Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi TAX 2022

Update TAX, rel. 6814

K dispozici od: 10. 10. 2022
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6813

Silniční daň

Na základě zákona č. 142/2022 Sb., který novelizoval zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční jsme pro rok 2022 upravili tiskové sestavy Přehled daňové povinnosti, Rekapitulace silniční daně a Seznam vozidel. Do agendy Vozidla jsme přidali kód „Bez – pouze pro evidenci v programu TAX“. Tento kód můžete využít u vozidel, které chcete v programu TAX evidovat, ale nemají vstupovat do Přiznání k dani silniční.

Ostatní

V agendě Daň z přidané hodnoty je v tiskové sestavě Souhrnné hlášení DPH v Oddíle A již označena forma souhrnného hlášení (řádné/následné).

V agendě Kódy kombinované nomenklatury jsme aktualizovali číselník dle Celní správy ČR.

Update TAX, rel. 6813

K dispozici od: 11. 8. 2022
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6812

Silniční daň

Na základě zákona č. 142/2022 Sb., který novelizoval zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jsme upravili agendy Vozidla a Silniční daň. Od roku 2022 jsou předmětem daně pouze nákladní vozidla (kategorie N2 a N3) nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla (kategorie O3 a O4). Pro správný výpočet silniční daně je nutné v agendě Vozidla vyplnit správný kód vozidla.

Aktualizovali jsme tiskopisy Přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2022, MFin 5407 – vzor č. 19, Přílohu k přiznání k dani silniční, MFin 5407/1 – vzor č. 17 a Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční, MFin 5408 – vzor č. 30.

Daň z příjmů

Bylo upraveno načítání dat z programu POHODA v případě, že deník v programu POHODA obsahuje záznamy bez vazby na zdrojový doklad, případně prázdný řádek.

Výkazy

Pokud je v programu POHODA více účetních jednotek se stejným rokem a IČ a účetním obdobím je hospodářský rok, je již možné automaticky načíst Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty.

Update TAX, rel. 6812

K dispozici od: 29. 6. 2022
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6811

Daň z příjmů fyzických osob

Bylo upraveno zaokrouhlování řádku 412 Přílohy č. 4 daňového přiznání. Nově se hodnota v ř. 412 (Daň uznaná k zápočtu) zaokrouhluje na celé koruny matematicky. Zároveň byl upraven výpočet na ř. 413 (Daň ze samostatného základu daně podle § 16a zákona). Vypočtená hodnota v uvedeném řádku nesmí být menší než 0 Kč.

Byl upraven vstup hodnot do XML souboru v případě, že je vystaveno přiznání pouze s příjmem z § 10 (Ostatní příjmy) a výše příjmů a výdajů je ve stejné hodnotě.

Spotřební daň

V agendě Kódy kombinované nomenklatury jsme aktualizovali číselník dle Celní správy ČR.

Update TAX, rel. 6811

K dispozici od: 7. 6. 2022
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6810

Daň z příjmů právnických osob

Ustanovením zákona č. 128/2022 Sb. se mění § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023, lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % základu daně sníženého podle § 34 zákona.

Daň z příjmů fyzických osob

Ustanovením zákona č. 128/2022 Sb. se mění § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Pro zdaňovací období roku 2022 lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % základu daně.

Update TAX, rel. 6810

K dispozici od: 9. 5. 2022
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6809

Daň z příjmů právnických osob

Byl upraven import daňového přiznání ve formátu .xml v případě, že XML soubor obsahuje i Přehled o změnách vlastního kapitálu. Nově je importovaný Přehled zobrazen u daňového přiznání na záložce Výkazy a zároveň se načte do agendy Přehled o změnách kapitálu.

Daň z příjmů fyzických osob

Obsahuje-li daňové přiznání pouze příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona a příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona, nezatrhává se již při importu přiznání ve formátu .xml v sekci Otázky volba Ve zdaňovacím období příjmy ze zahraničí.

Byl upraven vstup dat do tiskové sestavy Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a do vytvořeného XML souboru v případě, že na sociálním pojištění vyjde přeplatek a v sekci Zálohy je nastaven způsob použití přeplatku Na úhradu záloh v měsících 1-12.

Uvádíte-li v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ osobu, se kterou je vykonávána spolupráce, tj. v sekci §7 Spolupráce máte vyplněnou část H., a v poli Adresa je uvedeno PSČ včetně mezery, je tato mezera pro vstup dat do XML souboru automaticky odstraněna.

Ostatní

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

Update TAX, rel. 6809

K dispozici od: 11. 4. 2022
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6808

Daň z příjmů fyzických osob

V daňovém přiznání, ve kterém je uvedena spolupracující osoba, kontrolujeme, zda podíl v %, resp. částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, je uplatněn v maximální výši dle § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokud tomu tak není, zobrazí se upozornění. Nově jsme v hlášce změnili výchozí nastavení na tlačítko Ne.

Byl upraven vstup dat do XML v případě, že v sekci Zahraničí je vyplněna pouze tabulka Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění.

Registrace

V agendě Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty je u typu registrace pro identifikovanou osobu možné vyplnit sekci Bankovní účty.

