled je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP).

Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Oborovou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda a Vojenskou zdravotní pojišťovnu byl aktualizován tiskopis Přehled OSVČ za rok 2022. V případě, že jste vystavili Přehled ve starší verzi, doporučujeme údaje zkontrolovat.

Za zdaňovací období 2022 lze vystavit Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). V programu TAX je k dispozici nový tiskopis MFin 5405/D – vzor č. 5. Současně je povoleno elektronické podání tohoto formuláře na Daňový portál Finanční správy ČR.

Byly aktualizovány tiskopisy v anglickém jazyce, a to Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – vzor č. 28, včetně povinných příloh, a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky – vzor č 5.

Daň z příjmů právnických osob

Do sekce Výkazy jsme přidali pole Účetní závěrka sestavena v celých tisících/milionech. Jsou-li k daňovému přiznání vybrány výkazy sestavené v programu TAX, je účetní závěrka i nadále odesílána na Daňový portál ČR v celých tisících. Jestliže k daňovému přiznání přikládáte účetní závěrku dle mezinárodních účetních standardů, zvolte, v jakém řádu je tato účetní závěrka odesílána.

Registrace

Byly aktualizovány tiskopisy Přihláška k registraci pro fyzické osoby, MFin 5101 – vzor č. 22, Přihláška k registraci pro právnické osoby, MFin 5102 – vzor č. 23 a Žádost o zrušení registrace, MFin 5129 – vzor č. 6. Vzory ostatních tiskopisů zůstávají pro rok 2023 beze změn. Tiskopisy je možné zároveň podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z přidané hodnoty

Přiznání k dani z přidané hodnoty, Kontrolní hlášení DPH a Souhrnné hlášení je možné vystavit pro zdaňovací období roku 2023.

Ostatní

Byl aktualizován daňový kalendář pro rok 2023.

Update TAX, rel. 6901

K dispozici od: 5. 1. 2023
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6900

Daň z příjmů právnických osob

Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2022. V programu TAX je k dispozici nový tiskopis MFin 5404 – vzor č. 33, včetně příloh.

Tiskopisy Přiznání k dani z příjmů právnických osob – vzor č. 33, Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu – vzor č. 20 a Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu – vzor č. 9 byly aktualizovány také v anglickém jazyce.

Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2022 a za část roku 2023.

Na tiskové sestavě Přehled termínů plateb byl upraven datum podání přiznání a splatnosti daně a dále termíny splatnosti záloh v případě, že účetní jednotka účtuje v hospodářském roce.

Daň z příjmů fyzických osob

Zapracovali jsme elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2022.

Závislá činnost

Tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti MFin 5460/1 jsme aktualizovali na vzor č. 27.

U tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti jsme zaktualizovali Přílohu č. 1, MFin 5490/1 – vzor č. 22 a také Pokyny k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459/1 – vzor č. 27. Přiznání je zároveň možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Umožnili jsme vystavení tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob. Pro kalendářní rok 2022 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5466  –vzor č. 18. Vyúčtování je zároveň možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Dále jsme umožnili vystavit tiskopis Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí. Pro kalendářní rok 2022 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5478 – vzor č. 17. Oznámení je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.