Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi 2018

Update TAX, rel. 6407

K dispozici od: 17. 8. 2018

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu TAX 2018, rel. 6400 (resp. 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406)

Popis update:

Daň z příjmů fyzických osob

 • V případě, že je daňová povinnost (ř. 74) rovna 150 000 Kč, program TAX již správně vyhodnotí periodicitu placení záloh a na základě toho vypočte korektně také výši záloh na následující zdaňovací období.

Ostatní

 • V agendě Kódy bank jsme aktualizovali číselník bankovních ústavů.


Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2018, rel. 6406 ze dne 26. 6. 2018:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl ošetřen výpočet solidárního zvýšení daně podle § 16a zákona (ř. 59 DPFO) za roky 2015 a 2016. Chyba ve výpočtu se projevovala při vystavení dodatečného přiznání za tyto roky. V řádném daňovém přiznání za tato období byl výpočet solidárního zvýšení daně v pořádku.

Přístupová práva

 • Bylo upraveno vkládání závazků a bankovních účtů do příkazu k úhradě. Nyní se z příkazu k úhradě mohou do agendy Závazky, resp. Bankovní účty přepnout všichni uživatelé, kteří mají alespoň právo čtení pro tyto agendy.
 • Bylo ošetřeno chování přístupových práv u uživatelů, kteří byli vytvoření kopií profilu Admin.

Výkazy

 • V tiskové sestavě Rozvaha v plném rozsahu (anglicky) a Rozvaha v plném rozsahu (německy) byl přeložen text Běžné účetní období do angličtiny, resp. němčiny.

Adresář poplatníků

 • Mezi sloupce, které je možné přidat v agendě Adresář poplatníků, byl doplněn sloupec Název poplatníka. Sloupec zobrazuje jméno fyzické osoby v pořadí Příjmení Jméno a v případě právnické osoby údaj z pole Firma. Preferujete-li setřídění poplatníků - fyzických osob dle příjmení, můžete nyní sloupec Firma zaměnit za sloupec Název poplatníka. Ve sloupci Firma zůstává nadále zachováno setřídění fyzických osob v pořadí Jméno Příjmení dle IS ARES. V případě záměny těchto sloupců a nastavení řazení dle sloupce Název poplatníka doporučujeme pro zachování tohoto třídění v agendě zvolit povel Uložit třídění, aby i při dalším spuštění programu, resp. otevření agendy byly záznamy setříděné dle tohoto sloupce, nikoliv dle výchozího třídění podle sloupce Firma.


Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2018, rel. 6405 ze dne 29. 5. 2018:

Daň z příjmů fyzických osob

 • V případě typu evidence Spolupráce nebo Podíly v sekci Otázky se nyní do XML souboru správně vloží údaje pro Přílohu č. 2 k DAP, pokud je pro tuto přílohu náplň.
 • U daňové evidence se již výše rezerv na začátku zdaňovacího období, uvedená v sekci §7 Tabulka DE, korektně načítá do XML souboru pro elektronické odeslání přiznání.
 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2019 pro elektronické podání tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ na ČSSZ prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP).

Daň z příjmů právnických osob

 • V sekci Ztráta se jednotlivé řádky v tabulce setřídí sestupně i v případě automatického vložení ztráty za aktuální období.
 • Do tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob se již nevkládá čárka mezi název firmy a dodatek v poli Název poplatníka. Čárka se uvede pouze v případě, že je skutečně zapsaná v názvu firmy.

Výkazy

 • U Rozvahy ve zkráceném rozsahu (mikro úč. jednotka) sestavené za rok 2018 se již v tiskové sestavě zobrazuje také patička sestavy.

Obecná podání

 • V agendě Obecná podání je již možné do pole Finanční úřad v sekci Otázky přenést FÚ pro Pardubický kraj a územní pracoviště spadající pod tento finanční úřad.

Registrace

 • V případě, že plátce DPH odesílá Žádost o zrušení registrace k DPH, vstoupí do XML i nulové hodnoty z polí Obrat plátce DPH za nejbližších 12 po sobě jdoucích kal. měsíců v Kč a Obrat plátce DPH za nejbližší předcházející 3 po sobě jdoucí měsíce v Kč. Hodnoty je nyní možné zadat na dvě desetinná místa.