Ostatní

Na základě změny na Daňovém portálu Finanční správy jsme upravili součet velikostí všech souborů přiložených v elektronické podobě k daňovému přiznání. Nově je možné odeslat soubory do 10 MB.

Update TAX, rel. 6808

K dispozici od: 21. 3. 2022
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6807

Daň z příjmů fyzických osob

V  daňovém přiznání, ve kterém je uvedena spolupracující osoba, kontrolujeme, zda podíl v %, resp. částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, je uplatněn v maximální výši dle § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokud tomu tak není, zobrazí se upozornění. Nově se můžete rozhodnout, zda chcete toto upozornění zobrazovat při každé editaci přiznání, a to prostřednictvím volby Tento dotaz příště nezobrazovat.

Byl upraven počet měsíců činnosti v Příloze č. 1 daňového přiznání, v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ (OSSZ) a také v Přehledu OSVČ (ZP) v případě, že v sekci §7 Podnikání bylo v části Údaje o samostatné činnosti zadáno ukončení podnikání s prosincovým datem.

Daň z příjmů právnických osob

Byly aktualizovány tiskopisy Přiznání k dani z příjmů právnických osob – vzor č. 32, Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu – vzor č. 19 a Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu – vzor č. 8 v anglickém jazyce.

Ostatní

V aktualizaci operačního systému Microsoft Windows KB5002160 je obsažena chyba v komponentě ACE DAO 2016. Při spuštění nebo instalaci se program TAX zastaví a dále nereaguje. Proto jsme provedli optimalizaci, která spustí automatickou opravu komponenty v případě, že zmíněnou verzi váš operační systém využívá.

Více informací včetně návodu na ruční odebrání chybné aktualizace naleznete v FAQ.

Pokud budou i po instalaci tohoto update problémy přetrvávat, obraťte se, prosím, neprodleně na naše techniky ze zákaznické podpory.

Update TAX, rel. 6807

K dispozici od: 2. 3. 2022
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6806

Ostatní

Zapracovali jsme nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2023 (platný od 22. 2. 2022 do 13. 3. 2025) pro ČSSZ.

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

Update TAX, rel. 6806

K dispozici od: 18. 2. 2022
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6805

Daň z příjmů fyzických osob

Byl upraven XML soubor pro podání Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 v případě, že k přiznání jsou v sekci Rekapitulace přiloženy přílohy.

Před elektronickým podáním DPFO na Daňový portál FS nejprve přiznání vytvořené ve starší verzi zeditujte.

Update TAX, rel. 6805

K dispozici od: 18. 2. 2022
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6804

Daň z příjmů fyzických osob

Zapracovali jsme elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021.

Je povoleno elektronické podání Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) na Daňový portál Finanční správy ČR.

Rozdělujete-li příjmy a výdaje na spolupracující osobu a dojde-li při výpočtu části výdajů, kterou rozdělujete na spolupracující osobu podle § 13 zákona (ř. 108), k zaokrouhlení hodnoty, nezobrazuje se již hláška o úpravě podílu spolupráce.

Vyjde-li v ř. 77 (Daň celkem po úpravě o daňový bonus) daň nižší než 200 Kč a zároveň je uvedena hodnota v ř. 85 (Na zbývajících zálohách zaplaceno celkem) resp. 86 (Úhrn záloh zaplacených poplatníkem v paušálním režimu) je již správně vypočten přeplatek v ř. 91 daňového přiznání.

Výkazy

Pro podnikatelské subjekty vedoucí účetnictví a pro nevýdělečné organizace lze vystavit výkazy pro rok 2022.

Závislá činnost

Tiskopis Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí, MFin 5478 – vzor č. 17 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Spotřební daň

Aktualizovali jsme tiskopis Přiznání ke spotřební dani pro zdaňovací období roku 2022, MFin 3401 – vzor č. 5 a Pokyny k daňovému přiznání ke spotřební dani, MFin 3401/1 – vzor č. 9.

Podle § 72 odst. 2 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu musí být Přiznání ke spotřební dani nově odesíláno na příslušný celní úřad ve formátu XML, a to prostřednictvím datové schránky, resp. e-mailu, kde je nutné podání opatřit uznávaným elektronickým podpisem. V programu TAX v tomto případě zatrhněte v Průvodci pro elektronické podání volbu Elektronicky podepsat.

Daň z nemovitých věcí

Pokud je místní koeficient dle § 12 zákona (ř. 223 resp. ř. 325) uveden na desetinné místo, bylo upraveno zaokrouhlení výsledné daně na ř. 224 resp. ř. 326. Nově se výsledná daň zaokrouhluje vždy na Kč nahoru.

Silniční daň

Bylo upraveno zaokrouhlení ve sl. 24 a 27 v případě, že vozidlo bylo používáno po celý rok a zároveň u něj bylo uplatněno po celý rok osvobození.

Daň z hazardních her

Bylo umožněno vystavení Přiznání k dani z hazardních her pro zdaňovací období 2022. Zároveň je umožněno elektronické podání na Daňový portál Finanční správy ČR.

