Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi TAX 2021

Update TAX, rel. 6712

K dispozici od: 15. 11. 2021
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6711

Daň z příjmů fyzických osob

Tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky je možné vystavit za část zdaňovacího období 2021. V programu je k dispozici nový tiskopis MFin 5405/D – vzor č. 4.

Daň z přidané hodnoty

Zaktualizovali jsme tiskopisy Přiznání k dani z přidané hodnoty, MFin 5401 - vzor č. 23 a Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty, MFin 5521/a – vzor č. 3. Uvedené tiskopisy jsou platné od zdaňovacího období říjen, resp. 4. čtvrtletí 2021. Ke změnám XML struktury v souvislosti s novými tiskopisy nedochází.

Registrace

Byla aktualizována Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty, MFin 5104 – vzor č. 9.

Update TAX, rel. 6711

K dispozici od: 21. 10. 2021
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6710

Daň z příjmů fyzických osob

V Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2020 byl upraven výpočet v případě, že poplatník měl příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona). Do řádku 43 daňového přiznání vstupuje úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů (ř. 31 DAP) snížený o úhrn vyňatých příjmů podle § 6 zákona. Uvedený řádek se již nenavyšuje o povinné pojistné (řádek 32 daňového přiznání). V souvislosti s úpravou řádku 43 daňového přiznání je již správně vypočteno i solidární zvýšení daně uvedené na ř. 59 daňového přiznání.

Update TAX, rel. 6710

K dispozici od: 14. 10. 2021
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6709

Daň z příjmů fyzických osob

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za část zdaňovacího období 2021. V programu je k dispozici nový tiskopis MFin 5405 – vzor č. 27. Aktualizované byly také přílohy: Příloha č. 1 MFin 5405/P1 – vzor č. 17, Příloha č. 2 MFin 5405/P2 – vzor č. 17, Příloha č. 3 MFin 5405/P3 – vzor č. 17, Samostatný list k Příloze č. 3 MFin 5405a - vzor č. 4, Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona MFin 5405b – vzor č. 3. Pro výpočet daně ze samostatného základu daně podle § 16a zákona byla zapracována Příloha č. 4 MFin 5405/P4 – vzor č. 8.

Ostatní

Podle číselníku ČNB jsme aktualizovali seznam kódů bank.

Update TAX, rel. 6709

K dispozici od: 12. 7. 2021
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6708

Ostatní

V poslední aktualizaci operačního systému Windows a produktů Microsoft Office došlo k chybnému převázání komponenty ACE DAO, kterou produkty STORMWARE vyžadují pro své fungování. Proto jsme provedli optimalizaci, která spustí automatickou opravu komponenty. Pokud automatická oprava neproběhne, zobrazí TAX hlášení s odkazem na návod, jak provést ruční instalaci komponenty.

Pokud budou i po instalaci tohoto update problémy přetrvávat, obraťte se, prosím, neprodleně na naše techniky ze zákaznické podpory.

V agendě Registrace/Registrace k DPH se ve stejnojmenné sekci nabízí v části Registrace DPH v jiných členských státech EU výklopný seznam s jednotlivými zeměmi. Do seznamu států byl nově přidán kód XI – Severní Irsko.

Podle číselníku ČNB jsme aktualizovali seznam kódů bank.

V agendě Kódy kombinované nomenklatury jsme aktualizovali číselník dle celní správy ČR.

Update TAX, rel. 6708

K dispozici od: 7. 6. 2021
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6707

Daň z příjmů právnických osob

Na základě změny v XML struktuře zveřejněné na Daňovém portálu Finanční správy ČR jsme upravili vstup daňové ztráty do XML souboru a do tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob. Pokud vám v aktuálním zdaňovacím období vznikne daňová ztráta, případně v sekci Ztráta máte uvedenou daňovou ztrátu z předchozích let, kterou nyní do daňového přiznání neuplatňujete, nově se do XML souboru a do tiskopisu tato ztráta neuvádí.

U nevýdělečné organizace byl v sekci Nedaňové náklady upraven text názvu účtové skupiny 55x. Při elektronickém podání přiznání se již nezobrazuje nepropustná chyba.

Daň z příjmů fyzických osob

Na základě změny v XML struktuře zveřejněné na Daňovém portálu Finanční správy ČR jsme upravili vstup daňové ztráty do XML souboru a do Přílohy k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, MFin 5405. Pokud v sekci Ztráta máte uvedenou daňovou ztrátu za aktuální zdaňovací období, případně daňovou ztrátu z předchozích let, kterou nyní do daňového přiznání neuplatňujete, nově se do XML souboru a do výše uvedené přílohy tato ztráta neuvádí.

