Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi TAX 2019

Update TAX, rel. 6509

K dispozici od: 14. 10. 2019
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6508

Ostatní

Byla upravena XML komunikace pro načítání předkontací z programu POHODA do programu TAX. Pro korektní zobrazení předkontací doporučujeme po stažení update TAX aktualizovat seznamy v agendě Nastavení/Nastavení poplatníka/XML seznamy.

Ošetřili jsme pád programu v případě odesílání datové zprávy/emailu z otevřeného přiznání.

Update TAX, rel. 6508

K dispozici od: 16. 8. 2019
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6507

Kontrolní hlášení

V agendě Kontrolní hlášení jsme sekce A.4. a B.2. upravili tak, aby bylo elektronické podání hlášení umožněno i po změnách XML struktury od 1. 10. 2019.

Ostatní

V agendě Kódy bank jsme aktualizovali číselník bankovních ústavů.

Update TAX, rel. 6507

K dispozici od: 27. 6. 2019
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6506

Daň z hazardních her

Aktualizovali jsme agendu i tiskopis včetně pokynů pro Přiznání k dani z hazardních her. Nový tiskopis se poprvé použije za zdaňovací období 2. čtvrtletí 2019.

Závislá činnost

U dodatečného a opravného dodatečného Vyúčtování daně z příjmů jsme z tiskové sestavy Vyúčtování daně z příjmů – Část I. odstranili nulové hodnoty ze sloupců 2 a 11. Zobrazení sestavy tak nyní odpovídá pokynům k tomuto vyúčtování. Na změnu reaguje i XML soubor vygenerovaný pro případy elektronického podání vyúčtování.

Obdobnou úpravu jsme provedli také ve Vyúčtování srážkové daně v tiskové sestavě Vyúčtování srážkové daně – Část I. pro sloupce 2 a 10.

Vozidla

V agendě Vozidla již správně funguje složený dotaz pro filtrování ve sloupci Druh.

Silniční daň

U dodatečného Přiznání k silniční dani jsme upravili vstup hodnot do XML souboru v případě, kdy přiznání obsahuje změnu typu R, tj. zrušení vozidla. XML soubor u takového vozidla nyní obsahuje pouze hodnoty ze sloupců 15 a 30.

Datová komunikace

Pokud odešlete datovou zprávu do více datových schránek najednou a odeslání do některé z vybraných schránek se nezdaří, program TAX Vás po odeslání zpráv přepne do agendy Odeslané datové zprávy, kde zobrazí seznam těchto aktuálně neodeslaných datových zpráv.

Ostatní

Bylo ošetřeno založení nového poplatníka, kdy se zobrazovalo chybové hlášení #3022.

V agendě Kódy bank jsme aktualizovali číselník bankovních ústavů.

Update TAX, rel. 6506

K dispozici od: 29. 4. 2019
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6505

Daň z příjmů fyzických osob

V tiskové sestavě Přehled termínů plateb se již nevypočítá doplatek ani zálohy na sociální pojištění v případě, že v sekci Otázky není zatržena volba Přehled pro OSSZ.

Daň z přidané hodnoty

Na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. jsme aktualizovali tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty MFin 5401 - vzor č. 21, včetně pokynů. Nový tiskopis se poprvé použije za zdaňovací období duben 2019, resp. 2. čtvrtletí 2019.

S ohledem na výše uvedenou novelu zákona o DPH jsme zaktualizovali také agendu Kontrolní hlášení. V tiskopisu kontrolního hlášení došlo pouze ke změnám názvů a popisů vybraných částí formuláře. Aktualizovaný tiskopis se také poprvé použije za zdaňovací období duben 2019, resp. 2. čtvrtletí 2019.

Ostatní

Ošetřili jsme pád programu v případě, kdy jsou nastaveny nesprávné přihlašovací údaje pro přístup k datové schránce a zároveň je zatržena volba Kontrolovat stav zpráv. Nyní budete na nekorektní údaje upozorněni informativním hlášením.

V agendě Kódy bank jsme aktualizovali číselník bankovních ústavů.

Update TAX, rel. 6505

K dispozici od: 10. 4. 2019
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6504

Daň z příjmů fyzických osob

Na základě novely zákona o daních z příjmů jsme aktualizovali výši limitu výdajových paušálů dle ustanovení § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Máte-li Přiznání k DPFO za část roku 2019 již vystavené, je třeba pro promítnutí změn potvrdit hlášení o aktualizaci údajů, které se zobrazí při otevření daného přiznání.

Pro Přehled OSSZ je v sekci Sociální/Pojistné možné vyplnit částku do řádku 34 – Vyměřovací základ ze zaměstnání také v případě, že během kalendářního roku nedošlo k vzájemnému souběhu zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti. Možnost pro vyplnění řádku tak již není vázaná na zatržení volby Zaměstnání v sekci Sociální/Údaje o OSVČ, nýbrž na zatržení volby Příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona v sekci Otázky.

Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2020 pro elektronické podání tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ na ČSSZ prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP).

Daň z příjmů právnických osob

Ošetřili jsme elektronické podání opravného řádného, dodatečného a opravného dodatečného přiznání k dani z příjmů právnických osob za část zdaňovacího období roku 2019.

Update TAX, rel. 6504

K dispozici od: 18. 3. 2019
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6503

Daň z příjmů fyzických osob

U elektronického podání Přehledu o příjmech a výdajích na OSSZ byl ošetřen vstup částky pojistného na nemocenské pojištění do generovaného XML souboru. Nyní se do XML souboru vloží vždy částka, která je uvedená v ř. 42 v sekci Zálohy bez ohledu na to, zda je hodnota řádku daná výpočtem či upravená ručně.

U Přehledu OSVČ pro zdravotní pojišťovnu byl v případě změny pojišťovny v průběhu roku upraven výpočet počtu měsíců na řádku 6 u nové pojišťovny. Nyní se do řádku načítá stejná hodnota jako u bývalé zdravotní pojišťovny.

Ostatní

Byl aktualizován číselník bankovních ústavů v agendě Kódy bank.

Update TAX, rel. 6503

K dispozici od: 20. 2. 2019
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6502

Daň z příjmů fyzických osob

U Přehledu OSSZ byl upraven výpočet řádku 40 - Měsíční vyměřovací základ v případě, kdy nebyla samostatná výdělečná činnost (SVČ) vykonávána po celý kalendářní rok (v sekci §7 Podnikání je zadáno např. zahájení činnosti od 1. 3. 2018) a zároveň je SVČ v následujícím roce považována za vedlejší. Při výpočtu se již pracuje s rozhodnou částkou přepočtenou na počet měsíců trvání SVČ. V případě, že máte již přiznání za zdaňovací období 2018 vystavené, je třeba pro správný přepočet přiznání zeditovat a znovu uložit.

Pro možnost vrácení přeplatku na zdravotním pojištění u České průmyslové zdravotní pojišťovny bylo do sekce Zdravotní/Pojistné a zálohy doplněno pole pro zadání čísla bankovního účtu.

V tiskové sestavě Přehled termínů plateb se již nevypočítá doplatek ani zálohy na zdravotní pojištění v případě, že poplatník nemá povinnost hradit zdravotní pojištění.

Daň z nabytí nemovitých věcí

V tiskové sestavě Příloha č. 2C - Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek za rok 2019 se již vyplňují řádky týkající se tloušťky obvodových stěn (ř. 24 - 26) a vytápění bytu (ř. 27 - 32).

V sekci Příloha č. 2A (4/5) byla upravena nabídka výklopného seznamu v poli Převažující účel užití stavby (ř. 13 - 19). Hodnoty nyní odpovídají formuláři pro rok 2019.

Daň z nemovitých věcí

Ve formuláři Přiznání k dani z nemovitých věcí byl v poli Číslo jednotky na listu stavby rozšířen počet znaků na 4. Nyní tak odpovídá XML struktuře datové zprávy.

Silniční daň

Na základě úpravy XML struktury datové zprávy se u nově vystavených přiznání rozlišuje v sekci Poplatník nabídka výklopného seznamu pole Kód typu přiznání, a to dle podání za právnickou a fyzickou osobu. V případě, že zpracováváte přiznání za fyzickou osobu, nabízí se nyní pouze kódy, které jsou určeny pro fyzické osoby. V případě zpracování přiznání za právnické osoby pak jen kódy, které mohou využít pouze právnické osoby.

V Přiznání k dani silniční je možné v sekci daného vozidla zadat do počtu měsíců, po které vozidlo podléhalo silniční dani, pouze hodnoty od 1 do 12.

Byl ošetřen pád programu při aktualizaci vozidel v případě, že je k zařízení připojena dotyková obrazovka.

Datová komunikace

Do proměnných, které je možné použít v šabloně e-mailu, byl přidán parametr EmailPoplatnika. Při jeho zadání bude e-mail odeslán na adresu uvedenou ve formuláři agendy Adresář poplatníků u příslušného poplatníka.

Do agendy Odeslané e-maily byl do stavového řádku zapracován filtr pro možnost zobrazení všech e-mailů či pouze e-mailů za aktuální rok.

Do tiskové sestavy Dodejka/Doručenka datové zprávy byl vložen text s informací o tisku sestavy z programu TAX. Stejný text se zobrazí i na tiskové sestavě Opis el. potvrzení podání, kterou naleznete v agendě Elektronická podání či u příslušného přiznání odeslaného na daňový portál.