Odvody

 • Hlášení "Tímto poddotazem může být vrácen pouze jeden záznam." se zobrazovalo při exportu závazků a pohledávek do programu POHODA z důvodu, že v seznamové agendě Zdravotní pojišťovny existovaly dva záznamy s totožným názvem. V agendě Zdravotní pojišťovny má nyní každá pojišťovna unikátní název. Pokud se i přesto zmíněné hlášení stále zobrazuje, zkontrolujte v agendě Zdravotní pojišťovny, resp. Správy sociálního zabezpečení, zda zde neexistují záznamy s identickou hodnotou v poli Název a tuto hodnotu případně upravte.

Přístupová práva

 • Pro možnost nastavení vyšší ochrany dat v programu jsme výrazně upravili agendu Přístupová práva, kterou obsahuje varianta TAX Profi. Agenda je nyní rozdělena ve formuláři na dvě záložky - Uživatel a Práva.
 • Na záložce Uživatel nově naleznete například možnost nastavit sílu hesla prostřednictvím tlačítka Pravidla hesla nebo vynutit změnu hesla u konkrétního uživatele pomocí volby Při přihlášení změnit heslo.
 • Aktivace systému práv se již neváže přímo na zadání hesla u uživatele Admin, ale využijete k ní tlačítko Aktivovat přístupová práva, které se zobrazuje pouze u administrátora.
 • Navíc také můžete uživatelům přiřadit právo na agendu Přístupová práva nebo na funkci Zákaz spuštění programu.
 • Systém dále umožní i zcela zakázat přístup určitému uživateli do programu TAX, a to zatržením volby Účet je zablokován.

Na záložce Uživatel zapíšete údaje identifikující daného uživatele a přiřadíte mu práva pro jednotlivé funkce v programu


 • Poplatníci, ke kterým má daný uživatel právo, se již nezobrazují ve stromu práv, ale naleznete je na záložce Práva v levé části formuláře v sekci Vybrané firmy.
 • Na záložku Práva jsme přesunuli také sekci Nastavení práv uživatele, kde můžete upravovat práva konkrétnímu uživateli pro jednotlivé agendy programu TAX tak, jak jste byli doposud zvyklí.

Na záložce Práva určíte přístup uživatele do vybraných firem a definujete práva pro jednotlivé agendy programu


 • Pro agendu Adresář poplatníků bylo upraveno právo "všechna (včetně mazání)". Dosud toto právo neumožňovalo uživateli smazání záznamu v agendě Adresář poplatníků a mohl tak učinit pouze uživatel Admin. Aby funkce tohoto práva skutečně odpovídala jeho označení, tj. včetně mazání, může nyní i uživatel s tímto oprávněním smazat poplatníka v agendě Adresář poplatníků. Po aktualizaci programu TAX se tak původní právo "všechna (včetně mazání)", pokud bylo použito, automaticky převede na právo "zápis a modifikace všech", aby odpovídalo nastavení předchozí verze programu.
 • Do práv jednotlivých agend jsme přidali možnost omezit uživateli právo exportovat data do aplikace Excel prostřednictvím povelu Otevřít v Excelu.
 • Všechny funkce, které dříve spadaly pod volbu Administrátorské funkce, jsme rozdělili do stromu práv pod samostatnou větev Administrátorské funkce. Nově zde navíc naleznete například právo Licence pro povel Správa licencí nebo právo Databáze pro povel Zabezpečení databází. Oba povely se nachází v agendě Adresář poplatníků a dříve je mohl použít pouze administrátor systému.

Práva pro Administrátorské funkce nově naleznete v samostatné větvi v sekci Nastavení práv uživatele


Adresář poplatníků

 • Do agendy Adresář poplatníků jsme zapracovali novou tiskovou sestavu Opis osobních údajů, která reaguje na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Sestava zobrazuje všechny osobní údaje daného poplatníka, které v programu TAX evidujete, včetně důvodů, na základě kterých tato data zpracováváte.

