Odemkněte potenciál systému POHODA

Novinky ve verzi TAX 2023

Popisovaná verze:
TAX 2023, release 6900, 19. 12. 2022
Vztaženo k verzi:
TAX 2022, release 6800
Aktualizace:
TAX release 6911,
vydáno 20. 9. 2023

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

Daň z přidané hodnoty

Do předchozích verzí jsme postupně zapracovali import různých daňových přiznání. V nejnovější verzi programu TAX, rel. 6900 na vás čeká novinka v podobě rozšíření o automatické načtení dat kontrolního a souhrnného hlášení z programu POHODA. Uvedená data můžete nově importovat také ve formátu .xml, souhrnné hlášení navíc i ve formátu .p7s.

Abychom vám umožnili automatické načtení dat z programu POHODA, případně naimportovat hlášení ve formátu .xml, upravili jsme Průvodce zavedením Přiznání k dani z přidané hodnoty. Na první straně průvodce i nadále vyberete rok, typ přiznání, druh zdaňovacího období a příslušný měsíc, případně čtvrtletí. Na druhé straně průvodce nově zvolíte způsob zavedení dat.

TAX nově umožňuje automatické načtení dat kontrolního a souhrnného hlášení z Pohody

Prostřednictvím volby Automatické zavedení vstupních dat z programu POHODA dojde k automatickému načtení dat z ekonomického systému POHODA. Tato volba je přístupná pouze tehdy, pokud je v agendě Nastavení programu zadána v sekci Komunikace cesta k instalačnímu adresáři programu POHODA.

Máte-li ekonomický systém POHODA nainstalovaný na jiném PC než program TAX, případně chcete-li naimportovat hlášení ve formátu podporovaném aplikací Moje daně, je nutné pro načtení dat zvolit možnost Import hlášení (formát .xml) a zadat cestu k vytvořenému souboru. V tomto případě je před načtením dat z programu POHODA nutné nejprve v programu POHODA zvolit povel Soubor/Datová komunikace/XML export pro TAX.

Po stisku tlačítka Další proběhne kontrola, zda je soubor možné naimportovat. Pokud je vše v pořádku, načte program TAX po zvolení povelu Import příslušné hlášení a v průvodci zobrazí výsledek importu. Po stisku tlačítka Dokončit se otevře agenda s načteným hlášením.

Po zvolení povelu Import načte program TAX příslušné hlášení

Import kontrolního a souhrnného hlášení ve formátu .xml jsme zapracovali od roku 2021. V případě, že jste importovali souhrnné hlášení ve formátu .p7s, vytvoří se zároveň záznam v agendě Elektronická podání s potvrzením o podání (tzv. doručenkou).

Kontrolní hlášení ve formátu .xml, případně souhrnné hlášení ve formátu .xml nebo .p7s, je možné importovat i prostřednictvím nabídky Soubor/Datová komunikace/Import přiznání...

Na první straně průvodce zadáte cestu k požadovanému souboru, který je ve formátu .xml, případně .p7s. Pokud kontroly po stisku tlačítka Další proběhnou v pořádku, je možné zvolit povel Import, který načte příslušné hlášení. Po dokončení průvodce se otevře agenda Daň z přidané hodnoty, kde bude vybrán právě vytvořený záznam.

Daň z příjmů

Evidujete v programu TAX daňovou ztrátu z předchozích let, kterou si v aktuálním daňovém přiznání neuplatňujete? Potřebujete tuto neuplatněnou daňovou ztrátu zobrazit v daňovém přiznání? V nové verzi programu je to již možné.

Na základě vašich častých požadavků jsme do sekce E. Ztráta zapracovali pro daňová přiznání vystavená za celý rok 2022 volbu Zobrazit neuplatněnou ztrátu v přiznání.

V aktuálním daňovém přiznání nově zobrazíte neuplatňovanou daňovou ztrátu z předchozích let

V případě vystavení Přiznání k dani z příjmů právnických osob vstoupí po zatržení uvedené volby neuplatněná daňová ztráta do Přílohy č. 1 II. oddílu, část E. Vystavujete-li Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, bude po zatržení uvedené volby v dialogovém okně Tisk zobrazena tisková sestava Příloha – § 34 odst. 1 Odečet daňové ztráty. Při podání daňového přiznání na Daňový portál FS bude tato daňová ztráta zobrazena jako propustná chyba, která však nebrání v podání přiznání.