Ostatní

V agendách přiznání byl mezi výchozí sloupce přidán sloupec Vytvořeno. Oproti tomu sloupec Poznámka, ve kterém se již nezobrazuje informace o okamžiku založení přiznání, byl z výchozích sloupců odebrán. Změna v zobrazení sloupců se projeví až po obnovení sloupců v dialogovém okně Nastavení přístupných sloupců tabulky. Dialogové okno vyvoláte přes pravé tlačítko myši a povel Sloupce.

V agendě Adresář poplatníků již jde zobrazit sestava Telefonní seznam i v případě setřídění sloupců podle sloupce Název poplatníka.

Byl aktualizován číselník bankovních ústavů v agendě Kódy bank.

Update TAX, rel. 6502

K dispozici od: 18. 1. 2019
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6501

Daň z příjmů fyzických osob

Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. Jednotlivé sekce sociálního pojištění byly upraveny tak, aby co nejvíce odpovídaly formuláři Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. V případě, že jste vystavili Přehled ve starší verzi, doporučujeme údaje zkontrolovat. Přehled je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP).

Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Vojenskou zdravotní pojišťovnu ČR, Oborovou zdravotní pojišťovnu a Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2018. Také sekce pro zdravotní pojištění byly více přizpůsobeny jednotlivým polím přehledu. Pokud máte přiznání k dani z příjmů FO za rok 2018 již vystavené ve starší verzi, doporučujeme hodnoty v sekcích pro zdravotní pojištění zkontrolovat.

Bylo ošetřeno generování XML souboru pro Přiznání k dani z příjmů FO a Přiznání k dani z příjmů FO - závislá činnost pro případy, kdy v přiznání není uvedeno daňové zvýhodnění na dítě.

Výkazy

Pro nevýdělečné organizace a podnikatelské subjekty vedoucí účetnictví lze vystavit výkazy za rok 2019.

Daň z přidané hodnoty

Je umožněno vystavit Přiznání k dani z přidané hodnoty, Kontrolní hlášení DPH a Souhrnné hlášení pro zdaňovací období roku 2019. Uvedené tiskopisy je možné podat i elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Silniční daň

Do tiskové sestavy Přehled daňové povinnosti již korektně vstupují všechny hodnoty, tedy i informace o uhrazených zálohách a přeplatku, resp. nedoplatku na dani silniční.

Daň z nemovitých věcí

Bylo ošetřeno nekorektní chování programu při odmazání pozemků a staveb v řádném a opravném řádném přiznání k dani z nemovitých věcí.

Daň z nabytí nemovitých věcí

V tiskové sestavě Příloha č. 2A - Byt a nebytový prostor za rok 2018 a starší roky se již vyplňují řádky týkající se vytápění bytu, tj. řádky 37 - 40.

Daň z hazardních her

Přiznání k dani z hazardních her je možné vystavit pro zdaňovací období roku 2019. Tiskopis lze podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Ostatní

Bylo ošetřeno vícenásobné spuštění nesíťové varianty programu TAX jedním uživatelem při vzdáleném připojení.

Update TAX, rel. 6501

K dispozici od: 3. 1. 2019
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6500

Daň z příjmů fyzických osob

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2018. V programu je k dispozici i nový tiskopis MFin 5405 - vzor č. 25, včetně příloh.

Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018.

Za zdaňovací období 2018 lze vystavit také Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). Pro rok 2018 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5405/D - vzor č. 2. Současně je povoleno elektronické podání tohoto formuláře na Daňový portál Finanční správy ČR.

Pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu a Revírní bratrskou pokladnu byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2018.

Daň z příjmů právnických osob

Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2018. V programu TAX je k dispozici nový tiskopis MFin 5404 - vzor č. 29, včetně příloh.

Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2018.

Závislá činnost

Tiskopisy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018 včetně příloh a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za rok 2018 včetně přílohy je nyní možné elektronicky podat na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období 2019 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň silniční

Na daňový portál je možné elektronicky podat tiskopis Přiznání k dani silniční za část roku 2019.

Registrace

Na Daňový portál Finanční správy ČR bylo umožněno elektronické podání Přihlášky k registraci pro fyzické osoby, MFin 5101 - vzor č. 20, Přihlášky k registraci pro právnické osoby, MFin 5102 - vzor č. 20 a Přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty, MFin 5104 - vzor č. 6.

Byly aktualizovány tiskopisy Oznámení o změně registračních údajů, MFin 5111 - vzor č. 6 a Žádost o zrušení registrace, MFin 5129 - vzor č. 3. Uvedené tiskopisy je možné podat elektronicky na daňový portál.

Ostatní

Byl aktualizován daňový kalendář pro rok 2019.