  Prostřednictvím sestavy Opis osobních údajů můžete poplatníka informovat o všech osobních údajích, které o něm evidujete

  Sekci Zpracování osobních údajů v tiskové sestavě doplníte pomocí dialogu, který vyvoláte v agendě Adresář poplatníků z menu Záznam/Zpracování osobních údajů.

  Pomocí dialogu nastavíte doplňující informace týkající se osobních údajů poplatníka


 • V případě poplatníka - fyzické osoby jsme v agendě Adresář poplatníků upravili načítání hodnoty do pole Firma. Údaje se nyní vkládají v pořadí Jméno Příjmení, aby odpovídaly hodnotě evidované v informačním systému ARES.

Ostatní

 • Nově program TAX podporuje export do Excelu ve formátu XLSX. Výstup se provádí přes povel Otevřít v Excelu. Tento formát, který je nyní nastaven jako výchozí, můžete změnit v agendě Uživatelské nastavení v sekci Ostatní.

Formát souboru Excel, do kterého se budou exportovat data pomocí povelu Otevřít v Excelu, vyberete v sekci Ostatní v agendě Uživatelské nastavení


 • Z programu TAX si nyní můžete upravit nastavení oboustranného tisku. Toto nastavení, zejména převrácení stran při tisku, jednoduše upravíte v dialogovém okně Tisk. Trvalé nastavení oboustranného tisku pro konkrétní sestavy provedete na záložce Sestava, nastavení pro právě prováděný tisk dokumentu na záložce Tisk.

Přímo v dialogovém okně Tisk si nyní vyberete nastavení oboustranného tisku


 • Ošetřili jsme automatickou úlohu zálohování pomocí plánovače úloh.
 • Do agendy Plné moci jsme pro potřeby tisku celé adresy příslušného úřadu přidali proměnné do programu Report Designer. Nově tak můžete doplnit tiskovou sestavu také o adresu vybraného finančního úřadu, OSSZ či zdravotní pojišťovny.
 • V jednotlivých agendách programu jsme z menu Záznam/Editace zcela odstranili povely Upravit vše a Přečíslovat, které nebylo možné v systému TAX použít.
 • V agendě Kódy bank jsme aktualizovali číselník bankovních ústavů.


Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2018, rel. 6404 ze dne 15. 2. 2018:

Daň z hazardních her

 • Ve variantě TAX Profi v nabídce Přiznání nově naleznete agendu Daň z hazardních her. Tuto daň upravuje zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Při prvotním otevření agendy se zobrazí dialogové okno, ve kterém vyberete rok, druh přiznání a zdaňovací období, za které požadujete přiznání sestavit. Přiznání k dani z hazardních her je možné v programu vytvořit nejdříve za 1. čtvrtletí roku 2018. Sestavené přiznání lze odeslat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR prostřednictvím povelu Záznam/Podat elektronicky.

Daň z příjmů právnických osob

 • Při elektronickém odeslání Přiznání k dani z příjmů právnických osob bylo ošetřeno generování XML souboru v případě, že je s přiznáním odesílána zároveň Rozvaha v plném nebo zkráceném rozsahu s nulovými hodnotami. Při elektronickém podání se tak již nezobrazuje chyba ohledně nevyplnění všech údajů ve výkazu rozvahy.
 • Bylo upraveno elektronické odesílání přiznání v případě přiložení Přílohy v účetní závěrce ve formátu *.odt s použitím LibreOffice.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Při vytvoření závazku na doplatek důchodového pojištění pomocí povelu Vytvořit závazky/pohledávky v nabídce Záznam je na závazku již správně uveden bankovní účet OSSZ určený pro důchodové pojištění. V agendě Závazky byl zároveň změněn text u automaticky vygenerovaného závazku na doplatek týkající se důchodového pojištění. Namísto původního textu Doplatek sociálního pojistného se nově vkládá text Doplatek důchodového pojištění.

Registrace

 • Do tiskové sestavy Žádost o zrušení registrace se již vyplňují údaje o podepisující osobě.


Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2018, rel. 6403 ze dne 26. 1. 2018:

Daň z příjmů právnických osob

 • Při elektronickém odeslání Přiznání k dani z příjmů právnických osob bylo ošetřeno generování XML souboru v případě, že je s přiznáním zároveň odesílán i Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu. Při elektronickém odeslání se tak již nezobrazuje chyba týkající se duplicitního řádku ve výkazu.

Daň z nemovitých věcí

 • V tiskové sestavě Přiznání k dani z nemovitých věcí se již ve formuláři Příloha k listu k dani z pozemků a Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek zobrazuje součet výměr z dané přílohy.

Daň silniční

 • Do tabulky III. ODDÍL - Na zálohách zaplaceno poplatníkem v sekci Daň je nyní možné zadat částky uhrazených záloh v haléřích.

Ostatní

 • Byla ošetřena prodleva při odeslání příloh datovou schránkou v případě, kdy jsou zadány nesprávné přihlašovací údaje v agendě Nastavení programu, resp. Nastavení poplatníka.


Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2018, rel. 6402 ze dne 18. 1. 2018:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017. V případě, že jste vystavili Přehled ve starší verzi, doporučujeme tiskopis zkontrolovat. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP).
 • Při vytvoření závazků k daňovému přiznání prostřednictvím povelu Vytvořit závazky/pohledávky v menu Záznam se nově vytvoří závazky také pro pojistné na nemocenské pojištění. Závazky se vystaví v případě, že v poli Měsíční pojistné na NP v sekci Sociální/Zálohy je zadána nenulová hodnota. V agendě Závazky byl změněn text u automaticky vygenerovaných závazků pro zálohu na důchodové pojištění. Původní text Odvod zálohy na sociální pojištění byl upraven na Odvod zálohy na důchodové pojištění. Obdobná změna byla provedena i v tiskové sestavě Termíny plateb v agendě Adresář poplatníků.
 • V daňovém přiznání byla do sekce Sociální/Pojistné doplněna možnost výběru bankovního účtu pro situaci, kdy vzniklý přeplatek na pojistném požadujete vrátit na bankovní účet. V poli je automaticky přednastaven bankovní účet zadaný v agendě Adresář poplatníků.
 • Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Vojenskou zdravotní pojišťovnu ČR a Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2017.
 • V Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2017 byla ošetřena podmínka pro nárok na daňový bonus. Daňový bonus se nyní vypočte i v případě použití výdajových paušálů s nižším stropem výdajů. V případě, že jste Přiznání k dani z příjmů FO již vystavili ve starší verzi, je třeba přiznání zeditovat, tzn. provést jakoukoliv změnu a přiznání uložit. Poté zkontrolujte uplatnění daňového bonusu v sekci Daň a zálohy.

Daň z přidané hodnoty

 • Je umožněno vystavit Přiznání k dani z přidané hodnoty, Kontrolní hlášení DPH a Souhrnné hlášení pro zdaňovací období roku 2018. Uvedené tiskopisy je možné podat i elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.
 • Pro Přiznání DPH je nově možné vytvořit závazek na vlastní daňovou povinnost, resp. pohledávku na nadměrný odpočet DPH prostřednictvím povelu Vytvořit závazky/pohledávky v menu Záznam.
 • V Přiznání DPH za poslední zdaňovací období roku 2017 (prosinec, 4. čtvrtletí) byl ošetřen výpočet vypořádacího koeficientu. Aby se správná hodnota vypořádacího koeficientu projevila také v přiznání vystaveném ve starší verzi programu, je třeba toto přiznání zeditovat.

Výkazy

 • Pro nevýdělečné organizace a podnikatelské subjekty vedoucí účetnictví lze vystavit výkazy za rok 2018. Výkazy pro podnikatelské subjekty byly aktualizovány dle vyhlášky č. 441/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb.
 • V případě, že data pro výkaz Rozvaha v plném nebo zkráceném rozsahu načítáte z ekonomického systému POHODA, pak se nově o případném nesouladu aktiv a pasiv ve výkazu dozvíte ihned při načtení dat do programu TAX.
 • Do Přehledu o peněžních tocích za rok 2018 byl doplněn sloupec pro hodnoty za minulé účetní období. Změna byla provedena na základě vyhlášky č. 441/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Data z Přehledu o peněžních tocích za rok 2017 je možné do přehledu za rok 2018 převést pomocí volby Převod zůstatků z minulého období, kterou naleznete v Průvodci zavedením Přehledu o peněžních tocích.
 • Volba Převod zůstatků z minulého období se nově nachází také v Průvodci zavedením Přehledu o změnách vlastního kapitálu v agendě Přehled o změnách kapitálu. V této agendě je možné uvedenou volbu použít již při sestavení přehledu za rok 2017.
 • V případě nevýdělečných organizací se u Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu již korektně zobrazuje hlavička tiskopisu i řádky výkazu. Hodnoty výkazu se do tiskopisu načítají bez desetinné části.