Ostatní

V agendě Přiznání DPH jsme v sekci Podepisující osoba v poli Název právnické osoby rozšířili počet znaků pro elektronické podání přiznání. Nově se do XML souboru načítá 255 znaků.

V agendě Kódy bank jsme aktualizovali číselník kódů bank.

Update TAX, rel. 6707

K dispozici od: 29. 3. 2021
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6706

Daň z příjmů fyzických osob

Pokud OSVČ splnila podmínky uvedené v zákoně č. 540/2020 Sb. a zaregistrovala se k paušální dani, neodvádí již ani zálohy na daň z příjmů, ani zálohy na důchodové a zdravotní pojištění. Tato OSVČ je povinna platit paušální daň ve výši 5 469 Kč měsíčně, která již v sobě tyto zálohy obsahuje. Paušální daň se hradí na speciální účet příslušného finančního úřadu s předčíslím 2866 a je splatná vždy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce.

Zatrhne-li OSVČ, která se k paušální dani přihlásila, v sekci Otázky nově přidanou volbu V následujícím roce přihlášen k paušální dani?, TAX automaticky vynuluje všechny zálohy uvedené výše. Zálohy tak nebudou vstupovat ani na tiskovou sestavu Přehled termínů plateb, ani na informační plochu poplatníka.

OSVČ, která má vedlejší činnost a nedosahuje rozhodné částky, si nově může v sekci Sociální/Pojistné stanovit v ř. 29 výši určeného vyměřovacího základu.

Na tiskovou sestavu Přehled pro ZP jsme upravili vstup pojistného v případě, že zdravotní pojistné na ř. 16 je vyšší než 1 000 000 Kč.

Vystavíte-li dodatečné daňové přiznání a v sekci Dodatečné uvedete důvod pro jeho vystavení, v sekci Rekapitulace TAX automaticky doplní do řádku Důvody pro podání dodatečného DAP hodnotu listů „1“. Budete-li podávat daňové přiznání v tištěné podobě, je nutné spolu s ním odevzdat i tiskovou sestavu Příloha – Důvody pro podání dodatečného přiznání.

Daň z příjmů

Základní lhůta pro podání daňového přiznání zůstává dle § 136 odst. 1 daňového řádu stejná, tj. 1. 4. 2021. Pokud však daňové přiznání podáváte elektronicky, můžete tak na základě § 136 odst. 2 daňového řádu učinit až do 3. 5. 2021. V programu TAX byla proto do sekce Otázky přidána volba Lhůta pro podání přiznání prodloužena dle § 136 odst. 2 písm. a) DŘ. Jejím zatržením vstoupí na tiskovou sestavu Přehled termínů plateb datum podání přiznání a splatnost daně 3. 5. 2021. Od tohoto data se poté budou odvíjet i termíny plateb na sociální a zdravotní pojištění, uvedené např. na informační ploše programu TAX.

Na základě Finančního zpravodaje číslo 16/2021 je možné podat přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob do 3. 5. 2021 (v případě podání přiznání v papírové formě), resp. do 1. 6. 2021 (v případě elektronického podání). Tyto termíny nejsou do programu TAX zapracovány.

Závislá činnost

Na základě změny v XML struktuře zveřejněné na Daňovém portálu Finanční správy ČR jsme v agendě Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí upravili ř. 23. Jde-li o osvobozený příjem, tj. v ř. 22 je uvedena sazba 0 %, uvádíte nově v ř. 23 pouze Rok.

V dodatečném Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti již můžete v sekci Otázky zadat datum zjištění důvodů pro podání Vyúčtování (ř. 01b).

Ostatní

Upravili jsme převod Přílohy v účetní závěrce do formátu PDF v případě, že je používán software LibreOffice. V nabídce Soubor/Datová komunikace/Export do Sbírky listin se při vložení Přílohy v účetní závěrce již nezobrazí chybové hlášení.

Upravili jsme tisk loga, razítka a dalších obrázků z programu TAX tak, aby je bylo možné tisknout i v případě, že máte nainstalované aktualizace operačního systému Windows 10, které problémy s tiskem způsobovaly.

V agendě Kódy bank jsme aktualizovali číselník kódů bank.