Vznikla vám v aktuálním zdaňovacím období daňová ztráta a chcete se vzdát práva na její uplatnění? V tomto případě je nutné podat spolu s daňovým přiznáním, ve kterém daňová ztráta vznikla, obecnou písemnost. A právě tu najdete nově i v programu TAX.

Zatržením volby Vzdání se práva na uplatnění daň. ztráty vzniklé za aktuální zdaňovací období v sekci Ztráta se daňová ztráta nepřevede do přiznání vystavených za následující období. Po zatržení této volby se nově zobrazí v dialogovém okně Tisk písemnost Vzdání se práva na uplatnění daň. ztráty.

V programu TAX najdete novou písemnost Vzdání se práva na uplatnění daň. ztráty

Zároveň se uvedená písemnost vloží do sekce Jiné přílohy do části Automaticky vytvořené přílohy. Bude-li u této písemnosti označení ve sloupci Podat přílohu, odešle se automaticky spolu s daňovým přiznáním na příslušný finanční úřad i tato písemnost.

Písemnost Vzdání se práva na uplatnění daň. ztráty může být automaticky odeslána na finanční úřad

Máte-li vytvořenou vlastní písemnost, stačí označení ve sloupci Podat přílohu zrušit a vlastní písemnost načíst ve stejné sekci do části Obecné přílohy. Uvedenou novinku je možné využít pro daňová přiznání za celý rok 2022.

Vystavujete-li Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, volbu Vzdání se práva na uplatnění daň. ztráty vzniklé za aktuální zdaňovací období naleznete v sekci Základ daně.

Daň z příjmů fyzických osob

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2022. V programu je k dispozici nový tiskopis MFin 5405 – vzor č. 28.

Aktualizované byly také přílohy: Příloha č. 1 MFin 5405/P1 – vzor č. 18, Příloha č. 2 MFin 5405/P2 – vzor č. 18, Příloha č. 3 MFin 5405/P3 – vzor č. 18 a Příloha č. 4 MFin 5405/P4 – vzor č. 9. Dále byly aktualizovány také Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob MFin 5405/1 – vzor č. 30.

Řešíte vystavení Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za část zdaňovacího období z důvodu úmrtí OSVČ? V nové verzi programu je nyní možné vystavit i přiznání za část zdaňovacího období, a to od data úmrtí OSVČ do dne předcházejícímu dni skončení řízení o pozůstalosti, případně do konce roku, pokud řízení o pozůstalosti bylo ukončené až v následujícím roce.

Do sekce Poplatník jsme zapracovali nové pole Zdaňovací období od do, které bude přístupné pouze v případě, že podáváte daňové přiznání za část zdaňovacího období a v poli Kód typu přiznání není vyplněn kód nebo je vyplněn kód N – do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti.

V nové verzi Taxu je nyní možné vystavit Přiznání DPFO za část zdaňovacího období z důvodu úmrtí OSVČ

Výběrem kódu typu přiznání zpřístupníte pole Datum pro zadání data, kdy skutečnost nastala. V případě uvedení kódu I a N je konec zdaňovacího období automaticky nastaven o jeden den menší, než je den, kdy skutečnost nastala.

Celkové příjmy a výdaje jsou automaticky rozpočteny na spolupracující osobu bez ohledu na počet měsíců trvání spolupráce. TAX kontroluje pouze překročení maximálního měsíčního limitu. Pokud chcete rozpočítávat celkové příjmy a výdaje na spolupracující osoby na základě počtu měsíců trvání spolupráce jednotlivých osob, zatrhněte v sekci §7 Spolupráce volbu Přepočet dle měsíců spolupráce.

V sekci §7 Spolupráce najdete volbu Přepočet dle měsíců spolupráce

Máte přerušenou živnost, kterou v příštím roce opět obnovíte, a potřebujete, aby vám TAX vypočítal zálohy na sociální a zdravotní pojištění na další rok? V přiznání vystaveném za celý rok 2022 je to již možné.

