Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktualizace k verzi 2018

Update TAX, rel. 6404

K dispozici od: 15. 2. 2018

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu TAX 2018, rel. 6400 (resp. 6401, 6402, 6403)

Popis update:

Daň z hazardních her

 • Ve variantě TAX Profi v nabídce Přiznání nově naleznete agendu Daň z hazardních her. Tuto daň upravuje zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Při prvotním otevření agendy se zobrazí dialogové okno, ve kterém vyberete rok, druh přiznání a zdaňovací období, za které požadujete přiznání sestavit. Přiznání k dani z hazardních her je možné v programu vytvořit nejdříve za 1. čtvrtletí roku 2018. Sestavené přiznání lze odeslat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR prostřednictvím povelu Záznam/Podat elektronicky.

Daň z příjmů právnických osob

 • Při elektronickém odeslání Přiznání k dani z příjmů právnických osob bylo ošetřeno generování XML souboru v případě, že je s přiznáním odesílána zároveň Rozvaha v plném nebo zkráceném rozsahu s nulovými hodnotami. Při elektronickém podání se tak již nezobrazuje chyba ohledně nevyplnění všech údajů ve výkazu rozvahy.
 • Bylo upraveno elektronické odesílání přiznání v případě přiložení Přílohy v účetní závěrce ve formátu *.odt s použitím LibreOffice.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Při vytvoření závazku na doplatek důchodového pojištění pomocí povelu Vytvořit závazky/pohledávky v nabídce Záznam je na závazku již správně uveden bankovní účet OSSZ určený pro důchodové pojištění. V agendě Závazky byl zároveň změněn text u automaticky vygenerovaného závazku na doplatek týkající se důchodového pojištění. Namísto původního textu Doplatek sociálního pojistného se nově vkládá text Doplatek důchodového pojištění.

Registrace

 • Do tiskové sestavy Žádost o zrušení registrace se již vyplňují údaje o podepisující osobě.


Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2018, rel. 6403 ze dne 26. 1. 2018:

Daň z příjmů právnických osob

 • Při elektronickém odeslání Přiznání k dani z příjmů právnických osob bylo ošetřeno generování XML souboru v případě, že je s přiznáním zároveň odesílán i Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu. Při elektronickém odeslání se tak již nezobrazuje chyba týkající se duplicitního řádku ve výkazu.

Daň z nemovitých věcí

 • V tiskové sestavě Přiznání k dani z nemovitých věcí se již ve formuláři Příloha k listu k dani z pozemků a Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek zobrazuje součet výměr z dané přílohy.

Daň silniční

 • Do tabulky III. ODDÍL - Na zálohách zaplaceno poplatníkem v sekci Daň je nyní možné zadat částky uhrazených záloh v haléřích.

Ostatní

 • Byla ošetřena prodleva při odeslání příloh datovou schránkou v případě, kdy jsou zadány nesprávné přihlašovací údaje v agendě Nastavení programu, resp. Nastavení poplatníka.


Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2018, rel. 6402 ze dne 18. 1. 2018:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017. V případě, že jste vystavili Přehled ve starší verzi, doporučujeme tiskopis zkontrolovat. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP).
 • Při vytvoření závazků k daňovému přiznání prostřednictvím povelu Vytvořit závazky/pohledávky v menu Záznam se nově vytvoří závazky také pro pojistné na nemocenské pojištění. Závazky se vystaví v případě, že v poli Měsíční pojistné na NP v sekci Sociální/Zálohy je zadána nenulová hodnota. V agendě Závazky byl změněn text u automaticky vygenerovaných závazků pro zálohu na důchodové pojištění. Původní text Odvod zálohy na sociální pojištění byl upraven na Odvod zálohy na důchodové pojištění. Obdobná změna byla provedena i v tiskové sestavě Termíny plateb v agendě Adresář poplatníků.
 • V daňovém přiznání byla do sekce Sociální/Pojistné doplněna možnost výběru bankovního účtu pro situaci, kdy vzniklý přeplatek na pojistném požadujete vrátit na bankovní účet. V poli je automaticky přednastaven bankovní účet zadaný v agendě Adresář poplatníků.
 • Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Vojenskou zdravotní pojišťovnu ČR a Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2017.
 • V Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2017 byla ošetřena podmínka pro nárok na daňový bonus. Daňový bonus se nyní vypočte i v případě použití výdajových paušálů s nižším stropem výdajů. V případě, že jste Přiznání k dani z příjmů FO již vystavili ve starší verzi, je třeba přiznání zeditovat, tzn. provést jakoukoliv změnu a přiznání uložit. Poté zkontrolujte uplatnění daňového bonusu v sekci Daň a zálohy.

Daň z přidané hodnoty

 • Je umožněno vystavit Přiznání k dani z přidané hodnoty, Kontrolní hlášení DPH a Souhrnné hlášení pro zdaňovací období roku 2018. Uvedené tiskopisy je možné podat i elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.
 • Pro Přiznání DPH je nově možné vytvořit závazek na vlastní daňovou povinnost, resp. pohledávku na nadměrný odpočet DPH prostřednictvím povelu Vytvořit závazky/pohledávky v menu Záznam.
 • V Přiznání DPH za poslední zdaňovací období roku 2017 (prosinec, 4. čtvrtletí) byl ošetřen výpočet vypořádacího koeficientu. Aby se správná hodnota vypořádacího koeficientu projevila také v přiznání vystaveném ve starší verzi programu, je třeba toto přiznání zeditovat.

Výkazy

 • Pro nevýdělečné organizace a podnikatelské subjekty vedoucí účetnictví lze vystavit výkazy za rok 2018. Výkazy pro podnikatelské subjekty byly aktualizovány dle vyhlášky č. 441/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb.
 • V případě, že data pro výkaz Rozvaha v plném nebo zkráceném rozsahu načítáte z ekonomického systému POHODA, pak se nově o případném nesouladu aktiv a pasiv ve výkazu dozvíte ihned při načtení dat do programu TAX.
 • Do Přehledu o peněžních tocích za rok 2018 byl doplněn sloupec pro hodnoty za minulé účetní období. Změna byla provedena na základě vyhlášky č. 441/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Data z Přehledu o peněžních tocích za rok 2017 je možné do přehledu za rok 2018 převést pomocí volby Převod zůstatků z minulého období, kterou naleznete v Průvodci zavedením Přehledu o peněžních tocích.
 • Volba Převod zůstatků z minulého období se nově nachází také v Průvodci zavedením Přehledu o změnách vlastního kapitálu v agendě Přehled o změnách kapitálu. V této agendě je možné uvedenou volbu použít již při sestavení přehledu za rok 2017.
 • V případě nevýdělečných organizací se u Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu již korektně zobrazuje hlavička tiskopisu i řádky výkazu. Hodnoty výkazu se do tiskopisu načítají bez desetinné části.

Ostatní

 • U uživatelských tiskových sestav se nyní do stromu sestav v dialogu Tsk správně načítá název sestavy z pole Název ve stromu.
 • Byl aktualizován daňový kalendář pro rok 2018.


Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci TAX 2018, rel. 6401 ze dne 3. 1. 2018:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2017. V programu je k dispozici i nový tiskopis MFin 5405 - vzor č. 24, včetně příloh.
 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2017.
 • Pokud podáváte přiznání k dani z příjmů FO z hlediska § 7 ZDP (Příjmy ze samostatné činnosti) pouze z příjmů, které na vás byly rozděleny v rámci spolupráce, zvolte ve vystaveném přiznání v sekci Otázky v poli Typ evidence možnost Spolupráce. Automaticky se tak zatrhne volba Byly příjmy dosažené ve spolupráci a v panelu sekcí se zobrazí pouze ty sekce pro § 7, které využijete pro tento typ přiznání. Při elektronickém odeslání přiznání na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO) se při tomto způsobu zadání příjmů ze spolupráce již nebudou zobrazovat chyby, keré byly pro tuto situaci nerelevantní.
 • Obdobným způsobem jako výše uvedené příjmy ze spolupráce je nyní možné zadat také příjmy ve formě podílu na zisku společníka společnosti, veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti. V sekci Otázky pro tento případ vyberte v poli Typ evidence možnost Podíly.
 • Za zdaňovací období 2017 lze vystavit také Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). Do programu byl zapracován nový tiskopis MFin 5405/D - vzor č. 2, včetně pokynů. Zároveň je povoleno elektronické podání tohoto formuláře na Daňový portál Finanční správy ČR.
 • Pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu a Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2017.
 • V sekci Zdravotní/Údaje o OSVČ byla změněna výchozí hodnota pro způsob platby záloh na pojistné na hodnotu převodem z účtu. Bankovní účet bude automaticky přednastaven hodnotou z agendy Adresář poplatníků.

Daň z příjmů právnických osob

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2017. V programu TAX je k dispozici nový tiskopis MFin 5404 - vzor č. 28, včetně příloh.
 • Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2017.
 • Bylo ošetřeno vytvoření XML souboru při elektronickém odeslání Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně účetních výkazů od zdaňovacího období 2017. Pokud rozvaha za rok 2017, přiložená k přiznání, obsahuje kladné částky ve sloupci Korekce, do vytvořeného XML souboru se správně načte i hodnota sloupce Netto.

Daň silniční

 • Na Daňový portál Finanční správy ČR je možné elektronicky podat tiskopis Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2017, resp. za část roku 2018.

Daň z nemovitých věcí

 • Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období 2018 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Registrace

 • Na Daňový portál Finanční správy ČR bylo umožněno elektronicky odeslat Přihlášku k registraci pro fyzické osoby, MFin 5101 - vzor č. 20, Přihlášku k registraci pro právnické osoby, MFin 5102 - vzor č. 20, Oznámení o změně registračních údajů, MFin 5111 - vzor č. 5 a Přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty, MFin 5104 - vzor č. 6.
 • Byl aktualizován tiskopis Žádost o zrušení registrace na verzi MFin 5129 - vzor č. 2. Formulář lze elektronicky odeslat na daňový portál.

Závislá činnost

 • Tiskopisy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2017 včetně příloh a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za rok 2017 včetně přílohy je nyní možné elektronicky podat na Daňový portál Finanční správy ČR.