Update TAX, rel. 6706

K dispozici od: 4. 3. 2021
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6705

Ostatní

Zapracovali jsme nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2022 (platný od 17. 2. 2021 do 9. 3. 2022) pro ČSSZ.

Update TAX, rel. 6705

K dispozici od: 22. 2. 2021
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6704

Daň z příjmů

Byly zapracovány změny ohledně zpětného uplatnění daňové ztráty. V programu TAX bylo dosud možné uplatnit v dodatečném přiznání za rok 2019 očekávanou daňovou ztrátu z roku 2020. Nově je možné zadat v dodatečném přiznání za rok 2019 a případně za rok 2018 i pravomocně stanovenou daňovou ztrátu z roku 2020. U očekávané daňové ztráty se v sekci Ztráta uvádí pouze zdaňovací období a výše očekávané daňové ztráty (sl. Nyní uplatněno). V případě zadání pravomocně stanovené daňové ztráty se v sekci Ztráta vyplňují všechny sloupce.

Do programu TAX jsme přidali možnost Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty vzniklé za aktuální zdaňovací období. Bude-li tato volba zatržena, nebude již daňová ztráta uplatněna v přiznáních pro následující zdaňovací období. Vzdání se práva je poplatník povinen oznámit správci daně ve lhůtě pro podání přiznání za období, ve kterém se daňová ztráta stanoví. V Přiznání k dani z příjmů právnických osob naleznete uvedenou volbu v sekci Ztráta, v Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pak v sekci Základ daně.

Program TAX nyní automaticky hlídá výši daňové ztráty, která již byla uplatněna v předchozích zdaňovacích obdobích formou zpětného uplatnění daňové ztráty. Pokud bylo přiznání prostřednictvím nabídky Záznam označeno jako oficiální, přenese se do nově vystaveného přiznání za následující rok hodnota daňové ztráty a hodnota již uplatněné ztráty se automaticky přenese do sloupce Již uplatněno.

Ostatní

V agendě Správy sociálního zabezpečení bylo upraveno ÚP Praha 9 (kód okresu 119), které zaniklo, na PSSZ (kód okresu 119). V agendě Adresář poplatníků doporučujeme na záložce Instituce zkontrolovat, zda máte nastaven správný příslušný úřad. Do již vystaveného Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ je nutné změnu promítnout prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat poplatníka.

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

Update TAX, rel. 6704

K dispozici od: 8. 2. 2021
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6703

Daň z příjmů fyzických osob

Byl upraven export Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ do formátu XML. Pokud OSVČ měla v průběhu roku vedlejší činnost, případně kombinaci hlavní a vedlejší činnosti, není již v XML v části B v řádku „Měsíce, v nichž po celý měsíc trval nárok na výplatu nemocenského/PPM nebo dlouh. ošetřovného“ automaticky označen 12 měsíc a v ř. 22 „Počet měsíců, v nichž jsem vykonával/a SVČ aspoň po část měsíce,“ je uveden správný počet měsíců.

Ustanovením zákona č. 39/2021 Sb. se mění § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Nově lze pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 v úhrnu odečíst hodnotu bezúplatného plnění nejvýše 30 % základu daně.

Daň z příjmů právnických osob

Byly aktualizovány tiskopisy Přiznání k dani z příjmů právnických osob – vzor č. 31, Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu – vzor č. 18 a Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu – vzor č. 7 v anglickém jazyce.

Ustanovením zákona č. 39/2021 Sb. se mění § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Nově lze pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, v úhrnu odečíst hodnotu bezúplatného plnění nejvýše 30 % základu daně sníženého podle § 34.

Spotřební daň

Aktualizovali jsme tiskopis Přiznání ke spotřební dani pro zdaňovací období roku 2021, MFin 3401 – vzor č. 4. Přiznání je zároveň možné podat elektronicky na příslušný celní úřad.

Daň z hazardních her

Bylo umožněno vystavení Přiznání k dani z hazardních her pro zdaňovací období 2021. Zároveň je umožněno elektronické podání na Daňový portál Finanční správy ČR.

Silniční daň

Ve vystaveném Přiznání k dani silniční je možné u soukromého vozidla, u kterého je uplatňována denní sazba, opakovaně upravovat dny v tabulce Počet měsíců (dní) podléhajících u daného vozidla dani silniční.

V agendě Vozidla je nyní možné vyhledávání SPZ vozidla i v případě, že je nastaven filtr Vozidla ve stavu.

Daň z nemovitých věcí

Byl upraven XML soubor v případě, že je zadán pozemek, jehož celá plocha je zastavěná, případně osvobozená, a zároveň je uveden místní koeficient dle § 12 zákona (ř. 223).