Chcete-li v případě přerušení činnosti spočítat zálohy na sociální pojištění na příští rok, je nutné v sekci Sociální/Zálohy zatrhnout volbu u pole Měsíční vyměřovací základ (ř. 35). Tím je ř. 35 zpřístupněn a na základě uvedeného vyměřovacího základu je poté spočtena měsíční záloha na důchodové pojištění (ř. 36).

V případě přerušení živnosti, kterou následující rok obnovíte, vám TAX vypočítá zálohy na další rok

Pro spočtení zálohy na zdravotní pojištění je nutné v sekci Zdravotní/Pojistné a zálohy zatrhnout volbu u ř. 51.

Pokud poplatník obdržel ve zdaňovacím období příjem vyšší než 5 000 000 Kč, který je osvobozený od daně z příjmů fyzických osob, je nutné v sekci Otázky zatrhnout volbu Osvobozené příjmy podle § 38v zákona. Zatržením této volby se zpřístupní sekce Osvobozené příjmy pro vyplnění potřebných údajů. Nově se zároveň od zdaňovacího období za celý rok 2022 vloží tato tisková sestava jako příloha do sekce Jiné přílohy a poté je automaticky odeslána spolu s daňovým přiznáním.

Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona bude z Taxu automaticky odesláno na finanční úřad

Do tiskových sestav jsme zapracovali tiskopisy v anglickém jazyce, a to Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – vzor č. 27, včetně povinných příloh, a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky. Tyto tiskopisy jsou platné pro rok 2021, pro daňové přiznání za rok 2022 budou uvedené sestavy přidány do programu TAX až po jejich zveřejnění na stránkách Finanční správy.

Daň z příjmů právnických osob

V Průvodci zavedením Přiznání k dani z příjmů jsme rozdělili volbu Za část období/hosp. rok na dvě samostatné volby. Podle nastavení v průvodci se poté načtou data z databázového souboru programu POHODA.

V průvodci jsme rozdělili volbu Za část období / hosp. rok na dvě samostatné volby

U účetních jednotek účtujících v hospodářském roce i nadále platí, že ve výklopném seznamu Rok je nutné zvolit začátek zdaňovacího období. V agendě Daň z příjmů jsou přiznání vystavená za hospodářský rok označena v nově přidaném sloupci Za hosp. rok, který si můžete zobrazit pomocí povelu Sloupce... v místní nabídce vyvolané prostřednictvím pravého tlačítka myši.

Daň z nemovitých věcí

Byl zpřístupněn tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023. V platnosti zůstává tiskopis MFin 5450 – vzor č. 18, včetně příloh.

Při vystavení nového přiznání nyní automaticky nastavujeme u druhů C (hospodářský les) a D (rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb) v ř. 211 (Cena pozemku za 1m2) hodnotu 3,80 Kč. V případě, že budete chtít uvést cenu podle současně platných cenových předpisů, je nutné hodnotu přepsat.

V souvislosti s novou XML strukturou jsme do sekce Daň z pozemku přidali k druhům C a D k ř. 211 volbu Cena zjištěná, kterou zatrhnete v případě, že v ř. 212 chcete uvést cenu zjištěnou dle platných cenových předpisů. Zatržením této volby nebude ř. 211 editovatelný a zpřístupní se ř. 212 (Základ daně § 5 odst. 1 a 2 zákona).

Seznam katastrálních území s přiřazenými základními cenami zemědělských pozemků jsme aktualizovali podle vyhlášky č. 356/2022 Sb.

Silniční daň

Je umožněno vystavit Přiznání k dani silniční pro kalendářní rok 2022. Tiskopis Přiznání k dani silniční se nemění, v platnosti zůstává tiskopis MFin 5407 – vzor č. 19, stejně tak pro Přílohu k dani silniční zůstává platný tiskopis MFin 5407/1 – vzor č. 17.

Pokud jste měli vytvořené Přiznání k silniční dani ve starší verzi s vozidly s kódem 6, resp. 7, je nutné tato vozidla aktualizovat ve vystaveném přiznání prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat vybrané vozidlo.

Je umožněno elektronické podání Přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2022 na Daňový portál Finanční správy ČR.