Ostatní

Zapracovali jsme nový vzor tiskopisu Jednotný registrační formulář pro právnické osoby, a to vzor č. 11.

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

V agendě Finanční úřady byla změněna adresa pro územní pracoviště Frýdlant nad Ostravicí.

Update TAX, rel. 6804

K dispozici od: 27. 1. 2022
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6803

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Při vystavení dílčího Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022 se již v sekci Otázky nezobrazuje chybová hláška.

Update TAX, rel. 6803

K dispozici od: 27. 1. 2022
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6802

Daň z příjmů fyzických osob

Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021. V případě, že jste vystavili Přehled ve starší verzi, doporučujeme údaje zkontrolovat. Přehled je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP).

Pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Oborovou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda a Vojenskou zdravotní pojišťovnu byl aktualizován tiskopis Přehled OSVČ za rok 2021.

V Příloze č. 1 daňového přiznání je v části C. Údaje o samostatné činnosti již správně uveden počet měsíců činnosti v případě, že zahájení a přerušení činnosti bylo ve stejném měsíci. Počet měsíců byl zároveň upraven i v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ a Přehledu OSVČ pro příslušnou zdravotní pojišťovnu – zde je však nutné přehled zeditovat.

Byl upraven konec zdaňovacího období v případě, že v daňovém přiznání je v řádku 4 uveden kód rozlišení A, I, N nebo O. Konec zdaňovacího období je nově jeden den před dnem, kdy skutečnost nastala.

Daň z příjmů právnických osob

Byl upraven převod účetních odpisů při načítání dat z programu POHODA v případě, že při vyřazení majetku v programu POHODA je zůstatková cena zaúčtována na daňový účet 551xxx.

Silniční daň

Po editaci Přiznání k dani silniční za rok 2021, které bylo vystaveno ve verzi rel. 670x, nedojde již ke změně vzoru z č. 18 zpět na č. 17. Pro aktualizaci takto vytvořeného přiznání zpět na vzor č. 18 je nutné ho ve verzi rel. 6803 znovu otevřít.

Elektronické podání na Daňový portál FS bylo odesláno ve správné, tj. aktualizované XML struktuře.

Závislá činnost

Zapracovali jsme tiskopis Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí, MFin 5478 – vzor č. 17.

Ostatní

V agendě Souhrnné hlášení DPH byla upravena kontrola formátu DIČ pořizovatele.

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

Update TAX, rel. 6802

K dispozici od: 13. 1. 2022
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6801

Daň z příjmů právnických osob

Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2021. V programu TAX je k dispozici nový tiskopis MFin 5404 – vzor č. 32, včetně příloh.

Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2021.

Daň z příjmů fyzických osob

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2021. Pro zdaňovací období 2021 je platný tiskopis MFin 5405 – vzor č. 27. Aktualizována byla příloha Samostatný list k příloze č. 3 MFin 5405a – vzor č. 3.

Za zdaňovací období 2021 lze také vystavit Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). Pro rok 2021 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5405/D - vzor č. 4.

Závislá činnost

Zaktualizovali jsme tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 24. Aktualizována byla také Příloha č. 1, MFin 5490/1 – vzor č. 21. Přiznání je zároveň možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Umožnili jsme také vystavení tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob. Pro kalendářní rok 2021 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5466 – vzor č. 18. Přiznání je zároveň možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Ostatní

Byl aktualizován daňový kalendář pro rok 2022.

Update TAX, rel. 6801

K dispozici od: 6. 1. 2022
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6800

Silniční daň

Je umožněno elektronické podání Přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2021 na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z nemovitých věcí

V nové verzi programu TAX jsme aktualizovali tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022, MFin 5450 – vzor č. 18. Aktualizovány byly také související přílohy: List k dani ze staveb a jednotek, MFin 5533 – vzor č. 6 a Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek, MFin 5535 – vzor č. 5. Zároveň byly aktualizovány Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2022, MFin 5450/1 – vzor č. 23.

Přiznání je zároveň možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Závislá činnost

Tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti MFin 5460/1 jsme aktualizovali na vzor č. 26.

Daň z příjmů

Vytváříte-li Přiznání k dani z příjmů načtením dat z programu POHODA a v Průvodci zavedením přiznání k dani z příjmů zatrhnete volbu Načíst včetně výkazů (zatrhněte v případě, že máte zaúčtovanou daň z příjmů), můžete si nově zvolit, v jakém rozsahu chcete Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty načíst. Dosud bylo možné načíst uvedené výkazy vždy jen v plném rozsahu.

Ostatní

U kontrolního hlášení Finanční správa dočasně vyžaduje, aby bylo podání před kontrolou dat digitálně podepsáno. Z tohoto důvodu bude kontrola podání na portále EPO provedena až při vlastním online podání. V případě zjištění chyb zobrazí program TAX upozornění s možností zrušení podání.

Při odeslání kontrolního hlášení do datové schránky nebo uložením datové věty do souboru pro ruční podání se kontrola neprovede, proto doporučujeme dočasně používat online podání.

Zaktualizovali jsme URL adresu pro elektronická podání výkazů Finanční správy na portál EPO.

Byla aktualizována databáze zdravotních pojišťoven.