Update TAX, rel. 6703

K dispozici od: 26. 1. 2021
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6702

Daň z příjmů fyzických osob

Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020. V případě, že jste vystavili Přehled ve starší verzi, doporučujeme údaje zkontrolovat. Přehled je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP).

Pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Oborovou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda a Vojenskou zdravotní pojišťovnu byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2020.

Daň z příjmů právnických osob

Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za část zdaňovacího období 2021. Zároveň je umožněno elektronické podání uvedeného tiskopisu za část zdaňovacího období na Daňový portál Finanční správy ČR.

Výkazy

Pro podnikatelské subjekty vedoucí účetnictví a pro nevýdělečné organizace lze vystavit výkazy pro rok 2021.

Závislá činnost

V agendě Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí je v sekci Příjemce možné zadat i zahraniční PSČ. Pro případ, kdy nejde o příjem ze závislé činnosti, je nově umožněno zadat přímo hodnotu základu daně (ř. 27).

Daň z přidané hodnoty

Je umožněno elektronické podání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Kontrolní hlášení DPH a Souhrnné hlášení pro zdaňovací období roku 2021 na Daňový portál Finanční správy ČR.

Do souhrnného hlášení je od 1. 1. 2021 možné zadat kód země XI – Severní Irsko.

Ostatní

Upravili jsme nastavení aktuální stránky k tisku z náhledu vícestránkové sestavy.

Update TAX, rel. 6702

K dispozici od: 13. 1. 2021
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6701

Daň z příjmů fyzických osob

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2020. V programu je k dispozici i nový tiskopis MFin 5405 – vzor č. 26, včetně příloh. Aktualizované byly také přílohy: Příloha č. 1 MFin 5405/P1 – vzor č. 16, Příloha č. 2 MFin 5405/P2 – vzor č. 16 a Příloha č. 3 MFin 5405/P3 – vzor č. 16.

Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2020.

Za zdaňovací období 2020 lze také vystavit Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). V programu je k dispozici i nový tiskopis MFin 5405/D – vzor č. 3. Současně je povoleno elektronické podání tohoto formuláře na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z příjmů právnických osob

Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2020. V programu TAX je k dispozici nový tiskopis MFin 5404 – vzor č. 31, včetně příloh.

Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2020.

Závislá činnost

Tiskopisy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020 včetně příloh, Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za rok 2020 včetně přílohy a Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí pro rok 2021 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Registrace

Byly aktualizovány tiskopisy Přihláška k registraci pro fyzické osoby, MFin 5101 – vzor č. 21, Přihláška k registraci pro právnické osoby, MFin 5102 – vzor č. 22 a Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty, MFin 5104 – vzor č. 8 a Žádost o zrušení registrace, MFin 5129 – vzor č. 5. Uvedené tiskopisy je možné podat elektronicky na daňový portál Finanční správy ČR.

Ostatní

Byl aktualizován daňový kalendář pro rok 2021.

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

Update TAX, rel. 6701

K dispozici od: 6. 1. 2021
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6700

Daň z nemovitých věcí

V nové verzi programu TAX jsme aktualizovali tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, MFin 5450 – vzor č. 17. Přiznání je zároveň možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 548/2020 Sb. V případě, že jste již vystavili Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 ve verzi 6700, je nutné ceny katastrálních území zaktualizovat ručně prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat ceny KÚ.

Závislá činnost

Zaktualizovali jsme tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 23. Aktualizovány byly také související přílohy: Příloha č. 1, MFin 5490/1 – vzor č. 20, Příloha č. 2, MFin 5330 – vzor č. 15, Příloha č. 3, MFin 5490 – vzor č. 17 a Příloha č. 4, MFin 5531 – vzor č. 12.

K dispozici je tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, MFin 5466 – vzor č. 18, včetně přílohy k vyúčtování daně, MFin 5466/A – vzor č. 14.

Tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti MFin 5460/1 jsme aktualizovali na vzor č. 25.

Zapracovali jsme tiskopis Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí, MFin 5478 – vzor č. 16.

Registrace

Byl aktualizován tiskopis Oznámení o změně registračních údajů, MFin 5111 – vzor č. 8 včetně možnosti podání na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z přidané hodnoty

Zaktualizovali jsme tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty MFin 5401 – vzor č. 22, včetně pokynů. Nový tiskopis se poprvé použije za zdaňovací období leden 2021, resp. 1. čtvrtletí 2021.