Ostatní

 • U uživatelských tiskových sestav se nyní do stromu sestav v dialogu Tisk správně načítá název sestavy z pole Název ve stromu.
 • Byl aktualizován daňový kalendář pro rok 2018.


Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2018, rel. 6401 ze dne 3. 1. 2018:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2017. V programu je k dispozici i nový tiskopis MFin 5405 - vzor č. 24, včetně příloh.
 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2017.
 • Pokud podáváte přiznání k dani z příjmů FO z hlediska § 7 ZDP (Příjmy ze samostatné činnosti) pouze z příjmů, které na vás byly rozděleny v rámci spolupráce, zvolte ve vystaveném přiznání v sekci Otázky v poli Typ evidence možnost Spolupráce. Automaticky se tak zatrhne volba Byly příjmy dosažené ve spolupráci a v panelu sekcí se zobrazí pouze ty sekce pro § 7, které využijete pro tento typ přiznání. Při elektronickém odeslání přiznání na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO) se při tomto způsobu zadání příjmů ze spolupráce již nebudou zobrazovat chyby, keré byly pro tuto situaci nerelevantní.
 • Obdobným způsobem jako výše uvedené příjmy ze spolupráce je nyní možné zadat také příjmy ve formě podílu na zisku společníka společnosti, veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti. V sekci Otázky pro tento případ vyberte v poli Typ evidence možnost Podíly.
 • Za zdaňovací období 2017 lze vystavit také Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). Do programu byl zapracován nový tiskopis MFin 5405/D - vzor č. 2, včetně pokynů. Zároveň je povoleno elektronické podání tohoto formuláře na Daňový portál Finanční správy ČR.
 • Pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu a Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2017.
 • V sekci Zdravotní/Údaje o OSVČ byla změněna výchozí hodnota pro způsob platby záloh na pojistné na hodnotu převodem z účtu. Bankovní účet bude automaticky přednastaven hodnotou z agendy Adresář poplatníků.

Daň z příjmů právnických osob

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2017. V programu TAX je k dispozici nový tiskopis MFin 5404 - vzor č. 28, včetně příloh.
 • Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2017.
 • Bylo ošetřeno vytvoření XML souboru při elektronickém odeslání Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně účetních výkazů od zdaňovacího období 2017. Pokud rozvaha za rok 2017, přiložená k přiznání, obsahuje kladné částky ve sloupci Korekce, do vytvořeného XML souboru se správně načte i hodnota sloupce Netto.

Daň silniční

 • Na Daňový portál Finanční správy ČR je možné elektronicky podat tiskopis Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2017, resp. za část roku 2018.

Daň z nemovitých věcí

 • Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období 2018 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Registrace

 • Na Daňový portál Finanční správy ČR bylo umožněno elektronicky odeslat Přihlášku k registraci pro fyzické osoby, MFin 5101 - vzor č. 20, Přihlášku k registraci pro právnické osoby, MFin 5102 - vzor č. 20, Oznámení o změně registračních údajů, MFin 5111 - vzor č. 5 a Přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty, MFin 5104 - vzor č. 6.
 • Byl aktualizován tiskopis Žádost o zrušení registrace na verzi MFin 5129 - vzor č. 2. Formulář lze elektronicky odeslat na daňový portál.

Závislá činnost

 • Tiskopisy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2017 včetně příloh a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za rok 2017 včetně přílohy je nyní možné elektronicky podat na Daňový portál Finanční správy ČR.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503317 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout