Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Novinky ve verzi TAX 2022

Popisovaná verze:
TAX 2022, release 6800, 16. 12. 2021
Vztaženo k verzi:
TAX 2021, release 6700
Aktualizace:
TAX release 6814,
vydáno 10. 10. 2022

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

Daň z přidané hodnoty

Potřebujete do programu TAX načíst Přiznání k dani z přidané hodnoty z externího souboru? Máte Přiznání k dani z přidané hodnoty vystavené v programu POHODA a chtěli byste ho načíst do programu TAX? Nová verze programu vám to umožní. Podmínkou je mít Přiznání k dani z přidané hodnoty ve formátu podporovaném aplikací EPO.

Obdobně jako je možné načíst přiznání k dani z příjmů, lze v nabídce Soubor/Datová komunikace/Import přiznání... nově načíst také Přiznání k dani z přidané hodnoty. Průvodce importem přiznání se nijak nemění. Na první straně průvodce zadáte cestu k požadovanému souboru, který je ve formátu .xml, případně .p7s, a po stisku tlačítka Další proběhne kontrola, zda je soubor možné naimportovat. V případě nesrovnalostí zobrazíme informaci, z jakého důvodu nelze import provést.

Proběhne-li kontrola v pořádku, můžete zvolit tlačítko Import. Tím se provede načtení přiznání a v průvodci se zobrazí výsledek importu. Po dokončení průvodce dojde k otevření agendy Daň z přidané hodnoty, kde je vybrán právě vytvořený záznam. Pokud jste načítali soubor ve formátu .p7s, vytvoří se zároveň v agendě Elektronická podání záznam s potvrzením o podání (tzv. doručenkou). Program TAX podporuje uvedený import přiznání od roku 2021.

Chcete-li tedy do programu TAX načíst Přiznání k dani z přidané hodnoty vytvořené v programu POHODA, je nutné v programu POHODA nejprve vytvořit XML soubor. Ten vytvoříte v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Přiznání DPH prostřednictvím povelu Záznam/Operace/ Odeslání přiznání k DPH...

V souvislosti s možností importovat přiznání ve formátu podporovaném aplikací EPO jsme upravili i Průvodce zavedením Přiznání k dani z přidané hodnoty.

Na první straně průvodce i nadále vyberete rok, druh zdaňovacího období a příslušný měsíc, případně čtvrtletí. Na druhé straně průvodce nově zvolíte způsob zavedení dat. Chcete-li naimportovat přiznání ve formátu podporovaném aplikací EPO, je nutné pro načtení dat zvolit možnost Import přiznání (formát .xml, .p7s) a zadat cestu k vytvořenému souboru.

Na druhé straně průvodce nově zvolíte způsob zavedení dat

Po stisku tlačítka Další proběhne kontrola, zda je soubor možné naimportovat, a po zvolení povelu Import se provede import přiznání. Stejně jako v nabídce Soubor/Datová komunikace/Import přiznání... se v průvodci zobrazí výsledek importu a po stisku tlačítka Dokončit se otevře agenda s načteným přiznáním.

Do sekce Poplatník v agendě Daň z přidané hodnoty jsme opět v souvislosti s možností importovat přiznání zapracovali pole Hlavní činnost. V případě ručního načtení dat se do uvedeného pole přenese údaj uvedený v agendě Adresář poplatníků v poli Hlavní činnost 1.

Nově jsme do agendy Daň z přidané hodnoty vložili sloupce Import a Zdroj dat, pomocí kterých zjistíte, zda daný záznam byl vytvořen ručně v programu TAX, nebo byl naimportován.

Sloupce ImportZdroj dat si můžete zobrazit v agendě Daň z přidané hodnoty pomocí povelu Sloupce... v místní nabídce vyvolané prostřednictvím pravého tlačítka myši.

Od verze TAX, rel. 6800 již můžete vystavit Přiznání k dani z přidané hodnoty, Kontrolní hlášení DPH a Souhrnné hlášení pro zdaňovací období roku 2022.

Daň z příjmů fyzických osob

Rozdělujete vy nebo vaši klienti příjmy a výdaje podle § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů? Rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby umožňuje program TAX již delší dobu, nově si však poradí s rozdělením podílu na základě zadaných měsíců spolupráce jednotlivých osob. TAX také nově vypočítá maximální podíl, který je možné si v daňovém přiznání uplatnit.

V sekci §7 Spolupráce ve sloupci Měs. nově uvidíte rozsah měsíců spolupráce, který přednastavíte v agendě Adresář poplatníků na záložce Osoby v poli Od, resp. Do. Pokud na záložce Osoby nejsou uvedené údaje zadány, přednastavíme do sloupce Měs. automaticky rozsah 1-12 měsíců.

TAX si nově poradí s rozdělením příjmů a výdajů na spolupracující osoby na základě zadaných měsíců spolupráce

Ze záložky Osoby se dále přenese podíl procenta spolupráce a pokud zde není uveden, vyplníte ho opět přímo v sekci §7 Spolupráce ve sloupci Podíl %. Při uložení záznamu provedeme kontrolu, zda podíl v %, resp. částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, je uplatněn/a v maximální výši. Pokud není, nabídneme vám možnost podíl procent automaticky upravit na základě zadaných měsíců spolupráce. Na základě vyplnění maximálního procentního podílu TAX automaticky vypočte v řádcích 107 a 108 daňového přiznání hodnotu, kterou si v daňovém přiznání můžete uplatnit.

Máte vystavené Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kde jste zadali slevu za umístění dítěte, a nyní potřebujete aktualizovat poplatníka? Právě pro tyto případy jsme upravili funkčnost programu tak, aby již nedocházelo ke smazání zadané hodnoty.

Jestliže je dítě se shodným rodným číslem zadané v agendě Adresář poplatníků na záložce Osoby, nedojde již po zvolení povelu Záznam/Aktualizovat poplatníka ke smazání tzv. „školkovného“ uvedeného v poli Výdaje za umíst. Zároveň zůstane „školkovné“ ponecháno i v případě, kdy dítě v agendě Adresář poplatníků uvedené není a ve vystaveném přiznání je v poli Vztah uveden typ umístění dítěte.

V agendě Adresář poplatníků jsme z důvodu správného uplatnění daňového zvýhodnění na děti upravili řazení na záložce Osoby.

Dosud se údaje na záložce Osoby řadily podle typu uvedeného v poli Vztah, a to od nejstaršího data uvedeného v poli Od. Řazení dle typu v poli Vztah zůstalo zachováno, pouze nově od sebe nerozlišujeme typ dítě a dítě (průkaz ZTP/P). Nejprve jsou seřazeny podle sloupce Od (opět od nejstaršího data) neukončené záznamy a teprve poté jsou zobrazeny ukončené záznamy s datem ve sloupci Do (od nejpozději ukončených po nejdříve ukončené).

Na záložce Osoby se nejprve řadí záznamy s nevyplněným sloupcem Do bez ohledu na typ vztahu dítě a dítě (průkaz ZTP/P)

Změna řazení záznamů má vliv na nově vystavené přiznání a na uplatnění daňového zvýhodnění v případě, že u některého dítěte již nemůžete uplatnit nárok na odpočet za celý rok. Dítě, u kterého bude na záložce Osoby zadáno datum v poli Do, bude automaticky ve vystaveném přiznání pro uplatnění daňového zvýhodnění bráno jako poslední dítě.

Načítáte data z ekonomického systému POHODA a k rozlišení dílčích základů daně z příjmů využíváte u dokladů pole Činnost? Pak jsme právě pro vás upravili přenos těchto činností.

Do programu TAX nově jako hlavní (převažující) činnost načítáme z programu POHODA činnost uvedenou v poli Hl. příjem v agendě Globální nastavení/Daně/Daň z příjmů. Další činnosti jsou z programu POHODA přeneseny stejně jako dosud, tj. na základě vyplněných činností na příslušných dokladech podle daňového typu uvedeného v agendě Nastavení/Seznamy/Činnosti.

Daň z příjmů

Vytváříte Přiznání k dani z příjmů načtením dat z programu POHODA, odkud současně načítáte i výkazy? Pak zajisté oceníte možnost výběru, v jakém rozsahu se mají požadované výkazy načíst.

Pokud při importu dat z programu POHODA zatrhnete v Průvodci zavedením Přiznání k dani z příjmů volbu Načíst včetně výkazů (zatrhněte v případě, že máte zaúčtovanou daň z příjmů), můžete si nově zvolit, v jakém rozsahu chcete Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty načíst. Dosud bylo možné načíst uvedené výkazy vždy jen v plném rozsahu.

Výkazy

Máte od svého daňového poradce, případně od svých klientů, k dispozici rozvahu a výsledovku ve formátu podporovaném aplikací EPO? Chcete uvedené výkazy načíst do Taxu, abyste je mohli spolu s daňovým přiznáním odeslat jako jeden soubor na Daňový portál finanční správy ČR? Ve verzi TAX, rel. 6800 je to již možné.

Výkazy (Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu v účetní závěrce) můžete do programu TAX opět načíst prostřednictvím povelu Import přiznání... v nabídce Soubor/Datová komunikace. Na první straně průvodce zadáte cestu k požadovanému souboru, který je ve formátu .xml, a po stisku tlačítka Další proběhne kontrola, zda je soubor možné naimportovat. Proběhne-li kontrola v pořádku, provede se zvolením tlačítka Import načtení výkazů a na poslední straně průvodce se zobrazí výsledek importu. Import výkazů podporuje program od roku 2020.

Chcete-li tímto povelem načíst do programu TAX výkazy vytvořené v programu POHODA, je nutné v programu POHODA nejprve prostřednictvím nabídky Soubor/Datová komunikace/Export výkazů vytvořit XML soubor.

V souvislosti s možností importovat výkazy ve formátu .xml, jsme opět upravili i Průvodce zavedením Rozvahy a Průvodce zavedením Výkazu zisku a ztráty.

Na první straně průvodce opět vyberete rok a typ rozsahu výkazu. Způsob zavedení dat nově zvolíte na druhé straně průvodce, kam byla přesunuta i dosavadní funkce převodu dat z programu POHODA. K volbě Ruční zavedení vstupních dat byla z první strany průvodce přesunuta volba Převod zůstatků z minulého období.

Z první strany průvodce byly na druhou stranu přeneseny některé důležité volby týkající se způsobu zavedení dat

Chcete-li načíst výkaz ve formátu podporovaném aplikací EPO, zvolíte možnost Import přiznání (formát .xml) a zadáte cestu k vytvořenému souboru. Pokud kontroly po stisku tlačítka Další proběhnou v pořádku, je možné zvolit povel Import, který načte příslušný výkaz. Po dokončení průvodce se otevře agenda s načteným výkazem.

Do tiskových sestav jsme zapracovali v anglickém a německém jazyce tiskopisy Rozvaha ve zkráceném rozsahu (malá účetní jednotka), Rozvaha ve zkráceném rozsahu (mikro účetní jednotka), Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu a Výkaz zisku a ztráty účelově ve zkráceném rozsahu.

Silniční daň

Máte již vystavené Přiznání k dani silniční a v něm provedené ruční úpravy, např. zadané osvobození, prominutí daně nebo upravený počet měsíců (dní), kdy vozidlo podléhalo silniční dani? Zároveň ale potřebujete některé z těchto vozidel aktualizovat? Nebo jste přidali do agendy Vozidla nové vozidlo a chcete jej promítnout do již vystaveného přiznání, aniž by došlo ke smazání ručně provedených úprav? To vše vám nová verze programu TAX umožní.

Funkčnost dosavadního povelu Aktualizovat vozidla v nabídce Záznam se nijak nemění. Prostřednictvím tohoto povelu dojde k aktualizaci všech vozidel podle agendy Vozidla. Pokud jsou ve vystaveném přiznání již provedeny ruční úpravy, např. jste upravili tabulku Počet měsíců (dní) podléhajících u vozidla dani silniční, jsou tyto úpravy automaticky smazány.

Potřebujete-li do již vystaveného přiznání přidat nové vozidlo, případně některé vozidlo z přiznání odstranit, zvolte v průvodci Aktualizace vozidel nově zapracované volby Přidat pouze nová vozidlaOdstranit pouze vyřazená vozidla. Prostřednictvím těchto voleb dojde k aktualizaci pouze těch vozidel, kterých se změna týká. U ostatních vozidel uvedených v přiznání nebude provedena žádná změna, ruční úpravy zůstanou v přiznání ponechány.

Potřebujete-li ve vystaveném přiznání přidat/odebrat vozidlo, využijete k tomu nové volby v průvodci Aktualizace vozidel

Potřebujete-li v již vystaveném přiznání aktualizovat pouze vybrané vozidlo, využijete nově přidaný povel Aktualizovat vybrané vozidlo. V již vystaveném přiznání je nutné v panelu sekcí kliknout na vozidlo, které chcete aktualizovat, a poté v nabídce Záznam, resp. prostřednictvím místní nabídky vyvolané pravým tlačítkem myši zvolit povel Aktualizovat vybrané vozidlo. Tento povel zaktualizuje pouze vybrané vozidlo podle údajů v agendě Vozidla, aniž by ve vystaveném přiznání došlo u ostatních vozidel ke smazání ručně uvedených údajů.

Chcete-li ve vystaveném přiznání aktualizovat vybrané vozidlo, využijete k tomu nový stejnojmenný povel

Snažíme se, aby vám program TAX co nejvíce usnadňoval práci. Proto jsme v agendě Silniční daň upravili tiskovou sestavu Přehled termínů plateb, na které nově uvidíte výši záloh na následující zdaňovací období.

Pro zjištění záloh na další rok bylo dosud nutné vystavit Přiznání k dani silniční pro následující zdaňovací období. Nově již přiznání pro následující rok není nutné vystavovat, zálohy jednoduše zjistíte v přiznání za aktuální rok v tiskové sestavě Přehled termínů plateb. Pokud nechcete zálohy pro následující rok v uvedené tiskové sestavě zobrazovat, stačí v dialogovém okně Tisk odtrhnout volbu Včetně záloh na další období.

Díky zaškrtnuté volbě Včetně záloh na další období zjistíte v tiskové sestavě Přehled termínů plateb výši záloh v příštím roce

Výše záloh na další rok je zobrazena v dolní části sestavy

Aktualizovali jsme tiskopis Přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2021, MFin 5407 – vzor č. 18. Zároveň jsme aktualizovali Přílohu k přiznání k dani silniční, MFin 5407/1 – vzor č. 16 a Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční, MFin 5408 – vzor č. 29.

Registrace

Potřebujete v registračních formulářích uvést více účtů vedených v zahraničí nebo v cizí měně? Upravili jsme pro vás příslušné agendy tak, aby údaje, které není možné uvést do tiskopisu, vstoupily do zvláštních příloh.

Název agend jsme sjednotili s názvy tiskopisů a provedli jsme úpravy ve vzhledu agend. Nově je tedy agenda Registrace k DPH přejmenována na agendu Přihláška k registraci k DPH a agenda Přihláška k registraci je přejmenována na agendu Přihláška k registraci pro právnické/fyzické osoby.

Sekce Tuzemský účet a Zahraniční účet jsme spojili do nové sekce s názvem Bankovní účty, kde jsou údaje pro vyplnění účtů vedených v zahraničí nebo v cizí měně nově uspořádány do tabulky pro zadání neomezeného množství záznamů. Záznamy, pro které již není v tiskopisu pole, vstoupí nově do zvláštních příloh, které naleznete v dialogovém okně Tisk.

V agendě Přihláška k registraci k DPH jsme zároveň přejmenovali tiskovou sestavu Příloha – Další zahraniční registrace na Příloha – Registrace v jiných členských státech EU a sestavu jsme aktualizovali.

Vzhled agendy Žádost o zrušení registrace jsme sjednotili s ostatními registračními formuláři.

Ostatní

Pro odesílání e-mailů pomocí SMTP je nově možné vyplnit jméno odesílatele.

V agendě Nastavení/Nastavení poplatníka, resp. Uživatelské nastavení v sekci E-mailový klient můžete při nastavení volby SMTP zapsat do pole E-mail také jméno, a to v případě, že e-mail následně uvedete v ostrých závorkách (například: Jan Novák <info@novak.cz>).

Při nastavení volby SMTP nově můžete do pole E-mail zapsat také jméno

Do agend institucí (Celní úřady, Finanční úřady, Rejstříkové soudy, Správy sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny) jsme zapracovali možnost odeslání datové zprávy. Pro odeslání zprávy stačí pouze kliknout na název dat. schránka. Zároveň jsme v tiskové sestavě Seznam OSSZ nahradili sloupec Fax sloupcem Datová schránka.

Do menu Nápověda jsme nově přidali odkaz na Portál POHODA s důležitými informacemi z oblasti daní, účetnictví, mezd i legislativních novinek. Ve stejném menu jsme přejmenovali dosavadní povel Objednat... na Koupit v e-shopu, který umožní provést online objednávku přímo v našem e-shopu. Zároveň jsme s ukončením vývoje a prodeje Zákonů a předpisů WINLEX odstranili z nabídky Nápověda povel Právní předpisy.

V nabídce Nápověda nově najdete i odkaz na Portál POHODA

Nově si můžete uzamknout nástrojové lišty v programu TAX a předejít tak jejich nechtěnému posunutí nebo skrytí.

Po uspořádání nástrojových lišt stačí zatrhnout v dialogovém okně Vlastní nastavení možnost Uzamknout lišty. Okno vyvoláte prostřednictvím povelu Upravit... dostupného v místní nabídce po stisku pravého tlačítka myši nad nástrojovou lištou.

Číselník obcí, resp. základních územních jednotek (ZÚJ) jsme aktualizovali podle vyhlášky č. 313/2021 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Byly aktualizovány databáze správ sociálního zabezpečení, finančních úřadů a územních pracovišť, celních úřadů a dále katastrálních území.

Seznam katastrálních území s přiřazenými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 453/2021 Sb.

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.