V agendě Vozidla jsme na základě aktualizace Pokynů k vyplnění přiznání k dani silniční rozšířili seznam kódů vozidel.

Ostatní

Potřebujete rychle zjistit, u kterých poplatníků máte vystavené přiznání pro konkrétní daň? Pak zajisté oceníte novou sestavu v agendě Archiv.

Do agendy Archiv/Archiv přiznání nově vstupují všechna vystavená přiznání. Nezáleží tedy již na tom, zda je přiznání označené jako oficiální.

Do dialogového okna Tisk jsme přidali novou sestavu Přehled vystavených přiznání, do které vstupují vystavená přiznání podle zadaných kritérií. Budete-li chtít v sestavě zobrazit pouze oficiální přiznání, je nutné v dialogovém okně Tisk zatrhnout volbu Pouze oficiální.

Díky nové sestavě rychle zjistíte, u kterých poplatníků máte vystavené přiznání pro konkrétní daň

Chcete-li v sestavě zobrazit pouze konkrétní typ přiznání, např. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, nebo třeba všechna vystavená přiznání za konkrétní rok, je nutné před náhledem na sestavu nejprve provést v agendě Archiv přiznání požadovaný výběr.

Zmodernizovali jsme vzhled ikon ve standardní liště programu, na záložkách a u jednotlivých povelů v nabídce Soubor.

Do nabídky Soubor jsme přidali povel Exportovat PDF do e-mailu, který umožňuje vyexportovat výchozí tiskovou sestavu dané agendy do formátu PDF a vložit ji jako přílohu k e-mailu.

Do agendy Odvody/Příkazy k úhradě jsme přidali novou tiskovou sestavu Příkaz k úhradě (s kódem QR Platba). Sestavu můžete využít například pro své klienty, kteří nepoužívají homebanking, a díky QR kódu tak mohou platbu rovnou načíst do bankovní aplikace.

Do programu jsme zapracovali novou sestavu Příkaz k úhradě (s kódem QR Platba) pro rychlejší proplacení dokladu

Na tiskové sestavy Přehled termínů plateb (agenda Daň z příjmů a Silniční daň) a Přehled splátek (agenda Daň z nemovitých věcí) jsme přidali údaj o datové schránce. Zároveň jsme do uvedených sestav přidali QR kód. Jako datum platby se při načtení QR kódu do bankovní aplikace nastaví aktuální datum, které lze podle potřeby změnit.

V agendě Odvody/Pohledávky nově vstupuje na tiskovou sestavu Pohledávka bankovní účet uvedený v agendě Adresář poplatníků.

Na záložce Dokumenty jsme zaktualizovali některé ikony a přidali další funkce pro zvýšení komfortu při správě dokumentů.

Správa dokumentů v programu TAX je díky novým funkcím ještě pohodlnější

Na záložce Dokumenty můžete nyní prostřednictvím ikony vytvářet nové složky. Stačí zadat název, potvrdit tlačítkem OK nebo klávesou ENTER a můžete do složky vkládat nebo přesouvat soubory. Po kliknutí pravým tlačítkem myši na název složky otevřete nabídku, ve které najdete např. funkci pro její přejmenování, ale i další funkce známé z prostředí operačního systému Windows.

V nástrojové liště záložky Dokumenty přibyla také ikona , díky které můžete na zmíněnou záložku vkládat webové odkazy. Jednoduše tak přímo z prostředí programu TAX otevřete zvolenou webovou stránku v internetovém prohlížeči.

Do agendy Nastavení/Nastavení programu, resp. Nastavení poplatníka jsme do sekce Datová schránka doplnili webový odkaz pro komunikaci přes datovou schránku v ostrém i testovacím prostředí.

Při odeslání datové zprávy nově automaticky generujeme text do pole Předmět v závislosti na konkrétně odesílaném přiznání či výkazu.

Do agendy Odeslané datové zprávy jsme přidali nový sloupec Přílohy, který můžete zobrazit povelem Sloupce z kontextového menu přes pravé tlačítko myši v tabulce agendy.

Byly aktualizovány databáze správ sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, rejstříkových soudů a celních úřadů.

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.